загрузка...

трусы женские
загрузка...
Реферати » Реферати з банківської справи » Звіт по практиці в Банку Асака

Звіт по практиці в Банку Асака

Ташкентське Міське відділення банку« Асака » почало функціонувати як самостійна структурна одиниця 6 січня 1998. Діяльність відділення була спрямована на виконання статутних завдань Банку, а також основних принципів грошово-кредитної політики Республіки Узбекистан, Указів
Президента з питань банківської діяльності та складання розрахунків у народному господарстві. Особливу увагу було приділено підтримці малого і середнього бізнесу, а також підвищенню стійкості фінансового стану клієнтури, що обслуговується.

Станом на 01.01.99г. зареєстрований статутний фонд склав
4583000 тис.сум. Статутний фонд повністю оплачений. Засновниками СГАКБ
«Асака» є: n Міністерство Фінансів - 91,5% n Автопром - 5,2% n Національний банк РУз - 2,1% n Народний банк - 1,2%

Ташкентське міське відділення банку «Асака» обслуговує (1112) клієнтів. Основну частину клієнтів складають організації автомобільної промисловості та її інфраструктури, а також підприємства, пов'язаних з реалізацією та технічним обслуговуванням автомобілів. З метою своєчасного зарахування виручки за реалізовані автомобілі організовані і активно працюють спец.касси міського відділення в приміщеннях підприємств АТ
«Узавтотеххізмат» . Також відділенням проводилась робота по залученню вільних коштів населення у вклади. На 01.01.99г. у відділенні відкрито
953 особових рахунки за вкладами населення. В даний час відділення проводить роботу по впровадженню пластикових карток.

Ташкентське Міське відділення очолює Керуючий, який призначається на посаду і звільняється з посади Головою
Правління банку «Асака» . Створені 17 відділів, таких як: відділ кредитування, грошового обігу, аналізу та статистики, відділ кадрів, відділ безпеки, загальний відділ, відділ касових операцій, вкладних операцій, відділ конвертації, відділ міжнародних розрахунків, неторгових операцій, відділ обліку фінансових операцій (у тому числі сектор валютних операцій, операцій з готівкою, АУР), відділ програмного та технічного забезпечення.

Діловодство в ТГО банку «Асака» веде відділ канцелярського обслуговування на підставі листа Головного офісу № 21/1279 від 08.04.99г. і
Постанови Кабінету Міністрів РУ № 12 від 12.01.99г. «Про зміцнення і контролі виконавської дисципліни» . Документи, що надходять в банк проходять обов'язкову реєстрацію в книзі вхідної кореспонденції. У книзі записується звідки прийшов лист короткий його зміст і після візи керівництва кому направлено на виконання. На самому листі ставиться штамп з вхідним номером та датою реєстрації. На листи, що вимагають виконання у визначений термін заводиться картка контролю за виконанням і начальник канцелярії контролює їх виконання. В кінці місяця начальник канцелярії становить таблицю по всій що прийшла кореспонденції, чи всі листи виконані і в строк. На підставі цього робиться аналіз і контроль за виконавською дисципліною. Вся вихідна кореспонденція проходить реєстрацію в книзі реєстрації вихідної кореспонденції. Кожен відділ має свій номер у загальному реєстраційному номері, наприклад 21-17 / 1279 - 17 номер відділу грошового обігу. Це потрібно для того, щоб відразу було видно який відділ відправив лист або на запит якого відділу надійшла відповідь.
У канцелярії по кожному відділу є свої папки-картотеки, в які заносяться копії вхідних і вихідних листів. Реєстрації підлягають так само фірмові бланки ТГО банку «Асака» . Ведеться суворий облік за їх використанням. Листи, що мають гриф «банківська таємниця» реєструються в окремій книзі реєстрації та зберігаються у вогнетривкій шафі. Копіювальна техніка розташована вся в окремій кімнаті і ксерокопіюванням займається окремий спеціально навчена людина. Кількість знятих документів реєструється у книзі. Начальник канцелярії несе відповідальність за своєчасне виконання надходить кореспонденції, а також за своєчасну доставку кореспонденції за призначенням. Для цього в штаті канцелярії є посаду кур'єра.

У банку важливе значення має правильна організація роботи бухгалтерського обліку, чітка постановка бухгалтерського обліку та контроль за правильним забезпеченням функцій банку. Для цього потрібні певні знання, розуміння основних принципів і методів бухгалтерського обліку.

В Ташкентському міському відділенні банку «Асака» відділ обліку фінансових операцій має наступну структуру: головний бухгалтер, заступник і ответісполнітель. Робота відділу обліку фінансових операцій здійснюється згідно інструкцій і положень Центрального банку РУз, а також встановленому розпорядку. Організація робочого дня бухгалтерських працівників встановлюється з таким розрахунком, щоб забезпечити своєчасне виконання надійшли розрахунково-грошових документів та відображення їх в бухгалтерському обліку за рахунками із складанням щоденного балансу.

У банку встановлено графік обслуговування клієнтів і документообігу, в якому зазначено конкретний час для розрахунково-касового обслуговування господарюючих суб'єктів і час проходження документів по всіх ділянках їх обробки.

Графік обслуговування клієнтури і документообіг затверджений керівництвом банку.

