загрузка...

трусы женские
загрузка...
Реферати » Реферати з підприємництва » Розробка бізнес-плану з надання загальноосвітніх послуг населенню

Розробка бізнес-плану з надання загальноосвітніх послуг населенню

МОСКОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ СЕРВІСУ

КАФЕДРА ЕКОНОМІКИ

До У Р С О В А Я Р А Б Про Т А

По предмету: «Бізнес-план»

Тема: «Розробка бізнес-плану з надання загальноосвітніх послуг населенню»

Виконала студентка:

Семенова Е.А.

Курс Ш, група 1

Факультет: Фінанси і кредит

Перевірила:

Москва 2004 м

Зміст


Введення

1. Теоретична основа бізнес-плану

1. Призначення бізнес-плану

2. Оформлення і стиль бізнес-плану

3. Структура бізнес-плану
2. Приклад бізнес-плану з надання послуг у сфері освіти

Висновок


Список використаної літератури

Введення

Організація нового бізнесу завжди вимагає серйозної і грунтовної підготовки. А в нашій країні підприємцю, починаючому власну справу, доводиться особливо нелегко. Перш, ніж "запустити" практично будь-який бізнес підприємцю потрібно пройти через нескінченну низку узгоджень і дозволів, пов'язаних з реєстрацією підприємства, пошуком приміщення, придбанням обладнання, оформленням ліцензій і т.д. При цьому найчастіше на питання планування майбутньої господарської діяльності підприємства просто не вистачає ні сил, ні часу. Тим прикріше буває підприємцю, коли створений з таким трудом бізнес не приносить очікуваних результатів або просто виявляється збитковим. Щоб цього не сталося до питання планування потрібно поставитися дуже серйозно. Підприємцю необхідно грамотно скласти бізнес-план.

Бізнес-план є основою роботи будь-якого підприємства, поряд з майновим забезпеченням, входить в мінімум гарантій для залучення інвестицій. Це не данина моді і не примха інвестора. Інвестор чітко розуміє, що якщо ви не можете зробити якісний бізнес-план, то вже справа ви тим більше не зможете поставити.

1. Теоретична основа бізнес-плану

1.1. Призначення бізнес-плану

Бізнес-план використовується незалежно від масштабів, сфери діяльності та організаційно-правової форми підприємства. План може застосовуватися як для вирішення внутрішніх завдань, пов'язаних з управлінням підприємством, так і зовнішніх, зумовлених встановленими контактами і взаємовідносинами з іншими підприємствами та організаціями.

Бізнес-план передбачає рішення таких питань, що стоять перед підприємством, як оцінка його поточного стану, виявлення сильних і слабких сторін підприємницької діяльності, формулювання цілей цієї діяльності на поточний період. У ньому обгрунтовуються подробиці функціонування підприємства в умовах конкретного ринку, вибір методів і тактики конкуренції, оцінюються ресурси, необхідні для досягнення цілей підприємства. Бізнес-план дає уявлення про розвиток виробництва та організації виробничої діяльності, про способи просування товарів на ринок, прогнозує ціни, майбутній прибуток, основні фінансово-економічні результати діяльності підприємства.

За допомогою опрацьованого бізнес-плану здійснюється контроль діяльності підприємства, на його основі реалізується конкретна виробнича, маркетингова, фінансова, кадрова політика підприємницької діяльності.

Бізнес-план являє собою постійний документ; він систематично оновлюється, у нього вносяться зміни, пов'язані як зі змінами, що відбуваються всередині фірми, так і змінами на ринку, де діє фірма, і в економіці в цілому. Бізнес-план пов'язує внутрішньофірмовий і мікроекономічний аналізи, проведені спеціалізованими науковими організаціями.

Бізнес-план - це не тільки внутрішній документ. Підприємство, що бажає залучити інвесторів або встановити і розширити контакти з партнерами, використовує для цього бізнес-план. Так, обов'язковою умовою отримання кредитних ресурсів у більшості банків країни є надання бізнес-плану. Будучи представленим в банк, інвестиційний фонд або іншому можливому інвестору, бізнес-план повинен переконати потенційного позикодавця в тому, що керівництво або засновники підприємства мають чітку програму дій, яку реально втілити в життя і отримати при цьому певний прибуток.

Таким чином, інформація, що міститься в бізнес-плані, допомагає потенційним партнерам прийняти рішення щодо доцільності та умов ведення справ з підприємством, оцінити його фінансову стійкість і прийняти в розрахунок всі можливі ризики, уникнути видачі кредитів ненадійним клієнтам.

На основі бізнес-плану можуть розроблятися проспекти емісії акцій підприємства, пропозиції про його фінансової підтримки, інші документи, в яких вимагається відобразити стан і перспективи розвитку останнього.

Бізнес-план може розглядатися також як рекламний документ, який представляє підприємця, діяльність підприємства.

Основні вимоги, які пред'являються до бізнес-плану - це функціональність, зрозумілість і простота у використанні.

Звичайно розробка бізнес-плану здійснюється із залученням експертів і консультантів, але з обов'язковим особистим участю керівників підприємства.

Складанню бізнес-плану передують наступні роботи:
1. аналіз і оцінка поточного стану підприємства;
2. аналіз можливостей і проблем ринку;
3. аналіз впливу на підприємницьку діяльність стану галузі, до якої належить підприємство, факторів макросередовища.

