загрузка...

трусы женские
загрузка...
Реферати » Реферати за статистикою » Курсова за статистикою

Курсова за статистикою

ПЛАН:


1. ВСТУП ............................................................ 2

2. ВИЗНАЧЕННЯ СТАТИСТИКИ .................................. 2

3. СУТНІСТЬ статистичного спостереження ...... 3

4. ВИДИ І СПОСОБИ статистичного спостереження ........................................................... 3

5. ОСНОВНІ організовані форми статистичного спостереження ........................... 4

6. ВИСНОВОК ....................................................... 6

7. СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ .......................................... 8

ВСТУП

З незапам'ятних часів людство здійснювало облік багатьох супутніх його життєдіяльності явищ і предметів і пов'язані з ним обчислення.
Люди отримували різнобічні, хоча і розрізняються повнотою на різних етапах суспільного розвитку. Дані, обліковувались повсякденно у процесі прийняття господарських рішень, а в узагальненому вигляді і на державному рівні при визначенні русла економічної та соціальної політики і характеру зовнішньополітичної діяльності.
Керуючись міркуваннями залежності добробуту нації від величини створюваного корисного продукту, інтересів стратегічної безпеки держав і народів-від чисельності дорослого чоловічого населення, доходів скарбниці-від розміру оподатковуваних ресурсів і т. д., здавна чітко усвідомлювалася і реалізовувалася у формі різних облікових акцій.
З урахуванням досягнень економічної науки став можливий розрахунок показників, узагальнено характеризують результати відтворювального процесу на рівні суспільства: сукупного суспільного продукту, національного доходу, валового національного продукту.
Всю перераховану інформацію в постійно зростаючих обсягах надає суспільству статистика, що є необхідно приналежністю державного апарату. Статистичні дані, таким чином, здатні сказати мовою статистичних показників багато про що у вельми яскравою і переконливій формі.

Предмет статистики.

Статистика - це самостійна громадська наука, яка вивчає кількісну сторону масових явищ і процесів, досліджує закономірності суспільного розвитку в конкретних умовах, місця і часу. Статистика вивчає статистичні закономірності, які на відміну від динамічних виявляються тільки в масових процесах.

Сутність статистичного спостереження.

Початковим етапом будь-якого статистичного дослідження служить планомірний, науково організований збір даних про явища і процеси суспільного життя, званий статистичним спостереженням. Значення цього етапу дослідження визначається тим, що використання лише цілком об'єктивною і достатньо повною, отриманої в результаті статистичного спостереження, на наступних етапах в змозі забезпечити науково обгрунтовані висновки про характер і закономірності розвитку досліджуваного об'єкта.
Статистичне спостереження здійснюється шляхом оцінки та реєстрації ознак одиниць досліджуваної сукупності у дисконтних документах. Отримані таким чином дані представляють собою факти, так чи інакше характеризують явища суспільного життя. Використання аргументації, заснованої на фактах, що не суперечить застосуванню теоретичного аналізу, оскільки всяка теорія, зрештою, грунтується на фактичному матеріалі. Доказова здатність фактів ще більше зростає в результаті статистичної обробки, що забезпечує їх систематизацію, подання до стиснутому вигляді.
Статистичне спостереження слід відрізняти від інших форм спостережень, здійснюваних у повсякденному житті, заснованих на чуттєвому сприйнятті.
Статистичним можна назвати лише таке спостереження, яке забезпечує реєстрацію встановлюваних фактів в облікових документах для наступного їх узагальнення.

Систематичне спостереження, здійснюване безупинно і обов'язково в міру виникнення ознак явища, називається поточним. Поточне спостереження проводиться на основі первинних документів, що містять інформацію, необхідну для достатньо повної характеристики досліджуваного явища.

Види статистичного спостереження диференціюються з урахуванням відмінності інформації за ознакою повноти охоплення сукупності. У зв'язку з цим розрізняють суцільне і не суцільне спостереження. Суцільним називають спостереження, що враховує всі без винятку одиниці досліджуваної сукупності.

Спеціально організоване статистичне спостереження. Спеціально організоване спостереження проводиться з метою отримання відомостей, відсутніх у звітності, або для перевірки її даних. Прикладом спеціально організованого статистичного спостереження може бути зростання заробітної плати на підприємстві. Розглянемо зарплату прибиральниці сходових клітин та слюсаря сантехніка і побачимо різницю між двома категоріями робітників.

УБОРЩИЦА СЛЕС. САНТЕХНИК
МІСЯЦЬ РУБ. РУБ.
Січень 532,56 1.257,41
Лютий 475,98 1.028,66
травень 472,71 1.442,35
Березень 591,86 1.336,26
Травень 846,28 1.396,69
Червень 658,60 1.442,80
липня 643,68 1.368,02
Серпень 556,31 1.537,66
Вересень 575,99 1.251,48
Жовтень 874,92 1.699,83
листопаді 744,00 1.883,12
Грудень 956,71 1.910,82
РАЗОМ: 7.929,60 17.555,10

Документальний спосіб спостереження грунтується на використанні як джерела статистичної інформації різного роду документів, як правило, облікового характеру. При належному контролі за постановкою первинного обліку і правильному заповненні статистичних формулярів документальний спосіб дає найбільш точні результати.

