загрузка...

трусы женские
загрузка...

Статистика

Статистика

Казань 2000

Зміст

Введення 4

1. Джерела статистичної інформації.

8

2. Зведення і угруповання матеріалів статистичного спостереження.

15

3. Абсолютні і відносні статистичні величини. 27

4. Середні величини. 31

5. Показники варіації. 41

6. Ряди динаміки. 49

7. Статистичні індекси. 61

8. Статистика продукції. 69

9. Статистика основних фондів 78

10. Статистика праці. 88

11. Статистика витрат виробництва ........................................

12. Статистика фінансових результатів .................................... ...

ПІДСУМКОВИЙ ТЕСТ. 101

СПИСОК НАВЧАЛЬНОЇ ЛІТЕРАТУРИ .......................................... ...

Рецензенти:

Кандидат економічних наук, доцент О.Л. Фесина

Кандидат економічних наук, доцент Т.П. Самсонова

Навчально-практичний посібник містить основні розділи курсу
"Статистика" для студентів економічних вузів, і відповідає
Державному освітньому стандарту, передбаченому для економічних вищих навчальних закладів Російської Федерації за спеціальностями "Менеджмент" і "Фінанси та кредит» .

Курс включає два розділи: теорію статистики (основні категорії і поняття, методи збору та обробки даних, аналізу закономірностей і взаємозв'язків) і питання застосування статистики в конкретних дослідженнях соціально-економічних процесів. Посібник орієнтований на пізнання статистичних методів дослідження і методології розрахунку найважливіших статистичних показників, використовуваних в обліку, звітності та аналізі.

В кінці кожної теми наводяться тренувальні завдання і тести. В кінці курсу наводиться підсумковий тест. Методика побудови статистичних графіків викладено в окремому методичному посібнику «Методика побудови статистичних графіків» Л.В. Костіної видання 2000 року. Рішення тренувальних завдань, а також, основні формули в електронному додатку.

Навчально-практичний посібник призначений для навчаються за системою дистанційної освіти, а також може бути використано студентами заочної і денної форм навчання та практичними працівниками.

Введення

Повна і достовірна статистична інформація є тим необхідним підставою, на якому базується процес управління економікою. Вся інформація, що має народногосподарську значимість, в кінцевому рахунку, обробляється та аналізується за допомогою статистики.

Саме статистичні дані дозволяють визначити обсяги валового внутрішнього продукту та національного доходу, виявити основні тенденції розвитку галузей економіки, оцінити рівень інфляції, проаналізувати стан фінансових і товарних ринків, досліджувати рівень життя населення та інші соціально-економічні явища і процеси. Опанування статистичної методологією - одна з умов пізнання кон'юнктури ринку, вивчення тенденцій і прогнозування, прийняття оптимальних рішень на всіх рівнях діяльності.

Статистична наука - це галузь знань, що вивчає явища суспільного життя з їх кількісної сторони в нерозривному зв'язку з їх якісним змістом у конкретних умовах місця і часу.
Статистична практика - це діяльність по збору, накопичення, обробки та аналізу цифрових даних, що характеризують всі явища в житті суспільства.

Говорячи про статистику слід пам'ятати, що цифри в статистиці не абстрактні, а висловлюють глибокий економічний сенс. Кожен економіст повинен вміти користуватися статистичними цифрами, аналізувати їх, уміти використовувати для обгрунтування своїх висновків.

Статистичні закони діють в межах часу і місця, в яких вони виявлені.

Навколишній світ складається з масових явищ. Якщо окремий факт залежить від законів випадку, то маса явищ підпорядковується закономірностям.
Для виявлення цих закономірностей використовується закон великих чисел.

Для отримання статистичної інформації органи державної та відомчої статистики, а також комерційні структури проводять різного роду статистичні дослідження. Процес статистичного дослідження включає три основні стадії: збір даних, їх зведення і угруповання, аналіз і розрахунок узагальнюючих показників.

Від того, як зібраний первинний статистичний матеріал, як він оброблений і згрупований в значній мірі залежать результати і якість всієї подальшої роботи, а в кінцевому підсумку при порушеннях можуть привести до абсолютно помилкових висновків.

Складною, трудомісткою і відповідальною є заключна, аналітична стадія дослідження. На цій стадії розраховуються середні показники і показники розподілу, аналізується структура сукупності, досліджується динаміка і взаємозв'язок між досліджуваними явищами і процесами.

На всіх стадіях дослідження статистика використовує різні методи.
Методи статистики - це особливі прими і способи вивчення масових суспільних явищ.

На першій стадії дослідження застосовуються методи масового спостереження, збирається первинний статистичний матеріал. Основна умова - масовість, т.к. закономірності суспільного життя проявляються в досить великому масиві даних в силу дії закону великих чисел, тобто в зведених статистичних характеристиках випадковості взаїмопогашаются.

На другій стадії дослідження, коли зібрана інформація піддається статистичній обробці, використовується метод угруповань. Застосування методу угруповань вимагає неодмінної умови - якісної однорідності сукупності.

На третій стадії дослідження проводиться аналіз статистичної інформації за допомогою таких методів як метод узагальнюючих показників, табличний і графічний методи, методи оцінки варіації, балансовий метод, індексний метод.

Аналітична робота повинна містити елементи передбачення, вказувати на можливі наслідки ситуацій, що складаються.

