загрузка...

трусы женские
загрузка...
Реферати » Реферати по психології » Діагностика деменції типу Альцгеймера

Діагностика деменції типу Альцгеймера

Діагностика деменції типу Альцгеймера на ранніх етапах її розвитку

Введення
Питання діагностики і нозологічної диференціації деменций Альцгеймера типу (ДАТ) розробляються вже принаймні протягом століття, починаючи з робіт A.Alzheimer (1907) і О.Binswanger (1894). Однак лише відносно клінічно виражених проявів ослабоумлівающіх процесів досягнуті значні успіхи в діагностичній ідентифікації даних станів. Безсумнівно, однак, що ще більш важливою проблемою є діагностика початкових стадій ДАТ. Її рішення буде сприяти більш ранньому призначенню адекватної терапії та реабілітаційних заходів та запобігання ранньої інвалідизації хворих.
В даний час вважається встановленим, що тільки застосування комплексного клінічного, клініко-психопатологічного, психометричного, нейропсихологического і нейровизуализационного методів дослідження може істотно розширити можливості ранньої діагностики деменцій типу Альцгеймера (С.І. Гаврилова, 1998) .
Діагностика ДАТ (хвороби Альцгеймера по МКБ-10) грунтується на критеріях NINCDS-ADRDA (G.McKhann і співавт., 1987) для "вірогідною" хвороби Альцгеймера (БА) і критерії МКБ-10.

Критерії діагностики ДАТ
Розроблені до теперішнього часу критерії діагностики ДАТ дозволяють з достатнім ступенем надійності ідентифікувати захворювання на етапі клінічно виражених проявів захворювання, але питання про надійні критерії його ранньої діагностики залишається поки в значній мірі відкритим. В останні роки з'явилися нові терапевтичні можливості, що дозволяють не тільки значною мірою зменшувати вираженість симптомів мнестико-інтелектуального дефіциту і покращувати повсякденне функціонування пацієнтів, але навіть уповільнювати прогресування деменції. І в цьому зв'язку особливо гостро постає питання про якомога більш ранньому розпізнаванні хворобливого процесу, коли залишається ще значна кількість непошкоджених або мінімально постраждалих нейронів, які можуть стати мішенями для нових лікарських засобів.
Ідентифікація стану (синдрому) м'яких ДАТ грунтується на критеріях шкали клінічної оцінки слабоумства (Clinical Dementia Rating) (JCMorris, 1993) для м'якої деменції - СDR-1 і критерії МКБ-10-го перегляду для початковій стадії деменції (легке порушення) (МКБ-10, 1994). Шкала клінічної оцінки слабоумства СDR передбачає виділення чотирьох послідовних стадій розвитку БА - від стадії сумнівною деменції (CDR-0,5) через стадію м'якої (CDR-1) і помірної (CDR-2) до важкої (CDR-3) деменції, при цьому нульова оцінка відповідає відсутності когнітивних порушень та змін у рівні соціальної та професійної діяльності.
Відповідно до критеріїв CDR для розпізнавання синдрому м'яких деменції необхідно виявлення таких ознак: постійне помірне зниження пам'яті (більш виражене щодо подій недавнього минулого), помітне в повсякденному житті; часткова дезорієнтація в часі при збереженій здатності орієнтуватися в навколишньому оточенні (хоча хворий може бути дезорієнтований в малознайомій місцевості); порушення абстрактного мислення (суджень, узагальнень, порівнянь), помітні при вирішенні повсякденних завдань; неможливість самостійного соціального функціонування на колишньому (доболезненном) рівні при збережених ще зовнішніх формах поведінки; наявність хоча і легких, але виразних труднощів у виконанні найбільш складних видів повсякденної діяльності; а також явна необхідність в загальному нагляді за хворим.
Схожі критерії діагностики початкової стадії деменції при БА наводяться і в МКБ-10: розлади пам'яті, виражені в такій мірі, що вони створюють труднощі в повсякденному житті (порушення фіксації, зберігання та відтворення інформації, що стосується таких аспектів діяльності, як місцезнаходження побутових предметів, соціальні домовленості і т.п.); зниження інших когнітивних здібностей, у тому числі ослаблення критики і мислення, виражене настільки, що вони викликають помірне порушення продуктивної діяльності хворого і призводять до часткової залежності його від сторонніх осіб; труднощі у вирішенні складних повсякденних завдань, а також в дозвіллі, що вимагає творчого підходу.
Поряд з клінічним психопатологічним дослідженням для попереднього розпізнавання початковій ДАТ дуже корисно застосування простих когнітивних тестів для скринінгу мнестико-інтелектуальних функцій. Для цієї мети найчастіше використовується шкала MMSE - Мінімальна шкала оцінки психічного стану (М.Folstein і співавт., 1975). Оцінка за допомогою цієї шкали вимагає не більше 15 хв, вона застосовна як в амбулаторній практиці, так і для оцінки госпіталізованих хворих. Оцінка від 30 до 26 балів, як правило, відповідає умовної нормі; від 26 до 24 балів - сумнівної (ймовірної) деменції; від 23 до 18 - м'якою деменції; від 17 до 10 балів - помірною і нижче 10 балів - тяжкій деменції. Однак слід пам'ятати про індивідуальну варіабельності оцінок: особи з високим рівнем освіти можуть набирати 30 балів навіть на тлі явних когнітивних порушень, а пацієнти з низьким рівнем освіти або із зниженням слуху або зору можуть давати занижені оцінки. Тому застосування такої (або який-небудь інший) скрінірующіх шкали дозволяє тільки дати орієнтовну оцінку, а для уточнення діагнозу потрібно подальше більш ретельне дослідження із застосуванням нейропсихологічних тестів.
Для цієї мети в зарубіжній (США, Японія, європейські країни) практиці і особливо для дослідницьких цілей широко використовується спеціально розроблена для хворих з БА оціночна шкала хвороби Альцгеймера - ADAS (WGRosen і співавт., 1984 ), яка дозволяє об'єктивно оцінити вираженість когнітивних і поведінкових порушень.
У вітчизняній геронтопсихиатрии для вирішення діагностичних завдань велике значення надається використанню комплексного нейропсихологічного підходу, заснованого на концепції А.Р.Лурии (1973) про системної динамічної локалізації вищих психічних функцій. Нейропсихологічне обстеження за методикою А.Р.Лурии включає дослідження зорового і слухового Гнозис, різних складових праксису, оптико-просторової діяльності, импрессивной і експресивної мови, письма, рахунку, пам'яті та інтелектуальних операцій. Спеціальна увага приділяється оцінці регуляторних складових психічної діяльності. У концепції А.Р.Лурии контроль, програмування та довільна регуляція діяльності співвідносяться з функцією переднелобних структур мозку, а нейродинамические енергетичні параметри діяльності пов'язані з роботою глибинних неспецифічних структур мозку. Для нейропсихологической оцінки стану вищих психічних функцій у хворих з мнестико-інтелектуальним зниженням в пізньому віці методика А.Р.Лурии була адаптована за рівнем складності до даного контингенту хворих (І. Ф. Рощина, Г.А.Жаріков, 1998).
Оскільки у вітчизняній і європейській літературі прийнято дотримуватися розмежування ДАТ на власне БА (з переважним початком захворювання до 65 років) і сенільний деменцію типу Альцгеймера (ЗДАТИ) розглянемо окремо клінічні та нейропсихологічні характеристики, властиві початковим формам БА і Здати.

