загрузка...

трусы женские
загрузка...
Іпотечне кредитування
В основі кредитних відносин лежить зворотність кредиту. У кредитній угоді беруть участь два суб'єкти - кредитор і позичальник. Механізм організації повернення кредиту враховує роль кожного їх них у здійсненні цьог
Ризики комерційних банків
У механізмі функціонування кредитної системи держави велика роль належить комерційним банкам. Вони є багатофункціональними організаціями, що діють у різних секторах ринку позичкового капіта
Банківська система України
Процес переходу Укріїні до якісно Нової форми Економічних відносін, что базуються на ринковий принципах ведення господарства , зумов необхідність внесення кардинальних змін до фінансово-кредитної СФЕРИ економії
Інвестиційна політика
Однією з форм економічної політики держави є інвестиційна політика,
яка включає регулювання всіх сторін інвестиційного процесу, а саме:
розміри, структуру, джерела, ефективність інвестицій і ін
Лізинг в Росії
Глибокі перетворення, що відбуваються у світовій економіці, вимоги, що пред'являються науково-технічним прогресом до заміни основних фондів, а так само необхідність більш ефективного використання фінансових р
Дилінг в сучасних російських умовах (Доповідь)
1.3. Способи отримання прибутку. . . . . . . . . . . . . . . 6
2. Способи гри російських банків на світовому валютному ринку. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
3. Дилінгові центри. . . . . . .
Аналіз Банківських структур
Зараз в умовах тимчасового пом'якшення фінансової політики, банки реоргани-товують кредитну та інвестиційну діяльність, щоб адаптуватися до нової'' економічної реальності'' (у т.ч. жорсткої фінансової по
Кредитна політика банку
У радянській економічній літературі під кредитом розумілося рух позичкового (тобто грошового) капіталу, що надається в позику на умовах повернення за плату у вигляді відсотка. Це визначення основивалос
Комерційний банк
Банківська система сьогодні - одна з найважливіших і невід'єм-лемих структур ринкової економікі.Развітіе банків і товарного виробництва та обігу історично йшов паралельно і тісно переплеталось.Прі цьому банки,
Фінансові розрахунки
Позика в розмірі 1,000 д. е. надана 5 лютого і повинна бути погашена 5 травня з сплатою простих відсотків за річною ставкою 70%. Яку суму повинен повернути позичальник при нарахуванні:
Пасивні операції комерційних банків
Під пасивними розуміються такі операції банків, в результаті ко-
торих відбувається збільшення грошових коштів, що знаходяться на пасив-
них рахунках або активно-пасивних рахунках в частині перевищення пасивів
над активами.
Пасивні операції відіграють важливу роль у діяльності комер-
ких банков.Іменно з їх допомогою банки набувають кредитні ресурси
на ринку.
Існує чотири форми пасивних операцій комерційних банків:
1) первинна емісія цінних паперів комерційного банку.
2) відрахування від прибутку банку на формування або збільшення
фондів.
3) отримання кредитів від інших юридичних осіб.
4) депозитні операції.
Пасивні операції дозволяють залучати в банки грошові засоб-
тва, що вже знаходяться в обороте.Новие ж ресурси створюються банківською
системою в результаті активних кредитних операцій.
За допомогою перших двох форм пасивних операцій створюється перша
велика група кредитних ресурсів-власні ресурси.Следующіе дві
форми пасивних операцій створюють другу велику групу ресурсів-
позикові, або залучені, кредитні ресурси.Собственние ресурси
банку являють собою банківський капітал та прирівняні до нього
статьі.Роль і величина власного капіталу комерційних банків
мають особливу специфіку, відмінну від підприємств та організацій,
займаються іншими видами діяльності тим, що за рахунок влас-
ного капіталу банки покривають менше 10% загальної потреби в засоб-
твах.Обично держава встановлює для банків мінімальну межу
співвідношення між власними і залученими ресурсамі.В Росії
це співвідношення встановлено у розмірі не менше 1:25 (від 1:15 до 1:25
залежно від типу банку).