Керівництво статистикою в країні здійснює Державний комітет
Російської Федерації по статистиці. Як федеральний орган виконавчої влади він здійснює загальне керівництво статистикою в країні, надає офіційну статистичну інформацію Президенту,
Уряду, Федеральним Зборам, федеральним органам виконавчої влади, громадським і міжнародним організаціям, розробляє статистичну методологію, координує статистичну діяльність федеральних і регіональних організацій виконавчої влади, здійснює аналіз економіко-статистичної інформації, складає національні рахунки і робить балансові розрахунки.

Система органів статистики в РФ утворена відповідно до адміністративно територіальним поділом країни. В республіках, які входять в
РФ, маються Республіканські комітети. В автономних округах, краях, областях, в Москві і Санкт-Петербурзі діють Державні комітети по статистиці. В районах (містах) - управління (відділи) державної статистики. Крім державної існує ще відомча статистика
(на підприємствах, відомствах, міністерствах). Вона забезпечує внутрішні потреби в статистичній інформації.

Координація діяльності статистичних служб країн - членів СНД здійснюється статистичним комітетом СНД. Організація міжнародної статистики здійснюється статистичними службами ООН. Діяльність спеціалізованих служб ООН включає розробку міжнародних стандартів, що забезпечують порівнянність статистичних показників різних країн, здійснення міжнародних зіставлень, публікацію даних по країнах і світу в цілому.

Свій предмет статистика вивчає за допомогою категорій, тобто понять відображають найбільш загальні, істотні властивості явищ. Таких як статистична сукупність, одиниця сукупності, ознака, статистичний показник, система показників.

Статистична сукупність - це сукупність соціально економічних об'єктів або явищ, об'єднаних деякою якісною основою, але відрізняються один від одного ознаками. Однорідна сукупність, коли ознаки спільні. Різнорідна - коли вони різні.

Одиниця сукупності - первинний елемент сукупності, є носієм ознак.

Ознака - якісна особливість одиниці сукупності. Ознаки можуть мати кількісне вираження і можуть не мати, тобто бути атрибутивними. У статистиці вивчають лише варіюють ознаки, тобто приймаючі різні значення, а для атрибутивних - альтернативні значення.

Статистичний показник - кількісна характеристика ознак явища.

Система показників - сукупність статистичних показників, які відображають взаємозв'язки між явищами. Вони охоплюють всі сторони життя суспільства на різних рівнях: країна, регіон - макрорівень, підприємство, сім'я, господарство - мікрорівень.

Статистика багатогалузева наука. Використовувані на всіх стадіях дослідження прийоми і методи збору, обробки та аналізу даних є предметом вивчення загальної теорії статистики, яка є базовою галуззю статистичної науки. Розроблена нею методологія застосовується в макроекономічній статистиці, в галузевих статистиках (промисловості, сільського господарства, торгівлі тощо), статистиці населення, соціального статистиці та інших статистичних галузях.

У зв'язку з цим виклад матеріалу в посібнику починається з загальної теорії статистики, а потім розглядається застосування її методів у галузевій статистиці. Особливу увагу в посібнику приділяється практичній частині, розрахунку показників. Виконання тренувальних і контрольних завдань дозволить освоїти матеріал, необхідний грамотному фахівцеві в його практичній діяльності та наукових дослідженнях.

1. Джерела статистичної інформації

Основним методом збору інформації про явища суспільного життя є статистичне спостереження.

Статистичне спостереження - це планомірний, науково-організований і, як правило, систематичний збір даних про явища суспільного життя. Воно здійснюється шляхом реєстрації заздалегідь намічених істотних ознак з метою одержання надалі узагальнюючих характеристик цих явищ.

Наприклад, при проведенні перепису населення про кожного жителя країни записуються відомості про його поле, вік, сімейний стан, освіту і ін., А потім статистичні органи визначають на основі цих відомостей чисельність населення країни, його вікову структуру, розміщення по території країни, сімейний склад та інші показники.

До статистичному спостереженню пред'являються такі вимоги: повнота охоплення досліджуваної сукупності, достовірність і точність даних, їх одноманітність і порівнянність.

Форми, види і способи статистичного спостереження

Статистичне спостереження здійснюється в двох формах: звітність і спеціально організоване статистичне спостереження.

Звітністю називають таку організаційну форму статистичного спостереження, при якій відомості надходять у статистичні органи від підприємств, установ та організацій у вигляді обов'язкових звітів про їх діяльність.

В звітах містяться основні обліково-статистичні дані про діяльність підприємств, установ та організацій усіх форм власності. Звітність може бути загальнодержавною і внутрішньовідомчої.

Загальнодержавна - вступає до вищестоящих органів та до органів державної статистики. Вона необхідна для цілей узагальнення, контролю, аналізу та прогнозування.

Внутрішньовідомчий - використовується в Міністерствах і відомствах для оперативних потреб.

Звітність затверджується Держкомстатом РФ. Звітність складається на підставі первинного обліку. Особливість звітності в тому, що вона обов'язкова, документально обгрунтована і юридично підтверджена підписом керівника.

Спеціально-організоване статистичне спостереження - спостереження, организуемое з якою-небудь особливою метою для отримання відомостей, яких немає в звітності, або для перевірки та уточнення даних звітності. Це перепис населення, худоби, обладнання, всілякі одноразові обліки.
Як, наприклад, бюджетні обстеження домашніх господарств, опитування громадської думки тощо

Види статистичного спостереження можна згрупувати за двома ознаками: за характером

Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7
загрузка...
ur.co.ua

енциклопедія  з сиру  аджапсандалі  ананаси  узвар