Основним критерієм проведення операцій з клієнтами є відкриття і ведення рахунків. Для відкриття рахунку клієнт повинен подати такі документи:
1. Заява на відкриття рахунку
2. Нотаріально завірена копія установчого договору.
3. Нотаріально завірена копія свідоцтва про включення до держ. регістр підприємств, видане органами статистики
4. Документи про госуд.регістраціі.
5. Сповіщення про присвоєння реєстраційного номера платника податків
6. Картка із зразками підписів та відбитком печатки
7. Нотаріально завірена копія ліцензії , якщо даний вид діяльності здійснюється на підставі ліцензії.

Якщо всі документи правильно оформлені, то після роздільної візи керівництва клієнту відкривається депозитний рахунок до запитання і полягає договір обслуговування банківського рахунку. Від імені юридичної особи рахунком можуть розпоряджатися уповноважені ним особи, на підставі виданої юридичною особою довіреності або включення їх в картку із зразками підписів.

Для оформлення позичкових рахунків необхідно подання документів, що засвідчують отримання дозволу на видачу позички. Крім того банк відкриває ощадні депозити для фізичних осіб.

Призупинення операцій за рахунком проводиться тільки за заявою клієнта або при накладенні арешту на рахунок податковими та правоохоронними органами. При переході в інший банк клієнт представляє листа з проханням перевести рахунок і повертає чекову книжку. Крім того він повинен представити в банк: письмову згоду ДПІ і злагода прийнятого банку прийняти клієнта разом з К-2 якщо вона є. Після цього банк, закриває рахунок перераховує кошти клієнта на вказаний в письмовій згоді рахунок у банку «Рахунки до оплати» , куди клієнт переходить.

Для закриття рахунку клієнт за місяць вперед повинен письмово повідомляти банк про закриття рахунку, що передбачається в договорі банківського рахунку.

Депозитні рахунки господарюючих суб'єктів закриваються: n за заявою власника рахунку n за дозволом органу який створив організацію n при ліквідації n при відсутності операцій за рахунком протягом одного року, якщо інший строк не встановлений договором банківського рахунку.

При закритті основного хоз.счета суб'єкта на місці реєстрації банку надається акт податкових органів про відсутність зобов'язань перед бюджетом.

При закритті рахунку за розпорядженням банку і зарахування залишку коштів на «рахунки до оплати» , головний бухгалтер або його заступник зобов'язані ретельно перевірити за документами всі записи в закривати рахунки з дня вручення клієнту останньої виписки.

При проведенні розрахункових операцій за рахунками госп.суб'єктів використовуються наступні документи: n платіжне доручення n платіжну вимогу n інкасове доручення n розрахунковий чек n меморіальні ордери.

Банк зберігає грошові кошти клієнтів на їх рахунках, зараховує надходять на ці рахунки суми, виконує розпорядження про їх перерахування і видачі з рахунків, проводить інші банківські операції, передбачені банківськими нормативними документами та договором між банком і клієнтом .

Договір на розрахунково-касове обслуговування клієнтів оформляється в 2-х примірниках і підписується обома сторонами. У договорі вказуються основні зобов'язання сторін, операції проводяться за рахунком, розміри комісійних, відсотків по залишкам, мінімальна сума залишків на рахунку.

Банки несуть відповідальність за вчинення розрахункових операцій згідно законодавчим актам Центрального банку РУз.

В плані рахунків комерційного банку передбачені такі рахунки:
20202 - депозити до запитання уряду та місцевого хокіміятов.
20206 - депозити до запитання приватних осіб та приватних підприємців.
20208 - депозити до запитання ТОВ і ТОО
20210 - депозити до запитання державних підприємств.
20212 - депозити до запитання громадських інститутів і ін.

Крім того в банку відкриваються термінові (20600) і ощадні (
20400 ) депозити.

Позикові рахунки відбиваються на рахунку 12100-15500, а для клієнтів відкривається спеціальний позичковий рахунок, звідки клієнт має право знімати кошти згідно кредитного договору, на підставі платіжних документів.
Погашення позички здійснюється при настанні терміну повернення кредиту. Для погашення клієнт надає в банк платіжне доручення про зняття з його розрахункового рахунку відсотків за кредит, а також суму основного боргу.

Якщо кошти на рахунку клієнта відсутні, то відкривається картотека
№2, куди заносяться всі невиконані вимоги. По мірі надходження коштів та оплати розрахункових документів картотека закривається, при цьому розрахунки ведуться в порядку черговості надходження документів на оплату. В картотеці робиться запис на лицьовій стороні вказується сума сплачених документів.

Бухгалтерський облік банківських операціях відбивається у Головній та
Допоміжних книгах.

Головна книга - це група рахунків, які показують в банківських фінансових звітах (балансовий звіт, звіт про прибутки і збитки та ін.).
Рахунки Головної книги відображають загальну інформацію, але дають детальної інформації. Головна книга - синтетичний облік. Рахунок Головної книги по відношенню до рахунків Допоміжної книги як би контрольними рахунками. За операціями в іноземній валюті Головні та допоміжні книги ведуться окремо по кожному виду валюти. Дані контрольних рахунків Головної книги порівнюються з підсумковою сумою відповідних рахунків Допоміжної книги. Допоміжні книги (аналітичний облік) в

Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
загрузка...
ur.co.ua

енциклопедія  з сиру  аджапсандалі  ананаси  узвар