загрузка...

трусы женские
загрузка...
Реферати » Реферати з підприємництва » Ризик в підприємництві і загроза банкрутства

Ризик в підприємництві і загроза банкрутства

Московська государстенного Академія Водного Транспорту

Курсова

На тему: «Ризик в підприємництві і загроза банкрутства» студента групи СМ-51

Комардіна Д.В.

Москва

2000

Зміст:

Введення 3
1. Види ризиків та методи їх оцінки 4
1.1 Поняття і види ризику 4
1.2 Фактори ризику 6
1.3 Аналіз ризику 6
1.4 Методи кількісного аналізу ризику 8
1.5 Способи зниження ризику 11
2. Поняття і процедура банкрутства 13
2.1 Причини банкрутства 13
2.2 Процедура банкрутства 14
2.3 Зовнішнє управління 15
2.4 Санація 16
2.5 Примусова ліквідація 16
2.6 Добровільна ліквідація 17
2.7 Мирова угода 18
Висновок: 18
Список літератури: 19

Введення

В умовах ринкових відносин, при наявності конкуренції і виникненні часом непередбачуваних ситуацій, господарська, виробнича чи комерційна діяльність неможлива без ризиків. Однак і відсутність ризику, т. Е. Небезпеки настання непередбачуваних і небажаних для суб'єкта підприємницької діяльності наслідків його дій, в кінцевому рахунку шкодить економіці, підриває її динамічність і ефективність. Нормальний хід економічного розвитку вимагає досить повної і різноманітної «ризикової стратифікації» , яка забезпечує кожному суб'єкту можливість зайняти позиції в такій зоні господарювання, у якій ступінь ризику відповідає його нахилам і особистим якостям. Існування ризику і неминучі в ході розвитку зміни його ступеня виступають постійним і сильнодіючим фактором руху підприємницької сфери економіки.

1. Види ризиків та методи їх оцінки

Будь-яке підприємство несе ризики, пов'язані з його виробничої, комерційної та іншою діяльністю, будь-який підприємець відповідає за наслідки прийнятих управлінських рішень. Фактор ризику змушує підприємця заощаджувати фінансові та матеріальні ресурси, звертати особливу увагу на розрахунки ефективності нових проектів, комерційних угод і т.д. Фактор ризику в підприємницькій діяльності особливо збільшується в періоди нестабільного стану економіки, супроводжуваного інфляційними процесами, Наддовга кредитами і т.п.

1.1 Поняття і види ризику

Ризик і підприємництво - це ймовірність того, що підприємство понесе збитки або втрати, якщо намічений захід (управлінське рішення) не здійсниться, а також якщо були допущені прорахунки або помилки при прийнятті управлінських рішень. Підприємницький ризик можна підрозділити на виробничий, фінансовий і інвестиційний.

Виробничий ризик пов'язаний безпосередньо з господарською діяльністю підприємства. Під виробничим ризиком звичайно розуміють імовірність (можливість) невиконання підприємством своїх зобов'язань за контрактом або договором із замовником, ризики реалізації товарів і послуг, помилки в ціновій політиці, ризик банкрутства.

У виробничій діяльності промислового підприємства можна виділити наступні ризики:

. ризик повної зупинки підприємства через неможливість укладення договорів на поставку необхідних при даній технології материків, комплектуючих деталей та інших вихідних продуктів;

. ризик недоотримання вихідних материків через зрив укладених договорів про поставку, а також ризик неповернення коштів, перерахованих постачальнику у вигляді передоплат;

. ризик неукладення договорів на реалізацію виробленої продукції, робіт або послуг, тобто ризик повної або часткової нереалізації;

. ризик неотримання або несвоєчасне одержання коштів за відвантажену на реалізацію продукцію;

. ризик відмови покупця від отриманої і оплаченої продукції або ризик повернення;

. ризик зриву укладених угод про надання позик; інвестицій або кредитів;

. ціновий ризик, пов'язаний з визначенням ціни на реалізовану підприємством продукцію та послуги, а також ризик у визначенні ціни на необхідні засоби виробництва, що використовується сировину, материні, паливо, енергію, робочу силу і капітал (у вигляді процентних ставок за кредитами). За деякими розрахунками, помилка в розмірі ціни на реалізовану продукцію на 1% призводить до втрат, що становить щонайменше 1% виручки від реалізації. Якщо попит на даний товар еластичний, то втрати можуть скласти 2-3%. При рентабельності продукції, що становить 10-13%, помилка в ціні на 1% може означати втрати в прибутку на 5-10%. Ціновий ризик істотно зростає в умовах інфляції;

. ризик банкрутства як ділових партнерів (контрагентів, реалізаторів, постачальників і т.п.), так і самого підприємства.
Фінансовий ризик - це ймовірність настання збитку в результаті проведення яких-небудь операцій з цінними паперами, тобто ризик, який випливає з природи фінансових операцій. До фінансових ризиків відносяться кредитний ризик, процентний ризик, валютний ризик, ризик упущеної фінансової вигоди.