1.2. Оформлення і стиль бізнес-плану

Оформлення та стиль не менш важливі для успіху бізнес-плану, ніж його зміст. Недбало оформлений, неграмотно складений, надмірно роздутий або, навпаки, невиправдано стислий бізнес-план не знайде розуміння і підтримки у кредиторів та інших зацікавлених сторін. Для того щоб привести потенційних інвесторів ділового проекту, підприємцю важливо дотримуватися нижченаведених вимог:

- Ясність. Як правило, людина, що знайомиться з бізнес-планом, судить про його автора в залежності від враження, яке на нього справляє представлене. Звідси, підприємець при розробці бізнес-плану покликаний вживати, по можливості, більш прості вирази, уникати характеристики декількох ідей в одному реченні, домагатися логічного зв'язку межу попереднім і наступним конкретними положеннями, які не широко використовувати прикметники, ілюструвати свої висновки таблицями, графіками, судженнями.
1. Стислість. Підприємець швидше за все не викличе симпатій, яких, може бути, і заслуговує, якщо ознайомлення менеджера з представленими документами викликає у нього стомлення. Звідси при складанні бізнес-плану важливо залишити в ньому тільки найнеобхіднішу, але достатню інформацію, яку доцільно донести до читача.
2. Логічність. Ідеї ??і факти, викладені в бізнес-плані, будуть легше зрозумілі і нададуть більшу дію на інвестора, якщо план буде побудований в логічною послідовності, його розділи будуть тісно пов'язані між собою, не буде повторень і протиріч у викладі матеріалу.
3. Об'єктивність. Підприємець зобов'язаний тверезо оцінювати свої можливості, не перебільшувати значення і перспективи свого проекту, реальноподходіть до оцінки можливостей потенційних конкурентів.
4. Обсяг плану. Всі розділи плану повинні бути освітлені з тим або іншим ступенем деталізації. Обсяг кожного розділу покликаний перебувати в конкретній пропорції щодо параметрів всього проекту, враховувати значимість конкретного розділу в загальному контексті і базуватися на принципі необхідності і достатності викладеного з точки зору читаючого.
Відповідальний працівник банку або іншої установи скоре всього не захоче читати товстий фоліант, якщо підприємець просить для реалізації проекту лише кілька тисяч рублів. Але він буде незадоволений, якщо можлива сума позики становить кілька мільйонів, а головні ідеї проекту недостатньо обгрунтовані і розкриті.
5. Структура плану. Матеріал повинен бути розділений на короткі, чітко позначені параграфи. Для виділення різних частин бізнес-плану можна використовувати різні кольори, шрифти і т.д. Добре структурований, ретельно оформлений матеріал легко читається, швидше потрапляє в поле зору. Не можна дозволити ідеям акредитуючої бізнес-плану потонути в масі аналогічних пропозицій, що лежать на столі у потенційного інвестора.
Тому пропонований бізнес-план повинен виділяти на загальному тлі.

1.3. Структура бізнес-плану

Складання бізнес-плану зазвичай починається з розділу, присвяченого аналізу ринку збуту, а закінчується підготовкою коротких висновків (резюме).
При розробці бізнес-плану використовується статистична, бухгалтерська та інша інформація, яка підтверджується посиланням на першоджерело.

Жорстко регламентованої форми і структури бізнес-плану не існує, в той же час при значних зовнішніх відмінностях різних бізнес-планів одне від одного їх зміст практично збігається. Вони, як правило, відповідають на одні й ті ж питання. Приймемо, для визначеності, структуру бізнес-плану, що передбачає наступні розділи:
1. Вступна частина (Резюме). Вступна частина, як правило, пишеться вже після того, як складено весь план. Вона повинна бути короткою і трактуватися як самостійний рекламний документ, т.к. в ній міститися основні положення всього бізнес-плану. В цьому розділі має бути чітко представлено, яка можливість для бізнесу відкривається, в чому привабливість, хто буде на чолі нового бізнесу, які його переваги, як нова фірма проникне на ринок, які її перспективи і т.д.
2. Галузь і підприємство. В даному розділі описується:

. Загальні відомості про підприємство

. Фінансово-економічні показники діяльності підприємства

. Структура управління та кадровий склад

. Напрями діяльності, продукція, досягнення та перспективи

. Галузь економіки та її перспективи

. Партнерські зв'язки та соціальна активність

3. Характеристика товарів (послуг). У цьому розділі повинні бути визначення та опис тих видів продукції або послуг, які будуть запропоновані на ринок.
Тут слід зазначити деякі аспекти технології, необхідної для виробництва продукції або послуг. Важливо, щоб ця частина була написана зрозумілою, чіткою мовою, зрозумілою для неспеціаліста, не використовуйте професійний жаргон.

Необхідно описати основні характеристики продукції, при цьому зробити акцент на перевагах, які продукція несе потенційним покупцям.

Важливо, щоб була підкреслена унікальність продукції або послуг: нова технологія, якість товару, низька собівартість чи якесь особливе гідність, яке задовольняє запитам покупців. Також необхідно, щоб було підкреслена можливість вдосконалення даної продукції (послуг).

Описуються наявні у підприємця патенти або авторські права на винаходи або приведіть інші причини, які могли б перешкодити вторгненню конкурентів на ринок. Такими причинами можуть бути ексклюзивні права на розповсюдження і торгові марки.
4. Маркетинг і збут продукції (послуг). План маркетингу необхідний, щоб потенційні клієнти перетворилися на реальних. Цей план повинен показати, чому клієнти будуть купувати дану продукцію або користуватися даними послугами. Підприємцю (розробнику бізнес-плану) необхідно продумати і пояснити потенційним партнерам або інвесторам основні елементи свого плану маркетингу: ціноутворення, схему розповсюдження товарів, рекламу, методи стимулювання продажу,

Сторінки: 1 2 3 4
загрузка...
ur.co.ua

енциклопедія  з сиру  аджапсандалі  ананаси  узвар