загрузка...

трусы женские
загрузка...

ТО та ремонт автотранспорту

1. ВСТУП
Ефективність використання автотранспортних засобів залежить від досконалості організації транспортного процесу і властивостей автомобілів зберігати в певних межах значення параметрів, що характеризують їх здатність виконувати необхідні функції. В процесі експлуатації автомобіля його функціональні властивості поступово погіршуються внаслідок зношування, корозії, пошкодження деталей, втоми матеріалу, з якого вони виготовлені та ін. В автомобілі з'являються різні несправності, які знижують ефективність його використання. Для попередження появи дефектів і своєчасного їх усунення автомобіль піддають технічному обслуговуванню (ТО) і ремонту.
ТО - це комплекс операцій або операція з підтримки працездатності або справності автомобіля при використанні за призначенням, при стоянці, зберіганні або транспортуванні. ТО є профілактичним заходом і проводиться примусово в плановому порядку, через строго певні періоди експлуатації автомобіля.
Ремонт - це комплекс операцій з відновлення працездатності і відновленню ресурсу автомобіля або його складових частин. Ремонт проводиться за потреби, яку виявляють в процесі ТО.
Виконання робіт з ТО і ремонту автомобіля передує оцінка його технічного стану (діагностування). Діагностування при ТО проводять для визначення його необхідності та прогнозування моменту виникнення несправного стану шляхом зіставлення фактичних значень параметрів, виміряних при контролі, з граничними. Діагностування при ремонті автомобіля полягає в знаходженні несправності та встановленні методу ремонту й обсягу робіт при ремонті, а також перевірці якості виконання ремонтних робіт. Своєчасне проведення ТО і поточного ремонту рухомого складу дозволяє утримувати автомобілі в технічно справному стані.
Несвоєчасне технічне обслуговування створює сприятливі умови для дорожньо-транспортних пригод та граничних зносів і поломок вузлів і деталей автомобілів. Найбільш часто відмови виникають по двигуну. За кількістю відмов на двигун автомобіля припадає приблизно половина всіх відмов. Тому в даному проекті розроблений ділянку поточного ремонту двигунів автомобілів.

2. РОЗРАХУНКОВО-ТЕХНОЛОГІЧНА ЧАСТИНА
2.1. Розрахунок річного пробігу парку.
2.1.1. Коригування міжремонтного пробігу виконуємо за формулою:
тис. Км,
де-нормативний пробіг до КР, по табл. 2.3. для автобуса ПАЗ-672 приймаємо = 320 тис. км; (1)
- коефіцієнт коригування, враховує категорію умов експлуатації, для III категорії = 0,8 (табл. 2.8); (1)
- коефіцієнт коригування, враховує модифікацію рухомого складу, для базової моделі = 1,0 (табл. 2.9); (1)
- коефіцієнт коригування, враховує природно-кліматичні умови експлуатації, для Володимирській області, що знаходиться в зоні помірно холодного клімату = 0,9 (табл. 2.10); (1)
тис. Км.
2.1.2. Середній міжремонтний пробіг парку визначається за формулою:
тис. Км,
гдеі - відповідно кількість автомобілів не пройшли і пройшли капітальний ремонт, = 295, = 70;
Тис. Км.
2.1.3. Коригування питомої простою в ТО і ТР виконуємо за формулою:
дн / 1000 км,
де-нормативний питома простий в ТЕ і ТР, по табл. 2.6 приймаємо = 0,4 дн / 1000 км;
- Усереднений коефіцієнт коригування, враховує пробіг автомобілів, визначається за формулою:
,
де,, ...,-кількість автомобілів в інтервалах пробігу, заданих за табл. 2.11;
,, ..., - Відповідні заданими інтервалами коефіцієнти коригування (1)

дн / 1000 км,
2.1.4. Розрахунок коефіцієнта технічної готовності виконуємо за формулою:
м
Результати розрахунків зводимо в таблицю.
Таблиця 1
, км
, шт


, км
268
365
0,863
0,699
24957306

2.2. Розрахунок виробничої програми.
2.2.1. Коригування періодичності ТО проводимо за формулою:
км,
де-нормативний пробіг до ТО, по табл. 2.1 приймаємо = 3500 км і = 14000 км; (1)
= 0,8 (табл. 2.8); (1)
= 0,9 (табл. 2.10). (1)
км,
км.
Отримані значення періодичності ТО коректуємо з урахуванням середньодобового пробігу:, приймаємо = 9.
Звідси км, км.
Результати розрахунків зводимо в таблицю:
Таблиця 2
Види ТО
, км0, 8
ологический спільних груп рухомого складу; при числі автомобілів = 365 од. і кількості технологічно сумісних груп менш 3, = 0,85 (табл. 2.12) (1)
люд.-год .;


Приймаємо = 12 чол .;
Тут Фрм - річний виробничий фонд робочого часу робочого місця.
2.5.2. Штатний число виконавців розраховуємо за формулою:

приймаємо = 13 чол .;
Тут Фер - річний фонд робочого часу виробничий робітника.

