загрузка...

трусы женские
загрузка...
Реферати » Реферати по статистиці » Тези до екзамену з макростатистики

Тези до екзамену з макростатистики

1. Макроекономічна статистика займається визначенням кількісної характеристики масових явищ і процесів. Статистика вивчає показники життєвого рівня населення і безробіття. Классіфікація - це систематизоване розподіл явищ і процесів на певні секції, групи, класи ... классіфікатор-системний перелік об'єктів кожному з яких присвоюється код, який замінює назву об'єкта ..
Класифікатор доповнюється і конкретизується в номенклатуре-угрупованню об'єктів за певними ознаками .. Об'єкти групуються фасетного способом (списковим) і Іерархіческі-(по типу «дерева» )
2. Галузева класифікація необхідна для аналізу стат. даних на виробництві, факторах пр-ва. Існує МСОК - (міжнародна стандартна галузева класифікація ...) була розроблена в ООН. має ієрархічну структуру і складається з 159 груп, які утворюють 290 класів .. Класифікується з урахуванням: А) характеру вироблених товарів і послуг. Б) призначення товарів і послуг В) Віда сировини, обробки та технології виробництва ... окоп - (Загальний Російський класифікатор видів ек. Діяльності, продукції) був прийнятий з 1994р. Має 55 тис. Видів продукції і послуг з усіх галузей ...

ОКП-(Загальноросійський класифікатор продукції) побудований на 5і ступінчастою ієрархічній структурі ...
3. херня, про яку згадувати не хочу навіть!
4. національне багатство-сукупність всіх накопичених в країні матеріальних ресурсів, продуктів, праці, станом на певний момент часу. Всі розрахунки проводяться на кінець і початок періоду ... статистика ведеться за 4ём основним секторам економіки: 1.) основні фонди-це засоби праці, які постійно перебувають в процесі виробництва і переносять свою вартість на виготовляється, при цьому свою первісну форму не втрачають .. 2.) Оборотні фонди-предмети праці, які повністю споживаються при виготовленні продукції переносячи свою вартість в повному розмірі на виготовлену продукцію і повністю втрачають свою первісну вартість. 3.) особисте майно населення-частина нац. багатства перебуває у власності населення, для задоволення потреби їх .. фінансові активи - активи, яким протистоять фінансові зобов'язання .. - це фінансові ресурси надані однією госп. од. другий госп. од. за користування якими вона отримує певну винагороду ..

ОПФ-будівлі, споруди, передавальні пристрої, житла, робочі машини і устаткування, транспортні засоби, госп. інвентар, малолітні насадження і пр .. Структура ОПФ може змінюватися під впливом деяких факторів таких як: НТП, зміна форм обліку та оцінок ОПФ ..
5. Оцінка ОПФ необхідна для визначення зносу, структури ОПФ. Поділяють:
Первісна вартість-являє собою повну вартість ОФ в момент закупівлі з урахуванням транспортування та витрат на монтаж .. під цією вартістю
ОФ зараховується на баланс підприємства .. Відновлювальна вартість - вартість в сучасних діючих умовах з урахуванням переоцінки ОФ ..
Первісна вартість з авичетом зносу (Залишкова вартість) - різниця між повною первісною вартістю і сумою зносу на даний момент часу .. Востановітелльная вартість з авичетом зносу - множення відновної вартості на коефіцієнт зносу ..
6. Амортизація-являє собою вартість зносу ОПФ, що переноситься на виготовляється. Амортизація явл. частиною витрат т.к. включається в собівартість продукції .. А = (Первісна вартість-Ліквідаційна вартість) / термін служби ОФ На = (А / Первісна вартість) * 100%.
Починає нараховуватися з 1го числа місяця введення і закінчується з першого числа місяця наступного за місяцем вибуття ОФ ...
7.
8. Устаткування буває НАЛІЧНОЕ-що знаходиться на балансі підприємства ..
УСТАНОВЛЕННОЕ-яке здано в експлуатацію і практично працююче ...
невстановленому - явл. Частиною наявного обладнання і ділитися на:
Підмет установці .. Зайве, Підмет списанню ... Ступінь використання характеризується такими показниками: 1) Використання паркооборудованія-Кисп = Фактично працююче / Встановлений 2) Змінність
- Ксмен = Загальне у відпрацьованих верстато-годин / загальне у встановлених верстатів .. Кіспольз см. Режиму = Ксм / кол-у змін. 3) Коеф-т екстенсивності (за часом) 4) Коеф-т. Інтенсивності (по мощьности) 5)
Інтегральний коеф-т = Ке * Кі
9. Матеріальні ресурси-внутрішні і зовнішні мат. запаси .. Виділяють 2 види мат. цінностей: Виробничі запаси-(сировина, матеріали, паливо і енергія, які знаходяться в сфері виробництва) підрозділяються (поточні, підготовчі, страхові, сезонні) Товарні запаси-(готова продукція, що знаходиться в сфері обігу) - підрозділяються на збутові (у виробника) , складські (у посередників), запаси в дорозі (у виробника до споживача). Величину запасів визначають за формулою З = (Зна початок періоду + Зна кінець періоду) / 2. Забезпеченість пр-я запасами в днях визначається як: Здн = З / середньодобова витрата ..
10. Показниками використання матеріальних ресурсів явл .:
матеріаломісткості = Витрата матеріалів / кол-во продукції ... всяка херня ...
11. Сукупний суспільний продукт-вартість матеріальних створених в суспільстві в перебігу певного періоду .. (визначається шляхом підсумовування валової продукції всіх галузей матеріального виробництва)
Національний дохід-новостворена в мат. виробництві вартість. НД = ВП-
матвитрати ...
12. ВВП-на відміну від совка. Заг. Прод. Включає в себе ще й вартість вироблених послуг. Розраховується 1) За джерелами виробництва
ВВП = ВВ (валовий випуск) - ПП (проміжна прод. - Споживана з метою виробництва іншої продукції .. 2) За отриманими доходами - включає всі доходи підприємств, оплатц праці , споживання основного капіталу .. 3) У напрямку використання-расчитиваєтся на основі особистого і гос-го споживання і накопичення послуг і мат. благ ..

