загрузка...

трусы женские
загрузка...
Реферати » Реферати за статистикою » Економіко-статистичний аналіз виробництва молока в Кіровської області

Економіко-статистичний аналіз виробництва молока в Кіровської області

1. Обгрунтування обсягу і оцінка параметрів розподілу вибіркової сукупності

Для визначення інтервального варіаційного ряду розподілу складемо ранжируваних ряд розподілу в 30 господарствах Кіровської області за собівартістю 1 ц молока (грн. ).

Визначимо кількість інтервалів за формулою: k = 1 +3,322 lgN, яке становить 6.

Визначимо крок інтервалу за формулою: h = (xmax - xmin) (k

Він склав 99,5.

Далі визначимо межі інтервалів, підрахуємо число одиниць в кожному інтервалі і запишемо у вигляді таблиці 1.1.

Таблиця 1.1.

Інтервальний ряд розподілу господарств за собівартістю 1 ц молока.

| Групи господарств за собівартістю 1 | Число господарств |
| ц молока, руб. | |
| 96 - 195,5 | 17 |
| 195,6 - 295 | 10 |
| 295,1 - 394,5 | 1 |
| 394,6 - 494 | 1 |
| 494,1 - 593,5 | - |
| 593,6 - 693 | 1 |
| РАЗОМ | 30 |

Для того, щоб встановити, чи вірно припущення про те, що емпіричне (вихідне) розподіл підпорядковується закону нормального розподілу, необхідно визначити чи є розбіжності між фактичними і теоретичними частотами випадковими чи закономірними. Для цього використовується критерій Пірсона (x2).

Дані розрахунків представлені в таблиці 1.2.

Таблиця 1.2.

Емпіричне і теоретичне розподіл господарств за собівартістю 1 ц молока.

| Серединне значення | Кількість | | xi - xср | |? (T) | n * h |? (T) | (fi - |
| інтервалу по | господарств | | | | | fT) 2 |
| собівартості, руб. | |----------| |---| |--------|
| | | | | - | | - |
| | |? | |? | | FT |
| xi | fi | t | таблично | fT | - |
| | | | е | | |
| 145,8 | 17 | 0,62 | 0,3292 | 10 | 4,90 |
| 245,3 | 10 | 0,31 | 0,3802 | 11 | 0 , 09 |
| 344,8 | 1 | 1,24 | 0,1849 | 6 | 4,17 |
| 444,3 | 1 | 2 , 17 | 0,0379 | 2 | 0,50 |
| 543,8 | - | 3,10 | 0,0034 | 1 | 1 |
| 643,3 | 1 | 4,03 | 0 | - | - |
| Разом | 30 | х | х | 30 | 9,66 |

xср = 6364 (30 = 212,13

? 2 = 343208,667 (30 = 11440,29

? =? 11440,29 = 106,96

(n (h) (? = (30 (99,5) (106,96 = 27,92

Таким чином, фактичне значення критерію Пірсона склало:

Хфакт = 9,66.

Табличне значення становить: хтабл = 11,07.

Оскільки фактичне значення критерію менше табличного, відхилення фактичного розподілу від теоретичного слід визнати несуттєвим.

Визначимо необхідну чисельність вибірки за формулою: n = (t2 (v2) (E2, де t - нормоване відхилення; v - коефіцієнт варіації ознаки;

Е - відносна величина граничної помилки (при р = 0,954 Е (5%).

V = 106,96 (212,13 (100 = 50,42 %

n = 22 (50,422 (52 = 407

Таким чином, для того, щоб не перевищити 5% величину граничної помилки слід було відібрати 407 підприємств.

А при сукупності, рівний 30 одиницям, фактичний розмір граничної помилки складе:

Е = (t (v) (? n = (2 (50,42) (? 30 = 18,41

Отже, щоб увійти в рамки встановленої за чисельністю вибіркової сукупності (30 од.) ми змушені допустити більшу, ніж хотілося б величину граничної помилки (18,41%).

