загрузка...

трусы женские
загрузка...
Реферати » Реферати по статистиці » Економіко-статистичний аналіз врожаю і врожайності зернових в Тверській області

економіко-статистичний аналіз врожаю і врожайності зернових в Тверській області

ТВЕРСКАЯ ДЕРЖАВНА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА АКАДЕМІЯ

КАФЕДРА ФІНАНСІВ, СТАТИСТИКИ І аед

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА СТАТИСТИКА З ОСНОВАМИ СОЦІАЛЬНО - ЕКОНОМІЧНОЇ

СТАТИСТИКИ

КУРСОВИЙ ПРОЕКТ

НА ТЕМУ: ЕКОНОМІКО-СТАТИСТИЧНИЙ АНАЛІЗ ВРОЖАЮ і врожайність ЗЕРНОВИХ

В ТВЕРСЬКИЙ ОБЛАСТІ

Виконала Зіль ОЛЕНА СЕРГІЇВНА

студентка 33 групи

30 квітня 2002

Представлений _______________________

Допущений до захисту __________________

Оцінка ____________________________

Тверь - Сахарове - 2003.

Зміст:

Введення
1. Завдання і призначення статистики врожаю і врожайності:

1.1. Поняття про врожай і врожайності та їх показники.

2. Способи визначення врожаю і врожайності.

3. Зростання врожайності культур, застосування добрив, зрошення.
2. Організаційно - економічна характеристика Тверській області:

2.1. Природно-кліматичні умови.

2.2. Організаційно-економічна характеристика області.
3. Економіко-статистичний аналіз врожаю і врожайності зернових:

3.1. Укрупнення періодів для визначення сумарного ефекту інтенсифікації.

3.2. Зіставлення паралельних рядів зміни врожайності та основних факторів інтенсифікації землеробства.

3.3. Угруповання років, що відрізняються метеорологічними умовами.

3.4. Кореляційно-регресійний аналіз для визначення ступеня впливу внесення добрив на врожайність.

3.5. Кореляційно-регресійний аналіз для визначення ступеня впливу метеорологічних умов і агротехніки на врожайність.

3.6. Обчислення показників колеблемости (стійкості) врожайності в часі.

3.7. Складання картограми розподілу врожайності по території області за 2000 рік.

3.8. Аналіз динаміки врожайності.

Висновки та пропозиції.

Список літератури.

Введення.

Сформована в країні негативна економічна ситуація, заповнення ринку імпортною продовольством націлюють сільськогосподарські підприємства на пошук внутрішніх резервів збільшення виробництва конкурентоспроможної продукції. Держава не тільки не в змозі надати економічну та соціальну підтримку колгоспам і радгоспам, а й змушене посилити режим бюджетного фінансування. Однак і в цих складних умовах головними завданнями колгоспів і радгоспів були і залишаються: йти вперед, проводити весняно-польові роботи, готується до збирання врожаю, прибирати все вирощене на землі, зберегти основне поголів'я великої рогатої худоби, підвищити матеріальний стан трудівників підприємства.

Урожайність - найважливіший показник, що відображає рівень інтенсифікації сільськогосподарського виробництва. Від правильного планування та прогнозування рівня врожайності сільськогосподарських культур багато в чому залежить якість планового економічного рівня таких економічних категорій, як собівартість, продуктивність праці, рентабельність та інші економічні показники. Таким чином, урожайність культур в кожному господарстві грає одну з перших ролей, і виробник сільськогосподарської продукції повинен прагнути до постійного підвищення врожайності всіх культур. У нашому випадку буде розглядатися врожайність зернових культур, яка відіграє найважливішу роль. В першу чергу, це - хліб, продукти харчування та корм для худоби. Проте дані культури не приносять бажаного врожаю. Щоб підвищити врожайність даних культур, потрібно знати чинники впливають на неї.

Метою курсової роботи є виявлення факторів, що впливають на врожайність зернових, як позитивних, так і негативних, шляхів зменшення впливу несприятливих факторів. При цьому щоб більш точно визначити закономірності, що складаються в розвитку врожайності, ми проведемо аналіз за допомогою динамічних рядів. Це нам дасть можливість визначити тенденцію розвитку врожайності. Для виявлення тенденції скористаємося аналітичним методом. Як вже говорилося, на врожайність впливає безліч чинників. Для виявлення їх впливу застосуємо регресійно - кореляційний аналіз, а в якості фактора візьмемо кількість внесених добрив.

Все цифрові дані, використовувані в курсовій роботі взяті з річних звітів і статистичних збірників по Тверській області.

1. Завдання і призначення статистики врожаю і врожайності.

Урожай і урожайність - найважливіші результативні показники рослинництва і сільськогосподарського виробництва в цілому. Рівень врожайності відображає вплив економічних і прибуткових умов, в яких здійснюється сільськогосподарське виробництво, і якість організаційно-господарської діяльності кожного підприємства.

Задачі статистики урожаю та урожайності полягають у тому, щоб правильно визначити рівні врожаю і врожайності та їх зміни в порівнянні з минулими періодами і планом; розкрити, шляхом аналізу, причини змін в динаміці і чинники, що зумовили відмінності в рівнях врожайності між зонами, районами, групами господарств; оцінити ефективність різних факторів врожайності; з'ясувати невикористані резерви підвищення врожайності.

1.1. Поняття про врожай і врожайності та їх показники.

