загрузка...

трусы женские
загрузка...
Реферати » Реферати з банківської справи » Порядок регулювання діяльності комерційних банків (нормативи)

Порядок регулювання діяльності комерційних банків (нормативи)

Міністерство загальної та професійної освіти

Російської Федерації

ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ імені СЕРГО ОРДЖОНИКИДЗЕ

Інститут фінансового менеджменту
____________________________________________________________________________

_________

Ф І Н А Н С И, Д Е Н Е Ж Н И Е О Б Р А Щ Е Н І Я

І К Р Е Д І Т

Курсова робота З ТЕМИ:

ПОРЯДОК РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ

КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ (НОРМАТИВИ).

Студент: Чабан

І.В.

Студент:

Защітін А.А.

Група: Фінанси і кредит

Викладач:

Бурмістрова Л.А.

Москва, 1999
Зміст.


| | Вступ. | 3 |
| | .................................... ..................... | |
| | ................ .............................. | |
| | | |
| 1. | Поняття нормативів. Групи ризику. | 5 |
| | .................................... ..................... | |
| |. | |
| 2. | Інструкція №1. | 6 |
| | .................................... ..................... | |
| | ................ ................... | |
| 3. | Власні кошти (капітал) банку. | 7 |
| | .................................... ................. | |
| 4. | Норматив достатності капіталу банку (Н1). | 8 |
| | .................................... ..... | |
| 5. | Нормативи ліквідності банку (H2, H3, H4, H5). | 9 |
| | .................................... .... | |
| 6. | Максимальний розмір ризику на одного позичальника або групу | 10 |
| | пов'язаних позичальників (Н6). | |
| | ..................................... .................... | |
| | ................ | |
| 7. | Максимальний розмір великих кредитних ризиків (Н7). | 11 |
| | ....................... | |
| 8 . | Максимальний розмір ризику на одного кредитора (вкладника) | 11 |
| | (Н8). .... | |
| 9. | Максимальний розмір кредитного ризику на одного акціонера | 13 |
| | (учасника) (Н9). | |
| | ..................................... .................... | |
| | ................. ................. | |
| 10. | Сукупна величина великих кредитних ризиків на | 14 |
| | акціонерів (учасників) банку (Н9.1). | |
| | ..................................... .................... | |
| | ................. . | |
| 11. | Максимальний розмір кредитів, позик, наданих | 14 |
| | своїм інсайдерам (Н10). | |
| | ..................................... .................... | |
| | ................. .............. | |
| 12. | Сукупна величина кредитів і позик, виданих | 14 |
| | інсайдерам (Н10.1). | |
| | ..................................... .................... | |
| | ................. ................................. | |
| 13. | Максимальний розмір залучених грошових вкладів | 15 |
| | (депозитів) населення (Н11). | |
| | ..................................... .................... | |
| | ................. ................. | |
| 14. | Максимальний розмір зобов'язань банку перед | 15 |
| | банками-нерезидентами і фінансовими | |
| | організаціями-нерезидентами (Н11.1). | |
| | ..................................... .................... | |
| | ................. ................................. | |
| 15. | Норматив використання власних коштів (капіталу) | 16 |
| | банку для придбання часток (акцій) інших юридичних | |
| | осіб (Н12). ................ | |
| 16. | Норматив ліквідності за операціями з дорогоцінними | 17 |
| | металами (Н14). | |
| | ..................................... .................... | |
| | ................. .................................... | |
| 17. | Норматив ліквідності за операціями з дорогоцінними | 17 |
| | металами (Н14). | |
| | ..................................... .................... | |
| | ................. .................................... | |
| 18. | Зведена таблиця значень нормативів для новостворюваних | 18 |
| | банків. | |
| 19. | Про контроль за дотриманням економічних нормативів. | 18 |
| | ....................... | |
| 20 . | Приклад економічних нормативів комерційного банку. | 20 |
| | .................... | |
| | | |
| | Висновок. | 21 |
| | .................................... ..................... | |
| | ................ .......................... | |
| | | |
| | Список літератури. | 22 |
| | .................................... ..................... | |
| | ................ ............. | |

Введення.

Банки - одне з центральних ланок системи ринкових структур. Розвиток їх діяльності - необхідна умова реального створення ринкового механізму. Процес економічних перетворень розпочався з реформування банківської системи. Ця сфера динамічно розвивається і сьогодні.

Тривалий час банки були державними органами і виступали однією з «несучих конструкцій» адміністративно-командної системи управління економікою. В результаті організація банківської справи в країні втратила традиції і досвід російських банків. Сьогодні, будуючи ринкову економіку, ми змушені надолужувати згаяне. Необхідно в короткі терміни вийти на рівень сучасного світового рівня організації банківської справи.

Банки виконують різноманітні функції і вступають у складні взаємини між собою та іншими суб'єктами господарської життя.

У зв'язку з тією важливою роллю, яку відіграють банки в економіці країни, поняття ліквідності комерційних банків стає ключовим моментом їх діяльності.

Поняття ЛІКВІДНІСТЬ комерційного банку означає можливість банку своєчасно і повно забезпечувати виконання своїх боргових і фінансових зобов'язань перед усіма контрагентами, що визначається наявністю достатнього власного капіталу банку, оптимальним розміщенням і величиною коштів по статтях активу і пасиву балансу з урахуванням відповідних термінів.