Кредитний ризик пов'язаний з несплатою позичальником основного боргу та відсотків, нарахованих за кредит. Процентний ризик - небезпека втрат комерційними банками; кредитними установами, інвестиційними фондами в результаті підвищення процентних ставок, виплачуваних ними по залучених засобах, над ставками за наданими кредитами. Валютні ризики відображають небезпека валютних втрат, пов'язаних зі зміною курсу однієї іноземної валюти по відношенню до іншої, у тому числі національної валюти при проведенні зовнішньоекономічних, кредитних та інших валютних операцій.
Ризик упущеної фінансової вигоди визначається ймовірністю фінансового збитку, який може виникнути в результаті нездійснення якого-небудь заходу або зупинки господарської діяльності. В інвестиційній діяльності підприємства можна виділити ризик інвестування в цінні папери, або «портфельний ризик» , який характеризує ступінь ризику зниження дохідності конкретних цінних паперів та сформованого портфеля цінних паперів, а також ризик новаторства. Нові проекти містять три вила ризиків:
. ризик, пов'язаний з технічними нововведеннями;

. ризик, пов'язаний з економічною або організаційної стороною виробництва;
. ризик, який визначається «молодістю підприємства» .

Ризики можуть бути класифіковані і за іншими ознаками. Так, наприклад, виділяють ризики чисті і спекулятивні, динамічні і статичні, абсолютні і відносні. Чисті ризики означають можливість отримання збитків або нульового результату. Зазвичай до них відносять виробничі та інвестиційні ризики. Спекулятивні ризики виражаються у ймовірності одержання як позитивного, так і негативного результату. Фінансові ризики, наприклад, вважаються спекулятивними ризиками.

Динамічний ризик - це ризик непередбачених змін унаслідок прийняття управлінських рішень або змін, що відбулися в економічній, політичній та інших сферах суспільного життя. Такі зміни можуть призвести як до втрат, так і до додаткових доходів.
Статичний ризик - це ризик втрат внаслідок нанесення збитку власності, а також втрат доходу через недієздатність організації.
Цей ризик може привести тільки до втрат.

Абсолютний ризик оцінюється в грошових одиницях (рублях, доларах і т.д.); відносний ризик - в частках одиниці або у відсотках. Наприклад, ризик у підприємництві можна виміряти абсолютною величиною - сумою збитків і втрат і відносною величиною - ступенем ризику, тобто мірою ймовірності нездійснення наміченого заходу або недосягнення наміченого рівня прибутку; доходу, ціни. Обидва показника необхідні і несуть відповідну інформацію - абсолютного і відносного ризику.

1.2 Фактори ризику

Підприємницький ризик складається під впливом об'єктивних
(зовнішніх) і суб'єктивних (внутрішніх) чинників.

До найбільш важливих зовнішніх факторів належать: інфляція (значний і нерівномірний зростання цін як на сировину, матеріали, паливо, енергоносії, комплектуючі вироби, транспортні та інші послуги, так і на продукцію та послуги підприємства); зміна банківських процентних ставок і умов кредитування, податкових ставок і митних зборів; зміни у відносинах власності і оренди, у трудовому законодавстві та ін. Не менш небезпечно для діяльності підприємства вплив внутрішніх факторів, які пов'язані з помилками і упущеннями керівництва і персоналу. Так, за оцінками зарубіжних експертів, 90% різних невдач малих фірм зв'язано з недосвідченістю керівництва, його невмінням адаптуватися до мінливих умов, консерватизмом мислення, що веде до неефективного управління підприємством, до прийняття помилкових рішень, втрати позицій на ринку.

До суб'єктивних факторів можна віднести і фактор відношення до ризику. Люди розрізняються по свою готовність піти на ризик. Так, одним керівникам подобається ризикувати, інші ризикувати не хочуть, а інші до ризику байдужі.
Від поведінки конкретних людей залежить і вибір ризикової стратегії в діяльності підприємства. Керівник, який вважає за краще стабільний дохід, у підприємницькій діяльності вибирає стратегію, чи не розташовану до ризику. При такому антиризикових поведінці зазвичай має місце невисокий дохід (прибуток) підприємства. Керівник, нейтрально відноситься до ризику, орієнтується на очікуваний дохід, незважаючи на можливі збитки.
Розташовані до ризику керівники готові ризикувати в надії отримати більший прибуток, тобто готові боротися за мінімізацію втрат з метою максимізації результату.

1.3 Аналіз ризику

Ризик, якому піддається підприємство, - це ймовірна загроза розорення або несення таких фінансових втрат, які можуть зупинити всю справу. Оскільки ймовірність невдачі присутня завжди, постає питання про методи зниження ризику. Для відповіді на це питання необхідно кількісно визначити ризик, що дозволить порівняти величину ризику різних варіантів рішення і вибрати з них той, який найбільше відповідає обраній підприємством стратегії ризику.

При аналізі ризику зазвичай використовуються допущення, запропоновані відомим американським експертом Б. Берлімером:

. втрати від ризику незалежні один від одного;

. втрата по одному напрямку діяльності не обов'язково збільшує ймовірність втрати по іншому, за винятком форс-мажорних обставин;

. максимально можливий збиток не повинен перевищувати фінансових можливостей учасника.

Загальна схема проведення аналізу ризику представлена ??на рис. 1.

Аналіз ризиків можна підрозділити на два доповнюють один одного виду: якісний і кількісний.

Якісний аналіз дозволяє визначити фактори і потенційні області ризику, виявити можливі його види. Кількісний аналіз спрямований на те, щоб кількісно виразити ризики, провести їх аналіз і порівняння.
При кількісному аналізі ризику використовуються різні методи. В даний час

Сторінки: 1 2 3 4
загрузка...
ur.co.ua

енциклопедія  з сиру  аджапсандалі  ананаси  узвар