загрузка...

трусы женские
загрузка...
Реферати » Реферати з риторики » Ефективність шкільної риторики

Ефективність шкільної риторики

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ

РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ

Новгородський державний університет імені
Ярослава Мудрого

Гуманітарний інститут

Філологічний факультет

кафедра російської мови

До захисту допустити:----

-------------------------------

Підпис завідуючого кафедрою

дипломного твори

НА ТЕМУ

ЕФЕКТИВНІСТЬ ШКІЛЬНОЇ РИТОРИКИ

студентки 5 курсу групи 5221

Огел Оксани Вікторівни

-----------------------

(підпис)

Керівник:

Кандидат педагогічних наук,

доцент

Автономова Світлана Іванівна

--------------------

-

(підпис)

Великий Новгород

2000

ЗМІСТ :

ВСТУП ____________________________________________ 3

Глава 1 РИТОРИКА. РОЗВИТОК СУЧАСНОЇ РИТОРИКИ.

____________________________________________ 8

Глава 2 СУЧАСНІ ПРОГРАМИ І ПІДРУЧНИКИ ПО

РИТОРИКЕ ._________________________________________ 15

2.1 . Н. А. Михайличенко. Риторика. ____________________17

2. Н. Н. Кохтев. Риторика. ___________________________25

3. А. А. Мурашов. Основи педагогічної риторики .__ 33

4. Програма Т. А. Ладиженський «Шкільна риторика«. ______________________________________41

2.4.1. Т. А. Ладиженський «Шкільна риторика« для V класу. _________________________________________________50

2.5. Можливість використання підручників риторики в різних категоріях шкіл. _______________________________59

Глава 3 МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ УРОКУ РИТОРИКИ В 5 - 7-

их класів СЕРЕДНЬОЇ ШКОЛИ. ___________65

Глава 4 АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ ЕКСПЕРИМЕНТУ .___ 84

Частина 1. Анкетування. _______________________________86

Частина 2 Аудіювання. _________________________________101

ВИСНОВОК. _______________________________________110

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ. _____________________________113

ВСТУП.

Кожна людина зацікавлений у тому, щоб вміти говорити правильно і добре, так як це дає можливість встановлювати і підтримувати добрі відносини з іншими людьми: в сім'ї, в школі, на роботі, у громадському житті, допомагає домогтися успіху в найрізноманітніших сферах. Само по собі безсиле, слово стає потужним інструментом, якщо воно сказано вміло, щиро і вчасно.

Напевно, немає таких професій, де майстерне володіння словом не знадобилося б. Але в деяких сферах людської діяльності воно стає просто необхідним, є обов'язковою умовою ефективної роботи (юрист, учитель, політик, соціальний працівник і мн. Ін.), Так як їм необхідно постійно спілкуватися з людьми. А щоб вимовити публічну мову, мало знати, що сказати, треба уявляти собі особливості ораторської мови, враховувати безліч факторів, що впливають на оратора і на слухачів, володіти технікою говоріння.

В останні роки спостерігається зростаюче нехтування дотриманням культури мовлення в практиці спілкування людей, як на побутовому рівні, так і в письмовій та усній мові офіційних осіб, а також і в діяльності засобів масової інформації. Захоплення деяких авторів і ораторів неформальній лексикою, вільне поводження з літературними і граматичними нормами мови, а також банальні орфоепічні і орфографічні помилки в усній і письмовій мові - все це турбує громадськість. (6, 3) Треба що - то робити, щоб в міру можливостей кожного зацікавленого людини виправляти небажану тенденцію в використанні та розвитку рідної мови.

Допомогти всякому, котрий готується виступати публічно, покликана РИТОРИКА - наука про закони підготовки і виголошення публічної промови з метою надання бажаного впливу на аудиторію. (44; 7)

Шкільний курс рідної мови, основний практичної метою якого є розвиток, вдосконалення мовних навичок учнів, завжди в тій чи іншій мірі вирішував питання культурно - мовні. Культура мовлення займає в ньому не останнє місце.

КУЛЬТУРА МОВИ - прикладний розділ мовознавства, в якому розглядаються два питання: ЯК ГОВОРИТИ ПРАВИЛЬНО і ЯК

ГОВОРИТИ ДОБРЕ. (45; 42)

Правильність і комунікативна доцільність мови вважаються двома ступенями оволодіння літературною мовою.

Правильність мови передбачає дотримання мовцем норм літературної мови. Але не всяка норма є проблемою культури мовлення. Ця проблема виникає лише при наявності співіснують у мовній системі однозначних елементів, коли мовець опиняється в ситуації вибору.

Другу щабель культури мови можна визначити як мотивоване вживання засобів мови в конкретних умовах спілкування.

Методика навчання мови як наука, має свої закономірності, виникнувши в працях дореволюційних російських методистів 40-60 - их років, оформилася лише у другій половині ХХ століття.

