загрузка...

трусы женские
загрузка...
Реферати » Реферати по безпеці життєдіяльності » Розслідування причин аварій на підприємствах

Розслідування причин аварій на підприємствах

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ

ДОНЕЦЬКИЙ ІНСТИТУТ УПРАВЛІННЯ

Кафедра психофізичної підготовки та здоров'я

ОХОРОНА ПРАЦІ В УКРАЇНІ

РЕФЕРАТ

Тема: Розслідування та облік причин аварій та нещасних на виробництві.

Виконав: студент гр. Ю - 00, з відділення., А-1, спеціальність: правознавство

Єременко Володимир

Євгенович

Науковий керівник: доктор медичних наук, професор

Кальянов Анатолій

Володимирович

м ДОНЕЦЬК 2004

ЗМІСТ


1. Введення ____________________________________________________________ 3.
2. Законодавство України про розслідування та облік причин нещасних випадків на виробництві ______________________________________________ 4.
3. Порядок розслідування та обліку нещасних випадків і аварій на виробництві ________________________________________________________ 5.
4. Методика розслідування причин нещасних випадків на виробництві ____ 8.
5. Оформлення документів розслідування причин нещасних випадків на виробництві _______________________________________________________11.
6. Спеціальне розслідування __________________________________________ 26.
7. Висновок ________________________________________________________28.
8. Список використаної літератури __________________________________29.

Введення

Як відомо на будь-якому виробництві існує небезпека травматизму, що являє собою одну з соціальних проблем людського суспільства.
Саме на вирішення цієї проблеми спрямована вся нормативно-правова база
України про охорону праці, яка повинна постійно доповнюватися і вдосконалюватися. Проте вдосконалення системи законодавства про охорону праці повинно грунтуватися на прецеденті, його всебічному вивченні, аналізі та подальшої класифікації. Саме тому розслідування, облік та аналіз причин, умов і факторів, що призвели до аварії або нещасного випадку мають велике значення для подальшого розвитку системи охорони праці, а також для забезпечення захисту інтересів працівника втратив працездатність внаслідок трудового каліцтва.

Законодавство, яке регламентує порядок розслідування та облік причин аварій та нещасних випадків на підприємствах та організаціях.

Розслідування і облік нещасних випадків і аварій на підприємствах і організаціях всіх форм власності слід проводити згідно ДНАОП 0.00-
4.03-01 «Положення про порядок розслідування та обліку нещасних випадків , професійних захворювань і аварій на виробництві » , Постанови
Кабінету Міністрів України № 623 від 10.08.1993 р в редакції Постанови
КМ України № 923 від 17.06.98 м із змінами внесеними Постановою КМ
України № 1988 от27.10.99 р «Положення про розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на підприємствах, установах і організаціях» , Постанови КМ України № 1094 від 28.08.2001 р із змінами та доповненнями внесеними Постановами КМ України № 1363 від
12.09.2002 р та № 1402 від 04.09.2003 р «Деякі питання розслідування причин нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві » (далі Положення). Дія цих Положень поширюється на підприємства, установи та організації незалежно від форм власності
(далі - підприємства), на обличчя які є власниками цих підприємств або уповноважені ними особи, фізичні особи - суб'єкти підприємницької діяльності, які згідно законодавства використовують найману працю (далі - роботодавці), на осіб які забезпечують себе роботою самостійно за умови добровільної сплати ними внесків на державне соціальне страхування від нещасних випадків на виробництві та професійного захворювання, а на осіб, які працюють на умовах трудового договору (контракту), проходять виробничу практику або долучаються до праці (далі - працівники).

Дія цих Положень не поширюється на осіб, які працюють або проходять службу, і з якими не складаються трудові договори
(контракти) на підвідомчих підприємствах і у військових частинах, підрозділах Міноборони, МВС, Держкомкордону, СБУ, Державного департаменту з питань виконання покарань. Порядок розслідування та обліку причин нещасних випадків, професійних захворювань і аварій для вищевказаних осіб встановлюється зазначеними органами в узгодженні з
Держнаглядохоронпраці.

Порядок розслідування та ведення обліку нещасних випадків, які трапилися з учнями та студентами навчальних закладів під час навчально-виховного процесу, трудового і професійного навчання в навчальному закладі, визначається Міністерством Освіти і Науки України.

Нещасні випадки, що не пов'язані з виконанням трудових зобов'язань, підлягають розслідуванню згідно з «Порядком розслідування та обліку нещасних випадків невиробничого характеру» (Постанова
Кабінету Міністрів України від 27.03 .2001г. № 270).

Порядок розслідування та обліку нещасних випадків і аварій на виробництві.

Розслідуванню підлягають раптове погіршення стану здоров'я, поранення, травми, у тому числі отримані внаслідок тілесних ушкоджень, нанесених іншою особою, гострі професійні захворювання і гострі професійні отруєння, теплові удари, опіки, обмороження, утопанія, ураження електричним струмом, блискавкою та іонізуючим випромінюванням, інші ушкодження, отримані внаслідок аварій, пожеж, стихійного лиха, контакту з тваринами, комахами та іншими представниками флори і фауни, які привели до втрати працівником працездатності на один робочий день чи більше або до необхідності переведення потерпілого на інше місце роботи
(більш легке) на термін не менше одного робочого дня, а також випадки смерті на підприємстві (далі - нещасні випадки).

