загрузка...

трусы женские
загрузка...
Реферати » Реферати з підприємництва » Планування фонду оплати праці

Планування фонду оплати праці

Міністерство освіти РФ

інститут: Національної та Світової економіки

кафедра: макроекономіка

К у р с о в а я р о б о т а

з дисципліни «Економіка і соціологія праці»

на тему:

Виконав: Гюнтер О.В.
Факультет: Н.Е. III-2
Відділення: вечірнє

Перевірив: кандидат економічних наук, старший викладач

В.А. Остапенко

м.Москва

2000р.

З о д е р ж а н і е

Стор.

Введення-3

Глава I

Регулювання та планування коштів на оплату праці персоналу по підприємству і його підрозділам

1.1. Структура фонду заробітної плати-5


1.2. Детальне планування фонду заробітної плати-11


1.3. Основна та додаткова заробітна плата-19

1.4.Укрупненние методи планування заробітної плати

-22
1.5. Регулювання коштів на заробітну плату між підрозділами підприємства-25

Глава II

Проблеми в галузі планування оплати праці

2.1.Методи планування коштів на оплату праці-28
2.2.Іздержкі на робочу силу, витрати на оплату праці та продуктивність

-34
2.3.Оплата праці та матеріальне становище працівників

-41

Висновок-50

Список літератури-53

Введення

Актуальність дослідження: особлива, центральна роль в структурі доходів працівника належить заробітній платі. Вона і в даний час і в найближчі роки залишається для переважної більшості трудящих основним джерелом доходів, а значить заробітна плата і в перспективі буде потужним стимулом підвищення результатів праці і виробництва в цілому.

Об'єкт дослідження: заробітна плата, як форма ціни робочої сили, зайнятої у виробничій сфері, - це основна частина життєвих засобів працівників, що розподіляється між ними відповідно до кількості і якості витрачається праці, реальним трудовим внеском кожного і залежна від кінцевих результатів роботи підприємства. Дане формулювання в більшій мірі характерна для продуктивної праці.

Заробітна плата є елемент доходу найманого працівника, форма економічної реалізації права власності на належний йому ресурс праці. Разом з тим для роботодавця, ресурс праці для використання його в якості одного з факторів виробництва, оплата праці найманих працівників є одним з елементів витрат виробництва.

Предмет дослідження: фонд системи заробітної плати - спосіб ув'язки ціни робочої сили (ставок заробітної плати) з результатами праці працівників, що дозволяє нараховувати заробітну плату працівнику відповідно з фактичними результатами його праці.

Мета курсової роботи: провести дослідження регулювання та планування коштів на оплату праці персоналу по підприємству і його підрозділам, а також розглянути проблеми в галузі планування оплати праці.

Для здійснення цієї мети необхідно виконати наступні завдання: По-перше, необхідно розглянути структуру фонду заробітної плати, детальне планування фонду заробітної плати. Визначити основну та додаткову заробітну плату. А так само розглянути регулювання коштів на заробітну плату між підрозділами підприємствами. Необхідно приділити увагу укрупненим методам планування заробітної плати. По-друге проаналізувати методи планування коштів на оплату праці та витрати на робочу силу, витрати на оплату праці та продуктивність. Провести аналіз оплати праці та матеріального становища працівників.

Глава I

Регулювання та планування коштів на оплату праці персоналу по підприємству і його підрозділам

1.1.Структура фонду заробітної плати

Перехід до ринкової економіки істотно трансформував підхід до регулювання коштів, які витрачаються підприємством на формування особистих доходів працівників. В сучасних умовах підприємствам кошти на заробітну плату ніхто не виділяє. Оскільки заробітна плата є грошовим еквівалентом, одержуваним працівником в обмін на свою діяльність на підприємстві, або ціною його робочої сили, то для кожного конкретного роботодавця витрати на оплату праці його працівників становлять велику частину загальних витрат на виробництво продукції, які роботодавець повинен відшкодувати в процесі її реалізації на ринку товарів і послуг.

Витрати роботодавця на робочу силу визначаються в основному кількістю працюючих за наймом, умовами оплати їх праці, передбаченими законодавством, колективним договором, тарифними угодами, індивідуальними трудовими договорами (контрактами), ефективністю праці працюючих за наймом.

Фонд заробітної плати, іменований в деяких офіційних документах фондом оплати праці, відображає умови оплату праці, гарантії і компенсації, визначені роботодавцем і працівником на основі колективних і трудових договорів, які і формують індивідуальну заробітну плату працівників.
Встановлені законами норми оплати праці, гарантії і компенсації присутні в договорі як розрахункові величини, використовувані для правильного обчислення фінансових результатів діяльності підприємства. Вони потрібні для визначення розмірів стягнутих з підприємства податків, страхових платежів та інших виплат. Фонд заробітної плати, таким чином, в даний час являє собою сукупність індивідуальних заробітків, нарахованих працівнику роботодавців незалежно від того, яким є джерело покриття цих витрат: собівартість, прибуток, кошти спеціального призначення або які-небудь інші цільові надходження.

