Реферати » Реферати з психологи та педагогіці » Дослідження феномена відповідальності в психології

Дослідження феномена відповідальності в психології

Дослідження феномена відповідальності в психології

С. В. Безсмертна

Аналіз психологічної літератури, в якій так чи інакше висвітлюється проблема відповідальності, дозволяє говорити про те, що підходи до вивчення даного феномена близькі за своєю суттю і в більшості випадків оперують тими ж поняттями. Екзистенційний напрям у філософії і психології в основі розглядає проблему сенсу, прагнення до цінностей, до свободи і відповідальності. Предметом екзистенціальної психології, як відзначають В. В. Знаків, Д. А. Леонтьєв, М. Палуш та ін, є такі глобальні питання, як проблема життя і смерті людини, свободи і детермінізму, вибору та відповідальності, спілкування і самотності, сенсу і безглуздості існування. У полі уваги психологів, які досліджують закономірності психіки людини з позицій психології людського буття (поза якою ми не можемо розглядати проблему відповідальності), знаходяться фактично ті ж проблеми, однак підходи до їх вирішення у цих напрямках істотно розрізняються. Між психологією людського буття і екзистенціальної психологією є принципові відмінності, і деякі особливості останньої, згідно з В. В. Знакова, не дозволяють досліднику ефективно, науково, коректно вивчати психологічні особливості розуміння світу суб'єктом [1]. Він пояснює це, перш за все, екзистенціалістські орієнтацією, що має вже більш глибоко інтуїтивний, а не емпіричний фундамент, та іншими істотними відмінностями.

З позицій екзистенціального аналізу людина визнається вільним лише умовно, оскільки він не може робити все, що захоче: людська свобода не дорівнює всемогутності і сваволі. Людина визнається вільним, якщо в той же час він визнається відповідальним на противагу психоаналітичному уявленню про людину як про істоту детерминированном переважно потягами і прагненням до насолоди. У цьому ж бачиться і основна відмінність екзистенціального аналізу від екзистенціалістські філософії, що визнає спочатку свободу людини. На відміну від філософських наук психологія не може оперувати подібними метафізичними категоріями в силу своєї предметності, тому вона вдається в допомозі екзистенціального аналізу, екзистенціальної психології, феноменології. Людина як об'єкт вивчення з позицій психології (і психології буття) знаходиться, на думку С. Л. Рубінштейна, всередині буття і переживає його у своєму феноменальному світі [2]. Психологія, згідно постулату Баніфатія Кедрова про «трикутнику» наук, займає в ньому центральне місце, а по його кутах розташувалися філософія, природний і гуманітарні науки, що вивчають людину. Напевно цим і пояснюється багатогранність тлумачення категорії відповідальності. Проте в нашому випадку необхідно знайти, визначити базове розуміння категорії відповідальності, щоб мати можливість розглядати даний феномен і в рамках психології.

З позиції психологічної науки відповідальність розглядається як окрема психологічна категорія, а точніше - категорія, основою якої є особистісна риса, або як різних категорій-почуття відповідальності, властивості особистості, здатності відповідати, готовності (установки) до відповіді, рисі характеру та ін Більшість дослідників співвідносять відповідальність з рисою особистості.

Якщо визнати відповідальність рисою особистості, ми повинні визначити рівень, якому вона відповідає - конституціональному, індивідуальним або особистісному. Виникає й інше запитання: якщо відповідальність - це риса (або інша властивість) особистості, покликане до того ж відносно стійкої категорією, то чому ми закликаємо до відповідальності лише в окремих ситуаціях? Коли вже отримано негативний або небажаний результат? У разі успіху до відповідальності не притягують. А позитивні санкції взагалі навряд чи мають відношення до відповідальності. Про відповідальність нас попереджають, а винагорода обіцяють, і інтонації, з якими вимовляють потрібні слова, звучать абсолютно по-різному.

Відповіді на ці питання можливі лише тільки при детальному вивченні структурних елементів даного феномена. Розгляд основних значень відповідальності дозволяє стверджувати, що даний феномен має позитивні кореляції з багатьма соціальними якостями особистості. До них можна віднести самостійність, чесність, справедливість, принциповість, почуття обов'язку, проходження нормам свого соціуму і багато іншого. Відповідальність завжди пов'язана з прийняттям рішення, з вибором людини, з його діяльністю, конкретним вчинком або відмовою від такого. Виділяти відповідальність як самостійний і незалежний фактор не представляється можливим.

Крім цього, важливо зазначити, що які б не були багатовимірні психологічні трактування поняття відповідальності, основний смисловим навантаженням є внутрішня готовність людини відповісти, дати відповідь. Тому доцільним є діагностування установки, диспозиції, відносини людини до відповідальності. Головним же її ядром може бути релевантний відповідальності фактор. Даним фактор є інтернальність або локус контролю, що має в своїй основі внутрішній тип атрибуції.

