загрузка...

трусы женские
загрузка...
Реферати » Реферати з банківської справи » Ризики комерційних банків

Ризики комерційних банків

ВСТУП

Банки - центральні ланки в системі ринкових структур. Розвиток їх діяльності - необхідна умова реального створення ринкового механізму.
Сучасна банківська система це найважливіша сфера національного господарства будь-якого розвиненої держави. В останні роки вона зазнала значних змін. Модифікуються всі компоненти банківської системи. Створення фінансового ринку означає принципову зміну ролі кредитних інститутів в управлінні народним господарством і підвищення ролі кредиту в системі економічних відносин. Перехід України до ринкової економіки, підвищення ефективності її функціонування, створення необхідної інфраструктури неможливо забезпечити без використання і подальшого розвитку кредитних відносин.
Кредит стимулює розвиток продуктивних сил, прискорює формування джерел капіталу для розширення відтворення. Без кредитної підтримки неможливо забезпечити швидке і цивілізоване становлення господарств, підприємств, впровадження інших видів підприємницької діяльності на внутрішньодержавному і зовнішньому економічному просторі. З іншого боку кредитування пов'язане з певним ризиком, тим більше в умовах розвитку ринкової економіки. Коли, на якому етапі може виникнути ризик. Існує дві точки зору розгляду ризиків: 1) одинарний ризик (де будь-який актив розглядається окремо; 2) портфельний ризик, де актив є частиною будь-якого портфеля. З іншої точки зору існують тільки портфельні ризики, оскільки банки прагнуть до диверсифікованості своїх активів, тому не можна розглядати кожен актив окремо.
Управління ризиками є основним у банківській справі. Хоча спочатку банки тільки приймали депозити, вони швидко дозріли, ставши посередниками при передачі коштів, тим самим взявши на себе інші ризики, наприклад кредитний. Кредит став основою банківської справи і базисом, по якому судили про якість і про роботу банку. Особливої ??уваги заслуговує процес управління кредитним ризиком, тому що від його якості залежить успіх роботи банку. Дослідження банкрутств банків усього світу свідчать про те, що основною причиною стало низька якість активів. Ключовими елементами ефективного управління є: добре розвинені кредитна політика та процедури; хороше управління портфелем; ефективний контроль за кредитами; і, що найбільш важливо, добре підготовлений для роботи в цій системі персонал.
Загострення конкуренції між фінансовими інститутами тягнуть за собою необхідність пізнання застосування на практиці позитивного досвіду управління банківськими ризиками, який накопичено банками в розвинених країнах.
Мета даної роботи проаналізувати теорію банківських ризиків, визначити види ризиків, визначити методи управління та оцінки ризиків. Виділити найбільш ефективні методи управління ризиками, застосування цих методів в банківській системі сучасної Росії. Виявити проблеми управління ризиками, пов'язані з професійною банківської та російської загальнодержавної специфікою, виявити методи вдосконалення банківських методик, а також визначити перспективи банківського менеджменту в управлінні ризиками.

1. Ризики в комерційних банках
1.1. ВИНИКНЕННЯ РИЗИКІВ ТА ЇХ ЗМІСТ
1.1.1. СУТНІСТЬ, ЗМІСТ І ВИДИ РИЗИКІВ