ВНП-відрізняється від ВВП тим, що не включає продукти та послуги виробленими підприємствами іноземних держав ..
13. СНС
14. Населення-сукупність людей проживають на одній території і безперервно поновлюються за рахунок народжуваності та смертності .. Одиницею дослідження може бути як одна людина. Так і сім'я в цілому. Об'єктом досліджень явл. Наеленіе Перепис населення-основне джерело инфомации про населення .. Завдання: Визначення чисельності, складу, природного руху (народжуваність, смертність, приріст регістрауія і розірвання шлюбів), міграції, соціальної характеристики населення ..
15. Перепис населення проводиться в певні проміжки часу між ними інформація виходить розрахунковим шляхом: Чисельність на початок гола
+ Народились-Умершіе + Прибулі-Вибившіе .. Існує Постійне
-прожівающіе в регіоні не дивлячись на фактичне місцеположення їх на даний момент Готівкове населення-всі особи знаходяться на даній території в тому числі і постійні .. Чисельність населення на певний період часу визначається за середньою хронологічною
(S = ( 1 / 2S1 + S2 + S3 + 1 / 2Sn) / n-1) або по ср арифметичної зваженої ..
Населення групуються за: Полу, національності, віку (дітородний, ясельні, дошкільнята, школярі, працездатного) Сімейний стан
(число зареєстрованих і розірвання шлюбів та осіб будь-коли хто перебував у шлюбі для муж. та жін. окремо).
16. Природний рух населення-зміна чисельності населення внаслідок смертності і народжуваності. Виражається в абсолютних (од.) І відносних показниках (коеф-т Смертності, Народжуваності, шлюбності,
Приросту) на 1000 осіб .. Коеф-т ФЕРТІЛЬНОСТІ-коеф-т народжуваності жінок от15 до 49 років .. Коеф-т малюкової смертності (до 1 року) -
Ксм = (померлих в тек. році народжених в попередньому / кол-во народжених в попередньому році + померлих в тек. році народжених в тек . році / кол-во народжених в тек. коду) * 1000
17. Міграція населення-механічне переміщення населення по території ...
Міграція буває Внутрішньої і Зовнішньої . (Причини: зміна місця проживання, підприємництво, загострення нац. Відносин, і. Т.д.) Існують: Коеф-т ПРИБУТТЯ (на 1000 чол) і коеф-т ВИБУТТЯ. Для планування діяльності на перспективу чисельність населення розраховується за формулою перспективної чисельності населення на основі природного та механічного приросту .: Sn + 1 = Sn (1 + Kобщ.пр / 1000) t Коеф-т загального приросту = Кр-Ксм + Кмех.пр.
18. Статистика ринку праці-статистика економічно активного населення, зайнятості. Безробіття, статистику трудових конфліктів .. Економічно активне населення-це населення яке пропонує свою працю на ринку праці і ділитися на занятті (яка виконує будь-яку роботу або тимчасово відсутні на роботі з будь-яких причин) розраховується як:
КЗН = Чисельність зайнятого населення / числ. ек-ки активного населення .. і
безробітних (що не мають роботу, шукають роботу і чи готові приступити до роботи) визначається як Кб = Число безробітних / число ек-ки активних ..
Економічно активне населення-учні, студенти, пенсіонери.
Інваліди ..
19. За статусом в зайнятості визначають економічно активне населення:
1) Наймані робітники-ті хто уклав письмовий або усний договір на виконання роботи і отримують за це винагороду. Діляться на постійних, тимчасових і сезонних робочих .. 2) Роботодавці - особи які постійно працюють на власному підприємстві і постійно застосовують найману працю. Особи працюючі на 3) Інлівідуальном підприємстві. Працівники
4) Колективних підприємств. 5) Особи що не відносяться ні до однієї з перерахованих категорій.
20. Баланс трудових ресурсів-це система показників відображають чисельність, склад, структуру трудових ресурсів. Складається з 2-х частин: ресурси та їх використання .. До населення працездатного віку належать жінки від 16 до 54 років і чоловіки від 16 до 59 років. А також особи молодше 16 років і старше, які вже зайняті на виробництві.
21. Особи зайняті в економіці в залежності від виконуваної роботи відповідно до класифікатора зайнятості діляться на 9 груп: 1)
Керівники 2) Фахівці вищого рівня 3) Фахівці ср-го рівня
4) Службовці 5) Працівники сфери обслуговування 6) Кваліфіковані працівники сільського госп-ва 7) Кваліфіковані працівники підприємств 8) Оператори машинних установок 9) Чи не кваліфіковані працівники.

Сторінки: 1 2
загрузка...
ur.co.ua

енциклопедія  з сиру  аджапсандалі  ананаси  узвар