 
Подібні реферати:
Статистика
З імовірністю 0,1122 можна стверджувати, що відхилення фактичних частот від теоретичних в цьому прикладі є випадковими. Отже, можна вважати, що в основі фактичного розподілу лежить закон н
Обробка результатів експерименту
Критерієм «нормальності» розподілу міцності бетону на стиск є рівність нулю асиметрії та ексцесу. З розрахунків видно, що вибіркові коефіцієнти асиметрії [pic] і ексцесу Е відрізняю
Корреляционно-регресійний аналіз залежності прибутку 40 банків від їх чистий ...
Припускаючи, що дані банкам представляють собою 10% просту випадкову вибірку з імовірністю 0,954 визначити довірчий інтервал, в якому знаходитиметься середня величина факторного ознаки для генер
Вибіркові спостереження (лекції та методичні вказівки)
Методичні вказівки до практичних занять призначені для студентів, які вивчають дисципліну "Статистика", які навчаються за напрямом і спеціальністю 521500 і 061100 "Менеджмент" і з економічних спец
Контрольна робота
Для вивчення якості електроламп проведено вибіркове обстеження. У випадковому порядку з партії в 10 тисяч ламп відібрано 100 штук. Отримано наступний розподіл за часом горіння цих ламп.
Статистичний аналіз трудових ресурсів
З таблиці бачимо, що найбільше господарств, де питома вага льону в посівах невеликий (2,5-6,17) і всього лише 5 господарств, де досить велику питому вагу в посівах льону (9,85-13,5).
Звіт з лабораторних робіт
| № | Модель | Розміри | Вага, | Тип | Мощ-н | Максі-м | Максі-| Макси | Ціна | | | |, мм | гр. | Акура | ость | альное | мально |-маль |, | | | | | |-мул | аккум | час | е | ве | дол. | | | | | | Я-то | у-лят | роботи | час | число |
Екзаменаційні квитки за статистикою за осінь-зиму 2000
Визначити чисельність фірми на кінець року, середньорічну, коефіцієнти плинності, інтенсивності обороту з прийому, сталості кадрів. Зробити висновок про динаміку трудових ресурсів фірми.
Курс лекцій за перший семестр
1. Програма повинна містити істотні ознаки, безпосередньо характеризують досліджуване явище, не слід включати в програму ознаки, що мають другорядні явища або ознаки, значення яких б
Статистичний аналіз собівартості яєць (на прикладі СХОАО Белореченское)
У сучасних умовах роботи підприємства велику роль грає зниження витрат виробництва. Пов'язано це в першу чергу з тим, що на продовольчому ринку багато однорідної продукції не тільки вітчизняні
Cтатистика конспект
- Вільям Петті - засновник статистики. Його заслуга в тому, що він вперше застосував числовий метод для аналізу закономірностей суспільного життя. Робота - "Політична арифметика".
Аналіз рентабельності за допомогою програми Олімп
Рентабельність - це відношення валового або чистого прибутку до середньорічного обсягу основних і оборотних фондів. Продуктивність праці відображає окупність витрат на виробництво даної продукції або послуг, п
Ряди динаміки
1) По часу. Залежно від характеру досліджуваного явища рівні рядів динаміки можуть відноситися або до певних дат (моментів) часу, або до окремих періодів. Відповідно до цього ряди динаміки
Статистика в металургії
Успіх підприємства залежить від формування собівартості з кількох причин: o витрати на виробництво виробу виступають найважливішим елементом при визначенні справедливої ??і конкурентоспроможної продажної ціни
Статистичне прогнозування врожайності зернових культур
В даний час суспільство стало на шлях переходу до ринкової економіки. Цей процес займе тривалий період і проходитиме з багатьма протидіями, ускладненнями та успіхами. Тому в складній, проти
Завдання за статистикою
3. З імовірністю 0,954 визначте похибку вибірки середнього випуску на одне підприємство і межі, в яких буде перебувати середній випуск продукції галузі у генеральній сукупності.
Статистика
Відповідно з номером варіанта (Варіант № 64) виписати номери банків, за звітними даними яких буде виконуватися завдання. Після цього слід виготовити статистичний формуляр у формі списку і заповнити е
Лекції по предмету статистика
- Вільям Петті - засновник статистики. Його заслуга в тому, що він вперше застосував числовий метод для аналізу закономірностей суспільного життя. Робота - "Політична арифметика".
Контрольна за статистикою
3. З імовірністю 0,954 визначте похибку вибірки для середньої суми прибутку на одне підприємство і межі, в яких буде перебувати середня сума прибутку одного підприємства в генеральній сукупності.
загрузка...
ur.co.ua

енциклопедія  з сиру  аджапсандалі  ананаси  узвар