загрузка...

трусы женские
загрузка...
Реферати » Реферати з юриспруденції » Елективний курс« Виборче право »

Елективний курс« Виборче право »

Елективний курс« Виборче право »

Кам'янець Валентина Василівна, вчитель історії та суспільствознавства, МОУ Лакомобудская середня загальноосвітня школа

2007

Пояснювальна записка

Створення правової держави, зміцнення демократичних засад державного і суспільного життя ускладнене об'єктивними і суб'єктивними труднощами. Серед них однією з найбільш значних є недостатня правова культура громадян Росії, суспільно-політична пасивність людей. Низькою залишається активність громадян в ході виборчої кампанії. Все це свідчить про актуальність цілеспрямованого формування правової свідомості підростаючого покоління.

Одним із значущих ознак правової культури є готовність особисто брати участь в політичному житті, управлінні країною як виборця або політичного діяча того чи іншого рівня. Достатній рівень правової культура дозволяє громадянину побачити за формальними процедурами висування кандидатів, проходження їх по ланцюжку виборів реальні масштаби народного представництва. В цьому випадку виборець віддає свою перевагу тим силам, які, на його думку, в найбільшій мірі здатні забезпечити, у разі перемоги на виборах, гідне життя народу, законність і правопорядок, характерні для демократичної правової держави.

Особливе значення підготовки учнів до свідомої та активної діяльності в якості виборців обумовлює необхідністю включення в навчальний план в 10 класі елективного курсу «Виборче право» , який вивчається паралельно з темою «Політика» . Елективний курс розрахований на 17-18 годин.

В умовах профільної школи елективний курс поглиблює, розширює і доповнює знання, отримані на уроках суспільствознавства. Однак, незалежно від обраного профілю випускник школи повинен досягти певного рівня компетентності в сфері цивільно-громадської діяльності та міжособистісних відносин (поступати відповідно до моральними і правовими нормами, грамотно взаємодіяти з державою і найважливішими інститутами громадянського суспільства).

Мета курсу - підготувати молоде покоління до участі в політичному житті суспільства, освоєнню соціальних ролей людини і громадянина.

Завдання курсу:

- розвиток особистості в період ранньої юності, її політичної та правової культури;

- Виховання активної життєвої та громадянської позиції, толерантності, відповідальності, прихильності гуманістичним і демократичним цінностям;

-Освоєння Знань з виборчого права, їх узагальнення, систематизація, розширення і поглиблення;

-Формування Досвіду застосування отриманих знань в області цивільно-правової діяльності;

При вивченні елективного курсу використовуються активні методи навчання - самостійна практична робота з текстами нормативних правових актів, бесіди, дискусії, інтерактивні лекції, тестовий контроль, підготовка доповідей і повідомлень. Передбачається проведення конкурсу, конференції, рольової гри, відвідування учнями виборчих дільниць в період виборчих кампаній.

Програма курсу передбачає формування в учнів загальнонавчальних умінь і навичок:

навчально-організаційних (вміння намічати навчальну задачу, її кінцеву мету; прогнозувати результат роботи; працювати в групі; здійснювати самоконтроль, самооцінку, взаємоконтроль, взаимооценке.)

навчально-інтелектуальних (визначати поняття; аналізувати; класифікувати, порівнювати, узагальнювати; робити висновки.)

інформаційно-комунікативних (вміння працювати з письмовими та усними джерелами інформації-уплотнять інформацію і переводити з однієї знакової системою в іншу; створювати тексти різних видів; взаємодіяти в різних формах монологу, діалогу, полілогу)

В результаті вивчення елективного курсу учень повинен

Знати основні терміни (демократія, вибори, закон, виборча система, мажоритарна і пропорційна виборчі системи, активне виборче право, пасивне виборче право, ценз, мандат, референдум) Порівнювати мажоритарну та пропорційну виборчі системи, активне і пасивне виборче право. Пояснювати політичну роль виборця, які норми права використовуються при проведенні виборів. Наводити приклади участі громадян у політичному житті суспільства. підбирати зі ЗМІ матеріали про вибори (майбутні або відбулися), про проблеми виникли при їх проведенні, висловлювати свою точку зору.

Тематичне планування курсу

Тема

Форма роботи

Годинники

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Введення. Роль виборів у демократичній політичній системі.

Історія виборів

Особливості політичної системи РФ.

Типи виборчих систем. Виборча система РФ.

Виборчий процес.

Референдум.

Вибори Президента РФ.

Вибори депутатів Державної Думи і формування Ради Федерації Федеральних Зборів РФ.

Вибори до органів влади суб'єктів РФ.

Вибори до органів місцевого самоврядування.

Чи знаєте ви виборче право?

Ми вчимося вибирати

Резерв.

Лекція з елементами бесіди

Повідомлення уч-ся

Лекція з елементами бесіди

Лекція з елементами бесіди

Робота в групах

Практикум

Практикум

Практикум

Практикум

Конференція

Конкурс

Проектна діяльність учнів

Рольова гра

Екскурсія на виборчі дільниці (в період виборчої кампанії)

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

3

2

2

Зміст і методичні рекомендації.

Тема 1 Введення. Роль виборів у демократичній політичній системі.

Поняття виборів та їх місце в демократичній державі. Функції виборів в умовах демократії. Вибори в тоталітарних, авторитарних та перехідних суспільствах.

