загрузка...

трусы женские
загрузка...
Реферати » Реферати з радіоелектроніки » Телефонна станція С-32

Телефонна станція С-32

1. СУЧАСНИЙ СТАН СИСТЕМИ С-32 2

1.1. Побудова системи С-32 2

1.3 Основні принципи побудови обладнання системи С-32 3

1.4 Система управління та сигналізації 6

1.5 Програмне забезпечення станції С-32, склад і функції. 7

1.6 Послуги зв'язку 8

1.7 Принципи експлуатації та технічного обслуговування 10

2. АППАРАТУРА цифрових абонентських МЕРЕЖІ 13

2.1. Цифpовой телефонний аппаpат 13

2.2. Віддалений абонентський мультиплексор 16

2.8 Лінійно-кабельні споруди (ЛКС) 17

1. СУЧАСНИЙ СТАН СИСТЕМИ С-32

1.1. Побудова системи С-32

Система С-32 являє собою розподілену модульну Cтруктура з децентралізованим управлінням, призначену для будівництва цифрових станцій різного призначення на міських, сільських, відомчих мережах, мережах рухомого зв'язку, а в майбутньому і на інтелектуальних мережах; при цьому ємність станцій варіюється в широкому діапазоні з однаково високими економічними показниками.

При побудові інтегральних цифрових мереж ИЦС-32 на базі системи С-
32 забезпечується надання всім користувачам сучасних послуг цифрового електрозв'язку - телефонії високої якості і можливості обміну нетелефонними повідомленнями на швидкості до 32 кбіт / с з високою достовірністю.

Система С-32 володіє наступними характерними ознаками:

до всіх абонентських установок доводиться цифровий потік зі швидкістю передачі 32 кбіт / с;

Абонентські установки підключаються до станції через цифрову абонентську мережу за стандартними трактам;

Стик з іншими мережами здійснюється через устаткування сполучення, яке розміщується на станціях цих мереж;

Станції системи С-32 один з одним стикуються без обладнання сполучення;

Всі модулі мають стандартизовані стики і пов'язані в сетьОКС.

Станції різного типу і призначення будуються з обмеженого набору модулів.

Технічні засоби системи С-32 діляться на чотири групи:

станційне обладнання; цифрова абонентська мережа; устаткування сполучення; обладнання експлуатації та технічного обслуговування.

Система С-32 дозволяє будувати повністю розподілені структури, використовуючи як з'єднувальних ліній лінійні тракти цифрових систем передачі будь-який щаблі ієрархії, що створює можливість забезпечення електрозв'язком будь-які видалені райони.

Система С-32 надає широкі можливості підключення обладнання з базовим доступом 2В + D c наданням послуг ISDN при використанні від користувача до МАК п'яти абонентських каналів зі швидкістю 32 кбіт / c, об'єднаних в канал зі швидкістю 32 Х 5 = 160 кбіт / c.

На відміну від інших система С-32 не вимагає наявності ехоподавітелей, навіть в тих випадках, коли в з'єднанні бере участь ланка супутникового зв'язку, т.к. її 4-х дротяні (до телефонів і мікрофонів) абонентські лінії автоматично виконують ці функції.

Станційна апаратура системи С-32 містить набагато менше число стійок, а також споживає менше енергії ("холодні" стійки) і тому обходиться без використання примусового охолодження.

Система С-32 запатентована в Росії, Україні, Білорусі, США та побудована повністю на вітчизняній елементній базі. 1.2 Відповідність міжнародним нормам і стандартам

Система С-32 повністю стандартизована. Технічні рішення, прийняті при її реалізації, відповідають міжнародним нормам і стандартам. Основоположною є Рекомендація МCЕ I.525
"Взаємодія між ЦСИС і мережами, що працюють на швидкостях, менших
64 кбіт / с", де в якості мереж електрозв'язку, з якими може взаємодіяти ЦСИО з цифровими каналами 64 кбіт / с, безпосередньо вказана мережа ИЦС-32, а в Рекомендації I.525 констатується, що абоненти ИЦС-32 можуть брати участь в з'єднанні з абонентами будь-який інший мережі, що надає послуги електрозв'язку.

Система С-32 та її складові елементи відповідають також вимогам
Рекомендацій МСЕ і Гост'ам, що регламентують наступні параметри: характеристики стиків з цифровими системам будь-який щаблі ієрархії
(G.703, G.704, G.712, G.823; ГОСТ 26886-86); характеристики цифрових телефонних станцій (Q.551-Q.554); характеристики якості обслуговування і технічного обслуговування та експлуатації (Q.541-Q.544); норми електробезпеки (к.20, к.21).

1.2 Основні принципи побудови обладнання системи С-32

Станція системи С-32 являє собою апаратно-програмно-мережевий комплекс, центральне місце в якому посідає цифрова комутаційна станція, до якої підключаються з одного боку абонентська мережа з груповими трактами на швидкості 2048 кбіт / с з доведенням цифрових потоків на швидкості 32 кбіт / с безпосередньо до всіх абонентських терміналів, а з іншого боку - з'єднувальні лінії, організовані на стандартних лінійних трактах цифрових систем передачі будь щаблі ієрархії, за якими вона з'єднується з ТМЗК при використанні на зустрічних станціях будь-яких типів обладнання сполучення.

