загрузка...

трусы женские
загрузка...
Реферати » Реферати з педагогіки » Комп'ютерні технології в навчанні студентів (складання інтер'єру).

Комп'ютерні технології в навчанні студентів (складання інтер'єру).

МОСКОВСЬКИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Художньо-графічний факультет

Кафедра нарисної геометрії і креслення

Реферат на тему:
Комп'ютерні технології в навчанні студентів ХГФ перспективним проекціям

(складання інтер'єру).

Москва, 2001р.

СТРУКТУРА РОБОТИ

ВСТУП ..................... .. ............................................. 3

ГЛАВА I. Застосування комп'ютерних технологій, як інструменту навчання студентів художньо-графічних факультетів ................................................ .6

ГЛАВА II. Необхідність вивчення основ дизайну інтер'єру в середній і вищій школі .............................. .17


ВИСНОВОК ................................................ .. ......... ..22

Список використаних джерел ............ ..23

ВСТУП

У сучасному світі, світі в якому інформаційний потік, що обрушується на людину на стільки великий, що людям волею не волею доводиться вдаватися з допомогою різноманітної техніки. Зараз важко уявити собі людину, не користується телевізором і радіо, друкованої машинкою і комп'ютером, електричним чайником і холодильником, і цей список можна продовжувати до нескінченності. Все наше життя стала настільки залежати від створених нами речей, що якби людина раптом втратив би їх, то довго проіснувати в цьому світі він не зміг би.

Ми живемо у вік інформації, в століття, коли відбувається комп'ютерна революція. Ми є свідками того, що комп'ютери, вже знявши міцні позиції в багатьох областях сучасного життя, швидко проникають в школи і вдома. Тема впровадження технічних і автоматизують коштів в освітню сферу стала особливо актуальна в наші дні.

Розвиток людських задатків, перетворення їх на здібності - одне із завдань навчання і виховання, вирішити яку без знань та розвитку пізнавальних процесів не можна. У міру їх розвитку, удосконалюються й самі здібності, купуючи потрібні якості. Знання психологічної структури пізнавальних процесів, законів їхнього формування необхідне для правильного вибору методу навчання і виховання. Великий внесок у вивчення і розвиток пізнавальних процесів внесли і такі вчені, як: Л.С.
Вигодський, А.Н. Леонтьєв, Л.С. Сахаров, А.Н. Соколов, Ж Піаже, С.Л.
Рубінштейн та ін.

Ними були розроблені різні методики й теорії формування пізнавальних процесів. І зараз, щоб успішно розвивати пізнавальні процеси в навчальній діяльності, необхідно шукати більш сучасні засоби і методи навчання. Використання комп'ютера з його величезними універсальними можливостями на уроках З в школі та комп'ютерної графіки в
ВУЗах і буде одним з таких засобів.

З розвитком сучасної інформаційної технології, система "людина і комп'ютер" швидко перетворилася на проблему, яка стосується всіх членів суспільства, а не тільки фахівців, тому вплив людини з комп'ютером має бути забезпечене і шкільним і вузівським освітою . Чим раніше ми це почнемо, тим швидше буде розвиватися наше суспільство, так як сучасне суспільство інформації вимагає знань роботи з комп'ютером.

Звідси, виникає необхідність у розробці методики дозволяє скласти інтер'єр за допомогою спеціальної комп'ютерної програми було суттєве скорочення навчальних годин. Так як, на жаль, кількість годин викладання більшості навчальних предметів у вузах з кожним роком зменшується, наприклад, в МПДУ за останні п'ять років кількість аудиторних годин скоротилося в два рази. В даний час з'явилося багато навчальних закладів, де протягом короткого часу студенти повинні вивчити досить великий теоретичний матеріал і виконати на його основі графічні роботи. Крім того, з'явилися різні курси підвищення кваліфікації, де важливо вміння скласти і зобразити найпростіший інтер'єр. Однак технічна і зокрема комп'ютерна підтримка, яка допомагає правильно скласти інтер'єр за короткий час відсутня. Тому необхідно обгрунтувати використання технічної підтримки для складання інтер'єру.

ГЛАВА I. Застосування комп'ютерних технологій, як інструменту навчання студентів художньо-графічних факультетів.

В останні роки курс викладання комп'ютерної графіки на художньо-графічному факультеті МПГУ вийшов на якісно новий етап свого розвитку. Більш-менш уніфікувався набір обчислювальної техніки.
Найголовніше те, що змінився погляд на те, що розумілося під комп'ютерною грамотністю. Десять років тому, на початку впровадження інформатики в різні навчальні заклади, під комп'ютерною грамотністю розумілося вміння програмувати. Зараз вже практично всіма усвідомлено, що комп'ютерні технології не повинні використовуватися тільки для програмування. Велика частина користувачів сучасних персональних комп'ютерів (ПК) НЕ програмує і не потребує цього. Сьогодні створено великі програмні засоби комп'ютерних інформаційних технологій (КІТ), що дозволяють працювати з ЕОМ непрограммірующему користувачеві. Тому мінімальним рівнем комп'ютерної грамотності є оволодіння засобами комп'ютерних інформаційних технологій.

Проте помилково було б орієнтувати курс вивчення обчислювальної техніки тільки на практичне освоєння роботи з текстовими редакторами, електронними таблицями, базами даних тощо. Такий курс швидко б втратив значення як самостійна навчальна дисципліна.

