загрузка...

трусы женские
загрузка...
Реферати » Реферати з педагогіки » Профессиограмма вчителя іноземної мови

Профессиограмма вчителя іноземної мови

Зміст:
1.
Введення ??????????????????????????????????????????????? ?????????????????????
??? 3
2.Теоретичні частина
2.1. Характеристика педагогічних функцій і методичних умінь ???????????????????????????????????????????? ????????? 4
2.2. Характеристика педагогічних функцій і методичних умінь ???????????????????????????????????????????? ????????? 8
2.3.
Висновок ???????????????????????????????????????? ???????????????????????????????
10
3.
Висновок ??????????????????? ???????????????????????????????????????????????
12
4.
Додаток ??????????????????? ?????????????????????????????????????????????? 1
3

. Схема1

. Схема2

. схема3
5. Список використаних джерел ?????????????????????????????? 16
1.Вступ

Педагог - майстер, знаючи особливості своєї особистості та поведінки, направляє їх на доцільність рішення педагогічних задач.

А.С.Макаренко стверджував: «Немає фокусів в педагогіці» . Але як тоді пояснити, що в ситуаціях навчально-виховного процесу один учитель досягає потрібного результату, а інший - ні?

Мистецтво виховної діяльності залежить від міри володіння педагогічною технікою: так в ситуації конфлікту, який назріває учитель за допомогою інтонації в голосі, мімічної маски, пози може усунути пік ворожих відносин.

Проблема вдосконалення освіти, підвищення його якості існує вже давно. Важливою умовою для її вирішення є створення професіограми вчителя загальноосвітньої, і професійної школи, документа, що встановлює основні функції його педагогічної діяльності, а також вимоги до знань, навичок, умінням і особистісним якостям учителя, необхідним для здійснення цих функцій з урахуванням специфіки навчального предмета.

Профессиограмма - це ідеальна модель вчителя, викладача, класного керівника, педагога. Це зразок, еталон, в якому представлені основні якості особистості, якими повинен володіти вчитель; знання, вміння, навички для виконання функції вчителя. Профессиограмма вчителя - документ, в якому дана повна кваліфікаційна характеристика вчителя з позиції вимог, що пред'являються до його знань, умінням і навичкам, його особистості, здібностям, психофізіологічних можливостями та рівнем підготовки.

Профессиограмма вчителя іноземної мови містить не тільки загальне, що типово для педагогічної професії взагалі, але і те особливе, що характерно тільки для діяльності вчителя іноземної мови. Вона містить характеристику основних педагогічних функцій вчителя іноземної мови, його особистісних якостей, общепедагогических і професійно-методичних умінь, що забезпечують реалізацію цих функцій.

У студентів педагогічних вузів, в період навчання в університеті формуються лише основи професійно значущих умінь. Подальший розвиток має відбуватися в їх самостійній роботі в школі.

2.1.Характеристика педагогічних функцій і методичних умінь.

Професійної діяльності вчителя будь-якого предмета властиві такі функції:

. розвиваюча;

. виховує;

. комунікативна;

. гностична;

. конструктивно-плануюча;

. організаторська.

Оскільки основною метою навчання іноземної мови в середній загальноосвітній і професійній школі є оволодіння учнями іноземною мовою, то комунікативно-навчальна функція педагогічної діяльності вчителя іноземної мови є провідною, основоположною, вона визначає зміст значною мірою всіх інших функцій.

Співвідношення функцій представлено у схемі (см. Схема 1).

Успішне виконання педагогічних функцій припускає володіння відповідної їм системою общепедагогических і методичних умінь і необхідним обсягом знань.

Слід пам'ятати, що в професіограмі позначені лише найважливіші вміння, що становлять основу педагогічної майстерності, купованого в процесі самоосвіти та вдосконалення особистого педагогічного досвіду.
Важливо вміти підвищувати свою педагогічну майстерність шляхом систематичного поповнення своїх знань і застосування їх у своїй роботі.