На підставі висновків роботи комісії з розслідування, випадки визнаються пов'язаними з виробництвом, і складається акт за формою Н-1 про нещасні випадки, які трапилися з працівниками під час виконання своїх трудових обов'язків, в тому числі і у відрядженнях, а також ті випадки, які сталися під час:

V перебування на робочому місці, на території підприємства або в іншому місці роботи, на протязі робочого часу починаючи з моменту приходу працівника на підприємство і до його відходу, який повинен фіксуватися відповідно до правил внутрішнього трудового розпорядку, або за дорученням роботодавця в неробочий час, під час відпустки, у вихідні та святкові дні;

V приведення в порядок засобів виробництва, засобів захисту, одягу перед початком роботи і після її закінчення, виконання заходів особистої гігієни;

V проїзду на роботу або з роботи на транспорті підприємства, яке видало згідно за договором (заявою), за наявності розпорядження роботодавця;

V використання особистого транспортного засобу в інтересах підприємства з дозволу або за дорученням роботодавця згідно встановленого порядку;

V вчинення дій в інтересах підприємства, на якому працює потерпілий, тобто таких дій які не входять у виробниче завдання або прямі обов'язки працівника (надання необхідної допомоги іншому працівникові, дії щодо попередження можливих аварій або рятування людей та майна підприємства, інші дії за наявності розпорядження роботодавця та ін.);

V ліквідації аварій, пожеж та наслідків стихійного лиха на виробничих об'єктах і транспортних засобах, що використовуються підприємством;

V інші випадки, зазначені в Положенні.

Нещасні випадки, що сталися з працівниками на території підприємства або в іншому місці роботи під час перерви для відпочинку їжі, яке встановлюється згідно з правилами внутрішнього трудового розпорядку, а також під час перебування працівників на території підприємства у зв'язку з проведенням роботодавцем наради, отримання заробітної плати, обов'язковим проходженням медичного огляду та ін., а також у випадках, передбачених колективним договором, визнаються також пов'язаним з виробництвом і на їх підставі складається акт за формою Н-1.

На підставі висновків роботи комісії з розслідування не визнаються пов'язаними з виробництвом, і не складається акт за формою Н-1 про нещасні випадки, що сталися з працівниками:

V під час переміщення на роботу або з роботи пішки, на громадському, власному або іншому транспортному засобі, що не належить підприємству і не використовується в інтересах цього підприємства;

V в місці постійного проживання на території польових і вахтових поселень;

V під час використання ними в особистих цілях транспортних засобів підприємства, без дозволу роботодавця, а також устаткування, механізмів, інструментів, крім випадків, які сталися внаслідок несправності цього устаткування, механізмів, інструментів;

V внаслідок отруєння алкоголем, наркотичними або іншими отруйними речовинами, а також внаслідок їх дії (асфіксія, інсульт, зупинка серця тощо.) За наявності медичного висновку, якщо це не викликано застосуванням цих коштів у виробничому процесі, або порушенням вимог безпеки щодо зберігання та транспортуванню, або якщо потерпілий, який перебував у стані алкогольного або наркотичного сп'яніння, був відсторонений від роботи згідно встановленого порядку;

V під час скоєння ними злочину або інших протиправних дій, якщо ці дії підтверджені рішенням суду;

V у випадку природної смерті або самогубства за винятком випадків, зазначених у Положенні, що підтверджено висновками судово медичної експертизи та органами прокуратури.

Якщо на підставі роботи комісії з розслідування прийнято рішення, що про нещасний випадок не повинен складатися акт за формою Н-1, про такий нещасний випадок складається акт за формою НТ (невиробничий травматизм) згідно з Порядком розслідування та обліку нещасних випадків невиробничого характеру.

Про кожний нещасний випадок свідок, працівник, який його виявив або сам потерпілий зобов'язані негайно повідомити безпосереднього керівника робіт чи іншу уповноважену особу підприємства і вжити заходів щодо надання необхідної допомоги.

Керівник робіт (уповноважена особа підприємства) у свою чергу зобов'язаний:

V негайно організувати надання медичної допомоги потерпілому, у разі необхідності доставити потерпілого в лікувально профілактичний заклад;

V повідомити про те, що сталося, роботодавця, відповідну профспілкову організацію;

V зберегти до прибуття комісії з розслідування обстановку на робочому місці та устаткування у такому стані, в якому воно було на момент того, що сталося (якщо це не загрожує життю і здоров'ю інших працівників і не призведе до більш тяжких наслідків ), а

Сторінки: 1 2 3 4 5 6
загрузка...
ur.co.ua

енциклопедія  з сиру  аджапсандалі  ананаси  узвар