загрузка...

трусы женские
загрузка...
Реферати » Реферати по психології » Формування волі дошкільнят

Формування волі дошкільнят

Зміст


Зміст 1
Введення 2
1. Воля як основна характеристика особистісного розвитку 4
Воля як характеристика свідомості 4
Загальні рекомендації по формуванню волі дитини 5
Динаміка волі 6
. Аналіз вольової дії 7
Теорії волі 10
2. Розвиток окремих вольових властивостей 11
Розвиток довільності 11
Мотиваційна сфера 12
Розвиток самосвідомості 13
3. Воля як фактор психологічної готовності до школи дитини-дошкільника
13
4. Значення рольових ігор у формуванні волі 19
5. Феноменологія вольових розладів 20
Типологія вольових розладів 20
6. Роль дитячих установ у формуванні волі дошкільнят 22
7. Мистецтво як нетрадиційний метод формування волі дошкільника 25
Висновок 36
Бібліографічний список 37

Введення

Для розгляду проблеми, вказаній у заголовку пропонованої роботи, необхідно відзначити значущість періоду дошкільного дитинства в процесі всього особистісного формування людини.

Отже, дошкільне дитинство - надзвичайно важливий період розвитку людини. Його існування обумовлене суспільно-історичним і еволюційно-біологічним розвитком суспільства і конкретного індивідуума, що визначає завдання і можливості розвитку дитини даного віку.
Дошкільна дитинство має самостійної цінністю незалежно від майбутнього дитині шкільного навчання. На етапі прийому дитини до школи
(так само як і на перших порах навчання) доцільно діагностувати рівень психологічної зрілості дитини, але не шкільною, а дошкільної, так як саме зрілий дошкільник готовий до навчання в початковій школі ( з точки зору соціальної адаптації та успішності засвоєння знань і навичок).
Дошкільний вік є унікальним і вирішальним періодом розвитку дитини, коли закладаються основи особистості, виробляються воля і довільна поведінка, активно розвивається уява, творчість, загальна ініціативність, і всі ці найважливіші якості формуються не в процесі навчальних занять , а в головній діяльності дошкільника - у грі.

Саме в такому контексті й були розглянуті основні аспекти процесу формування волі у дошкільнят. У першій главі запропонованої роботи воля була розглянута як одна з основних характеристик особистісного розвитку.

В контексті даного питання були також вивчені визначення волі в різних розділах психологи, а також основні теорії волі. Крім цього, поетапно було проаналізовано основні вольові дії.

У другому розділі значну увагу було приділено вивченню процесу розвитку окремих вольових властивостей.

Наступна глава присвячена визначенню ролі такого важливого для дошкільнят виду діяльності як рольові ігри в процесі формування волі.

У четвертому розділі була докладно вивчена феноменологія вольових розладів, їх особливості і основна класифікація. У наступних розділах було розглянуто сучасні проблеми і мінуси початкового дитячої освіти, а саме дитячих садків. Була зроблена спроба конкретизувати їх роль у формуванні волі дошкільника. Наприкінці даної глави було зроблено висновок про те, що роль дитячих садків вкрай дуалистична.

В останньому розділі пропонованої роботи були досліджені нетрадиційні методи формує роботи з дошкільнятами, а також наведені конкретні методичні рекомендації щодо застосування методик у конкретних дитячих установи, а також установах, що мають своєю основною метою додаткову освіту дошкільнят.

У висновку роботи були підведені підсумки та акумульовані основні висновки роботи.

В ході підготовки даного матеріалу був досліджений і оброблений цілий ряд літератури як наукового, навчального, так і практично-методичного характеру. Крім цього були проаналізовані монографії іменитих психологів, також присвячені проблематиці, вказаній у заголовку пропонованої роботи. Все це дозволило переосмислити не тільки суть самої проблеми, але і знайти нові шляхи підходячи до її вирішення.

1. Воля як основна характеристика особистісного розвитку

Воля як характеристика свідомості

Приступаючи до розгляду даної проблематики, необхідно перш за все детально розглянути саму сутність поняття волі, а також вивчити той контекст, в якому розглядається поняття волі з точки зору вікової психології. На початку дамо загальне визначення. Отже, воля є свідоме регулювання людиною своєї поведінки і діяльності, пов'язане з подоланням внутрішніх і зовнішніх перешкод.

Воля як характеристика свідомості і діяльності виникла разом з виникненням суспільства, трудової діяльності. Вона є важливим компонентом психіки людини, нерозривно пов'язаної з пізнавальними мотивами й емоційними процесами. Вольові дії бувають прості і складні. До простих вольовим дій відносяться ті, при яких людина
(дитина) без коливань йде до наміченої мети, йому ясно, чого і яким шляхом він буде домагатися, т. Е. Спонукання до дії переходить в само дію майже автоматично. Для складного вольового дії характерні наступні етапи: 1) усвідомлення мети і прагнення досягти її; 2) усвідомлення ряду можливостей досягнення мети; 3) поява мотивів, які стверджують або заперечують ці можливості; 4) боротьба мотивів і вибір; 5) прийняття однієї з можливостей як рішення; 6) здійснення прийнятого рішення; 7) подолання зовнішніх перешкод, об'єктивних труднощів самої справи, всіляких перешкод доти, поки прийняте рішення і поставлена ??ціль не будуть досягнуті, реалізовані.

