загрузка...

трусы женские
загрузка...
Реферати » Реферати по статистиці » Соціальна статистика

Соціальна статистика


Шпоргалки-квитки по соціальній статистиці

1. Визначення понять «соціальний факт» , «соціальний процес»
2. Що являє собою соціальна сфера.
3. Предмет і мета соціальної статистики.

С.С. - Галузь статистики, що вивчає кількісну сторону масових явищ і процесів, що відбуваються в соц. життя суспільства, в нерозривному зв'язку з їх якісною стороною.

Об'єкт С.С. - Суспільство у всьому різноманітті його форм і проявів

Предмет С.С. - Кількісна сторона соціальних явищ (об'єктивно існуючі розміри, рівні, що знаходяться в стані безперервного руху) в нерозривному зв'язку з їх якісною стороною.

Мета С.С. - Розробка інтегровану систему взаємопов'язаних показників, які дозволяють отримати всебічну характеристику стану та розвитку соц. умов життя людей, виявити тенденції та закономірності, вивчити глибинні процеси і створити повну картину суспільного укладу і способу життя людини в конкретних історичних умовах розвитку суспільства.
4. Комплексні завдання соціальної статистики.

Перш за все це всебічне і глибоке вивчення стану і розвитку економіки країни, різних соціальних процесів, що відбуваються в ній, їх закономірностей, шляхом збору, обробки, аналізу та узагальнення даних про них.
На сучасно етапі ринкових відносин можна виділити такі основні завдання: на базі сучасної системи стат.показателей, методології їх розрахунку і методів збору стат.отчетності завершити створення моделі державної статистики, адаптованої до умов розвитку ринкових відносин; посилити інтегруючі функції органів гос.статістікі в загальному процесі інформаційного відображення суспільних явищ в країні; сформувати єдину методологічну основу для галузевих систем стат.інформаціі; забезпечити високу оперативність і максимальну достовірність стат.данних; підвищити програмно-технологічний і технічний рівень системи. І пр ...
5. Складові частини системи соціальної статистики.

Основними розділами соц.статістікі як науки є:

- теорія статистики, в якій розглядаються питання сутності статистики як Нацукі, її предмета, загальні категорії, поняття і т. д.

- Соц.статістіка та її галузеві статистики, які вивчають соціальні явища (політична статистика, статистика рівня життя та споживання матеріальних благ і послуг, житлово-комунального господарства та побутового обслуговування населення, народної освіти, культури і мистецтва , охорони здоров'я, фізичної культури і соціального забезпечення, науки і наукового обслуговування, управління)

- статистика населення, що вивчає процеси та явища, що відбуваються в області народонаселення, - чисельність, склад населення, народжуваність, смертність, міграція і т.д.
6. Основні завдання соціальної статистики.

На етапі переходу до ринкової економіки С.С. повинна вирішувати такі завдання: розробка науково обгрунтованої стат.методологіі, що відповідає потребам суспільства на сучасному етапі, а також міжнародним стандартам; координація стат.деятельності орагнов виконавчої влади
України, забезпечення умов для використання цими органами офіційних статистичних стандартів при проведенні ними галузевих стат.наблюденій; розробка статистичної інформації, її аналіз, складання національних рахунків, необхідних балансових расчеов; гарантування повноти та наукової обгрунтованості всієї офіційної стат.інформаціі; надання всім користувачам рівного доступу до відкритої стат.інформаціі шляхом поширення офіційних доповідей про соц. положенні України, публікацій стат.сборніков і пр.
7. Об'єкти соціальної статистики і основні класифікації С.С., використовувані при розробці показників.

(Див. Квиток 5)?

Стат.показатель може відноситься: до окремого явищу (об'єкту), наприклад до окремого пром. Підприємству; до групи об'єктів одного і того ж виду, наприклад до сукупності підприємств певної галузі; до всієї сукупності явищ, наприклад до всього господарству країни. Таким чином показники поділяються на індивідуальні, групові (приватні) та загальні (групові та загальні П. Називають зведеними), крім того П., які стосуються частині території країни - регіональні; до окремих галузей господарства - галузевими; а до господарства в цілому - сукупними по країні. І нарешті, стат.показателі отримують найменування у зв'язку з тим, які властивості (ознаки) явища вони відображають, наприклад врожайність пшениці в господарствах України, середня заробітна плата робітників атомної енергетики України, чисельність студентів ВНЗ України та т.п.
8. Призначення соціальних показників

Для відображення і вивчення кількісної та якісної сторін явищ і процесів суспільного життя в соц.статістіке використовується система показників. Стат.показатель - узагальнена кількісна характрістікі якісно певного соціального явища. Це поняття, що містить кількісну визначеність, якісну визначеність, певного простору і визначеність часу (напр .: чисельність населення
Київської області на 1.01.2000 становить х-мил. Осіб)
9. Категорії даних соціальної статистики
10. Основні елементи соціальної структури
11. Статистичні показники, що дають оцінку чисельності, складу, соціальної структури суспільства, сімей та домашнього господарства.

Даними питаннями займається статистика населення. Показники, що використовуються найбільш широко: чисельність населення - ісчесляется на кінець календарного року і в середньому на рік; загальний приріст (спад) населення
- величина зміни чисельності населення території за період часу; середньорічна чисельність - средня аріфмітіческая з чисельності на кінець чи початок року (особливо часто використовується для показників доходів, споживання, забезпеченості товарами та ін.). Показники чисельності населення бувають: постійне населення - особи постійно проживають на момент перепису на даній території, включаючи тимчасово відсутніх; наявне населення - особи знаходяться на даній території ...

