загрузка...

трусы женские
загрузка...
Реферати » Реферати по праву » Страхування і його роль в ринковій економіці

Страхування і його роль в ринковій економіці

Завдання
1. Теоретична частина
Реферат на тему: Страхування і його роль в ринковій економіці.
2. Розрахункова частина
Варіант 1
1. Розрахувати збиток страхувальника та суму страхового відшкодування за системою граничної відповідальності.
Фермер застрахував урожай пшениці площею 400 га. Середня врожайність за останні п'ять років становила 16 ц. з 1 га. Фактична врожайність пшениці склала 14,8 ц. з 1 га. Закупівельна ціна пшениці 77 руб. за 1 ц. Гранична відповідальність страхової компанії 70% від заподіяної шкоди.
2. Три страхові організації скоїли угоди, пов'язані з розміщенням страхових резервів. Величина резервів у всіх однакова і становить 1000 тис.руб. Яка організація здійснила операцію, яка не суперечить Правилам розміщення страхових резервів?
А) Страховик А придбав цінні папери ВАТ «Русь» на суму 250 тис. руб.
Б) Страховик Б придбав об'єкт нерухомості на суму 350 тис. руб.
В) Страховик У вклав в комерційний банк «Бізнес» на депозитний рахунок 150 тис. руб.3. Визначити розмір технічних резервів / РНП, РЗУ, РПНУ / і резерву запобіжних заходів на 01.0.1.20 ** р.
Вид страхування: фінансові ризики
ЖУРНАЛ ОБЛІКУ ДОГОВОРІВ
Звітна дата-1 січня поточного року
Договір
Дата початку договору
Дата закінчення договору
Страхова премія, руб.
Комісійні винагороди,%
Відрахування в РПМ,%
А
10.04.20 *
10.04 .20 **
4500
20
10
Б
01.07.20 *
01.07.20 **
3000
10
10
В
01.10.20 *
01.10.20 **
2000
10
10

20 * - попередній рік;
20 ** - звітний рік.
ЖУРНАЛ ОБЛІКУ ЗБИТКІВ
Заява збитків у звітному періоді, руб.
Врегулювання збитків за попередній період, руб.

