загрузка...

трусы женские
загрузка...
Реферати » Реферати з підприємництва » Проблеми зміцнення фінансового стану підприємства

Проблеми зміцнення фінансового стану підприємства

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

УДМУРТСКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ І УПРАВЛЕНИя

ДИПЛОМНА РОБОТА на тему «Проблеми зміцнення фінансового стану підприємства»

Виконала:
Студент гр. «Фінанси і кредит»
Е.В.Крюкова


Перевірили:

к.е.н., доцент

Г.Ю.Галушко


Допущений до захисту в ДАК

Заступник директора ІЕіУ Г.Ю.Галушко


Зав. кафедрою ФіУ
С.Ф.Федулова

Іжевськ 2003

Зміст

Введення 3
1. Характеристика підприємства 6
1.1. Загальна характеристика ВАТ «Іжевський мотозавод« Аксион-холдинг » 6
1.2. Існуюча система взаємовідносин між ВАТ «Іжевський мотозавод
« Аксион-холдинг » і ЗАТ« Аксион-Соціал » . 9
1.3. Організаційно-правова форма, структура управління підприємства 13
1.4. Організація і оплата праці на підприємстві 17
1.5. Основні напрямки діяльності підприємства 20
1.6. Менеджмент, реклама і маркетинг на підприємстві 23
1.7. Аналіз основних техніко-економічних показників 24
2.Теоретичні аспекти фінансового аналізу 36
2.1. Роль фінансового аналізу 36
2.2. Склад фінансового аналізу 38
2.3. Цілі фінансового аналізу 40
2.4. Методи фінансового аналізу 41
2.5. Типи моделей, використовувані у фінансовому аналізі 51
2.6. Система аналітичних коефіцієнтів 53
2.7. Основні принципи і послідовність аналізу фінансового стану підприємства 55

2.7.1. Експрес - аналіз фінансового стану 56

2.7.2. Деталізований аналіз фінансового стану 59
2.8. Таінформаційний забезпечення фінансового аналізу 60
3. Аналіз фінансового стану підприємства на прикладі ЗАТ «Аксион-соціал»
64
3.1 Поняття, значення і завдання аналізу фінансового стану підприємства
64
3.2. Аналіз формування та розміщення капіталу 67
3.3. Аналіз ефективності і інтенсивності використання капіталу 76
3.4. Аналіз руху грошових коштів 79
3.5. Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства 84
3.6. Аналіз фінансової стійкості підприємства 89
3.7. Аналіз кредитоспроможності 98
3.8. Оцінка платоспроможності підприємства на основі показників ліквідності балансу 102
3.9. Прогнозування можливості банкрутства підприємства на підставі моделі Е. Альтмана 106
4. Проблеми зміцнення фінансового стану підприємства. 108
Висновок 116
Список використаної літератури 118
Програми 119

Введення

Результати в будь-якій сфері бізнесу залежать від наявності та ефективності використання фінансових ресурсів, які прирівнюються до «кровоносної системі» , що забезпечує життєдіяльність підприємства. Тому турбота про фінанси є відправним моментом і кінцевим результатом діяльності будь-якого суб'єкта господарювання. В умовах ринкової економіки ці питання мають першорядне значення.

Висування на перший план фінансових аспектів діяльності суб'єктів господарювання, зростання ролі фінансів є характерною рисою і тенденцією в усьому світі.

Професійне управління фінансами неминуче вимагає глибокого аналізу, що дозволяє більш точно оцінити невизначеність ситуації з допомогою сучасних кількісних методів дослідження. У зв'язку з цим істотно зростає пріоритетність і роль фінансового аналізу, основним змістом якого є комплексне системне вивчення фінансового стану підприємства і факторів його формування з метою оцінки ступеня фінансових ризиків і прогнозування рівня прибутковості капіталу.
Фінансовий аналіз ділиться на внутрішній і зовнішній. Вони суттєво відрізняються за своїми цілями і змістом.

