загрузка...

трусы женские
загрузка...
Реферати » Реферати по праву » Шпаргалка по земельному праву (2005р.)

Шпаргалка по земельному праву (2005р.)


1.ПРЕДМЕТ, МЕТОД І СИСТЕМА Земельного Права.
ЗП-галузь російського права, система норм законод-ва, за допомогою кіт-х осущ-ся регулювання земельних відносин. Система об'єднує зазначені нормативні акти являє собою земельне законод-во.
Предмет ЗП-земельні відносини т.е відносини з використання та охорони земель в рф як основи життя і деят-сти народів, що проживають на соотв-щих територіях рф. Метод правового регулювання суспільних відносин - це особливий спосіб впливу на них нормами тієї чи іншої галузі права, в даному випадку - нормами ЗП. Питання про метод правового регулювання в теорії права-дискусійний, але найбільш поширено думка про те, що праву притаманні 3 осн-х методу - заборона, припис та дозвіл, за допомогою кіт-х гос-во осущ-ет імперативне або діапозитивна регулювання. При цьому якщо для імперативного рег-ня характерні заборони і приписи і відносини влади і підпорядкування, то для діапозитивна рег-ня, навпаки, притаманні погодження та рекомендації. Ці методи мають значення для рег-ня земельних відносин. Їх співвідношення не явл-ся чимось постійним. Так, для періоду панування командно-адміністративної системи характерним було імперативне рег-ня земельних відносин. Сущ-вала детально врегульована система заборон і імперативних приписів.
Всякі угоди з розпорядження землею як порушують закони про націоналізацію землі рішуче припинялися аж до кримінальної відп-сті за їх вчинення.
Перехід до ринкових відносин супроводжувався розширенням застосування діапозитивна рег-ня, наданням більшої свободи в производственно-госп-ной деят-сти на землі, в т.ч і розпорядженням нею. Більш широке застосування отримують економічні важелі і стимули у вигляді плати за землю, економічного стимулювання раціонального використання та охорони земель, їх консервації у встановлених випадках і др.Но і донині в сфері земельних відносин преимущ-ве значення має императ-е рег-ня , що через специфіку рег-мих відносин, їх великий соц-ної значущістю, необхідністю суворого дотримання встановленого порядку використання земель та їх охорони. Імперативний - регулювання суспільних відносин характерно прояв влади підпорядкування, відносини нерівноправні, один дає обов'язкові для виконання приписи, а інший зобов'язаний їх точно виконувати. Регулюється надання і вилучення землі для цілей оборони охорони природи, і т.д. , А також в області гос.контроля за використанням охорони землі.
2 Метод дозволу - тобто вільного розсуду з.п. та прийняття ними своїх власних рішень
Система-системи Зем. Права (ЗП) як галузі права, як науки і як навчальної дисципліни не повністю збігаються. ЗП як галузь права має двухчленное поділ: загальна та особлива частини, а ЗП як наука і навчальна дисципліна тричленне: загальна, особлива і спеціальна частини. У загальній частині ЗП як галузі права містяться норми права, що мають значення для всіх її інститутів, тоді як в особливій частині містяться норми, присвячені її окремим інститутам і категоріям земель. До загальної частини відносяться такі інститути ЗП, як право власності та інші права на землю, гос-ве регулювання використання та охорони земель, економіко-правовий механізм використання та охорони земель, юр-кая відповідальність за порушення земельного законод-ва. До особливої ??частини відноситься правовий режим використання та охорони земель сільськогосподарського призначення, населених пунктів, промисловості, транспорту, зв'язку, радіомовлення, телебачення, інформатики, космічного забезпечення, оборони; особливо охоронюваних територій; лісового фонду; водного фонду; запасу. В систему ЗП як науки, крім зазначених інститутів ЗП, входять також предмет, методи, принципи і джерела ЗП, розвиток земельного законод-ва, порівняльно-правовий аналіз вітчизняного та зарубіжного ЗП. Система ЗП як навчальної дисципліни співпадає з системою його як науки і визначається навчальними програмами відповідних навчальних закладів.
Система зем.права - сукупність органічно пов'язаних між собою з.п. інститутів Інститут з.п.-відокремлена група норм регулюв. Норми права-правила поведінки. Однорідні земельні відносини. Виділяють загальну і особливі частини. Загальні інститути містять правові норми пов'язані з галузі в цілому. Особливі інститути визначають правовий режим окремих категорій земельного фонду

49 ПРАВОВОЇ РЕЖИМ ЗЕМЕЛЬ ЗАПАСУ.
Ст. 103. Землі запасу
1. До земель запасу належать землі, які у публічній-ної або муниц-ної власності і не надані гр-нам або юр-ким особам, за винятком земель фонду перерозподілу земель, що формується відповідно до ст.
80 ЗК. 2. Використання земель запасу допускається після переведення їх в іншу категорію.
До цих земель належать також землі, право власності, володіння і користування якими припинено з підстав, передбачає на-м діючим земельним законод-вом (добровільна відмова від зу; витікання терміну, на кот-й був наданий зу; смерть землевласника, орендаря та ін.). Як передбачено Указом Президента рф «Про реалізацію конституційних прав громадян на землю» , якщо власник земельної частки в теченіе3лет не подав заяву на отримання свідоцтва на право власності на земельну частку і не прийняв рішення про використання земельної частки, то ці незатребувані земельні частки залишаються в користуванні сельскохоз-ой організації ще на 3роки. У разі відмови сельскохоз-й комерційної організації від використання незатребуваних земельних часток вони тимчасово переходять у категорію земель запасу. Дана категорія земель досить обширна і поступається за площею лише землям сельскохоз-го призначення і го-го лісового фонду. Вона явл-ся джерелом поповнення інших категорій земель, в т.ч і сельскохоз-го призначення. Залучення цих земель в господарський оборот осущ-ся в порядку, передбачає на-м земельною законод-вом.