РИТОРИКА нині - це філологічна наука, що вивчає способи побудови художньо виразної, спрямованої і певним чином впливає мови.

Форми існування риторичних структур - надфразовою єдності: текст, складне синтаксичне ціле, діалогічне єдність, організуюче фрази на загальне значеннєве, комунікативне і структурне ціле. (45; 10)

В даний час спостерігається тенденція до відродження риторики в шкільну програму. Виходить щорічно величезну кількість літератури. Це призвело до того, що з'явилися і шкільні програми з цього предмета, вона включена в перелік іспитів за вибором, і, нарешті, нині діють затверджені Міністерством Освіти 3 підручника з риторики: Н. А. МИХАЙЛИЧЕНКО, Н. Н. Кохтева і Т. А.

Ладиженський.

Сучасна школа стоїть перед проблемою вибору програми і підручника, а також виявлення вчителів, здатних вести цей предмет, т до. В ВУЗі ще відсутня така підготовка. Ця проблема і зумовила вибір теми даного дослідження і її актуальність.

МЕТА проведеного нами дослідження - експериментально перевірити ефективність підручників риторики різного типу, визначити, в яких класах їх можна використовувати.

ЗАВДАННЯ ДОСЛІДЖЕННЯ:

1. Провести аналіз програм і підручників риторики.
2. Експериментально опробировать можливість їх використання в різних класах середніх шкіл. 3.

Порівняти рівень мовного розвитку учнів класів, де вивчалася риторика з рівнем спонтанного розвитку учнів інших класів.

ГІПОТЕЗА:

Якщо вести систематичний курс риторики в 5 - дев'ятий класах середньої школи, то це значно підвищить рівень мовного розвитку учнів, культуру їх мови і поведінки, визначить здатність свідомо відбирати мовний матеріал як для публічного виступу різних жанрів, так і для інших видів спілкування.

ОБ'ЄКТОМ дослідження є мовна діяльність учнів на уроках риторики.

ПРЕДМЕТ дослідження - сприятливі умови для формування риторичних умінь учнів.

Проведений дослідження відрізняється новизною, т. До. Досі уроки риторики експериментально проводяться в 2 - 3

-х школах міста. Проблема вибору програми, підручника, методики уроків, як вказувалося вище, залишається гострою і невирішеною.

Ця дипломна робота призначена не тільки для аналізу мовної діяльності учнів на уроках риторики, а й містить ряд рекомендацій з відбору та впровадженню наявних методичних матеріалів в практику шкільного викладання. Цим і визначається її практична значимість.

Робота вже зараз зацікавила завучів деяких шкіл, в яких збираються ввести предмет риторика.

РОЗДІЛ 1

РИТОРИКА. РОЗВИТОК

СУЧАСНОЇ РИТОРИКИ.

Методика навчання мови як наука, має свої закономірності, виникнувши в працях дореволюційних російських методистів 40 - 60-их років, оформилася лише у другій половині ХХ століття.

Пошук генетичних коренів цілеспрямованого розвитку мовлення закономірно привів дослідників до праматері методики розвитку мови - риторики. Попри які проводяться дискусії про співвідношення риторики та культури мови (погляду численні: від визнання риторики вищим рівнем культури мовлення - до підкреслення їх антиномической сутності (44;

42)), розумно прийняти положення: риторики існує без мовної культури, але вони не рівноцінні по відношенню один до одного.

Колискою риторики була софістика, прагне переконати кого завгодно в чому завгодно. А в середньовічній культурі риторикою була відсутність прикрас на тлі загального захоплення нею, т. Е. Мова лаконічна, точна, що підкреслює нормативну кодифицированность.

Антична риторика займалася організацією судового, політичного і епідейктичному (оціночного) красномовства.

Риторика середніх віків входила в тривіум наук, що включав граматику, риторику і діалектику. ПЛАТОН, підкреслюючи необхідність високої етики оратора, зауважує: «Мистецтво красномовства не чи взагалі вміння захоплювати душі словами, не тільки в судах та інших громадських місцях, а й у приватному побуті? «(51; 182) АРИСТОТЕЛЬ, також невпинно виділяючи моральну основу риторики, каже:« Визначимо риторику як здатність знаходити можливі способи переконання щодо кожного даного предмета «(3; 19) Отже, не власне переконання в чому - небудь, а пошук способів переконання становитиме компетенцію риторики, приучающей людини насамперед до мовному мисленню в психологічно впливають і естетично організованих формах.

Людини зустрічають і проводжають по промови. Сократ був і потворним, і навіть злим, але його поважали сильні й можновладці. Іван Грозний залишився в пам'яті росіян великим правителем оскільки являв скрізь, у тому числі на площі перед народом, зразки переконує монолога.

Риторика як наука і навчальна дисципліна існує тисячі років. Загальновідомо, що вже в Стародавній Греції в школах, поряд з читанням, листом

Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
загрузка...
ur.co.ua

енциклопедія  з сиру  аджапсандалі  ананаси  узвар