загрузка...

трусы женские
загрузка...
Реферати » Реферати з педагогіки » класифікації психодіагностичних методів

Класифікації психодіагностичних методів

Класифікації психодіагностичних методів

Психодиагностические методи об'єднують в групи по різних підставах. Ось деякі найбільш поширені класифікації методів психодіагностики.

1. Класифікації методів по Й.Шванцаре

Й.Шванцара об'єднує психодіагностичні методи в групи за такими підставами:

по використовуваному матеріалу (вербальні, невербальні, маніпуляційні, тести "паперу й олівця" і т.д.);

За кількістю одержуваних показників (прості і комплексні);

Тести з "правильним" рішенням і тести з можливістю різних відповідей;

По психічної активності досліджуваних:

інтроспективні (повідомлення випробуваного про особистий досвід, відносинах): анкети, бесіда;

Екстроспектівний (спостереження і оцінка різноманітних проявів);

Проективні (див. Тему 5). Випробуваний проектує неусвідомлювані властивості особистості (внутрішні конфлікти, приховані потяги та ін) на малоструктурірованние, багатозначні стимули;

Виконавчі. Випробуваний здійснює яку-небудь дію (перцепційне, розумове, моторне), кількісний рівень і якісні особливості якого є показником інтелектуальних і особистісних рис.

2. Класифікації психодіагностичних методів по В.К.Гайде, В.П.Захарову

Автори цих класифікацій об'єднують психодіагностичні методи з таких підстав:

по якості: стандартизовані, нестандартизовані;

За призначенням:

общедіагностіческіе (тести особистості за типом опитувальників Р.Кеттелла або Г.Айзенка, тести загального інтелекту);

Тести професійної придатності;

Тести спеціальних здібностей (технічних, музичних, тести для пілотів);

Тести досягнень;

За матеріалом, яким оперує випробуваний:

бланкові;

Предметні (кубики Кооса, "додавання фігур" з набору Векслера);

Апаратурні (пристрої для вивчення особливостей уваги і т.д.);

За кількістю обстежуваних: індивідуальні та групові;

По формі відповіді: усні та письмові;

По провідною орієнтації: тести на швидкість, тести потужності, змішані тести. У тестах потужності завдання важкі і час вирішення не обмежена; дослідника цікавить як успішність, так і спосіб вирішення завдання;

За ступенем однорідності завдань: гомогенні і гетерогенні (відрізняються тим, що в гомогенних завдання схожі один з одним і застосовуються для вимірювання цілком певних особистісних та інтелектуальних властивостей; в гетерогенних тестах завдання різноманітні і застосовуються для оцінки різноманітних характеристик інтелекту);

За комплексності: ізольовані тести і тестові набори (батареї);

По характеру відповідей на завдання: тести із запропонованими відповідями, тести з вільними відповідями;

По області охоплення психічного: тести особистості й інтелектуальні тести;

По характеру розумових дій: вербальні, невербальні.

3. Класифікації психодіагностичних методів по А.А.Бодалева, В.В.Столина

Автори об'єднують методи психодіагностики в групи за різними підставами:

по характеристиці того методичного принципу, який покладено в основу даного прийому:

об'єктивні тести (в яких можливий правильну відповідь, тобто правильне виконання завдання);

Стандартизовані самозвіти:

тести-опитувальники, відкриті опитувальники (див. Тема 4);

Шкальні техніки (семантичний диференціал Ч.Осгуда), суб'єктивна класифікація (див. Тема 4);

Індивідуально-орієнтовані техніки (ідеографічні) типу рольових репертуарних решіток (див. Тема 4);

Проективні техніки (див. Тема 5);

Діалогічні техніки (бесіди, інтерв'ю, діагностичні ігри);

По мірі залученості в діагностичну процедуру самого психодиагноста і ступеня його впливу на результат психодіагностики: об'єктивні і діалогічні. Перші характеризуються мінімальним ступенем залученості психодиагноста в процедуру проведення, обробки та інтерпретації результату, другі - великим ступенем залученості. Міра залученості характеризується впливом досвіду, професійних навичок, особистості експериментатора та інших його характеристик, самої діагностичною процедурою. Нижче наведена шкала, на якій розташовується весь континуум психодіагностичних методів від полюса об'єктивних до полюса діалогічних.

Об'єктивні

діалогічні

тести

багато опитувальники

шкальні техніки

бесіди

інтерв'ю

діагностичні ігри

патопсихологический експеримент

деякі проектні методики

"Кожен тест може бути охарактеризований як точка в багатовимірному просторі підстав."

В.К. Гайда

Список літератури

Анастази А. Психологічне тестування. Т.II. - М.: Педагогіка, 1982. С. 114-119.

Гайда В.К., Захаров В.П. Психологічне тестування: навчальний посібник. - Л.: Вид-во ЛДУ, 1982. С. 13-18.

Загальна психодіагностика / Под ред. А.А.Бодалева, В.В.Столина. - М.: Изд-во МГУ, 1988. С. 10-13.