3.Прінціп ЗП.
1) облік значення землі як основи життя і діяльності людини, т.е регулювання відносин з використання та охорони землі здійснюється виходячи з уявлень про землю як про природний об'єкт, що охороняється в якості найважливішої складової частини природи, природному ресурсі, використовуваному як засобу виробництва в сільському господарстві і лісовому господарстві та засади здійснення господарської та іншої діяльності на території РФ, і одночасно як про нерухоме майно, про об'єкт права власності та інших прав на землю;
2) пріоритет охорони землі як найважливішого компонента навколишнього середовища і засобу виробництва в сільському господарстві і лісовому господарстві перед використанням землі як нерухомого майна, т.е володіння, користування і розпорядження землею здійснюються власниками ЗУ вільно, якщо це не завдає шкоди навколишньому середовищу;
3) пріоритет охорони життя і здоров'я людини, т.е при здійсненні діяльності з використання та охорони земель повинні бути прийняті такі рішення і здійснені такі види діяльності, кот-е дозволили б забезпечити збереження життя людини або запобігти негативному (шкідливий) вплив на здоров'я людини, навіть якщо це зажадає великих витрат;
4) участь громадян, громадських організацій (об'єднань) та релігійних організацій у вирішенні питань, що стосуються їх прав на землю, т.е гр-ні РФ, громадські організації (об'єднання) і релігійні організації мають право брати участь у підготовці рішень, реалізація яких може вплинути на стан земель при їх використанні і охороні, а органи гос-ной влади, органи місцевого самоврядування, суб'єкти господарської та іншої діяльності зобов'язані забезпечити можливість такої участі в порядку і в формах, кот-е встановлені законод-вом;
5) єдність долі ЗУ і міцно пов'язаних з ними об'єктів, т.е все міцно пов'язані з земельними ділянками об'єкти слідують долю ЗУ, за винятком випадків, встановлених ФЗ-ми;
6) пріоритет збереження особливо цінних земель і земель особливо охоронюваних територій, тобто вилучення цінних земель сільськогосподарського призначення, земель лісового фонду, зайнятих лісами I групи, земель особливо охоронюваних природних територій та об'єктів, земель, зайнятих об'єктами культурної спадщини, інших особливо цінних земель і земель особливо охоронюваних територій для інших цілей обмежується або забороняється в порядку, встановленому ФЗ - ми. Встановлення даного принципу не повинно тлумачитися як заперечення або применшення значення земель інших категорій;
7) платність використання землі, т.е будь-яке використання землі здійснюється за плату, за винятком випадків, встановлених ФЗ-ми і законами суб'єктів РФ;
8) поділ земель за цільовим призначенням на категорії, т.е правовий режим земель визначається виходячи з їх приналежності до тієї чи іншої категорії і дозволеного використання відповідно до зонування територій та вимогами законод-ва;
9) розмежування гос-ной власності на землю на власність РФ, власність суб'єктів РФ і власність мун-них утворень, т.е правові основи і порядок такого розмежування встановлюються ФЗ-ми;
10) диференційований підхід до встановлення правового режиму земель, т.е при визначенні їх правового режиму повинні враховуватися природні, соціальні, економічні та інші чинники;
11) поєднання інтересів суспільства і законних інтересів громадян, т.е регулювання використання та охорони земель здійснюється в інтересах всього суспільства при забезпеченні гарантій кожного громадянина на вільне володіння, користування і розпорядження належним йому ЗУ.
При регулюванні земельних відносин застосовується принцип розмежування дії норм цивільного законод-ва і норм земельного законод-ва в частині регулювання відносин з використання земель, а також принцип гос-го регулювання приватизації землі.
ФЗ м.б. встановлені і ін. принципи земельного законод-ва, що не суперечать встановленим п. 1 ЗК,


7 ОБ'ЄКТИ І СУБ'ЄКТИ ЗЕМЕЛЬНИХ ПРАВОВІДНОСИН.
Об'єкт права- індивідуально-певну земельну ділянку, з приводу кіт-го виникають земельні відносини. У сфері гос-ного управління об'єктом земельних відносин м.б весь земельний фонд в цілому, його складові частини в межах кордонів суб'єктів РФ, адміністративно-територіальних утворень, окремі ділянки;
Ст. 6. Об'єкти земельних відносин
Об'єктами земельних відносин є:
1) земля як природний об'єкт і природний ресурс;
2) земельні ділянки;
3) частини ЗУ.
Земельна ділянка як об'єкт земельних відносин - частина поверхні землі
(в т.ч грунтовий шар), межі якої описані і засвідчені в установленому порядку.
Земельна ділянка може бути діленим і неподільним. Діленим є земельна ділянка, кот-й м.б. розділений на частини, кожна з яких після розділу утворює самостійний

Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
загрузка...
ur.co.ua

енциклопедія  з сиру  аджапсандалі  ананаси  узвар