загрузка...

трусы женские
загрузка...
Реферати » Реферати з підприємництва » Проблеми розвитку малих підприємств в Росії

Проблеми розвитку малих підприємств в Росії

Фінансова Академія при Уряді Російської Федерації

Кафедра економіки

Курсова робота

на тему

Проблеми розвитку малих підприємств в Росії

Студент гр.

Науковий керівник:

г. Москва 2001

Зміст

Введення 4
Глава 1 Специфіка малих підприємств та їх роль в економіці 5
Глава 2 Малі підприємства в Росії на сучасному етапі: проблеми становлення та розвитку малого бізнесу 10
Глава 3 Основні напрямки заходів щодо вирішення проблем малих підприємств в
Росії 22
Висновок 25
Список літератури: 28

Введення

Останнім часом в промисловості індустріально розвинених країн намітилася тенденція до оптимізації розмірів підприємств, зосереджених на одній територіальній майданчику. У зв'язку з які спостерігалися останнім часом падінням серійності виробництва і розширенням номенклатури вироблених виробів розвиток нових нескладних виробництв, другорядні виробничі операції, різного роду обслуговування було передано великими корпораціями спеціалізованим середнім і дрібним фірмам, які домоглися значних успіхів у своїй діяльності. У сучасній економіці склався своєрідний симбіоз великих корпорацій і середніх і дрібних фірм.
Позитивна роль розвитку підприємств малого бізнесу безсумнівна але, тим не менш, в Росії спостерігається яскраво виражена нерозвиненість даного сектора економіки. У світлі реформування економічної системи і все ще не доведеного до кінця переходу до ринкової моделі малим підприємствам слід приділяти особливу увагу. Надмірна концентрація виробництва в Радянському
Союзі стала однією з головною причиною занепаду малих міст, розорення десятків тисяч сіл, переселення десятків мільйонів людей у ??великі міста, де створилася нерозв'язна проблема житла, побутового та культурно-масового обслуговування, транспорту, екології, злочинності.
Розвиток малих підприємств необхідно Росії для становлення ефективної і стабільної економіки, але надії, які покладалися на малий бізнес в кінці 1980-х - початку 1990-х років поки повністю не виправдовуються.
Всі перераховані вище факти обумовлюють доцільність проаналізувати в даній роботі ситуацію, пов'язану з розвитком малих підприємств в нашій країні. У список поставлених задач входить розгляд питань, пов'язаних з тим позитивним впливом, який мають малі підприємства на економіку держави, аналіз становища малих підприємств в
Росії, виявлення труднощів і бар'єрів, що постають на шляху розвитку малого бізнесу, а також можливі шляхи подолання виникаючих проблем.
Основу інформаційної бази роботи складають аналітичні матеріали спеціалізованих періодичних видань та ресурси тематичних джерел інформації мережі інтернет. Для загального уявлення суб'єкта аналізу та розглянутих проблем була використана актуальна навчальна література.
Тематика даного явища вельми обширна і включає в себе безліч питань і проблем, матеріалів для розгляду та аналізу.
Висвітлити всі аспекти аналізованих питань у рамках однієї роботи неможливо. Тому були обрані пріоритетні теми для розгляду. За рамками роботи залишається питання історії розвитку малих підприємств в нашій країні, західний досвід в даній сфері. Акцент у роботі робиться на детальний розгляд всіх проблем, що зумовили уповільнення розвитку малих підприємств в Росії, пошук шляхів подолання виявлених перешкод.
Завершенням виконаної роботи є висновки по даній темі, що дозволяють скласти уявлення як про саму проблему, так і про необхідні дії щодо виправлення створився негативної ситуації.