Список літератури

1. Знаків В. В. Розуміння як проблема людського буття / / Психологічний журнал. Т. 21. 2000. № 2.-с. 7-15.

2. Рубінштейн С. Л. Проблеми загальної психології.-М.: Педагогіка, 1976. - 414 с.

Для підготовки даної роботи були використані матеріали з сайту science.ncstu

 
Подібні реферати:
Про предмет екзистенціальної психології
Екзистенціальна психологія (ЕП) - напрям, не надто популярне серед професіоналів-психологів в силу складності його теоретичних основ.
Про предмет екзистенціальної психології
Екзистенціальна психологія (ЕП) - напрям, не надто популярне серед професіоналів-психологів в силу складності його теоретичних основ.
Концепція екзистенційне педагогіки
екзистенційні підхід до педагогіки мав безліч передумов в працях філософів і психологів. Практично всі, хто розробляв ідеї екзистенційної філософії чи психології екстраполювали їх на проблеми виховання та освіти.
Автентичність
В загальному колі психологічних понять основні поняття екзистенціальної психології займають особливе місце. Так, наприклад, свобода і відповідальність не є «функціями» людської психіки у звичному розумінні, такими як сприйняття або пам'ять.
Онтологія і психологія життєдіяльності людини
Опис психологічної багатомірності людини, різних образів людської суб'єктивності передбачає попереднє з'ясування питання про спосіб життя (буття, існування) людини, про умови і передумови становлення його внутрішнього світу.
Фактори становлення початкових форм відповідальності особистості
Виявлення зовнішніх детермінант відповідальності в дошкільному віці - найважливіша умова визначення шляхів становлення відповідальності, що має велике значення для практики виховання особистості дитини.
Особистість
Особистість як соціо-культурна реальність, психологічні утворення особистості.
Католицький екзистенціалізм (Г.О.Марсель)
Шлях до істини, на думку Марселя, веде через акти внутрішнього самосознаванія, умовою якого є зосередженість, медитативний стан спрямованості на саме себе, встановлення "внутрішньої тиші".
Вибираємо професію разом
Догляд від відповідальності. Грунтовно і поступово. За особистою ініціативою. Допоможіть школяру самовизначитися.
Особистісні особливості підлітків з різною гендерною ідентичністю
Гіпотеза дослідження: особистісні особливості підлітків, що включають неузгодженість характеристик образів-Я, рівень рефлексивності і рівень суб'єктивного контролю, пов'язані з типом гендерної ідентичності особистості підлітка.
Опорний "скелет" особистості
В особистості є щось таке, що дозволяє їй не тільки керувати своїм характером, здібностями і ролями, а й своїми спонуканнями і смислами , довільно міняти значимість і спонукальну силу різних альтернатив в ситуації вибору.
Людина як особистість, індивідуальність і універсальність
Поняття духовного буття людини. Принцип духовності в людській реальності. Сходинки духовного росту людини.
Примірний перелік екзаменаційних питань з предмету психологія і педаго ...
приблизний перелік екзаменаційних питань ПСИХОЛОГІЯ І ПЕДАГОГІКА 1.
Уявлення про особистості в загальній і диференціальної психології
Поняття особистісних рис. Суб'єкт - володар властивостей. Проблема адекватності одиниць будови особистості.
Антропологія і психологія майбутнього: проблеми, пошуки і рішення
Особливості наукового знання про людину. Галузі психології у вивченні людини. Антропологічний принцип у психології розвитку. Антропопсіхологія - область людинознавства. Виховання особистості як основне завдання психолого-педагогічної науки.
Феномен уваги
Визначення уваги як пізнавального процесу. Психологічний феномен. Визначення уваги У. Джемса. Функції уваги.
Аналіз проблеми креативності в сучасній психолого-педагогічній науці
Психологічною основою евристичного навчання є наукові уявлення про природу творчості навчаються, у зв'язку з чим потреба зрозуміти і керувати природою творчого процесу виникла як наслідок необхідності керованого впливу.
Розвиток теорії самоактуалізації у вітчизняній педагогіці і психології
Теорія самоактуалізації є ключовим системоутворюючим елементом гуманістичного напрямку в психології та педагогіці.
Техніка перетворення негативних почуттів у позитивні дії
Техніка перетворення негативних почуттів у позитивні дії.
Про визначення поняття "правова психологія"
Правова психологія як феномен суспільної свідомості досі залишається на периферії наукового уваги філософів і соціологів. Більшість вчених розглядають її лише в контексті вивчення правосвідомості.