3. ОРГАНІЗАЦІЙНА ЧАСТИНА
3.1. Вибір методу організації ТО і ТР.
Технічне обслуговування автомобілів виконується з метою зниження інтенсивності зносу деталей, виявлення і попередження відмов і несправностей. При ТО-1 і ТО-2 виконуються контрольно-діагностичні, регулювальні, кріпильні, електротехнічні, мастильно-очисні роботи, роботи з обслуговування систем живлення двигуна і при цьому зазвичай виконується супутній ремонт вузлів і агрегатів за потребою.
У практиці роботи АТП звичайно застосовуються два методи організації технологічного процесу ТО автомобілів: на універсальних і на спеціалізованих постах.
При обслуговуванні на універсальних постах весь обсяг робіт даного виду технічного впливу виконується на одному посту, крім операції з прибирання та миття автомобіля, які за будь-якої організації процесу обслуговування виконуються на окремих постах. При такому методі застосовують переважно тупикові, паралельно розташовані пости. В'їзд автомобіля на пост здійснюється переднім ходом, а з'їзд з поста - заднім.
Універсальні проїзні пости застосовуються тільки для автомобільних поїздів і виробництва збирально-мийних робіт. На кожному універсальному посту можливе виконання різного обсягу робіт, що дозволяє одночасно обслуговувати різнотипні автомобілі та виконувати супутній ремонт.
При виконанні робіт на спеціалізованих постах на окремому посту виконуються тільки частину робіт, а весь обсяг робіт виконується на кількох постах. Спеціалізовані пости розташовуються послідовно по напрямку руху автомобіля, що забезпечує потоковість технологічного процесу ТО. Сукупність послідовно розташованих спеціалізованих постів утворює потокову лінію обслуговування. Переміщення автомобілів по постах потокової лінії проводиться за допомогою конвеєра періодичної дії зі швидкістю 10 ... 15 м / хв.
Роботи з поточного ремонту автомобілів виконуються на постах і у виробничих підрозділах. На постах виконуються роботи безпосередньо на автомобілі без зняття вузлів і агрегатів, а у виробничих відділеннях ремонтуються деталі, вузли та агрегати, зняті з автомобіля. Потреба в творі поточного ремонту виявляється при проведенні ТО-1 і ТО-2 із застосуванням контрольно-діагностичного обладнання, візуально і за заявкою водія.
На постах зазвичай виконуються контрольні, разборочно-складальні, регулюючі та кріпильні роботи, вони складають приблизно 40 ... 50% загального обсягу робіт з ТР. Зняті з автомобіля вузли та агрегати для подальшого ремонту направляються на ремонтні ділянки відповідно до їх спеціалізації.
Чисто ТО автомобілів, що пройшли капітальний ремонт, зазвичай в 3-5 разів більше, ніж на першому циклі пробігу автомобілів. За даними НИИАТа, від 12 до 30% автомобілів надходять на ТР тільки через несвоєчасне і неякісне ТО. При високій якості ТО періодичність ТР збільшується в 2,5 рази. Отже, підвищення якості ТО є величезним резервом зниження витрат і простою автомобілів на ТР.
3.2. Структура управління виробництвом.
Управління виробництвом забезпечує необхідні умови для ефективного використання виробничої бази, виробничого персоналу, технологічного обладнання, запасних частин і матеріалів. Якість управління виробництвом в цілому і на окремих ділянках залежить в першу чергу від кваліфікації інженерно-технічного персоналу, що безпосередньо здійснюють керівництво робіт, і перевіряється в кінцевому підсумку величинами простоїв автомобілів і витрат на ТО і ремонт рухомого складу. Організація управління виробництвом залежить від розмірів АТП, застосовуваної організації праці робітників і структури виробництва.
Управління технічною службою АТП очолює головний інженер. Він здійснює загальне керівництво виробництвом через безпосередньо підлеглого йому начальника виробництва.
Керівництво виробництвом повністю покладається на начальника виробництва через підлеглих йому керівників виробничих підрозділів. Керівництво виробничими підрозділами на своїх ділянках робіт здійснюють керівники структурних підрозділів.
В структуру центру управління виробництвом (ЦУП) входять група обробки і аналізу інформації і група оперативного управління, в якій об'єднані диспетчери виробництва. Диспетчери виробництва забезпечують оперативний контроль і керівництво всіма виробничими підрозділами. У штаті великих АТП є декілька диспетчерів, що складають групу оперативного управління. Вони здійснюють керівництво в різні зміни і в різних виробничих зонах.
На диспетчерах виробництва покладається організація виконання робіт на постах за мінімальний час, забезпечення виконання плану випуску рухомого складу, ефективне використання виробничої бази та персоналу.
Диспетчеру виробництва в оперативному порядку підпорядковуються всі працюючі на постах ТО і ремонту, а у відсутності начальника виробництва, і весь колектив виробництва.
Інформація про те, які

Сторінки: 1 2 3
загрузка...
ur.co.ua

енциклопедія  з сиру  аджапсандалі  ананаси  узвар