Склад населення - розподіл людей за групами відповідно до значень того чи іншої ознаки (за віком і статтю) (суспільна група, національність, заняття, рівень освіти, характеризує в чисельному вигляді соціальні, етнічні та ін. структури суспільства. наприклад віковий склад населення - відбиває процес відтворення в минулому і характеризує переспективи подальшого відтворення

Загальний коефіцієнт народжуваності населення - інтенсивність дітонародження по відношенню до всього населення.

Показник детности - непрямий вимірювач рівня народжуваності за даними про віково-статевій структурі населення. Обчислюється як відношення числа дітей до 4 років до числа жінок репродуктивного віку (15-49 років).

Загальний коефіцієнт смертності - відношення загального числа померлих за рік до середньорічної чисельності населення

Очікувана тривалість життя

Міське і сільське населення

Щільність населення - співвідношення між кількістю осіб, що проживають на території та її площею ...

Сім'я - проживають в одному приміщенні особи, пов'язані родинними відносинами і мають спільний бюджет.

Домогосподарство - група спільно проживають осіб, які постійно або частково об'єднали свої індивідуальні бюджети в частині совмест6них витрат на харчування, побутові потреби і підкоряються загальним правилам. (Бувають приватні, колективні, сімейні та несімейні)
12. Статистичне забезпечення вивчення освіти

Основним джерелом відомостей про освітній склад і рівень населення служать суцільні і вибіркові перепису населення, враховують назва ВНЗ, число років навчання, типі освітньої установи і т.д.
У період між переписами виробляють поточні оцінки рівня освіти (через можливу погрішив розрахунків використовують відносні показники.)
13. Методика розрахунку показників грамотності населення, середнього числа років навчання. Абсолютні і відносні показники освіти.

Показник Г. - відсоток грамотних серед осіб, які досягли якогось віку (зазвичай 10 років).
14. Показники інтенсивності росту освітнього рівня населення.
15. Задачі статистики трудових ресурсів, зайнятості та умов праці

Розробляє і аналізує показники наявності, складу, відтворення трудових ресурсів, ефективності їх використання, ступінь зайнятості населення суспільно-корисною працею. Визначає чисельність і склад працюючих, підготовку кваліфікованих робітників та спеціалістів, обчислює показники робочого і вільного часу, виявляє втрати робочого часу і невикористані резерви праці, вимірює рівень і динаміку продуктивності праці, обчислює і аналізує фонди, рівень і динаміку оплати праці, досліджує диференціацію заробітної плати , рівень, структуру і динаміку доходів і споживання.
16. Основні показники статистики трудових ресурсів.

Рівень економічної активності - відношення чисельності активного населення до загальної його чисельності у відсотках

Рівень безробіття - відсоткове відношення чисельності безробітних до чисельності економічно активного населення

Тривалість безробіття, середній розмір допомоги по безробіттю

Вільні робочі місця (вакансії) - показник попиту на робочу силу.

Індекс чисельності робочої сили - відношення чисельності працівників на кінець періоду до їх чисельності на початок періоду.

Показник загального обороту робочої сили - інтенсивність руху, відношення суми всіх прийнятих і звільнених за аналізований період до числа працюючих в середньому за період
17. Методика прогнозування трудових ресурсів на перспективу
18. Визначення поняття «рівень життя»

Рівень життя - сукупність реальних соціально-економічних умов життєдіяльності людей насамперед у сфері споживання.
Стат.характерістікі рівня життя відбивають доступність і купівельну спроможність доходів, нерівність в їх розподілі, гарантований державою мінімальний рівень забезпеченості, дані про особистому споживанні (задоволенні основних фізіологічних потреб), тобто реальні споживчі можливості населення.
19. Групи показників, що характеризують рівень життя населення.
Стат.Коміссія ООН затвердила набір показників рівня життя. Серед них: чисельність населення, очікувана продолдітельность життя при народженні, рівень дитячої смертності, рівень освіти населення, показники матеріального добробуту (реальні распологайся доходи, середньомісячна заробітна плата), показники економічної активності населення та матеріальної забезпеченості домашніх господарств, житлові умови населення, рівень злочинності і ін.
Інтегральні і диференційовані показники характеризують доступність і купівельну спроможність доходів, нерівність в їх розподілі, гарантований державою мінімальний рівень забезпеченості, тобто економічні ресурси котороя володіє населення в цілому.
Агреговані і дезагреговані показники містять дані про особистому споживанні (задоволенні основних фізіологічних потреб), тобто реальні споживчі можливості населення.
Демографічні показники - призначені для аналізу впливу рівня життя на відтворення населення.
20. Основні показники, що характеризують доходи населення.
Доходи - ресурси в грошовому і натуральному вираженні, які можуть бути використані на задоволення особистих потреб, податкові та інші платежі, заощадження ...
Показник грошового доходу населення - служить для вимірювання доходів на макрорівні і розрахований за даними

Сторінки: 1 2 3
загрузка...
ur.co.ua

енциклопедія  з сиру  аджапсандалі  ананаси  узвар