загрузка...

трусы женские
загрузка...
Реферати » Реферати з банківської справи » Сутність і значення банківського кредиту в сучасних економічних умовах

Сутність та значення банківського кредиту в сучасних економічних умовах

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ

РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ з вищої освіти

САНКТ-Петербурзький УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ФІНАНСІВ

кафедра загальної економічної теорії

РЕФЕРАТ

Сутність та значення банківського кредиту в сучасних економічних умовах

Виконала: аспірантка заочного відділення каф. грошей та цінних паперів

Петренко Світлана

Миколаївна

Перевірив:

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1999р .

ЗМІСТ


Введення

Глава 1 Сутність кредиту

Глава 2 Роль кредиту в ринковій економіці

Глава 3 Види і форми кредиту


Висновок

Додаток

Список використаної літератури

Введення

У міру становлення ринкових відносин розширюється попит на банківські послуги. Поява різноманіття форм власності, характерного для ринкової економіки, створює додатковий попит на послуги комерційних банків і передбачає необхідність існування такої фінансово-кредитної системи, при якій банківські послуги пропонувалися б фізичним та юридичним особам різними банками на конкурентній основі.
Комерційні банки є головним інструментом у регулюванні фінансово-кредитних відносин між юридичними і фізичними особами.
Розвиток і вдосконалення послуг, що надаються комерційними банками, має велике значення насамперед тому, що з переходом від адміністративно-командного типу економіки до вільної ринкової, змінюється місце кожного окремого громадянина в системі економічних відносин: він стає безпосереднім власником засобів виробництва і отримує більшу ступінь економічної свободи. Реалізація нових економічних прав і обов'язків породжує потребу в численних банківських послугах та операціях.
Надаючи позики своїм клієнтам, банки виконують роль фінансових посередників, приймаючи грошові кошти у вкладників і надаючи їх позичальникам. Ця діяльність банку приносить реальну користь усім зацікавленим сторонам. Вкладники користуються тим, що їхні депозити виконують функцію засобів обігу і функцію ліквідних активів, а в цілому ряді випадків ще й приносять відсотки. Позичальники користуються відкрилися їм доступом до великих грошових сум на досить тривалі періоди часу. Це відбувається навіть у тих випадках, коли більшість дрібних індивідуальних вкладників виявляють бажання вкласти в банк лише вельми невеликі грошові суми, причому на короткий період часу. Не будь банків або будь-яких аналогічних фінансових посередників, ні одній великій фірмі взагалі не вдалося б вести ділові операції, виступаючи в ролі позичальника у дрібних фірм, що розташовують тимчасово вільними коштами.
Природно, що і банки отримують прибуток із цих операцій. Вони отримують дохід, призначаючи більш високу ставку відсотка за позиками, ніж ту, що вони виплачують за вкладами. Так, кредитування клієнтів комерційними, зокрема, ощадними банками є основним джерелом їх доходів, тобто переважна частина тимчасово вільних коштів спрямовується банками на кредитування як підприємств та організацій, так і населення.
Серед різноманіття можливих варіантів використання грошових коштів діяльність банкірів з видачі позичок грає головну роль в процесі розміщення кредитів. Кредит може привести до безповоротних втрат банку в тих випадках, коли фірми-позичальники не в змозі повернути з відсотками суми, рівні отриманим ними позичкам. Подібне відбувається при непродуктивному витрачання позичених коштів. Непогашення позики в строк може бути наслідком допущених помилок в плануванні витрачання грошових коштів, або наслідком здійснення непередбачених і непередбачуваних платежів. Банкіри добре справляються зі своїми функціями з видачі позичок в тому і тільки в тому випадку, якщо вони безпомилково оцінюють результати передбачуваного використання позичок. Що ж до непередбачених платежів позичальників і наступних за ними фінансових втрат, то тут банкіри практично безсилі. На щастя, абсолютна більшість позичок - суть позики, що погашаються в строк.
Що стосується всього суспільства в цілому, то користь, одержувана ним від позичкових операцій банків, стає відчутною в тих випадках, коли обмежені обсяги пропозиції коштів, що підлягають передачі в позику, забезпечують досягнення найбільш продуктивних цілей ( з можливих). Здійснюючи цілеспрямований вибір майбутніх позичальників і надаючи позики лише тим з них, хто опиняється в змозі платити максимальну процентну ставку за виданою позикою, погодиться із загальними умовами ринкової кон'юнктури, банкіри направляють потік грошових коштів в русло інвестицій, що використовуються для будівництва виробничих підприємств, придбання нової техніки і для цілого ряду інших інвестицій в реальний капітал, який сам по собі забезпечує отримання високої віддачі. Тобто, ринок банківських кредитів є важливою складовою економічної системи Росії.
Вступ Росії в ринок значною мірою пов'язане з реалізацією потенціалу кредитних відносин. Тому однією з обов'язкових умов формування ринку є корінна перебудова грошового обігу та кредиту. Головне завдання реформи - максимальне скорочення централізованого перерозподілу грошових ресурсів та перехід до переважно горизонтальному їх руху на фінансовому ринку. Створення фінансового ринку означає принципову зміну ролі кредитних інститутів в управлінні народним господарством і підвищення ролі кредиту в системі економічних відносин.
Головна складність полягає в характері важливих і невідкладних питань, які практика ставить щодня. Від відповідей на них залежить не тільки сьогоднішнє, а й завтрашнє стан банківської системи країни. Це неймовірно відповідально - закладати основи, фундамент майбутньої зрілої системи, розміряти поточні інтереси і рішення з потребами перспективи.
Історичні традиції практичного ведення банківської справи та наукового аналізу в Росії фактично були загублені за сім минулих десятиліть.
Нові російські банкіри в своїй професійній діяльності йшли і в основному продовжують йти шляхом проб і помилок. Вирішенню деяких проблем у цій сфері може допомогти звернення до практичного досвіду зарубіжних банків і банківських аналітиків, хоча при цьому слід враховувати етапи розвитку та національні особливості порівнюваних банківських структур.
Вивчення проблем, пов'язаних з процесом кредитування клієнтів комерційними банками, є найважливішим питанням дослідження відносин у сфері "банк - клієнт". Адже, при здійсненні цього заходу важливим моментом є створення механізму ефективного використання та гарантій повернення позикових коштів. Операції банків з кредитування, будучи потенційно найбільш дохідними, пов'язані з високим рівнем ризику. Кредитний ризик передбачає ймовірність збитків у зв'язку з неповерненням або несвоєчасним погашенням виданих кредитів і несплатою відсотків за ними. Тому вибір форми забезпечення, ретельний відбір позичальників, і постійний контроль за їх фінансово-господарською діяльністю становить основу в кредитній політиці банку. Складність цієї проблеми очевидна, але без її вирішення неможлива активізація банківського кредитування господарства.
Дана робота присвячена визначенню сутності і значення кредиту в сучасних умовах. Отже, ми бачимо значимість в наших умовах питання, пов'язаного з кредитуванням, розгляд якого почнемо з встановлення сутності кредиту.

