загрузка...

трусы женские
загрузка...
Реферати » Реферати з підприємництва » Сучасний стан підприємництва в РФ.

Сучасний стан підприємництва в РФ.

СУЧАСНИЙ СТАН ПІДПРИЄМНИЦТВА У РФ.
Починаючи з кінця 80-х років спочатку в СРСР, потім і в Рос-
оці відбувалося бурхливий розвиток підприємництва. Підпри-
німательства - це такий тип діяльності, який має сле-
дмуть ознаки:
- основний мотив цієї діяльності - отримання прибутку;
- Свобода і автономність прийняття рішень підприємцем;
- Самостійність, що виражається в особистому ризик і від-
ветственности підприємця.
Підприємець - це особа, що займається підприємницькою
тельской діяльністю. Підприємці входять в особливий шар
суспільства - бізнес-шар. Формування цього суспільства происхо
дит разом з розвитком підприємництва.
Бізнес-шар - загальне поняття, що об'єднує всіх росіян,
в тій чи іншій мірі зайнятих у бізнесі, починаючи з класси-
чеських підприємців та кочая найманими працівниками, в сво-
Бодня час теж намагаються "робити гроші". Цей шар охоплює-
ють всю сукупність суб'єктів продуктивної, комерційних
чеський і фінансової діяльності, що здійснюється на базі ав-
тономно прийнятих рішень та з метою одержання прибутку.
Цей шар далеко не однорідний за складом. У ньому можна ви-
ділити кілька основних бізнес-груп:
- підприємці - приватні власники переважно
дрібних підприємств і фірм, особисто керують останніми, не поєднують цю діяльність з роботою за наймом;
- Самозайняті - особи, зайняті дрібним підприємець-
ством на базі індивідуальної трудової діяльності за допомогою
власних засобів виробництва;
- Бізнесмени-менеджери - наеіние директора дрібних і середовищ-
них підприємств, головним чином акціонувати і приватного
секторів економіки, що поєднують управлінську роботу по най-
му з веденням власного бізнесу;
- Полупредпрінімателі - наймані працівники, в основному ак-
ціонірованного і приватного секторів економіки, які не виконують
управлінських функцій і що сполучають основну роботу з тими
чи іншими видами підприємництва;
- Менеджери-співвласники - господарські керівники крейда-
ких і середніх акціонованих підприємств, що працюють за най-
му, але разом з тим володіють пакетами акцій керованих
підприємств;
+ - "Класичні" менеджери - господарські керівники,
управляють державними чи приватними підприємствами на
основі найму.
Невелика кількість підприємців в загальній структурі біз-
ніс-шару (11%) пояснюється тим, що для багатьох представників
бізнес-шару збереження посади (робочого місця) грає за-
Щитно-допоміжну роль - одним вона служить соціальним
прикриттям, іншим - способом накопичення трудового стажу,
третім - страховкою на випадок банкрутства, чествертим - ис-
точником дефіцитних ресурсів, ділових зв'язків і пільг.
Бізнес-шар можна також диференціювати за показниками
доходів різних бізнес-груп. Він ділиться на три ступені:
1 - Підприємці, бізнесмени-менеджери і самозайняті.
Доходи підприємців превашают середній рівень дохо-
дов основних бізнесменів майже в 2 рази, а "працівників
поза бізнесом" - майже в 5 разів.
2 - Полупредпрінімателі і менеджери-співвласники. Доходи
цієї групи в 2 рази нижче доходів 1-ї групи і в 2 ра-
за вище заробітків "працівників поза бізнесу".
3 - "Класичні" менеджери. їх заробіток всього на 40%
вище зарплати працівників виконавчого праці, що
навряд чи компенсує різницю в рівнях освіти,
кваліфікації та відповідальності праці тих і інших.
З цього можна зробити висновок, що ніякої вид праці за
наймом, включаючи самий кваліфікований і управлінський, що не
забезпечує доходів, порівнянних з найпростішим підприємець-
ством.
Проаналізуємо найважливішу частину бізнес-шару Росії - підпри-
приємець.
Якщо розглянути їх вікові рамки, то можна виділити
наступні закономірності:
- Великі підприємці: 40% з них стали підприємцям-
телямі у віці 31 до 40 років, 18% - від 41 до 45.
- Дрібні і середні прелпрінімателі: близько 30% з них
стали підприємцями не старше 30 років, 30-40% - від 30
до 40 років і близько 30% - старше 40 років.
У світі бізнес завжди був переважно чоловічим заняти-
ем. У Росії частка чоловіків-підприємців досягає 83%.
Найбільшою ж характерною рисою, що відрізняє російський припускає-
рінімателей - це їх рівень освіти. За даними різних
опитувань частка осіб з вищою освітою серед підприємців
перевищує 80%. Серед великих підприємців частка осіб з кан-
дідатской ступенем майже 38%, що мають другу вищу - 6,5%.
Опитувань. Якщо зіставити ці дані з рівнем освіти
підприємців в інших країнах, то виявляється, що рос-
сийской підприємець - _ 2самий інтелектуальний підприємцям-
_ 2тель в світі.
Зараз в Росії переважає думка, що головними качест-
вами підприємця є ініціативність, винахідливість,
енергійність і хороші організаторські здібності. Професси-
оналізм відступив на другий план. На мій погляд, це непра-
вильно, так як подальший розвиток підприємництва в
Росії можливе лише за наявності високоосвічених і про-
професійних людей. Тільки професіонал може правильно оце-
нитка стан ринку і зробити правильні висновки. У зв'язку з
цим постає проблема підвищення частки фахівців, які отримали
саме економічне вищу освіту.
Розвиток підприємництва в Росії відбувається в доста-
точно несприятливих для формування соя цивілізованих
бізнесменів умовах. На них тисне гніт податків і рекету,
своєрідного виду податку. Але, незважаючи ні на що, російські
підприємці поступово завойовують тверді позиції на мі-
ровой арені, і напевно через якийсь проміжок часу
вони будуть лідирувати, так як за своїми якостями вони не толь-
ко не відстають, але і багато в чому випереджають західних колег.
Подібні реферати:


 
Поняття підприємництва та його сучасні особливості
Кожен з цих видів підприємництва має відмітні ознаки, але основні принципи їх здійснення багато в чому збігаються. І в тому і в іншому випадку здійснення такої діяльності припускає ініціатив
Каждый из этих видов предпринимательства имеет отличительные признаки, но основные принципы их осуществления во многом совпадают. И в том и в другом случае осуществление такой деятельности предполагает инициат
загрузка...
ur.co.ua

енциклопедія  з сиру  аджапсандалі  ананаси  узвар