Таким чином, ліквідність комерційного банку базується на постійній підтримці об'єктивно необхідного співвідношення між трьома її складовими - власним капіталом банку, залученими і розміщеними ним коштами шляхом оперативного керування їхніми структурними елементами. З урахуванням цього у світовій банківській теорії і практиці ліквідність прийнято розуміти як «запас» або як «потік» . При цьому ліквідність як «запас» містить у собі визначення рівня можливості комерційного банку виконувати свої зобов'язання перед клієнтами у визначений конкретний момент часу шляхом зміни структури активів на користь їх високоліквідних статей за рахунок наявних у цій області невикористаних резервів.

Ліквідність як «потік» аналізується з погляду динаміки, що припускає оцінку спроможності комерційного банку протягом визначеного періоду часу змінювати сформований несприятливий рівень ліквідності або запобігати погіршенню досягнутого, об'єктивно необхідного рівня ліквідності (зберігати його) за рахунок ефективного управління відповідними статтями активів і пасивів, залучення додаткових позикових коштів, підвищення фінансової стійкості банку шляхом зростання доходів. Таким чином, кожен комерційний банк повинен самостійно забезпечувати підтримку своєї ліквідності на заданому рівні на основі як аналізу її стану, що складається на конкретні періоди часу, так і прогнозування результатів діяльності і проведення в наступному науково обгрунтованої економічної політики в області формування статутного капіталу, фондів спеціального призначення і резервів, залучення позикових коштів сторонніх організацій, здійснення активних кредитних операцій.

Поряд з цим, оскільки в процесі діяльності комерційного банку зачіпаються майнові та інші економічні інтереси широкого кола підприємств, організацій, громадян, які є його акціонерами, вкладниками, кредиторами, держава в особі Центрального банку Росії, який дав ліцензію (дозвіл) на діяльність комерційного банку і тим самим певною мірою давши гарантії за законність, правомірність і надійність його роботи здійснює нагляд за його діяльністю, станом ліквідності, фінансовим становищем з використанням як економічних, так і адміністративних методів управління.

1. Поняття нормативів. Групи ризику.

Регулювання діяльності комерційних банків здійснюється за допомогою відповідних нормативів, введених в дію Центральним банком Росії в 1991 г. Вони мають такі особливості: по-перше, всі нормативи діляться на обов'язкові для виконання банками та оціночні. Оціночні нормативи деталізують обов'язкові і служать для більш поглибленого аналізу ліквідності та фінансово стійкості банку; по-друге, встановлені нормативи диференційовані стосовно до типу комерційного банку, При цьому Центральний банк Росії виходить з того, що комерційні банки, створені на основі раніше діючих спеціалізованих банків, є більш ліквідними і фінансово стійкими, ніж інші, новоорганізовані банки; по-третє, при розрахунку нормативів активи комерційного банку розподілені на п'ять груп ризику з урахуванням ступеня ризику вкладень коштів і відповідно можливої ??втрати частини вартості цих коштів при несприятливій ситуації. Одночасно окремим категоріям активів, що входять до кожної з груп, присвоюється відповідний поправочний коефіцієнт ризику, який показує, яка частина вартості даної категорії активів може бути втрачена, чи інакше, якою мірою надійно вкладення коштів у ту чи іншу категорію активів банку.

Групи ризику активів банку, для яких встановлені відповідні коефіцієнти ризику визначені в інструкції N1 ЦБР.

2. Інструкція №1.

Вимоги Центрального Банку Росії до діяльності комерційних банків викладені в інструкція ЦБР від 1 жовтня 1997 N 1 "Про порядок регулювання діяльності банків".

Нова редакція цієї інструкції введена в дію з 1 січня 1998 р наказом ЦБР N02-430. Текст цього наказу наведено нижче.

Наказ ЦБР від 1 жовтня 1997 N 02-430

"Про введення в дію нової редакції Інструкції Банку Росії N 1

"Про порядок регулювання діяльності кредитних організацій"

У зв'язку з введенням в дію з 1 січня 1998 нових Правил ведення бухгалтерського обліку в кредитних організаціях, розташованих на території
Російської Федерації, наказую:

1. Ввести в дію з 1 січня 1998 нову редакцію Інструкції N 1 "Про порядок регулювання діяльності кредитних організацій", перероблену з урахуванням вимог Правил ведення бухгалтерського обліку в кредитних організаціях, розташованих на території Російської Федерації, затверджених наказом Банку Росії від 18 червня 1997 N 02-263.

2. Департаменту інформатизації Банку Росії довести до територіальних установ Банку Росії і ОПЕРУ-2 програмне забезпечення до розрахунків обов'язкових економічних нормативів.

3. Територіальним установам Банку Росії і ОПЕРУ-2 довести справжню інструкцію до кредитних організацій.

4. У зв'язку з введенням нової редакції Інструкції N 1 скасувати дію редакції інструкції, затвердженої наказом від 30 січня 1996 N 02-23.

Голова Центрального банку
Російської Федерації С.К. Дубінін

Інструкція N1 висуває вимоги мінімального розміру капіталу банку, нормативам достатності, ліквідності і т.д.

Дані вимоги контролюються в рамках щомісячної звітності, що надається комерційними банками в ЦБ.

3. Власні кошти (капітал) банку.

Спочатку мінімальний розмір капіталу банку обчислювався в екю, однак у зв'язку із запровадженням з 1.01.99 єдиної валюти в країнах європейського
Економічного і валютного союзу (євро) в нормативні акти Банку Росії були внесені відповідні зміни.

Ці зміни були визначені у вказівці ЦБР від 1 лютого 1999 N 493-
У "Про внесення змін і доповнень до нормативних актів Банку

Сторінки: 1 2 3 4
загрузка...
ur.co.ua

енциклопедія  з сиру  аджапсандалі  ананаси  узвар