Перераховані функції в професійній діяльності вчителя можна розділити на дві групи: на групу целеполагающіх і операційно-структурних функцій.

Целеполагающіе функції.

Дослідники, що займаються функціональної структури педагогічної діяльності вчителя, відзначають провідну роль комунікативно-навчальної функції і виділяють в ній інформаційно-орієнтує, мотиваційно-стимулюючий та контрольно-корегуючих компоненти (1).
Інформаційно орієнтує компонент комунікативно-навчальної функції забезпечується наступними вміннями:

1) орієнтувати учнів щодо зв'язку між мовою і культурою країни досліджуваної мови, особливостями прояви національної специфіки в соціокультурному поведінці її представників;

2) орієнтувати учнів щодо рис подібності та відмінності в культурах рідної і чужої країни.
Мотивационно-стимулюючий компонент комунікативної функції включає вміння створити в учнів внутрішню потребу користуватися іноземною мовою як засобом спілкування в ситуаціях опосередкованої і безпосередньої міжкультурної комунікації:

1) шляхом включення автентичних матеріалів (текстів, віршів, пісень, відеоматеріалів та ін.) у процес вивчення мови;

2) шляхом використання активних форм навчання (проблемних завдань, рольових ігор соціокультурної спрямованості), що сприяють більш ефективному засвоєнню особливостей іншомовної культури;

3) шляхом залучення учнів до різних видів позакласної роботи з іноземної мови (культурно-країнознавчих вікторини та конкурси, листування із закордонним другом і ін.) Для розвитку інтересу, підвищення мотивації до вивчення іноземної мови та реалізації його комунікативних, освітніх і виховних завдань.
Контрольно-корегуючих компонент базується на наступних методичних уміннях:

1) виділяти цілі, форми і види контролю при оволодінні іноземною мовою як засобом міжкультурного спілкування;

2) планувати і здійснювати поточний, навчальний і підсумковий контроль мовних навичок і умінь учнів з метою виявлення рівня володіння іноземною мовою як засобом міжкультурного спілкування.

3) об'єктивно і мотивовано оцінювати навчально-комунікативну діяльність учнів.

Розвиваюча функція передбачає вміння вчителя намічати шляхи формування та розвитку інтелектуальної, сенсорної, емоційної сфер особистості учнів, їх пізнавальних здібностей з урахуванням виявлених можливостей, специфіки змісту і процесу навчання іноземної мови та в позакласній роботі, формувати вміння учнів працювати самостійно.
Ця функція реалізується вчителем в єдності з комунікативно-навчальної, комунікативно-виховує функціями.

Виховує функція формується з моральним, етичним і патріотичним вихованням учнів у навчальному процесі та в позакласній роботі засобами іноземної мови з урахуванням екстралінгвістичній, країнознавчої інформації.

Розвиваюча і виховує функції реалізуються за допомогою наступних умінь:

1) шляхом використання автентичних матеріалів у навчальному процесі для розширення кругозору, розвитку пам'яті, уяви, інтелектуальних здібностей учнів, формування у них уміння аналізувати і виділяти риси подібності та відмінності в рідній і досліджуваної культурах;

2) формувати в учнів уміння самостійно пізнавати незнайому культуру, використовуючи лингвострановедческие словники, різноманітну довідкову літературу, засоби масової інформації;

3) виховувати учнів у дусі поваги, симпатії до народу - носію мови, що вивчається, а також його соціокультурних цінностей;

4) виховувати в учнів глибоку повагу до національних традицій, звичаїв, культурних надбань рідної країни.

Операционно-структурні функції

Відповідно з логікою та етапами вирішення педагогічних завдань у діяльності вчителя іноземної мови виділяють наступні операционно-структурні функції: гностична, конструктивно-плануюча і організаторська .

Успішне здійснення гностичної функції спирається на глибоке усвідомлення кінцевих цілей навчання іноземної мови у школі, на знання особливостей оволодіння різними видами мовленнєвої діяльності, а також на знання пізнавальних можливостей учнів і джерел труднощів засвоєння ними навчального матеріалу. Саме гностичні вміння дозволяють творчо здійснювати всі інші структурно-операційні функції.