А: 3700
2500
1500
В: 1300
900
700
Зміст
I Теоретична частина .......................................... ......................... 4
1.1. Економічна категорія страхового захисту
суспільного виробництва ......................................................... 4
1.2 Поняття страхового фонду як елемента громадського воспроизводства.........................................................................6
1.3 Економічна природа страхування ......................................... 11
1.4 Функції страхування ........................... ................................. 14
1.5 Економічне утримання особового і
майнового страхування ....................................... ................ 18
II Розрахункова частина ...................................................................... 20
Список використаної літератури .................................................
1.1 Економічна категорія страхового захисту суспільного виробництва
Страхування виникло і розвивалося, маючи своїм кінцевим призначенням задоволення різноманітних потреб людини через систему страхового захисту від випадкових небезпек. У страхуванні реалізуються певні економічні відносини, що складаються між людьми в процесі виробництва, обігу, обміну та споживання матеріальних благ. Воно надає всім господарюючим суб'єктам і членам суспільства гарантії у відшкодуванні збитку.
Негативні прояви стихійного характеру сил природи і суспільства, пов'язані з матеріальними втратами в першому наближенні сприймаються людьми як випадкові події, однак їх періодичне настання доводить, що вони мають об'єктивний, закономірний характер, пов'язаний з протиріччями економічних відносин і проблемами техногенного характеру.
Процес відтворення являє собою конфліктну взаємодію і протиборство різних сил природного і суспільного характеру. З одного боку - протиріччя між людиною і природою, з іншого - суспільні протиріччя. У сукупності взаємодії різних протиріч у виробництві й життєдіяльності створюють об'єктивні умови для прояву негативних наслідків, що мають випадковий характер. Виникає ризик. Ризик об'єктивно притаманний різних стадіях суспільного відтворення і будь-яким соціально-економічним відносинам.
Відшкодування шкоди, що викликається проявом руйнівних протиріч від взаємодії сил природи і суспільства, породжує необхідність встановлення певних взаємин між людьми з попередження, подолання та обмеження руйнівних наслідків стихійних лих. Ці об'єктивні відносини людей для забезпечення безперервного і безперебійного виробничого процесу, для підтримки стабільності і стійкості досягнутого рівня життя в сукупності складають економічну категорію страхового захисту. Специфіка цієї економічної категорії визначається такими ознаками:
- випадковий характер настання стихійного лиха чи іншого прояву руйнівних сил природи;
- вираз збитку в натуральній або грошовій формі;
- об'єктивна потреба відшкодування шкоди;
- реалізація заходів щодо попередження і подолання наслідків конкретної події.
У страховому ризик і в захисних заходах складається сутність економічної категорії страхового захисту.
Матеріальним втіленням економічної категорії страхового захисту служить страховий фонд, який являє собою сукупність виділених (зарезервованих) натуральних запасів матеріальних благ. Історично першою організаційною формою матеріального втілення економічної категорії страхового захисту був натуральний страховий фонд.
Нова якість страховий фонд отримав у зв'язку з виділенням з товарного обігу специфічного товару - грошей.
Поява грошей звільнило страховий фонд від маси технічних незручностей, пов'язаних з натурально-речовим його змістом, відкрило перед ним нові можливості. Насамперед, завдяки грошовій формі, в якій також став створюватися страховий фонд, його ресурси могли бути швидко перетворені в будь-яку споживчу вартість, необхідну для відшкодування виниклого збитку. Грошова форма страхового фонду дозволила йому перетворитися з елементу, обслуговуючого внутрішньогалузевої господарський оборот, в засіб впливу й гарантії розвитку міжгалузевого господарського обороту.
Усвідомлена людиною і суспільством в цілому необхідність страхового захисту формувала страхові інтереси, через які стали складатися певні страхові відносини. Зміст страхових відносин охоплювало утворення та використання ресурсів страхового фонду незалежно від конкретної форми його організації. У міру розвитку суспільства ці відносини отримали цивільно-правове закріплення, що у свою чергу дозволило регулювати їх правовими методами.
Потужний імпульс до організації страхового захисту дало суспільний поділ праці, розвиток ремісничого виробництва і виділення торгівлі в самостійну галузь. Зростання міст, розвиток ремісничого виробництва, торгівлі, особливо міжнародної торгівлі, пов'язаної з підвищеним ризиком і використанням грошових позик, вимагали належного страхового забезпечення. У цьому зв'язку кредит і страхування були тісно взаємопов'язані. Страхування майна позичальника, переданого кредитору під забезпечення позики (морські позики) викликало до життя виділення з числа кредиторів, і в першу чергу лихварів, особливу групу професіоналів - страховиків, або андеррайтерів, в руках яких зосереджувалися ресурси страхового фонду. Оперативне управління ресурсами страхового фонду з боку страховиків об'єктивно вимагало від них оцінки страхового ризику, що спиралася на аналіз фактів і обставин, їх накопичення, узагальнення та систематизацію. В результаті формується наукове знання про страховий ризик і його оцінкою, що спирається на пізнання законів природи і суспільства.
Таким чином, під економічну категорію страхового захисту підводиться наукова база. Незважаючи на випадковий характер настання стихійного лиха чи іншого руйнівного події з'явилася можливість їх наукового передбачення. Стало можливим з великим ступенем вірогідності передбачати можливу величину збитку в натуральній і грошовій формі. Завдяки науковому передбаченню страховик міг усвідомлено реалізовувати заходи щодо попередження несприятливих наслідків настання страхового ризику. Заходи превенції (тобто попередження можливого збитку в майбутньому), що вживаються страховиком, дозволяють йому оптимізувати ресурси страхового фонду і використовувати їх часто як джерело інвестицій. Страхування перетворилося на одну з конкретних форм страхового захисту суспільного виробництва та організації страхового фонду.
1.2 Поняття страхового фонду як елемента суспільного відтворення
Обов'язковим елементом суспільного відтворення виступає страховий фонд. Страховий фонд створюється у формі резерву матеріальних та грошових коштів для покриття надзвичайного збитку, що завдається суспільству стихійними лихами, техногенними факторами і різного роду випадковостями.
За допомогою страхового фонду багато в чому дозволяється об'єктивно існуюче протиріччя між людиною і природою, між природою і суспільством. Одночасно забезпечується безперервність процесу суспільного відтворення. Дозвіл зазначеного протиріччя, однак, не усуває залежності людини від стихійних сил природи.
Так, велику залежність від природно-кліматичних умов відчуває сільське господарство (посуха, повені, вимокання рослин і т.д.). Експлуатація гігантських супертанкерів може обернутися екологічною катастрофою у водах світового океану. При цьому все більший вплив на виникнення збитку набуває людський фактор - помилки, допущені в ході експлуатації складних технічних систем.
Розглянемо дві теорії страхового фонду: марксову і амортизаційну.
Марксова теорія страхового фонду являє собою сукупність наукових поглядів К. Маркса, згідно з якими джерелом утворення страхового фонду служить додаткова вартість. Ця теорія отримала розвиток в основному науковій праці К. Маркса - "Капіталі", де стверджувалося, що страховий фонд не можна заздалегідь віднести ні до фонду накопичення, ні до фонду споживання і чи служить він фактично фондом накопичення або лише покриває прогалини відтворення - залежить від випадковості . Звідси робився висновок, що витрати на страхування (тобто на створення страхового фонду) повинні покриватися за рахунок додаткової вартості.
На практиці в ряді країн це вказівка ??основоположника марксизму трансформувалося в теоретичне обгрунтування того, що витрати на страхування повинні ставитися на прибуток, що залишається у розпорядженні підприємств після сплати податків та інших обов'язкових платежів державі.

Сторінки: 1 2 3 4
загрузка...
ur.co.ua

енциклопедія  з сиру  аджапсандалі  ананаси  узвар