Практикум з психодіагностики: диференціальна Психометрика / Под ред. В.В.Столина, А.Г.Шмелева. - М.: Изд-во МГУ, 1984. С. 16-17.

Шванцара Й. Діагностика психічного розвитку. - Прага: медичне вид-во Авіценум, 1978. С. 46.

О. В. Бєлова. Класифікації психодіагностичних методів

 
Подібні реферати:
Психодіагностика як практична діяльність
Області соціальної практики, вимагають застосування психодіагностики. Ситуація клієнта і ситуація експертизи. Варіанти використання психодіагностичних даних.
Стандартизовані методи психодіагностики (тести)
Визначення поняття психологічного тесту. Психологічний тест як об'єктивний вимір. Визначення норм для тесту. Валідність.
Шляхи реалізації особистісно-орієнтованого підходу в профорієнтаційній діа ...
Вже на самому вираженні "особистісно-орієнтований" домінантою має стати саме "особистість", а не " орієнтація на неї ".
Тестовий контроль знань
Це питання має глобальний характер, так як постачає математичну науку простіше, ніж навчити їй інших. І навчаючи, будь-який педагог повинен обов'язково враховувати все: всі індивідуальні особливості дитини, її х
Тестування як метод педагогічного контролю
Процес контролю це одна з найбільш трудомістких і відповідальних операцій в навчанні, зв'язана з гострими психологічними ситуаціями як для учнів, так і для викладача. З іншого боку його правильна
Педагогічна діагностика
Педагогічна діагностика налічує стільки ж років, скільки вся педагогічна діяльність. Хто вчив планомірно, завжди намагався визначити і результати своїх зусиль. Це робилося протягом декількох т
Методи психологічних досліджень
У цій статті нам би хотілося дати уявлення про методи психологічних досліджень як дітей, так і дорослих. Часто на прийомі у психолога батькам буває незрозуміло, навіщо фахівець проводить ті чи інші дії, ставить питання.
Програмна система для e-навчання і контролю знань за допомогою закритих ті ...
У цій статті представлена ??програмна система, яка виконує додаткове навчання студентів комп'ютерних спеціальностей в Інтернет і контроль знань учнів за допомогою тестів, переважно, закритих тестів.
Організація і методика виробничого навчання
Навчальна діяльність підприємства. Система підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників. Основні принципи навчання.
Міфи дистанційної освіти
Як і всі складні динамічні області, дистанційна освіта вже встигло обрости здогадками, міфами і легендами. У цьому дослідженні ми вирішили розглянути самі живучі з них.
До питання про використання комп'ютерного тестування в навчанні вищої мат ...
Дана стаття присвячена питанням методики викладання вищої математики з використанням комп'ютерних технологій і містить опис процесу комп'ютерного тестування, проведеного в навчальних аудиторіях.
Ефективне управління навчальною діяльністю за допомогою комп'ютерних інформацій ...
Вплив на ефективність комп'ютерного навчання соціальних і особистісних характеристик учнів.
Методичні аспекти використання тестування для поточного контролю знань ...
Самостійна робота є важливим засобом розвитку пізнавальної діяльності учнів, вдосконалення, закріплення, і практичного застосування знань. Вона є невід'ємною частиною уроку, спосіб
Перевірка знань і умінь у навчанні історії
1. Під час опитування підручники повинні лежати на парті в закритому вигляді. Це - обов'язкова вимога, виконання якого необхідно для того, щоб учні не відволікалися від колективної роботи класу; подгляд
Особистість в дошкільному віці
Слово особистість («personality» ) в англійській мові походить від латинського «persona» . Спочатку це слово означало маски, що надягали актори під час театральної вистави в давньогрецькій дра
Генетичні і середовищні детермінанти когнітивного розвитку: лонгітюдний ана ...
Метою даного лонгитюдного проекту було з'ясування характеру генетичного контролю когнітивних характеристик у ході розвитку від дошкільного до підліткового віку.
Дистанційна освіта
Сучасне становище дистанційної освіти. Глобальний ринок навчальних програм. Вимоги до системи "електронного підручника".
Проблемне навчання у викладанні теми фізики 8 класу "Теплові явле ...
В даний час дуже часто буває так, що засвоєння знань учнями формальне а, це призводить до нерозумінню суті явищ і законів. Крім того, відбувається зниження інтересу до предмета.
Тестові завдання
Проблема активізації уроку, форм опитування та контролю зацікавила мене ще під час інститутської практики . Роботу з даної проблеми я почав, прийшовши до школи, вже перші роки роботи показали, що існуючі фо
Поняття про альтруїстичної мотивації
Під альтруїстичним слід розуміти поведінку, спрямовану на благо іншої особи йди соціального об'єднання, не пов'язане з будь-якими зовнішніми заохоченнями.
загрузка...
ur.co.ua

енциклопедія  з сиру  аджапсандалі  ананаси  узвар