Внутрішньофірмовий фінансовий аналіз - це процес дослідження механізму формування, розміщення та використання капіталу з метою пошуків резервів зміцнення фінансового стану, підвищення прибутковості та нарощування власного капіталу суб'єкта господарювання.
Зовнішній фінансовий аналіз являє собою процес дослідження фінансового стану суб'єкта господарювання з метою прогнозування ступеня ризику інвестування капіталу та рівня його прибутковості.
Найбільш доцільно починати аналіз фінансового стану з вивчення формування та розміщення капіталу підприємства, оцінки якості управління його активами і пасивами, визначення операційного і фінансового ризиків.

Після цього слід проаналізувати ефективність і інтенсивність використання капіталу, оцінити ділову активність підприємства і ризик втрати його діловій репутації.

Далі необхідно проаналізувати ефективність інвестиційної діяльності з метою вироблення правильної інвестиційної політики.

Наступний етап - вивчення фінансової рівноваги між окремими розділами та підрозділами активу і пасиву балансу за функціональною ознакою і оцінка ступеня фінансової стійкості підприємства та ступеня виробничо фінансового ризику.

Потім вивчається ліквідність балансу (рівновага активів і пасивів за термінами використання), збалансованість грошових потоків і платоспроможність підприємства.

Потім дається узагальнююча оцінка фінансової стійкості підприємства та його платоспроможності, робиться прогноз на майбутнє і оцінюється ймовірність банкрутства.

Така послідовність аналізу дозволить забезпечити системний підхід у викладі методики фінансового аналізу і більш глибоке засвоєння його основ.
Отже, вивчаючи проблеми поліпшення фінансового стану підприємства можна сформувати оптимальну структуру і нарощування виробничого потенціалу підприємства, а також фінансування поточної господарської діяльності. Об'єктом аналізу в даній дипломній роботі є Закрите
Акціонерне Товариство «Аксион-соціал» . ЗАТ «Аксион-соціал» було створено в жовтні 2000 року, і практика роботи за 2 роки показала, що фінансова діяльність як складова частина господарської діяльності не повною мірою відповідають напрямку щодо забезпечення планомірного надходження і витрачання грошових ресурсів, виконання розрахункової дисципліни, досягнення раціональних пропорцій власного і позикового капіталу і найбільш його ефективного використання.

Метою даної роботи я ставила виявити основні проблеми фінансової діяльності, проаналізувати фінансовий стан підприємства, проаналізувати джерела ресурсів, шляхи вкладення капіталу, дати рекомендації щодо поліпшення фінансового стану підприємства.

Дана робота розбита на чотири частини. У першій буде приведена загальна характеристика підприємства, організаційна структура, характеристика послуг, що надаються. У другій частині роботи будуть розглянуті теоретичні аспекти фінансового аналізу. У третій частині роботи - фінансовий стан підприємства. У четвертій частині роботи будуть розглянуті проблеми зміцнення фінансового стану підприємства, пропозиції щодо його поліпшення.
У висновку дається узагальнююча оцінка фінансової стійкості підприємства та його платоспроможності.

Така послідовність аналізу дозволить забезпечити системний підхід у викладі методики фінансового аналізу і більш глибоке засвоєння його основ.
Керівництво підприємства має чітко уявляти, за рахунок яких джерел ресурсів воно буде здійснювати свою діяльність і в які сфери діяльності буде вкладати свій капітал. Турбота про фінанси є відправним моментом і кінцевим результатом діяльності будь-якого підприємства.

1. Характеристика підприємства

1.1. Загальна характеристика ВАТ «Іжевський мотозавод« Аксион-холдинг »

Акціонерне товариство відкритого типу" Іжевський мотозавод "Аксіон-холдинг", надалі іменоване "товариство", заснована згідно з
Указом Президента РФ "Про організаційні заходи щодо перетворення державних підприємств, добровільних об'єднань державних підприємств в акціонерні товариства" від 1 липня 1992 N721.