Під ризиком розуміється можлива небезпека втрат, яка з специфіки тих чи інших явищ природи і видів діяльності людського суспільства.
У міру розвитку цивілізації з'являються товарно-грошові відносини, і ризик стає економічною категорією. Як економічна категорія ризик являє собою подію, що може відбутися або не відбутися. У разі здійснення такої події можливі три економічні результати: негативний, нульовий, позитивний.
Залежно від можливого результату (ризикового події) ризики можна поділити на дві великі групи: чисті і спекулятивні. Чисті ризики означають можливість отримання негативного чи нульового результату. Спекулятивні ризики виражаються в можливості отримання як позитивного, так і негативного результату. До цих ризиків відносяться фінансові ризики, які є частиною комерційних ризиків.
Комерційні ризики являють собою небезпеку втрат у процесі фінансово-господарської діяльності. Вони означають невизначеність результатів від даної комерційної справи.
По структурній ознаці комерційні ризики діляться: майнові, виробничі, торговельні, фінансові.
Майнові ризики ризики, пов'язані з імовірністю втрат майна підприємця через крадіжку, диверсії, недбалості, перенапруги технічної і технологічної системи і т.п.
Виробничі ризики-ризики, пов'язані зі збитком від зупинки виробництва внаслідок впливу різних факторів і, перш за все з загибеллю або ушкодженням основних і оборотних фондів (обладнання, сировина, транспорт і т.п.), а також ризики, пов'язані з впровадженням у виробництво нової техніки і технології.
Торгові ризики є ризики, пов'язані зі збитком через затримку платежів, відмови від платежу в період транспортування товару, недопоставки і т.п.
Фінансові ризики пов'язані з імовірністю втрат фінансових ресурсів (тобто грошових коштів).
Фінансові ризики підрозділяються на два види: ризики, пов'язані з купівельною спроможністю грошей, і ризики, пов'язані з вкладенням капіталу (інвестиційні ризики).
До ризиків, пов'язаних з купівельною спроможністю грошей, відносяться наступні різновиди ризиків: інфляційні і дефляційні ризики, валютні ризики, ризики ліквідності, інвестиційні.
Інфляція означає знецінення грошей і, природно, ріст цін. Дефляція це процес, зворотний інфляції, виражається в зниженні цін і відповідно в збільшенні купівельної спроможності грошей.
Інфляційний ризик - це ризик того, що при зростанні інфляції, одержувані грошові доходи знецінюються з погляду реальної купівельної спроможності швидше, ніж ростуть. В таких умовах підприємець несе реальні втрати.
Дефляційний ризик - це ризик того, що при зростанні дефляції відбуваються падіння рівня цін, погіршення економічних умов підприємництва і зниження доходів.
Валютні ризики є небезпекою валютних втрат, пов'язаних зі зміною курсу однієї іноземної валюти по відношенню до іншої, при проведенні зовнішньоекономічних, кредитних та інших валютних операцій.
Ризики ліквідності - це ризики, пов'язані з можливістю втрат при реалізації цінних паперів або інших товарів через зміну оцінки їхньої якості і споживчої вартості.
Інвестиційні ризики містять у собі наступні підвиди ризиків: ризик упущеної вигоди, ризик зниження прибутковості, ризики прямих фінансових втрат.
Ризик упущеної вигоди - це ризик настання непрямого (побічного) фінансового збитку (неодержаний прибуток) у результаті нездійснення якого-небудь заходу (наприклад, страхування, хеджування, інвестування і т.п.).
Ризик зниження прибутковості може виникнути в результаті зменшення розміру відсотків і дивідендів по портфельних інвестиціях, по внесках і кредитах.
Портфельні інвестиції пов'язані з формуванням інвестиційного портфеля і являють собою придбання цінних паперів та інших активів. Термін "портфельний" походить від італійського "portofoglio", означає сукупність цінних паперів, які є в інвестора.
Ризик зниження дохідності входять такі різновиду: відсоткові ризики та кредитні ризики.
До процентних ризиків відноситься небезпека втрат кредитними установами, інвестиційними інститутами внаслідок перевищення процентних ставок, виплачуваних ними по залучених засобах, над ставками за наданими кредитами. До процентних ризиків відносяться також ризики втрат, які можуть понести інвестори у зв'язку з зміною дивідендів по акціях, процентних ставок на ринку по облігаціях, сертифікатам і іншим цінним паперам.
Кредитний ризик - небезпека несплати позичальником основного боргу і відсотків, належних кредитору. До кредитного ризику відноситься також ризик такої події, при якому емітент, що випустив боргові цінні папери, виявиться не в змозі виплачувати відсотки по них або основну суму боргу.
У будь-якому інвестуванні капіталу завжди присутній ризик. Місце ризику в інвестуванні капіталу визначається самим існуванням і розвитком господарського процесу. Ризик є обов'язковим елементом будь-якої економіки. Прояв ризику є невід'ємною частиною економічного процесу - об'єктивний економічний закон. Існування цього закону обумовлено елементом кінцівки будь-якого явища, в тому числі і господарського процесу. Обмеженість (кінцівку) матеріальних, трудових, фінансових, інформаційних та інших ресурсів викликає в реальності їх дефіцит і сприяє появі ризику як елемента господарського процесу. Таким чином, інвестування капіталу і ризик завжди взаємопов'язані.

1.1.2. СПОСОБИ ОЦІНКИ СТУПЕНЯ РИЗИКУ

Ступінь ризику - це ймовірність настання випадку втрат, а також розмір можливого збитку від нього.
Багато фінансові операції (венчурне інвестування, покупка акцій, кредитні операції та ін.) Пов'язані з досить істотним ризиком. Вони вимагають оцінити ступінь ризику і визначити його величину.
Наприклад, ризик підприємця кількісно характеризується суб'єктивною оцінкою імовірною, тобто очікуваної, величини максимального вкладення капіталу. При цьому, чим більше діапазон між максимальним і мінімальним доходом (збитком) при рівній імовірності їхнього одержання, тим вище ступінь ризику.
Ризик являє собою дію в надії на щасливий результат за принципом "пощастить - не пощастить". Приймати на себе ризик підприємця змушує, насамперед, невизначеність господарської ситуації, тобто невідомість умов політичної та економічної обстановки, навколишнього ту чи іншу діяльність, і перспектив зміни цих умов. Чим більше невизначеність господарської ситуації при

Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
загрузка...
ur.co.ua

енциклопедія  з сиру  аджапсандалі  ананаси  узвар