загрузка...

трусы женские
загрузка...
Реферати » Реферати з педагогіки » Аудіювання на початковому етапі навчання

Аудіювання на початковому етапі навчання


Зміст


Введение........................................................................................................2
Глава I. Теоретичні основи навчання аудіювання

1. Психологічні особливості аудіювання як виду мовленнєвої діяльності ... .. ... ... 4

2. Основні труднощі розуміння мови на слух .................................... .. ... .. ... ..10

3. Мова вчителя на уроці ............... .......................................................... ... .22

4. Выводы...............................................................................................27
Глава II. Методика навчання аудіювання

1. Система вправ для навчання аудіювання .. ......................... ............. ... +29

2. Метод навчання аудіювання Н.В. Елухиной "Снігова куля" чи інтенсифікація навчання аудіювання на початковому етапі ....................................... .. ......... 37

3. Навчання аудіювання в позакласній роботі ......... .................................... 45 а. Поглиблене оволодіння аудіюванням на заняттях гуртка ........................... 45 б. Організація радіопередач в школі як позакласна робота ..................... .. ... 49

4. Выводы...............................................................................................52
Заключение....................................................................................................53
Додаток.
Список використаної літератури ............................................................ .. ......... 54

Введення

Тема даного дослідження, «Аудіювання на початковому етапі навчання» , є однією з найактуальніших тем у сучасній методиці навчання англійської мови, так як без аудіювання неможливо мовне спілкування, оскільки це процес двосторонній. І недооцінка аудіювання може вкрай негативно позначитися на мовній підготовці школярів. А адже вивчення даного виду мовної діяльності в методиці недостатньо глибоке, та й термін "аудіювання" використовується в методичній літературі порівняно недавно. Він протиставлений терміну «слухання» . Якщо "слухання" позначає акустичне сприйняття звукоряду, то поняття аудіювання включає процес сприйняття і розуміння усної мови. Також відомо, що аудіювання - дуже важкий вид мовленнєвої діяльності. А те, що сучасні випускники шкіл практично не володіють даним умінням зовсім ні секрет. Хоча розуміння тексту іноземною мовою вже включається в завдання для вступу до університетів на факультети іноземних мов. Сахарова і Рабинович також відзначають, що аналіз досвіду спілкування радянських школярів з учнями з НДР на прикладі міст-побратимів та шкіл-партнерів показує, що саме несформованість аудитивні навичок є часто причиною порушення спілкування. Учні не розуміли зверненої до них мови.

Взагалі, аудіювання як дія, що входить до складу усної комунікативної діяльності, використовується в будь-якому усному спілкуванні, підпорядкованому виробничим, суспільним чи особистим потребам.

Також аудіювання як зворотній зв'язок у кожного мовця під час говоріння дозволяє здійснювати самоконтроль за промовою і знати, наскільки вірно реалізується в звуковій формі мовні наміри. І звичайно ж, аудіювання може являти собою окремий вид комунікативної діяльності зі своїм мотивом, відбиваючим потреби людини чи характер її діяльності. У такій ролі воно виступає, наприклад, при перегляді фільму, телепередачі, прослуховуванні радіопередачі і т.п.

Звідси очевидна важливість і актуальність проблеми навчання аудіювання.

Предметом дослідження є не тільки сам процес аудіювання на початковому етапі, але і способи навчання цьому виду мовної діяльності.
Початковий етап є найважливішим, тому що саме на молодшому етапі навчання в учнів повинні бути сформовані базові уміння аудіювання, які для успішності навчання, слід удосконалювати протягом всього періоду оволодіння аудіюванням.

Метою цієї курсової роботи є розкрити основні аспекти навчання на основі вивчення всіх доступних джерел інформації.

Завдання дослідження:

1) дослідити процес аудіювання з погляду психології;

2) вивчити теоретичні основи навчання аудіювання;

3) розглянути нові інтенсивні підходи до навчання аудіювання;

4) розробити власну серію уроків з аудіювання.

Методом ж дослідження даного питання є вивчення психолого-педагогічної та методичної літератури.

Глава I. Теоретичні основи навчання аудіювання.

1. Психологічні особливості аудіювання як виду мовленнєвої діяльності.

Термін «аудіювання» був введений в літературу американським психологом
Брауном. Аудіювання - це розуміння сприйманої на слух мови. Воно являє собою перцептивную розумову мнемическую діяльність.
Аудіювання повинно займати важливе місце вже на початковому етапі. Опанування аудіювання дає можливість реалізувати виховні, освітні і розвиваючі цілі. Воно дозволяє вчити учнів уважно вслухатися в звукову мову, формувати вміння передбачати значеннєве зміст висловлювання і таким чином, виховувати культуру слухання не тільки іноземною, але і рідною мовою. Виховне значення формування вміння розуміти мову на слух, які надають в той же час і розвиваючі вплив на дитину, полягає в тому, що воно позитивно позначається на розвитку пам'яті дитини, і насамперед слухової пам'яті, у настільки важливою не тільки для вивчення іноземної мови, але і будь-якого іншого предмета.

Аудіювання вносить свій вклад і у досягнення освітньої мети, забезпечуючи дітям можливість розуміти висловлювання, як би елементарні вони не були мовою іншого народу, в даному випадку на англійській мові, одному з найпоширеніших мов світу. Аудіювання служить і потужним засобом навчання іноземної мови. Воно дає можливість опановувати звуковою стороною досліджуваної мови, його фонемним складом і інтонацією: ритмом, наголосом, мелодикою. Наприклад, на початковому етапі, вчитель вчить дітей розрізняти звуки ізольовано і в сполученнях, чути різницю, наприклад, [e] і [], [s] і [], чути довготу і стислість, кількісні та якісні характеристики звуків.