До складу станції входять:

модулі абонентської концентрації (МАК), що забезпечують концентрацію абонентського навантаження і обмін з абонентами сигналами взаємодії;

Модулі абонентської концентрації виносні (МАК-В), які виносяться за допомогою лінійних трактів цифрових систем передачі за межі будівлі АТС на відстань до декількох десятків кілометрів до місця зосередження абонентських терміналів і встановлюється в будівлях АТС іншого типу або спеціальних необслуговуваних закритих опалювальних приміщеннях, обладнаних джерелами місцевого електроживлення;

Модулі транзитної комутації (МТК), що забезпечують комутацію і транзит сигналів від МТК і передачу їх зустрічним станціям ТМЗК;

Загальностанційне устаткування (ВЗГ), що забезпечує тактову синхронізацію всіх модулів станції;

Модулі обладнання сполучення (МОС), що забезпечують взаємодію системи С-32 з ТМЗК шляхом узгодження типів модуляції і сигналізації та розташовані на зустрічних станціях будь-яких типів, крім станцій системи С-
32;

Модуль технічний експлуатації (МТЕ), призначений для контролю стану апаратури шляхом аналізу результатів встановлення з'єднань та обробки контрольної інформації всіх модулів обладнання.

МАК виконує наступні функції:

контpоль активності обслуговуваних абонентських пристроїв;

Прийом номера абонента або коду послуги;

Пеpедачей необхідних сигналів взаємодії як до абонентів МАК, так і в бік МТК;

Комутацію проміжних ліній (ПЛ) з абонентськими і між собою з концентpации нагpузки до 0,8 Еpл;

Надання послуг абонентам;

Обмін з МТК і МТЕ керуючими і контрольними сигналами;

Контроль справності обладнання МАК і підключеного до нього обладнання абонентської мережі з видачею результатів контролю МТЕ;

Виконання директив керування, що надходять з боку МТЕ;

Дистанційне електроживлення обладнання абонентської цифрової мережі
(ЦТА і УАМ) по робочим парам кабелів групових трактів.

МТК виконує наступні функції:

обмін з МАК, МОС і МТЕ керуючими і контрольними сигналами;

Комутацію ПЛ з з'єднувальними лініями (СЛ) і СЛ між собою;

Участь у наданні послуг абонентам; контроль справності власного обладнання;

Виконання директив, що надходять з боку МТЕ; участь в якості транзитного пункту в обміні внутрішніми керуючими сигналами між
МТЕ і МОС.

ВЗГ забезпечує:

формування сигналів тактової частоти 2048 кГц і фазіpующіх сигналів і передачу їх в Стативи МАК і МТК;

Формування цифрових і тональних сигналів взаємодії з абонентами і передачу їх в Стативи МАК;

Транзит повідомлень ОКС-ПД між МАК, МАК-В, МТК та обладнанням МТЕ;

Транзит повідомлень МАК-В з МТК по первинних цифровим груповим трактам
ПЛ.

МТЕ не бере непосpедственно у встановленні з'єднань і виконує:

обмін з модулями ЕАТС-ЦА по лініях ОКС-ПД міжмодульні сигналами управління;

Контpоль апара-шляхом аналізу результатів встановлення з'єднань і обpаботка контрольної инфоpмации всіх модулів обладнання;

Спільно з УУ модулів і, в складних випадках, за участю технічного персоналу, діагностику несправності обладнання; доступ персоналу в систему;

Реалізацію адміністративних функцій, включаючи збір статистичної, тарифікаційної і тому подібної інформації, її обробку і видачу керуючих директив до всіх модулів станції;

Обмін інформацією з мережевим центром технічної експлуатації.

МОС виконує наступні функції:

обмін з МТК міжмодульні керуючими сигналами;

Обмін лінійними і керуючими сигналами з обладнанням

зустрічної станції;

Контроль справності власного обладнання;

Виконання директив, що надходять від МТЕ через МТК та ОСО.

Внутристанционного з'єднання між МАК, МТК та ОСО виробляються лініями зв'язку без регенерації сигналів, що приймаються. Використовуються лінії двох типів:

тракти чотирипровідних проміжних ліній, в яких згруповані за часом полубайтном 62 індивідуальних потоку інформаційних сигналів, зі швидкістю передачі 2048 кбіт / с;

Чотирипровідні лінії для передачі внутрішніх керуючих сигналів, по яких реалізується спільний канал сигналізації, що працює в напівдуплексному режимі (ОКС-ПД), і забезпечує обмін зі швидкістю 8 кбіт / с.

Тактова і циклова синхронізація прийнятих потоків забезпечується хронирующей інформацією, що надходить від генераторного устаткування тактової частоти, розміщеного в загальностанційному обладнанні (ВЗГ).

Станція системи С-32 є центром локальної синхронної абонентської мережі. При її роботі в складі синхронної зони задає генератор тактової частоти працює в режимі зовнішньої синхронізації, яка виробляється тактовою частотою, виділеної з лінійного сигналу, що надходить від АТС або АМТС вищому ступені ієрархії. В деяких випадках така станція сама може являтися вищим ступенем ієрархії, для чого у ВЗГ повинен використовуватися задає генератор підвищеної стабільності.

Все модулі станційного устаткування отримують електроживлення від установок безперебійного живлення (акумуляторної батареї) з напругою мінус 60 В (20% із заземленим позитивним полюсом. Ця напруга надходить до апаратури по двох незалежних фидерам.

У кожній стійці встановлюються джерела вторинного електроживлення
(ІВЕ), об'єднані в блоки вторинного електроживлення (БВЕ).

У складі МАК і МАК-В мається блок дистанційного живлення (БДП), що забезпечує дистанційне живлення апаратури цифрової абонентської мережі -
УАМ, ЦТА. БДП містить два комплекти дистанційного живлення, кожен з яких живить 16 УАМ і підключені до них ЦТА. Дистанційне живлення виробляється напруженнями постійного струму мінус 60 В, плюс 90 В.
Сумарна напруга дистанційного живлення 150 В стабілізується за рахунок зміни напруги +90 В з точністю

Сторінки: 1 2 3 4 5
загрузка...
ur.co.ua

енциклопедія  з сиру  аджапсандалі  ананаси  узвар