Глава 1 Сутність кредиту

Кредит (від лат. Creditum - позика, борг) є однією з найскладніших економічних категорій. Згідно ст.819 Цивільного Кодексу РФ банківський кредит - це дії з надання банком грошових коштів позичальникові у розмірі та на умовах, передбачених кредитним договором, і обов'язком позичальника повернути кредит та сплатити проценти. Виникнення умов, що додали кредиту характер об'єктивної необхідності, обумовлено становленням і розвитком товарно-грошових відносин.
Загальноекономічною причиною існування кредиту, як і будь-який інший вартісної категорії, є товарне виробництво. Конкретно для кредиту основне значення має така його характеристика, як возвратное оплатне рух вартості. Кредитні відносини не виникають в процесі виробництва, вони тільки опосередковують цей процес виробництва в тій чи іншій формі. При цьому можливість виникнення кредитних відносин безпосередньо пов'язана з еквівалентністю обміну, зумовленої економічним відокремленням товаровиробників як власників, юридично самостійних осіб.
Поряд з об'єктивною основою існують специфічні причини виникнення і функціонування кредитних відносин. Вони пов'язані з необхідністю забезпечення безперервності процесу відтворення, а конкретніше - безперервності зміни форм вартості валового національного продукту в процесі його руху. Рух вартості у відтворювальному процесі суспільства перш за все втілюється в кругообігу і обороті виробничих фондів і фондів обігу державних підприємств, кругообігу капіталів акціонерних товариств, приватних фірм і характеризується об'єктивними закономірностями, зумовленими природою відтворювальних процесів товарного господарства.
Зокрема, закономірністю, що створює можливість функціонування кредиту, є тимчасове вивільнення грошових коштів та поява тимчасової потреби в них у процесі руху виробничих фондів госпорганів. Відомо, що виробничі фонди в кожний даний момент одночасно існують в грошовій, продуктивній і товарній формах.
Рух вартості фондів являє собою послідовний безперервний її перехід з однієї функціональної форми в іншу. Цьому процесу об'єктивно притаманна нерівномірність, обумовлена ??індивідуальним характером кругообігу і обороту фондів на кожному підприємстві внаслідок відмінностей організаційно-технічних характеристик виробництва і реалізації продукції. Проявом даної нерівномірності є утворення приливів і відливів грошових коштів в ході руху як основних, так і оборотних фондів.
Тимчасово вільними можуть бути доходи і заощадження населення, грошові накопичення держави, власні кошти кредитних установ; в той же час у них може виникати потреба в додаткових грошових ресурсах, задоволенням якої може з'явитися кредит.
У міру переходу економіки на ринкові відносини відновлюється справжня сутність кредиту як самостійної об'єктивної економічної категорії. Кредит стає вираженням поворотного руху вартості, тобто припиняється безповоротне фінансування видатків бюджету, надання кредиту збитковим господарствам, а також на цілі не відповідні внутрішній природі кредиту. На сутність кредиту великий вплив мають зміни, що відбуваються в банківській системі і створення кредитного ринку, де пропозиція кредиту виходить від вільних, економічно самостійних, рівних між собою в правах, комерційних банків. Принципи роботи, діяльність цих банків повністю відповідають сутності, призначенню і ролі кредиту в розвиненому товарному виробництві.

Відображенням сутності і функцій кредиту в системі економічних відносин між банком і позичальниками є принципи кредитування. На основі принципів кредитування відбувається побудова процесу кредитування, тобто визначаються цілі та

Сторінки: 1 2 3 4 5 6
загрузка...
ur.co.ua

енциклопедія  з сиру  аджапсандалі  ананаси  узвар