Під урожаєм сільськогосподарська статистика розуміє загальний розмір продукції даного виду (даної культури), одержуваної з усієї площі посіву культури в господарстві, районі, області, країні.

Під врожайністю мається на увазі середній розмір тієї чи іншої продукції рослинництва з одиниці посівної площі даної культури (звичайно в центнерах з гектара).

Урожай характеризує загальний обсяг виробництва продукції даної культури, а врожайність - продуктивність цієї культури в конкретних умовах її обробітку.

Показники врожаю.

Відповідно до специфіки даного явища урожай характеризується рядом, показників. До таких показників відносяться:

. видовий урожай;

. урожай на корені перед початком своєчасного прибирання;

. фактичний збір (так званий амбарний урожай);

. чистий збір.

Фактичний збір враховують спочатку у початково оприбуткованій вазі, а потім у фактичному вазі зерна після доробки, а також в перерахунку на стандартну вологість.

Видовий урожай (види на урожай) не є в повному розумінні слова статистичним показником урожаю. Це-безпосередній показник стану посівів. Врожаю як реальної категорії, як завершеного результату обробітку культури ще немає, пройдені лише певні стадії розвитку, і оцінці піддається не врожай, а стан посівів, приватний результат пройдених фаз розвитку, інакше незавершене виробництво.
Однак, якщо припустити, що наступні фази не змінять результату, кожному даному рівню стану посівів буде відповідати визначений розмір очікуваного врожаю.

Врожай повністю перед початком своєчасного прибирання-реально існуючий факт. Урожай вирощений, обробіток культури закінчено внаслідок того, що біологічний процес розвитку тут уже завершений, або тому, що продовження цього процесу не представляє подальшого господарського інтересу. Однак економічно виробництво ще не завершене, і щоб його завершити, т. Е. Перетворити урожай на корені в елемент валової продукції, треба урожай прибрати. Але в процесі збирання (включаючи операції з доопрацювання продукції, т. Е. Доведення її до нормальних кондицій) можливі втрати.

Врожай повністю іноді називають біологічним, механічно переносячи цей термін з практики досвідченого справи. Однак такий термін невдалий. По-перше, тому, що і на цій стадії виробництва рівень урожаю досягнутий не в порядку самостійного природного розвитку культури, а шляхом поєднання можливостей культури з господарськими заходами. По-друге, тому, що біологічні можливості культури в господарських умовах на відміну від досвідчених не розкриваються повністю.

Оскільки урожай на корені визначають нерідко шляхом глазомерной або видовий оцінки, його називають також видовим урожаєм. Таке визначення неправильно, бо це не види на урожай, а реально вирощений, але ще не прибраний урожай; отже, повинні бути вжиті всі заходи до того, щоб цей урожай повністю прибрати.

Фактичний збір урожаю, або амбарний урожай, є економічно завершений результат виробництва. За своїм розміром він менший врожаю повністю (Wнк) на величину втрат Р, а саме

Wф = Wнк-Р

Фактичний збір урожаю під час збирання враховується в фізичному вазі без знижок на наступні відходи (по зерну при комбайнової збиранні в так званому бункерній вазі). Такий облік необхідний для контролю за подальшим рухом продукції. Однак через значних коливань вологості і засміченості зерна, насіння соняшнику та іншої продукції цей показник не цілком порівнянний. Для порівняння більш правильно користуватися іншим показником-вагою зерна (насіння соняшнику і т. П.) Після доробки (за вирахуванням невикористаних відходів та усушки). Так як відмінності вологості тут повністю не усуваються, при реалізації зерна використовують в якості додаткового коригуючого показника відсоток вологості. Можливий також перерахунок ваги на стандартну вологість.

Чистий збір врожаю будь-якої культури є фактичний збір (після доробки) за вирахуванням витрачених на цей урожай насіння.

Показники врожайності.

Відповідно диференціації показників врожаю диференціюються і показники врожайності. Зазвичай розрізняють:

. видову врожайність;

. врожайність на корені перед початком своєчасного прибирання;

. фактичний збір з гектара (у початково оприбуткованій вазі і після доробки).

. Фактичний середній збір з гектара визначають у розрахунку:

. а) на весняну продуктивну площу

. б) на фактично прибрану площа (уф.п).

. Між цими двома показниками є наступна зв'язок

Увп = уф.п. * Ку де Ку-частка зібраної площі в весняної продуктивної площі.

Основним показником врожайності державна статистика вважає врожайність у розрахунку на весняну продуктивну площу, оскільки цей показник більш повно відображає результати господарської діяльності.

Для ряду сільськогосподарських культур важливе значення має такий показник продуктивності, як чистий збір з розрахунку на 1 га весняної продуктивної площі. Чистий збір з 1 га дає можливість більш правильно економічно оцінити середню продуктивність озимих і ярих зернових культур, оскільки по озимим культурам нерідко має місце осінньо-зимова і рані весняна загибель, манлива у себе втрату відповідної кількості насіння.

1.2. Способи визначення врожаю і врожайності.

Види на урожай станом посівів визначають шляхом глазомерной оцінки посівів у різні періоди їх розвитку. При глазомерной оцінці в залежності від часу оцінки беруться до уваги густота сходів, ступінь розвитку рослин, ступінь кущіння, відповідна густота стояння рослин, величина колоса і т. Д. Оцінка посівів проводиться агрономічним персоналом і виражається в порівняльній якісної характеристиці (погані, нижче

Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8
загрузка...
ur.co.ua

енциклопедія  з сиру  аджапсандалі  ананаси  узвар