Місцезнаходження товариства: 426006, УР, м Іжевськ, вул. Горького, 90.

Товариство є правонаступником Державного підприємства
«Іжевський мотозавод» .

Державне підприємство "Іжевський мотозавод" було засновано 1 травня
1933 року, як первісток радянського мотоціклостроенія.

У 1994 році відбулося перетворення заводу в ВАТ "Іжевський мотозавод
" Аксион-холдинг ". Загальна сума розміщуваних акцій за номінальною вартістю:
331 225 тис. руб.

Номінальна вартість акцій 1000 руб.

Частка від статутного капіталу-100 відсотків.

Розподіл власності наступне: 23,7% акцій належить фонду майна УР; 215,5% - Держкоммайна Росії; 50,8% - фізичним особам.

Сьогоднішня продукція суспільства це: апаратура зв'язку; медтехніка; товари народного споживання.

В даний час ВАТ "Іжевський мотозавод" Аксион-холдинг "є багатопрофільним підприємством із замкнутим циклом виробництва.

На підприємстві зайнято близько 8 тисяч осіб.

Підводячи підсумки виробничої діяльності підприємства, можна відзначити наступне:

1. Протягом 1993, 1994, 1995 років підприємство забезпечувало стабільний приріст обсягу виробництва. У 1995 році темп приросту випуску товарної продукції планувався 140% порівняно з 1994 роком. Однак різке загострення ситуації в країні, в чималому ступені усугубившейся війною в Чечні, призвело до різкого скорочення держоборонзамовлення, його несвоєчасного фінансуванню. Триваюча інфляція не могла не внести свої корективи в результати господарської діяльності. В результаті первісний план був виконаний тільки на 73%.

2. ВАТ "Іжевський мотозавод" Аксион-холдинг "-одне з небагатьох підприємств оборонного комплексу РФ, які виконали держоборонзамовлення в 1995 році. Така оцінка, дана першим заступником міністра оборони РФ А. А.
Кокошиним на раді безпеки РФ. Треба зазначити, що заборгованість МО РФ за поставлену продукцію за станом на 1 січня 1999 року склала
100850000. руб., а борг інших підприємств - 65,5 млн. руб.

3. З метою вдосконалення структури управління підприємством, більш гнучкого реагування на запити ринку на базі АТ "АКСИОН" в 1995 році створені та зареєстровані чотири дочірніх акціонерних товариства із закріпленням пакета акцій у розмірі 100% статутного капіталу дочірнього товариства у власності материнської компанії:

ОАО "Аксітон" - виробництво побутової техніки;

ОАО "Завод медичної техніки" - виробництво виробів медтехніки та обладнання;

ОАО "Прим" - виробництво разових виробів медицини;

ОАО "Аксітел" - виробництво телекомунікаційної техніки.

На підставі рішення Ради директорів ВАТ "Іжевський мотозавод
" Аксион-холдинг "прийнято рішення про створення ще двох дочірніх товариств:

ВАТ "Ксилема" - виробництво виробів з деревини;

ОАО "Аксион - транс" - транспортні перевезення.

Створено три спільних підприємства:

СП "Іжтел" спільно з фірмою "Сіменс" з виробництва цифрових телефонних станцій;

СП "ІжЗелмер" спільно з польською фірмою "Зелмер" з виробництва побутової техніки;

СП "Іжмедікал" спільно з угорською фірмою "Інномедікал" з виробництва сучасної медичної техніки.

На початок 2002 року до складу холдингової компанії входить 37 дочірніх підприємств. Таким чином, на базі АТ "АКСИОН" сформована велика виробнича компанія.

Головна задача підприємства в 2003 році - зберегти досягнуті темпи, потенціал і забезпечити сталий технічне, виробниче та фінансовий стан.

Найважчим і напруженим в Протягом останніх років продовжує залишатися фінансове становище.

Складність фінансово - економічної

Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
загрузка...
ur.co.ua

енциклопедія  з сиру  аджапсандалі  ананаси  узвар