Значення власних ресурсів банку полягає насамперед у тому,
щоб підтримувати його устойчівость.На початковому етапі створення бан-
ка имено власні засоби покривають першочергові витрати, без
яких банк не може почати свою деятельность.За рахунок власних
ресурсів банки створюють необхідні їм резерви.Наконец, власні
ресурси є головним джерелом вкладень у довгострокові активи.
Структура акціонерного капіталу різних банків неоднорідна.
Сутність банку, його функції та їх розвиток на сучасному етапі
У сучасному світі значення банків вийшло за рамки власне грошових і кредитних відносин. Банки виступають у ролі інституту, що стоїть нарівні з державою і ринком. Без них немислима нормальна, раціональна
Комерційні банки
. сільськогосподарські позички, які, в свою чергу, поділяються на іпотечні позики (під заставу нерухомості - землі, будівель і т. д.) для покриття великих капітальних витрат і короткострокові позики на брешемо
Банківська система РФ
При переході до ринкової економіки не так вже багато факторів можуть зрівнятися за своєю значущістю зі стабільною і активно функціонуючої структурою комерційних банків і ефективною системою управління фінансів
Система валютного регулювання в республіці Білорусь
Національна валютна система, як форма організації валютних відносин країни, що склалися історично і закріплених національним законодавством, документами міжнародного права - є складовою част
Діяльність комерційного банку в сучасних умовах
На дане питання не так вже й легко знайти однозначну відповідь. Хоча, якщо спробувати, то єдине що відразу ж приходить на розум, так це формулювання "перехід до ринку", який триває за часом вже близько д
Основні операції комерційних банків і ризики банківської діяльності
Банки є юридичними особами й економічно - самостійні. Вони проводять власну фінансову політику стосовно кожного конкретного клієнта, кінцевим результатом якої є отримання прибутку
Аналіз діяльності комерційного банку
Надійність банку залежить від безлічі різних факторів. Умовно їх можна розділити на зовнішні і внутрішні (за деякими джерелами - екзогенні та ендогенні, див. додаток № 2) (див. додаток № 3) [11.С, 34]
Деякі аспекти діяльності банків в РФ
Банк - фінансове підприємство, яке зосереджує тимчасово вільні грошові кошти (вклади), надає їх у тимчасове користування у вигляді кредитів (позик, позичок), посередником у взаємних платежах
Роль банку в регулюванні готівково-грошового обігу
__________ рік
_____________________________________________________________ найменування (штамп) підприємства
_____________________________________________________________ номер рахунку
_____________
Банківський менеджмент в дрібному регіональному відділенні ком банку в перехідний період кризової економіки
У перші роки перебудови розвивалися в основному ті підрозділи банку , які давали так званий горезвісний "вал" у вигляді кількості оформлених договорів, обсягів розміщених і залучених грошових сре
Автоматизація банківської діяльності. Банківські мережі
Інтерес до розвитку комп'ютеризованих банківських систем визначається не бажанням витягти миттєву вигоду, а, головним чином, стратегічними інтересами. Як показує практика, інвестиції в такі проект
Трастові операції банків
Сьогодні стають актуальними детальне вивчення ролі і місця банківських послуг у системі операцій комерційних банків, аналіз їх впливу на показники прибутковості і ліквідності банків.
Ліквідність і платоспроможність
ЗМІСТ

ВСТУП 3
1.Сущность платоспроможності та ліквідності 8
1.1.Понятие ліквідності і платоспроможності комерційних банків 8
1.2.
Банки
ВСТУП.
Розвиваються ринкові відносини, які до життя комерційні банки, як один з елементів інфраструктури ринку, вимагають управління їх фінансовою діяльністю на науковій основі.
Факторинг або форфейтинг - що краще?
У процесі своєї діяльності багато підприємств (у тому числі і російські) стикаються з такими проблемами як: недостатня капіталовооруженность; зростаючі ризики кредитування; висока дебіторська заборгованість
Збірник завдань з дисципліни Теорія бухгалтерського обліку
Навчальний посібник містить завдання і питання для програмованого контролю знань студентів. Завдання розроблені відповідно до чинного планів рахунків та міжнародних стандартів, визначальними облікову пол
Історія розвитку банківської справи в Росії
Звернення до ринку вимагає всебічного аналізу можливих шляхів його використання в якості консолідуючого елемента економіки. Для вирішення цього завдання велике значення має не тільки зарубіжний, а й вітчизняному
Проблеми впровадження пластикових карток на прикладі Ставропольського банку Ощадбанку РФ
Стрімкий розвиток науково-технічного прогресу за останні п'ятдесят років не могло не позначитися на розвитку банківських технологій, незважаючи на консерватизм цієї сфери суспільного життя. Застосування компь
Фінансовий аналіз АБ Енергобанк
Введення

Банківська система сьогодні - одна з найважливіших і невід'ємних структур ринкової економіки.
Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 18
загрузка...

енциклопедія  з сиру  аджапсандалі  ананаси  узвар