Тема 2 Історія виборів.

Вибори в Стародавній Греції. Вибори в Стародавньому Римі. Вибори на Русі. Вибори російських царів. З історії англійського парламенту.

Тема 3 Особливості політичної системи РФ.

Політико-правовий режим. Форма правління. Форма державного устрою. Державний апарат. Проблеми формування громадянського суспільства та правової держави. Особливості формування політичної еліти. Роль партій і рухів в сучасній Росії.

Тема 4 Типи виборчих систем. Виборча система РФ.

Що таке виборча система? Принципи виборчої системи. Мажоритарна виборча система. Пропорційна виборча система. Змішана система. Виборча система РФ.

Тема5. Виборчий процес.

Підготовка виборів. Висування кандидатів. Агітаційна кампанія. Голосування. Підбиття підсумків виборів.

Тема 6 Референдум.

Поняття референдуму. Історія референдуму. Види референдумів. Порядок проведення референдуму. Референдуми в Росії.

Форма роботи: практична робота з текстами Конституції РФ, Федерального конституційного закону «Про референдум»

Тема 7 Вибори Президента РФ.

Принципи проведення виборів Президента РФ. Призначення виборів. Порядок формування виборчих округів. Статус кандидатів. Система

-5-

виборчих комісій .. Фінансування виборів. Передвиборна агітація. Голосування. Встановлення результатів виборів. Результати останніх виборів Президента РФ.

Форма роботи: практична робота з текстами Конституції РФ, Федерального закону від 12 червня 2002 г. «Про основні гарантії виборчих прав і права на участь у референдумі громадян Російської Федерації» , Федерального закону від 10 січня 2003 г. «Про вибори Президента Російської Федерації» . Аналіз матеріалів з ЗМІ про вибори (майбутні або вже відбулися), про проблеми, що виникли при їх проведенні або при підготовці до них.

Тема 8 Вибори депутатів Державної Думи і формування Ради Федерації Федеральних Зборів РФ.

Принципи проведення виборів депутатів Державної Думи. Призначення виборів. Порядок формування виборчих округів. Статус кандидатів. Система виборчих комісій .. Фінансування виборів. Передвиборна агітація. Голосування. Встановлення результатів виборів. Результати останніх виборів депутатів Державної Думи. Порядок формування Ради Федерації.

Форма роботи: практична робота з текстами Конституції РФ, Федерального закону від 12 червня 2002 г. «Про основні гарантії виборчих прав і права на участь у референдумі громадян Російської Федерації» , Федерального закону від 20 грудня 2002 г. «Про вибори депутатів Державної Думи Федеральних Зборів Російської Федерації» . Аналіз матеріалів з ЗМІ про вибори (майбутні або вже відбулися), про проблеми, що виникли при їх проведенні або при підготовці до них.

Тема 9 Вибори до органів влади суб'єктів РФ.

Система органів державної влади суб'єктів РФ. Принципи та особливості проведення виборів державної влади суб'єктів РФ. Результати останніх виборів до органів влади суб'єктів РФ.

Методичні рекомендації: дану тему необхідно вивчати, використовуючи нормативно-правові акти суб'єкта федерації та матеріали ЗМІ суб'єкта федерації. Наприклад, Закон Брянської області від 26 червня 2003 г. «Про вибори депутатів Брянської обласної Думи» , Закон Брянської області від 30 жовтня 2003 «Про вибори губернатора Брянської області» , матеріали газет «Брянські факти» , «Брянський перехрестя» .

Тема 10 Вибори до органів місцевого самоврядування.

Форма роботи: конференція. Методичні рекомендації: На конференцію запрошуються представники місцевих органів влади та члени дільничної виборчої комісії. Учні готують питання про систему місцевого самоврядування, про особливості виборів до органів місцевого самоврядування, про підсумки останніх виборів до органів місцевого самоврядування. При підготовці учні працюють з Статутом поселення.

Тема 11 знаєте ви виборче право?

Форма роботи: конкурс

Методичні рекомендації: конкурс проводиться у формі письмових відповідей на запитання та завдання:

Намалюйте схеми вищих органів державної влади в РФ і органів державної влади в суб'єкті федерації, де ви проживаєте.

Якому федеральному закону повинні відповідати всі виборчі закони на території Росії, коли він був прийнятий?

Назвіть дату проведення останніх виборів в усі органи державної влади та органи місцевого самоврядування.

Хто призначає вибори до органів державної влади РФ, суб'єктів федерації і органи місцевого самоврядування?

Чи проводилися референдуми в РФ, в суб'єкті федерації, де ви проживаєте?

За якою виборчою системою проводилися останні вибори депутатів Державної Думи?

Як виборче законодавство в РФ регламентує порядок фінансування виборів Президента РФ і депутатів Державної Думи?

Які виборчі комісії здійснюють підготовку та проведення виборів депутатів Державної Думи?

Який термін проведення передвиборної агітації в ЗМІ?

10) Кому заборонено вносити пожертвування у виборчі фонди політичних партій, які висунули федеральний список кандидатів?

11) Хто виділяє приміщення для голосування?

12) При наявності

Сторінки: 1 2 3
загрузка...
ur.co.ua

енциклопедія  з сиру  аджапсандалі  ананаси  узвар