Через аудіювання йде засвоєння лексичного складу мови і його граматичної структури. Так, наприклад, в 5 класі учні через аудіювання опановують словами big, small, short, long, round, square і так далі в структурі This is a big (small ...) box. Перевірка розуміння відбувається тоді, коли дитина показує відповідний предмет або тоді, коли дає коротку відповідь. Таким чином здійснюється і навчання розумінню структур різного типу: стверджувальних, питальних, негативних. В теж самий час аудіювання полегшує оволодіння говорінням, читанням і письмом.

Таким чином, очевидно, що аудіювання як вид мовленнєвої діяльності відіграє велику роль на початковому етапі в досягненні практичних, розвиваючих, освітніх і виховних цілей і трапляться ефективним засобом навчання англійської мови в школі.

Але в першу чергу для того щоб ефективно навчати школярів аудіювання, треба чітко розуміти, що собою являє цей вид мовленнєвої діяльності з психологічної точки зору.

Отже, значеннєве сприйняття мови на слух є перцептивною, мисленнєво-мнемічної діяльністю, яка здійснюється в результаті виконання цілого ряду складних логічних операцій, таких, наприклад, як аналіз, синтез, дедукція, індукція, порівняння, абстракція, конкретизація та ін.

Характеризуючи сутність сприйняття (слухового і зорового) треба строго розрізняти два поняття: сприйняття - процес виділення інформативних розпізнавальних ознак (тобто формування образів) і впізнавання - впізнання сформованого образу в результаті звірення його з еталоном.

Гез зазначає, що формування і впізнання образів носять фазовий характер і хоча в окремих авторів є розбіжності в найменуванні й у визначенні послідовності цих фаз, у всіх роботах підкреслюється тісний взаємозв'язок процесів формування і впізнання, т.е . сприйняття і пізнавання.

Смислове сприйняття мови на слух є перцептивною, мислітельно-мніміческой діяльністю, яка здійснюється в результаті виконання цілого ряду складних логічних операцій таких, наприклад, як аналіз, синтез, дедукція, індукція, порівняння, абстракція, конкретизація та ін.

Характеризуючи сутність сприйняття (слухового і зорового), треба строго розрізнити два поняття: сприйняття - процес виділення і засвоєння інформативних розпізнавальних ознак (т. с. формування образу) і впізнавання - впізнання сформованого образу в результаті звірення його з еталоном.

Зазначається, що формування і впізнання образу носять фазовий характер і хоча в окремих авторів є розбіжності в найменуванні у визначенні послідовності цих фаз, у всіх роботах підкреслюється тісний взаємозв'язок процесів формування і впізнання, т. Е. Сприйняття і пізнавання.

Аналізуючи особливості впізнання психологи вказують на те, що в більшості випадків воно не має характер розгорнутого свідомого дії; якщо така дія і можлива, то вона спостерігається лише на стадії формування образа1. У міру ознайомлення з матеріалом процес розпізнавання міняється, він здійснюється миттєво (симультанно) за допомогою самих необхідних інформативних ознак. Якщо цих ознак недостатньо і упізнання не відбулися або виявилося помилковим, то сприйняття знову приймає більш розгорнуті форми і перетворюється у свідоме перцептивну дію чи в ряд послідовних (сукцессіонних) дій.

В процесі мовного спілкування переважає симультанное впізнавання, хоча елементи сукцессівное не виключаються. Наявність і розгорнення логічних операцій, перерахованих вище, залежить, таким чином, від типу розуміння: опосередкованого (дискурсивного) або безпосереднього. Для останнього характерно, зокрема, згорненість і сокращенность розумових операцій, здійснюваних у внутрішній мові.

Сприймаючи мова, слухає перетворює за допомогою моторного
(речедвигательного) аналізатора звукові образи в артикуляційні. Між слуховим і мовноштовхаючими аналізаторами встановлюється міцний функціональний зв'язок. Що стосується зорового аналізатора, то відомо, що оптичні сигнали перевершують всі інші в одержанні інформації про зовнішній світ. При аудіюванні зоровий аналізатор значно полегшує сприйняття і розуміння мови на слух. Такі зорові опори, як органи мови, жести, міміка, кінеми й інші підкріплюють слухові відчуття, полегшують внутрішнє промовляння і з'ясування змісту мови.

Значення внутрішньої мови для розуміння дуже велике. Навіть в ускладнених умовах (маються на увазі експерименти з застосуванням внутрішніх перешкод) вона дає можливість сприймати мовні повідомлення, прогнозувати й узагальнювати.

На початковому ступені навчання внутрішня мова протікає особливо інтенсивно, і її можна розглядати як основний і необхідний компонент слухового сприйняття. На вищому ступіні спостерігається згортання моторної діяльності, її редукція, що пояснюється міцним об'єднанням речедвигательного слухового і зорового аналізаторів в єдину систему.
Це, в свою чергу, впливає на сприйняття і розуміння мови.

Однак і на вищому ступені навчання (експериментальним шляхом) легко фіксується приховане обговорювання при виникненні труднощів в розумінні мови на слух і в разі необхідності точного запам'ятовування змісту.

Корелює характер взаємин

Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
загрузка...
ur.co.ua

енциклопедія  з сиру  аджапсандалі  ананаси  узвар