Гностична функція реалізується через уміння:

1) аналізувати навчальний матеріал, засоби навчання з точки зору представленості в них відомостей про культуру країни досліджуваної мови та їх використання у навчальному процесі ;

2) передбачати можливі випадки прояву лингвострановедческой і соціокультурної інтерференції в мовній діяльності учнів;

3) на основі зіставлення національно-культурних особливостей двох лінгвокультурних спільностей визначати найбільш важкі для засвоєння факти і явища дійсності.

Конструктивно-плануюча функція передбачає планування і конструювання навчального матеріалу в системі уроків, і окремих уроків різного типу, конструювання комунікативно-навчальної діяльності вчителя та навчально-комунікативної діяльності учнів з урахуванням умов навчання в кожному класі.

Методичні вказівки, що забезпечують конструктивно-планувальну функцію, виглядають таким чином:

1) проводити відбір, методичну обробку автентичних матеріалів з урахуванням вікових особливостей та інтересів учнів і розподіляти дані матеріали по етапах навчання;

2) вибирати найбільш ефективні прийоми і способи ознайомлення учнів з культурою країни досліджуваної мови;

3) готувати, підбирати, використовувати різні засоби наочності з метою семантизації тих чи інших реалій.

Організаційна функція реалізується на базі умінь вибирати оптимальні способи організації своєї діяльності та діяльності учнів, з метою найбільш ефективного засвоєння фактів іншомовної культури.

Сформульовані вище професійні вміння являють собою дидактичний компонент лингвострановедческой компетенції вчителя іноземної мови і є змістовними орієнтирами для організації підготовки висококваліфікованих вчителів на мовних факультетах педагогічних вузів.
2.2.Характеристика професійних та особистісних якостей вчителя

Професійно важливі якості особистості вчителя іноземної мови проявляються в професійно-педагогічної та пізнавальної спрямованості його особистості, в його моральної, естетичної вихованості .

Психолог В.А.Крутецкий пропонує наступну структуру професійно значущих якостей особистості:

1. Світогляд особистості;

2. Позитивне ставлення до педагогічної діяльності;

3. Педагогічні здібності;

4. Професійно-педагогічні знання, вміння, навички.

Т.І.Руднев пропонує професіограму вчителя, яка містить когнітивний компонент (знання, емоційність (спрямованість), практичні здібності і професійно-значущі якості) (2) (див. Схема2).

1. Педагогічна спрямованість може сформуватися ще в школі під впливом мучителів і активної шкільного життя. В основі спрямованості знаходяться мотиви вибору педагогічної професії: прагнення працювати з дітьми, вчити і виховувати, інтерес до предмета. Дуже важливо і усвідомлення наявності у себе можливостей успішного оволодіння професією. (2)
2. Наукові знання, які містять систему закономірностей в області спеціального предмета, блок психолого-педагогічних та методичних знань, знань суміжних предметів, продовжують протягом усього часу навчання у вузі впливати на мотиви, поглиблюючи їх, або викликаючи переоцінку правильності вибору професії.
3. Рівень розвитку педагогічних здібностей виявляється в період педагогічної практики, сигналізуючи про їх сформованості та за наявності педагогічної спрямованості звертаючи студента до роботи над собою.
4. Педагогічні здібності тісно пов'язані з особливостями характеру вчителя і специфікою педагогічної системи.

Доречно звернутися до самодіагностики особистісних якостей в структурі професіограми. Пропонований оцінний лист побудований за принципом функціональної угруповання особистісних якостей. (Див. Схема 3)

Перша група якостей характеризує відношення до роботи;

Друга - активність у діяльності;

Третя - комунікативність вчителя.
2.3.Вивод
Наведені класифікації показують, що педагогічна діяльність завжди співвідноситься з уміннями. До основним умінням

Сторінки: 1 2
загрузка...
ur.co.ua

енциклопедія  з сиру  аджапсандалі  ананаси  узвар