Воля є важливою характеристикою ще й тому, що вона потрібна при виборі мети, ухваленні рішення, при здійсненні дії, при подоланні перешкод. Подолання перешкод вимагає вольового зусилля - особливого стану нервово-психічної напруги, мобілізуючого фізичні, інтелектуальні та моральні сили людини. Воля з точки зору не тільки загальної, а й вікової психології проявляється як впевненість дитини в своїх силах, як рішучість зробити той вчинок, який сам суб'єкт діяльності вважає доцільним і необхідним в конкретній ситуації.
"Свобода волі означає здатність приймати рішення зі знанням справи".
Необхідність сильної волі зростає при наявності: 1) важких ситуацій
"важкого світу" і 2) складного, суперечливого внутрішнього світу в самій людині.

Виконуючи різні види діяльності, долаючи при цьому зовнішні і внутрішні перешкоди, дитина поступово виробляє в собі вольові якості: цілеспрямованість, рішучість, самостійність, ініціативність, наполегливість, витримку, дисциплінованість, мужність.

Однак необхідно відзначити, що можуть виникати ситуації, коли воля і вольові якості можуть у дитини не сформуватися. Така ситуація складається за наявності певних умов, таких як несприятливі умови життя і виховання в дитинстві: 1) дитина розпещений, всі його бажання беззаперечно здійснювалися (легкий світ - воля не потрібно), або 2) дитина пригнічена жорсткою волею і вказівками дорослих, не здатний приймати сам рішення.

Загальні рекомендації по формуванню волі дитини

Як видно з усіх вищенаведених фактів, воля є однією з найважливіших характеристик особистісного розвитку. Саме тому як педагоги, так і батьки повинні приділяти значну увагу формуванню саме цієї якості особистості.

Отже, батьки, прагнучі виховати волю у дитини, повинні дотримуватися таких правил:

1) не робити за дитину те, чого він повинен навчитися, а лише забезпечити умови для успіху його діяльності;

2) активізувати самостійну діяльність дитини, викликати в нього почуття радості від досягнутого, підвищувати віру дитини в його здатність долати труднощі;

3) навіть маленькій дитині корисно пояснювати, в чому полягає доцільність тих вимог, наказів, рішень, які дорослі пред'являють дитині, і поступово вчити дитину самостійно приймати розумні рішення.

Вкрай негативно на розвитку волі позначається неможливість дитину самостійно приймати важливі для нього рішення. Особливо дана проблема загострюється в шкільному віці. Батьки не повинні нічого вирішувати за дитину не тільки, вони лише можуть підводити його до раціональних рішень і домагатися від нього непохитного здійснення прийнятих рішень.

Динаміка волі

Крім розглянутих нами понять, існує ще одна важлива характеристика волі - це її динаміка.

Динаміка волі залежно від труднощі зовнішнього світу і складності внутрішнього світу людини проявляється по-різному. Існує маса варіантів її прояви або ж, навпаки, не прояви.

У зв'язку з умовами зовнішнього світу можуть бути випадки, коли:

1. Воля не потрібно (бажання людини прості, однозначні, будь-яке бажання здійсненно в легкому світі).

2. Потрібні вольові зусилля з подолання перешкод реальної дійсності, потрібно терпіння, але сама людина внутрішньо спокійний, упевнений у своїй правоті в силу однозначності своїх бажань і цілей.

3. Потрібні вольові зусилля з подолання внутрішніх протиріч, сумнівів, дитина внутрішньо складний, йде боротьба мотивів і цілей, він мучиться при ухваленні рішення.

4. Потрібні інтенсивні вольові зусилля для подолання внутрішніх сумнівів для вибору рішення і здійснення дій в умовах об'єктивних перешкод і труднощів. Вольова дія тут виступає як свідомо прийняте до здійснення за власним рішенням усвідомлене навмисне цілеспрямована дія на основі зовнішньої і внутрішньої необхідності.

. Аналіз вольової дії

З точки зору фізіології, вольові дії, як і вся психічна діяльність, пов'язані з функціонуванням мозку. Важливу роль при здійсненні вольових дій виконують лобові частки мозку, в яких, як показали дослідження, відбувається звірення досягнутого в щоразу результату з попередньо складеної програмою мети. Поразка лобових часток призводить до абулії - хворобливого безвілля.

У кожному вольовому дії можна виділити два етапи. Перший - підготовчий етап, етап уявного дії, обдумування, на якому усвідомлюється мета, визначаються шляхи і засоби досягнення мети і приймається рішення; другий - виконавчий етап, на якому відбуваються виконання прийнятого рішення і самооцінка виконаної дії. Підготовчий етап характерний тим, що всяке вольове дію як дію цілеспрямоване завжди починається з постановки і ясного усвідомлення мети дії.

Крім цього, важливе й усвідомлення доступності мети. Постановка цілей, яких

Сторінки: 1 2 3 4 5 6
загрузка...
ur.co.ua

енциклопедія  з сиру  аджапсандалі  ананаси  узвар