Вивчення основ комп'ютерної графіки у ВНЗ має переслідувати дві мети: загальноосвітню і прагматичну. Загальноосвітня мета полягає в освоєнні учнів прикладних програм, необхідних для створення мальованих об'єктів та обробки готових. Прагматична - в отриманні практичних навичок з апаратними та програмними засобами сучасних ЕОМ. Курс комп'ютерної графіки змістовно і методично повинен бути побудований так, щоб обидва завдання - загальноосвітня і прагматична - вирішувалися паралельно.

Комп'ютерна графіка, як освітня дисципліна швидко розвивається. Сьогодні її метою є підвищення ефективності застосування людиною комп'ютера як інструменту.

Комп'ютерна грамотність визначається не тільки умінням програмувати, а, в основному, умінням використовувати готові програмні продукти, розраховані на призначений для користувача рівень. Ця тенденція з'явилася завдяки широкому розгляду "м'яких" продуктів, орієнтованих на непідготовлених користувачів. Розробка таких програмно - інформаційних засобів є вельми дорогою справою через його високу наукоємності та необхідності спільної роботи висококваліфікованих фахівців: психологів, комп'ютерних дизайнерів, програмістів. Однак вона окупає себе завдяки тому, що доступ до комп'ютера сьогодні може одержати практично кожна людина навіть без спеціальної підготовки. Комп'ютер є не просто технічним пристроєм, він припускає відповідне програмне забезпечення.
Рішення вказаної задачі пов'язане з подоланням труднощів, обумовлених тим, що одну частину завдання - конструювання і виробництво ЕОМ - виконує інженер, а іншу - педагог, який повинен знайти розумне дидактичне обгрунтування логіки роботи обчислювальної машини в цілому і окремих програм зокрема. Також треба звернути увагу з якими програмами необхідно познайомити студента художньо-графічного факультету та логіки розгортання живої людської діяльності вчення. В даний час останнє приноситься поки що в жертву логіці машинної; адже для того щоб успішно працювати з комп'ютером, потрібно, як зазначають прихильники загальної комп'ютеризації, володіти алгоритмічним мисленням.

Інша складність полягає в тому, що засіб є лише одним з рівноправних компонентів дидактичної системи разом з іншими її ланками: цілями, змістом, формами, методами, діяльністю педагога і діяльністю учня. Всі ці ланки взаємозв'язані, і зміна в одному з них обумовлює зміни у всіх інших. Як новий зміст вимагає нових форм його організації, так і новий засіб припускає переорієнтацію всіх інших компонентів дидактичної системи. Тому установка в шкільному класі або вузівській аудиторії обчислювальної машини або дисплея є не закінчення комп'ютеризації, а її початок - початок системної перебудови всієї технології навчання.

Перетворюється передусім діяльність суб'єктів освіти - вчителя і учня, викладача і студента. Їм доводиться будувати принципово нові відносини, освоювати нові форми діяльності у зв'язку із зміною засобів учбової роботи і специфічною перебудовою її змісту. І саме в цьому, а не в оволодінні комп'ютерною грамотністю вчителями та учнями або насиченості класів повчальною технікою, полягає основна трудність комп'ютеризації освіти.

Виділяються три основні форми, в яких може використовуватися комп'ютер при виконанні ним повчальних функцій: а) машина як тренажер; б) машина як репетитор, що виконує певні функції за викладача, причому машина може виконувати їх краще, ніж людина; в) машина як пристрій, що моделює певні предметні ситуації (імітаційне моделювання).

Тренувальні системи найдоцільніше застосовувати для вироблення і закріплення умінь і навичок. Тут використовуються програми контрольно тренувального типу: крок за кроком учень отримує дозовану інформацію, яка наводить на правильну відповідь при подальшому пред'явленні завдання. Такі програми можна віднести до типу, властивому традиційного програмованого навчання. Завдання учня полягає в тому, щоб сприймати команди і відповідати на них, повторювати і заучувати препарований для цілей такого навчання готовий матеріал. При використанні в такому режимі комп'ютера наголошується інтелектуальна пасивність учнів. Такі програми можуть навчити теоретичним правилам складання інтер'єру, на прикладах показати існуючі перспективні проекції, ознайомити з правилами їх побудови. Також можна використовувати для ознайомлення з матеріалом необхідним для грамотного складання інтер'єру: як краще спланувати приміщення, обставити, які зони вимагають спеціального освітлення. Про це та багато іншого на лекціях можна говорити нескінченно, але як вже згадувалося вище комп'ютерні технології використовуються нами для економії часу.

Відмінність систем репетиторства визначається тим, що при чіткому визначенні цілей, завдань і змісту навчання використовуються управляючі дії, що йдуть як від програми, так і від самого учня. "Для навчальних систем такий обмін інформацією одержав назву діалогу" '. Таким чином, репетиторства передбачають свого роду діалог навчається з ЕОМ в реальному масштабі часу. Зворотній зв'язок здійснюється не тільки при контролі, але і в процесі засвоєння знань, що дає учневі об'єктивні дані про хід цього процесу. По суті справи репетиторства засновані на тій же ідеології програмованого навчання (розгалужені програми), але посиленого можливостями діалогу з
ЕОМ.

Потрібно підкреслити відмінність такого "діалогу" від діалогу як способу спілкування між людьми. Діалог - це розвиток теми, позиції, точки зору спільними зусиллями двох і більше осіб.

Сторінки: 1 2 3
загрузка...
ur.co.ua

енциклопедія  з сиру  аджапсандалі  ананаси  узвар