загрузка...

трусы женские
загрузка...
Реферати » Реферати з підприємництва » Малий бізнес, його проблеми і перспективи розвитку

Малий бізнес, його проблеми і перспективи розвитку

Малий бізнес: проблеми становлення та розвитку.
----------------------------------------------
Значення і функції малого бізнесу в ринковій економіці.
-------------------------------------------------------
Значення малого бізнесу в ринковій економіці, дуже велике. Без
малого бізнесу ринкова економіка ні функціонувати, ні разви-
тися не в змозі. Становлення і розвиток його є од-
ной з основних проблем економічної політики в умовах пере
ходу від адміністративно-командної економіки до нормальної ринкової
ной економіці. Малий бізнес у ринковій економіці - головний сек-
тор, определюящій темпи економічного зростання, структуру і ка-
кість валового національного продукту; у всіх розвинених стра-
нах на частку малого бізнесу припадає 60 - 70 відсотків ВНП.
Тому абссолютное більшість розвинених держав всіляко
поощеряют діяльність малого бізнесу.
У світовій економіці функціонує величезна кількість малих
фірм, компаній і підприємств. Наприклад, в Індії число МП переви-
шает 12 млн., А в Японії 9 млн. Цей малий бізнес, наприклад,
тільки в США дає майже половину приросту національного продук-
та і дві третини приросту нових робочих місць.
Але справа не тільки в цьому ... Мале підприємництво, опера-
тивно реагуючи на зміну кон'юнктури ринку, надає ринковій
економіці необхідну гнучкість.
Істотний внесок вносить малий бізнес у формування конку-
рентної середовища, що для нашої високомнополізірованной економіки
має першорядне значення.
Не можна також забувати, що малі підприємства надають менше
вплив і на екологічну обстановку.
Має Значення роль малого бізнесу в здійснення пророрива по
ряду найважливіших напрямків НТП, насамперед в області електро
ники, кібернетики і інформатики. У нашій країні цю роль важко
переоцінити, маючи на увазі, розгорнувся процес конверсії. Все
ці та багато інших властивостей малого бізнесу роблять його розвиток
істотним чинником і складовою частиною реформування еконо
міки Росії.
Щоб глибше і докладніше розібратися і зрозуміти необхідність
малого бізнесу, безумовно, необхідно розглянути досвід провідних
зарубіжних країн з розвитку малого бізнесу .
У всіх зарубіжних країнах з нормально розвиненою ринковою еко
номика існує потужна державна підтримка малого біз-
неса. Наприклад, в Німеччині субсидії малим підприємствам состав-
ляють близько 4 млрд. Марок щорічно.
У конгресі США проблемами малого бізнесу зайняті два коміте-
та. На чолі стоїть Адміністрація у справах малого бізнесу. В
кожному штаті є регіональні відділення по 30-40 чоловік. Мета
Адміністрації - підтримка малого бізнесу на державному
рівні.
В Японії, де особливо високо кількість малих підприємств,
спеціально виділені ті з них, які в умовах ринкової еко
номики без допомоги держави розвиватися не можуть.
Стимулюючою фактором у розвитку малого бізнесу є на-
лігві політика держави.
Суть податкової політики полягає в поетапному зменшенні
граничних ставок податків і зниженні прогресивності налогооб-
споруджений при достатньо вузькій податковій базі і широкій сфері
застосування податкових пільг. Зменшення ставки податків у зависи-
мости від розмірів підприємства є одним із методів налого-
облаженія малих підприємств. Наприклад, в США діють пільгові
ставки податку на доходи до 16 тис. Доларів, 15-процентний на-
лог на перші 50 тис. Доларів і 25-процентний на наступні 25
тис. Понад цю суми діє максимальна ставка - 34 про-
цента.
Малі підприємства виконують в капіталістичній економіці раз-
нообразние функції. Як правило, вони спеціалізуються на изго-
товления окремих вузлів і деталей, а великі підприємства ведуть
зборку готових виробів. Іноді малі підприємства здійснюють
проміжну збірку. Наприклад, фірма "SAAB", що є однією
з найбільших фірм з виробництва авіаційних двигунів має
близько 4500 фірм, які роблять різні деталі.
Середній час життя малих підприємств десь 6 років. Але число
нових підприємств перевищує число.
Усі малі досить швидко реагують на зовнішні умови і видо-
змінюють кінцеву продукцію, слідуючи за попитом, освоюючи нову
продукцію. Наприклад, малі підприємства в Японії здатні завер-
шити дослідне виробництво в перебігу тижня, у той час як на
великих підприємствах це зайняло б набагато більше часу. Ма-
ліе підприємства спеціалізуються і на випуску кінцевої продук
ції, орієнтованої в основному на місцеві ринки збуту. Під
основному, це швидкопсувні продукти, ювелірні вироби,
одяг, взуття і т.д. і т.п.
Загалом, варто ще раз відзначити, що в розвинутих країнах імен-
але малому бізнесу приділяються увага в державному масшта-
бе. Держава поодержівает малий бізнес як і грошима, так і
разлічниміриюульготамі, у сфері податкової політики.
Однак, з великим жалем, доводиться констатувати, що
саме найбільше не пощастило в ході розгорнулися в Росії
економічних перетворень малому бізнесу. Дієвої систе
ми стимулювання утворення малих підприємств не існує,
як і немає господарського механізму їхньої підтримки. Не розроблена
державна програма розвитку малих підприємств. Современ-
ная структура ринкової економіки в масштабах Россиии предпола-
Гаета 10-12 мільйонів малих підприємств, що працюють на предпри-
нимательской засадах, в той час, як їх фактично налічувалося
ється 300-400 тисяч. Це означає, що мале підприємництво
як особливий сектор ринкової економіки ще не сформувався, а
значить, фактично не використовується його потенціал.
До малих підприємств, за законом "Про підприємства СРСР" від-
носяться новостворювані та діючі підприємства:
- у промисловості та будівництві - з чисельністю працюючих
до 200 осіб
- в науці та науковому обслуговуванні - з чисельністю працюючих
до 100 осіб
- в інших областях виробничої сфери - з чисельністю
працюючих до 50 осіб
- у галузях невиробничої сфери - з чисельністю работа-
чих до 25 осіб
- у роздрібній торгівлі - з чисельністю працюючих до 15 чело-
век
Інших документів, що визначають категорію "мале підприємство"
і регулюють їх діяльність, поки немає.
За законом, малі підприємства можуть створюватися на основі будь-яких
форм власності і здійснювати усі види господарської діяль
тельности, якщо вони заборонені законом.

Можна вказати на чотири вади урядової програм-
ми, що гальмують сьогодні розвиток малого бізнесу.
Перший фундаментальний недолік - це понад високі налого-
ші ставки з підприємців і населення, якими прави
тельство намагається забезпечити фінансову збалансованість і
бездіфіцітность бюджету. Мале підприємництво душать много-
чисельні податки і побори, нерідко лишають йому 5-10% при-
чи. В результаті малі підприємства стають на межу банк-
ротства незалежно від їхньої народногосподарської значущості.
Другий фундаментальний недолік реформи пов'язаний

Сторінки: 1 2
загрузка...
ur.co.ua

енциклопедія  з сиру  аджапсандалі  ананаси  узвар