Початкові форми БА
Стан хворих з м'якою стадією БА визначається поступово наростаючими порушеннями пам'яті та інтелектуальних функцій з формуванням нерізко вираженого амнестического синдрому, в структурі якого вже на цьому ранньому етапі виявляються початкові порушення вищих коркових функцій. Однак характерний для клінічно вираженого етапу перебігу захворювання синдром афато-апракто-агностичний деменції у хворих з м'якою БА, як правило, ще не сформований. Хворі виявляють певну ступінь збереження соціальної адаптації, а самі по собі прояви хвороби відрізняються варіабельністю, як по представленості тих чи інших когнітивних розладів в структурі синдрому м'яких деменції, так і за ступенем їх вираженості.
Практично в половині випадків у хворих БА в структурі синдрому м'яких деменції більш-менш виразно представлені порушення мови, праксису та оптико-просторової діяльності, що поєднуються з явними розладами пам'яті. В іншої половини хворих на цьому етапі хвороби явно переважають мнестико-інтелектуальні та поведінкові розлади, тоді як перераховані вище коркові дисфункції представлені в незначній мірі або навіть відсутні. Необхідно відзначити, що порушень власне зорового предметного гнозису не було виявлено ні в одному випадку.
Порівняльний аналіз психопатологічної структури зазначених двох підгруп хворих показує, що для першої підгрупи хворих (з переважно вогнищевими порушеннями) вже на цьому ранньому етапі хвороби характерна наявність своєрідної рухової розгубленості, втрата побутових, в тому числі частини автоматизованих , навичок: хворі як би розучуються виконувати звичні дії. При цьому у них відзначається досить високий рівень контролю за виконанням діяльності, а також прагнення до її здійснення при мінімальній стимуляції з боку. Дії хворих, в цілому, носять цілеспрямований характер. Так, хворі можуть виконати нескладну роботу, що складається з ряду послідовних етапів (наприклад, за попередньо складеним планом приготувати нескладний обід або, скориставшись записником, купити ряд предметів в найближчому магазині). Для цих хворих характерна наявність в мові своєрідних запинок при проголошенні складно артікуліруемих слів - логоклоній. Хворі докладають активні зусилля до концентрації та утримання уваги в ході виконання завдань, помічають помилки і виправляють їх частіше, ніж хворі другої підгрупи. Для цієї підгрупи характерно депресивний реагування на власну неспроможність на тлі підвищеної тривоги, невпевненості в собі і правильності своїх вчинків і рішень. Таким хворим потрібне схвалення та підтримка їх дій.
Структура синдрому м'яких деменції у хворих другої підгрупи (з переважно дісмнестіческім типом початку захворювання) в першу чергу характеризується інтелектуально-мнестическими розладами. Порушення пам'яті, особливо короткочасної, помітні не тільки в ході виконання завдань, але і для випадкового спостерігача. Хворі можуть по багато разів задавати одні й ті ж питання, що може нагадувати мовні стереотипії. При відносній схоронності звичних навичок і зовнішніх форм поведінки у таких хворих відзначається втрата спонукальних прагнень до діяльності, пасивність при її виконанні. Потрібні наполегливі нагадування при виконанні домашніх обов'язків і в ході тестування. Значно

Сторінки: 1 2 3
загрузка...
ur.co.ua

енциклопедія  з сиру  аджапсандалі  ананаси  узвар