загрузка...

трусы женские
загрузка...
Реферати » Реферати за статистикою » Методи згладжування і вирівнювання динамічних рядів

Методи згладжування і вирівнювання динамічних рядів

Міністерство освіти Російської Федерації

Всеросійський заочний фінансово - економічний інститут

Ярославський філія

Кафедра статистики

Курсова робота з дисципліни:

«Статистика»

тема № 10 завдання № 19

Студент: Курашова Анастасія Юріївна

Спеціальність «Фінанси і кредит »

3 курс, периферія

Керівник: Сергєєв В.П.

Ярославль, 2002 г.

План

1. Введення .......................................... ........................... 3 стор.

2. Теоретична частина ................................................... ... 4 стор.

1. Основні поняття про ряди динаміки .............................. ... 4 стор.

2. Методи згладжування і вирівнювання динамічних рядів ............... ......................................................... .6 стр.

1. Методи «механічного згладжування» ........................... 6 стор .

2. Методи «аналітичного» вирівнювання ...................... 8 стор.

3. Розрахункова частина ...................................................... ...... 11 стор.

4. Аналітична частина .................................................... .16 Стр.

5. Висновок ................................................................ 25 стор.

6. Список літератури ...................................................... 26 стор.

7. Додатки ... ............................................................. 27 стор.

Введення

Повна і достовірна статистична інформація є тим необхідним підставою, на якому базується процес управління економікою. Вся інформація, що має народногосподарську значимість, в кінцевому рахунку, обробляється та аналізується за допомогою статистики.
Саме статистичні дані дозволяють визначити обсяги валового внутрішнього продукту та національного доходу, виявити основні тенденції розвитку галузей економіки, оцінити рівень інфляції, проаналізувати стан фінансових і товарних ринків, досліджувати рівень життя населення та інші соціально-економічні явища і процеси.

Оволодіння статистичної методології - одна з умов пізнання кон'юнктури ринку, вивчення тенденцій і прогнозування, прийняття оптимальних рішень на всіх рівнях діяльності.

Складною, трудомісткою і відповідальною є заключна, аналітична стадія дослідження. На цій стадії розраховуються середні показники і показники розподілу, аналізується структура сукупності, досліджується динаміка і взаємозв'язок між досліджуваними явищами і процесами.
На всіх стадіях дослідження статистика використовує різні методи. Методи статистики - це особливі прийоми і способи вивчення масових суспільних явищ.

I. Теоретична частина.

1.1 Основні поняття про ряди динаміки.

Ряди динаміки - статистичні дані, які відображатимуть розвиток у часі досліджуваного явища. Їх також називають динамічними рядами, тимчасовими рядами.

У кожному ряду динаміки є два основних елементи:

1) показник часу t;

2) відповідні їм рівні розвитку досліджуваного явища y;

Як показань часу в рядах динаміки виступають або певні дати (моменти), або окремі періоди (роки, квартали, місяці, добу).

Рівні рядів динаміки відображають кількісну оцінку (міру) розвитку в часі досліджуваного явища. Вони можуть виражатися абсолютними, відносними або середніми величинами.

Ряди динаміки розрізняються за такими ознаками:

1) По часу. Залежно від характеру досліджуваного явища рівні рядів динаміки можуть відноситися або до певних дат (моментів) часу, або до окремих періодів. Відповідно до цього ряди динаміки поділяються на моментні та інтервальні.

Моментні ряди динаміки відображають стан досліджуваних явищ на певні дати (моменти) часу. Прикладом моментного ряду динаміки є наступна інформація про облікової чисельності працівників магазину в
1991 (таб. 1):

Таблиця 1 []

Облікова чисельність працівників магазину в 1991 році
| Дата | 1.01.91 | 1.04.91 | 1.07.91 | 1.10.91 | 1.01.92 |
| Число працівників | 192 | 190 | 195 | 198 | 200 |
|, чол. | | | | | |

Особливістю моментного ряду динаміки є те, що в його рівні можуть входити одні й ті ж одиниці досліджуваної сукупності. Хоча і в моментном ряду є інтервали - проміжки між сусідніми в ряду датами,
- величина того чи іншого конкретного рівня не залежить від тривалості періоду між двома датами. Так, основна частина персоналу магазина, складова Облікова чисельність на 1.01.1991, яка продовжує працювати протягом даного року, відображена в рівнях наступних періодів. Тому при підсумовуванні рівнів моментного ряду може виникнути повторний рахунок.

За допомогою моментних рядів динаміки в торгівлі вивчаються товарні запаси, стан кадрів, кількість обладнання та інших показників, що відображають стан досліджуваних явищ на окремі дати (моменти) часу.

Інтервальні ряди динаміки відображають підсумки розвитку (функціонування) досліджуваних явищ за окремі періоди (інтервали) часу.

Прикладом інтервального ряду можуть служити дані про роздрібний товарооборот магазину в 1987 - 1991 гг. (Таб. 2):

Таблиця 2 []
Обсяг роздрібного товарообігу магазину в 1987 - 1991 гг.
| Рік | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 |
| Обсяг роздрібного | 885.7 | 932.6 | 980.1 | 1028.7 | 1088.4 |
| товарообігу, тис. р. | | | | | |

Кожен рівень інтервального ряду вже являє собою суму рівнів за коротші проміжки часу. При цьому одиниця сукупності, що входить до складу одного рівня, не входить до складу інших рівнів.