До складу фонду заробітної плати включаються нараховані підприємством суми оплати праці в грошовій і натуральній формах за відпрацьоване і невідпрацьований час, стимулюючі доплати і надбавки, компенсаційні виплати, пов'язані з режимом роботи та умовами праці, премії й одноразові заохочувальні виплати, а так же виплати на харчування, житло, паливо, що носять регулярний характер.

Інструкція про склад фонду заробітної плати та виплат соціального характеру рекомендує включати до фонду заробітної плати наступне:

II. Фонд заробітної плати

Включенню до фонду заробітної плати, зокрема, підлягають:

7. Оплата за відпрацьований час

7.1. Заробітна плата, нарахована працівникам за тарифними ставками і окладами за відпрацьований час.

7.2. Заробітна плата, нарахована за виконану роботу працівникам за відрядними розцінками, у відсотках від виручки від реалізації продукції
(виконання робіт і надання послуг).

7.3. Вартість продукції, виданої в порядку натуральної оплати.

7.4. Премії і винагороди (включаючи вартість натуральних премій), що носять регулярний чи періодичний характер, незалежно від джерел їх виплати.

7.5. Стимулюючі доплати та надбавки до тарифних ставок і окладів (за професійну майстерність, суміщення професій і посад, допуск до державної таємниці тощо).

7.6. Щомісячні або щоквартальні винагороди (надбавки) за вислугу років, стаж роботи (крім сум, зазначених у пункті 9.2).

7.7. Компенсаційні виплати, пов'язані з режимом роботи та умовами праці:

7.7.1. Виплати, обумовлені районним регулюванням оплати праці: по районним коефіцієнтам; коефіцієнтів за роботу в пустельних, безводних місцевостях і у високогірних районах; процентні надбавки до заробітної плати за стаж роботи в районах Крайньої Півночі, в прирівняних до них місцевостях та інших районах з важкими природно-кліматичними умовами.

7.7.2. Доплати за роботу в шкідливих або небезпечних умовах і на важких роботах.

7.7.3. Доплати за роботу в нічний час.

7.7.4. Оплата роботи у вихідні та святкові дні.

7.7.5. Оплата понаднормової роботи.

7.7.6. Оплата працівникам за дні відпочинку (відгули), надані у зв'язку з роботою понад нормальну тривалість робочого часу при вахтовому методі організації робіт, при підсумованому обліку робочого часу і в інших випадках, встановлених законодавством.

7.7.7. Доплати працівникам, постійно зайнятим на підземних роботах, за нормативний час їх пересування в шахті (руднику) від ствола до місця роботи і назад.

7.8. Оплата праці кваліфікованих робітників, керівників, спеціалістів підприємств і організацій, звільнених від основної роботи і що залучаються для підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників.

7.9. Комісійна винагорода, зокрема, штатним страховим агентам, штатним брокерам.

7.10. Гонорар працівникам, які перебувають в обліковому складі працівників редакцій газет, журналів та інших засобів масової інформації.

7.11. Оплата послуг працівників бухгалтерій за виконання ними письмових доручень працівників з перерахування страхових внесків із заробітної плати.

7.12. Оплата спеціальних перерв у роботі.

7.13. Виплата різниці в окладах працівникам, працевлаштованим з інших підприємств і організацій, із збереженням протягом певного терміну розмірів посадового окладу за попереднім місцем роботи.

7.14. Виплата різниці в окладах при тимчасовому заступництві.

7.15. Суми, нараховані за виконану роботу особам, залученим для роботи на підприємстві, відповідно до спеціальних договорів з державними організаціями (на надання робочої сили, наприклад військовослужбовців) як видані безпосередньо цим особам, так і перераховані державним організаціям.

7.16. Оплата праці осіб, прийнятих на роботу за сумісництвом.

7.17. Оплата праці працівників не облікового складу.

7.17.1. Оплата праці осіб, які не перебувають в обліковому складі працівників підприємства (організації), за виконання робіт за цивільними договорами, якщо розрахунки за виконану роботу виробляються підприємством з фізичними, а не з юридичними особами. При цьому розмір коштів на оплату праці цих фізичних осіб визначається, виходячи з кошторису на виконання робіт (послуг) за цим договором і платіжних документів.

7.17.2. Оплата послуг (гонорар) працівників не облікового складу (за переклади, консультації, читання лекцій, виступ по радіо і телебаченню і т.д.).

Зазначені в пунктах 7.17.1 і 7.17.2 суми в звітності з праці не враховуються у фонді заробітної плати працівників спискового складу підприємства, установи, організації.

8. Оплата за невідпрацьований час

8.1. Оплата щорічних і додаткових відпусток (без грошової компенсації за невикористану відпустку).

8.2. Оплата додатково наданих за колективним договором
(понад передбачених законодавством) відпусток працівникам.

8.3. Оплата пільгових годин підлітків.

8.4. Оплата навчальних відпусток, наданих працівникам, які навчаються в освітніх установах.

8.5. Оплата за період навчання працівників, спрямованих на професійну підготовку, підвищення кваліфікації або навчання другим професіям.

8.6. Оплата праці працівників, які залучаються до виконання державних або громадських обов'язків.

Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8 9
загрузка...
ur.co.ua

енциклопедія  з сиру  аджапсандалі  ананаси  узвар