Місяць | 1 | 2
| 3 | 4
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | Нараховано. сума | 536,6
| 475,0 | 472,7 | 591,9 | 846,28 | 658,6
| 643,7 | 556, 3 | 576,0 | 874,9 | 744,0 | 956,7 | |

ВИСНОВОК.

Федеральна програма «Реформування статистики в 1997-2000 роках» розглядає реформування системи статистичного спостереження як одне з основних програмних напрямків. Ставиться завдання: «... перебудувати методи збору інформації, реалізувавши комбінований підхід, відповідно до яких великі та середні підприємства всіх форм власності будуть обстежені з використанням суцільного методу обліку, малі підприємства - вибірковим способом.

Статистичне спостереження забезпечує отримання необхідних даних про кількісні значеннях тих чи інших показників і, природно, повинні змінюватися відповідно до вимог системи статистичних спостережень.

По перше, як це передбачається у федеральній програмі реформування статистики, необхідно створення системи регістрів, субрегістров і банків даних, що дозволяють накопичувати, актуалізувати і відповідним чином трансформувати базову інформацію, необхідну для застосування методично складних методів спостереження. На жаль, незважаючи на зусилля, що робляться Єдиний державний регістр підприємств і організацій продовжує залишатися малопридатним для цих цілей.

По друге потрібно вирішувати проблему якості первинної статистичної інформації. Вплив помилок на кінцевий результат спостереження незмірно зростає, тому на вивірку первинних даних витрачаються великі кошти. Незважаючи на всю психологічну складність, необхідно розглянути питання про супроводження публікацій статистичних даних, посиланнями на їх точність. Повинно прийти розуміння: без посилань на точність - немає статистичних даних.

Програмний підхід дозволить проводити цільовий комплекс заходів щодо вдосконалення системи статистичного спостереження: передусім формування на базі системи статистичних показників соціально-економічного розвитку переліку найважливіших заходів за ходом і виконанням реалізації економічних реформ в системі народногосподарського управління, методика найважливіших показників, що враховуються при проведенні переписів, одноразових, вибіркових і монографічних обстежень.

Показники мають бути максимально орієнтовані на методологію, яка застосовується для міжнародних статистичних зіставлень, а також вільними від кон'юнктурних нашарувань періоду застою.

Пропонується розробити і впровадити в практика статистичної системи цензів ряд регулярно надаються звітних показників.

Ценз містить в собі ряд ознак (зазвичай у кількісному вираженні), наявність яких при проведенні статистичних робіт (перепису, вибіркові обстеження т.п.) служить підставою для віднесення об'єкта до досліджуваної сукупності.

Систему цензів можна застосувати також і для проведення одноразових обліків і обстежень, охоплюючи ними лише підприємства або організації, що переважають у досліджуваній сукупності.

Виходячи з програми вдосконалення системи статистичного спостереження, пропонується наступна послідовність етапів її розробки і реалізації:

1.Визначення переліку статистичних показників, що характеризують найважливіші економічні процеси, для суцільного спостереження , а також переліку показників і об'єктів статистичного спостереження, інформація з яких може бути отримана за допомогою переписів, вибіркового спостереження та одноразових обліків;

2.Разработка та впровадження форм звітності для суцільного спостереження, а також форм і програм вибіркового спостереження та необхідного математичного апарату поширення даних вибіркового спостереження на всю сукупність об'єктів;

3.Разработка системи цензовой звітності та необхідного математичного апарату поширення цензовой звітності на всю сукупність об'єктів;

4.Обучение економістів методам вибіркових, монографічних обстежень та цензовой звітності.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ:

1. Теорія статистики. Під редакцією професора Шмойловой: М.Фінанси і статистика.1998.

2. Соціальна статистика. І. І. Єлісєєва М: фінанси і статістіка.1997.

3. Математичні методи в економіці. Замків О.О., Толстопятенко

А.В., Черемних Ю.Н.. М: ізд.ДІС.1998 р.

ПІВНІЧНО-ЗАХІДНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ

НОВГОРОДСЬКИЙ ФІЛІЯ

Курсова робота

ПО СОЦІАЛЬНОЇ СТАТИСТИКОЮ.

ВИКОНАВ: КАЧАНОВА ОКСАНА

ВІКТОРІВНА

ГРУПА: 3-98 ЧДВ

ВИКЛАДАЧ: ГОЛИК Ф. В.

Г. НОВГОРОД

2000 РІК

-----------------------

загрузка...
ur.co.ua

енциклопедія  з сиру  аджапсандалі  ананаси  узвар