Особливістю інтервального ряду динаміки є те, що кожен його рівень складається з даних за коротші інтервали (субперіоду) часу. Наприклад, підсумовуючи товарообіг за перші три місяці року, отримують його обсяг за I квартал, а підсумовуючи товарообіг за чотири квартали, отримують його величину за рік, і т. Д. При інших рівних умов рівень інтервального ряду тим більше, чим більше довжина інтервалу
, до якого цей рівень належить.

Властивість підсумовування рівнів за послідовні інтервали часу дозволяє отримати ряди динаміки більш укрупнених періодів.
За допомогою інтервальних рядів динаміки в торгівлі вивчають зміни в часі надходження і реалізації товарів, суми витрат обігу та інших показників, що відображають підсумки функціонування досліджуваного явища за окремі періоди.
Структура ряду динаміки:

Всякий ряд динаміки теоретично може бути представлений у вигляді складових:

1) тренд - основна тенденція розвитку динамічного ряду (до збільшення або зниження його рівнів);

2) циклічні (періодичні коливання, в тому числі сезонні); випадкові коливання.

1. 2. Методи згладжування і вирівнювання динамічних рядів.
Виняток випадкових коливань значень рівнів ряду здійснюється за допомогою знаходження «усереднених» значень. Способи усунення випадкових факторів діляться на дві великі групи:
1. Способи «механічного» згладжування коливань шляхом усереднення значень ряду щодо інших, розташованих поруч, рівнів ряду.
2. Способи «аналітичного» вирівнювання, т. Е. Визначення спочатку функціонального вираження тенденції ряду, а потім нових, розрахункових значень ряду.
1.2. 1 Методи «механічного» згладжування.
Сюди відносяться: а. Метод усереднення по двох половин ряду, коли ряд ділиться на дві частини.
Потім, розраховуються два значення середніх рівнів ряду, по яких графічно визначається тенденція ряду. Очевидно, що такий тренд мало повно відображає основну закономірність розвитку явища. б. Метод укрупнення інтервалів, при якому проводиться збільшення протяжності тимчасових проміжків, і розраховуються нові значення рівнів ряду. в. Метод ковзної середньої. Даний метод застосовується для характеристики тенденції розвитку досліджуваної статистичної сукупності і грунтується на розрахунку середніх рівнів ряду за певний період. Послідовність визначення ковзної середньої:

- встановлюється інтервал згладжування або число назв рівнів. Якщо при розрахунку середньої враховуються три рівня, змінна середня називається тричленної, п'ять рівнів - пятичленной і т.д. Якщо згладжуються дрібні, безладні коливання рівнів в ряду динаміки, то інтервал (число ковзної середньої) збільшують. Якщо хвилі слід зберегти, число членів зменшують.

- Обчислюють перший середній рівень по арифметичній простий: y1 = (y1 / m, де y1 - I-ий рівень ряду; m - членность ковзної середньої.

- перший рівень відкидають, а в обчислення середньої включають рівень, наступний за останнім рівнем, що бере участь в першому розрахунку. Процес продовжується до тих пір, поки в розрахунок y буде включений останній рівень досліджуваного ряду динаміки yn.

- по ряду динаміки, побудованому з середніх рівнів, виявляють загальну тенденцію розвитку явища.

Негативною стороною використання методу ковзної середньої є утворення зрушень в коливаннях рівнів ряду, обумовлених «ковзанням» інтервалів укрупнення. Згладжування за допомогою ковзної середньої може привести до появи «зворотних» коливань, коли опукла «хвиля» замінюється на увігнуту.

Останнім часом стала розраховуватися адаптивна змінна середня. Її відмінність полягає в тому, що середнє значення ознаки, яка розраховується також як описано вище, відноситься не до середини ряду, а до останнього проміжку часу в інтервалі укрупнення. Причому передбачається, що адаптивна середня залежить від попереднього рівня в меншій мірі, ніж від поточного.
Тобто., Чим більше проміжків часу між рівнем ряду і середнім значенням, тим менший вплив надає значення цього рівня ряду на величину середньої. м Метод експоненційною середньої. Експоненціальна середня - це адаптивна змінна середня, розрахована із застосуванням ваг, що залежать від ступеня «віддаленості» окремих рівнів ряду від середнього значення.
Величина ваги зменшується в міру віддалення рівня по хронологічної прямий від середнього значення відповідно до експоненційною функцією, тому така середня називається експоненціальною. На практиці застосовується багаторазове експоненціальне згладжування ряду динаміки, яке використовується для прогнозування розвитку явища.
Висновок: способи, включені до першої групи, зважаючи застосовуваних методик розрахунку надають досліднику дуже спрощене, неточне, уявлення про тенденції в ряду динаміки. Однак коректне застосування цих способів вимагає від дослідника глибини знань про динаміку різних соціально - економічних явищ.


1.2.2 Методи «аналітичного» вирівнювання

Більш точним способом відображення

Сторінки: 1 2 3 4
загрузка...
ur.co.ua

енциклопедія  з сиру  аджапсандалі  ананаси  узвар