Глава 1 Специфіка малих підприємств та їх роль в економіці


Малі підприємства є невід'ємною частиною ефективної економіки. У всіх розвинених індустріальних країнах сфера малого бізнесу відіграє важливу роль в економічній системі держави. Заповнюючи вакуум між громіздкими гігантами, малі підприємства в деякому сенсі цементують економіку, використовують порожні ринкові ніші і стимулюють діяльність великих корпорацій. На підприємства малого бізнесу покладено цілком певні функції, які не виконуються або виконуються в недостатньому ступені іншими господарюючими суб'єктами. Невеликі фірми відіграють роль фундаменту ринкової економіки, зв'язують воєдино всі її ланки. Ця функція малих підприємств запобігає явище так званої «клаптикової економіки» , при якій достаток одних товарів має місце поряд з дефіцитом інших.
Інша найважливіша функція дрібних фірм - підтримка конкуренції, що забезпечується їх численністю, гнучкістю, більшою свободою цінової політики. Малі підприємства прискорюють заповнення товарного ринку вимагаються споживачам товарами та впровадження нескладних науково-технічних досягнень.
Оскільки будь-яка економічна система не ідеальна і на практиці доводиться мати справу з недосконалою конкуренцією, великі компанії прагнуть монополізувати свою діяльність, встановити контроль над ринком. У цих умовах існування невеликих підприємств ставиться під загрозу. Обгрунтованість діяльності малого бізнесу та його виживаність в умовах ринку обумовлюється наступним. Великим корпораціям часто буває невигідно розоряти малі підприємства, так як вони часто не становлять прямої небезпеки для їх функціонування. Нерідко поглинання дрібної фірми виявляється менш вигідним, ніж ділове співробітництво або навіть допомога, так як малі підприємства в ряді випадків є постачальниками більших організацій. Крім цього існує відмінність у сферах діяльності дрібних і великих фірм. Наприклад, малі підприємства переважно в сфері інноваційних технологій, освоєння принципово нових товарів і послуг, тобто у випадках, коли напрям діяльності супроводжується серйозним ризиком. Небагато великі корпорації готові ризикувати вкладеннями в необкатаному товари або послуги. Абсолютне панування мають малі підприємства в тих ситуаціях, в яких відсутня необхідність в масовому виробництві. Розподіл праці між великими і дрібними господарюючими суб'єктами дозволяє підвищити сукупну рентабельність виробництва і тих, і інших. Кооперування малого бізнесу з великим створює для першого стійкий ринок збуту, охороняє від несподіваної конкуренції, дозволяє спеціалізувати діяльність всередині фірми. З іншого боку, великі корпорації звільняють себе від ряду витратних функцій, так як отримують необхідні елементи від малих підприємств. Ще один дуже важливий фактор - підтримка малого бізнесу з боку держави. Через корисності і важливості малих підприємств в економічній системі країни, держава як правило надає всебічну підтримку малому бізнесу, стимулюючи його розвиток.
Для вирішення вищезазначених виробничо-технічних завдань малий бізнес повинен мати ряд переваг в порівнянні з великим виробництвом. До виділених достоїнств малих підприємств відносяться: велика адаптивність, гнучкість і оперативність реагування на попит ринку; мобільність при виконанні робіт, пов'язаних з впровадженням нової техніки, винаходів; більш економічне використання ресурсів, в тому числі вторинних; зниження непрямих витрат, пов'язаних з утриманням управлінських невиробничих структур; підвищена швидкість обігу капіталу.
Розвиток сфери малого підприємництва, таким чином, сприяє вирішенню багатьох соціально-економічних проблем - створення середнього класу, зниження безробіття, формування раціональної структури економіки, зростання доходної частини бюджетів усіх рівнів та ін. Чим більше сектор гнучких і рухливих малих підприємств, і чим вище кількість зайнятих у малому бізнесі, тим вище стабільність економіки.
Слід особливо відзначити, що поняття малого підприємства не має чіткого об'єктивного визначення. Ділення господарських структур на дрібні і великі можна здійснювати за цілою низкою ознак і тому не існує єдиного універсального визначення для малого підприємства. Питання про визначення підприємства як малого вирішується на рівні законодавчої влади всіх країн, але загальний принцип полягає у виборі критерію оцінки і установці обмежень на обраний ознака. Виділяють кількісний, якісний і комбінований підходи до визначення малого і середнього підприємств. У визначеннях малих підприємств, заснованих на кількісному підході, найчастіше використовують такі легко доступні для аналізу критерії, як число зайнятих, обсяг продажів (оборот), балансова вартість активів.
Основна перевага кількісних визначень - зручність їх використання. Основними недоліками кількісних підходів є їх абсолютність, відсутність теоретичної бази, що визначає вибір того чи іншого показника і меж його зміни, і складність їх використання для порівняльного аналізу. Якісні варіанти визначень передбачають використання якісних критеріїв. Часто використовують доповнення якісного визначення деякими кількісними показниками. Робляться також спроби визначити розмір "малого", "середнього" і "крупного" підприємств через розгляд "ефектів" або наслідків впливу розміру на характер діяльності фірми. До переваг якісного підходу можна віднести досягнення деякої міри його теоретичного обгрунтування і врахування широкого спектра "інтуїтивно" притаманних різним підприємствам якісних критеріїв, таких, як "система менеджменту", "система контролю продуктивності", "система мотивації продуктивності" і т.д.
Основними недоліками цього підходу є складність практичного його застосування, обумовлена, зокрема, труднощами доступу до внутрішньофірмової інформації, а також досить широкий спектр самих критеріїв. Ілюстрацією комбінованого підходу може служити визначення малої фірми, запропоноване в 1971 р в доповіді Болтонського комітету
(Великобританія). Болтонського комітет запропонував так звані
"економічне" і "статистичне" визначення малої фірми. Відповідно до економічного визначенням, до малих належать фірми, що задовольняють наступним трьом умовам: фірма володіє відносно невеликою часткою ринку в ринковому просторі її сфери діяльності; управління фірмою здійснюється її власником (або співзасновниками) особисто, а не за допомогою формалізованої управлінської структури; фірма є незалежною (не представляє собою частину великого підприємства).
Статистичне визначення передбачалося використовувати для виявлення вкладу підприємств малого бізнесу у валовий національний продукт, у вирішення проблеми зайнятості, експортну діяльність, розвиток інновацій і т. Д., А також для аналізу змін відповідних показників в часі і забезпечення можливості проведення зіставлень на міжнародному рівні.
У нашій країні поняття малого підприємства визначається Федеральним законом від 14.06.95 № 88-ФЗ «Про державну підтримку малого підприємництва в Російській Федерації» . Відповідно до цього закону, для того, щоб підприємство вважалося малим, повинні одночасно виконуватися чотири умови.
Це повинна бути комерційна організація (іншими словами, некомерційні організації не можуть вважатися малими підприємствами).
В статутному капіталі організації частка участі Російської Федерації, суб'єктів Російської Федерації, громадських та релігійних організацій
(об'єднань), благодійних та інших фондів не повинна перевищувати 25 відсотків.
В статутному

Сторінки: 1 2 3 4 5
загрузка...
ur.co.ua

енциклопедія  з сиру  аджапсандалі  ананаси  узвар