загрузка...

трусы женские
загрузка...
Реферати » Реферати по статистиці » Контрольна зі статистики

Контрольна зі статистики


Задача № 1


Є наступні вибіркові дані (вибірка 10% - тна, механічна) про випуск продукції і суми прибутку, млн. руб:
| № | Випуск | Прибуток | № | Випуск | Прибуток |
| пред | продукції | | пред | продукції | |
| прия | | | прия | | |
| ку | | | ку | | |
| 1 | 65 | 15.7 | 16 | 52 | 14,6 |
| 2 | 78 | 18 | 17 | 62 | 14,8 |
| 3 | 41 | 12.1 | 18 | 69 | 16,1 |
| 4 | 54 | 13.8 | 19 | 85 | 16,7 |
| 5 | 66 | 15.5 | 20 | 70 | 15,8 |
| 6 | 80 | 17.9 | 21 | 71 | 16,4 |
| 7 | 45 | 12.8 | 22 | 64 | 15 |
| 8 | 57 | 14.2 | 23 | 72 | 16,5 |
| 9 | 67 | 15.9 | 24 | 88 | 18, 5 |
| 10 | 81 | 17.6 | 25 | 73 | 16,4 |
| 11 | 92 | 18.2 | 26 | 74 | 16 |
| 12 | 48 | 13 | 27 | 96 | 19,1 |
| 13 | 59 | 16.5 | 28 | 75 | 16,3 |
| 14 | 68 | 16.2 | 29 | 101 | 19,6 |
| 15 | 83 | 16.7 | 30 | 76 | 17,2 |

За вихідними даними:

1. Побудуйте статистичний ряд розподілу підприємств за сумою прибутку, утворивши п'ять груп з рівними інтервалами. Побудуйте графік ряду розподілу.

2. Розрахуйте характеристики ряду розподілу підприємств за сумою прибутку: середню арифметичну, середнє квадратичне відхилення, дисперсію, коефіцієнт варіації.

3. З імовірністю 0,954 визначте похибку вибірки для середньої суми прибутку на одне підприємство і межі, в яких перебуватиме середня сума прибутку одного підприємства у генеральній сукупності.

4. З імовірністю 0,954 визначте похибку вибірки для частки підприємств із середнім прибутком понад 16,6 млн. Руб. і межі, в яких перебуватиме генеральна частка.
Рішення:

1. Спочатку визначаємо довжину інтервалу за формулою:

е = (хmax - xmin) / k, де k - число виділених інтервалів.

Е = (19,6 - 12,1) / 5 = 1,5 млн.руб.
12,1-13,6; 13,6-15,1; 15,1-16,6; 16,6-18,1; 18,1-19,6.

Розподіл підприємств за сумою прибутку.
| № | Группі | № | Прибув |
| групи | ровка | предпр | ь |
| | предпр | іятія | |
| | іятій | | |
| | по | | |
| | сумі | | |
| | прибув | | |
| | та | | |
| I | 12,1-1 | 3 | 12,1 |
| | 3,6 | | |
| | | 7 | 12,8 |
| | | 12 | 13 |
| II | 13,6-1 | 4 | 13,8 |
| | 5,1 | | |
| | | 8 | 14,2 |
| | | 16 | 14,6 |
| | | 17 | 14,8 |
| | | 22 | 15 |
| III | 15,1-1 | 1 | 15,7 |
| | 6, 6 | | |
| | | 5 | 15,5 |
| | | 9 | 15,9 |
| | | 13 | 16,5 |
| | | 14 | 16,2 |
| | | 18 | 16,1 |
| | | 20 | 15,8 |
| | | 21 | 16,4 |
| | | 23 | 16,5 |
| | | 25 | 16,4 |
| | | 26 | 16 |
| | | 28 | 16,3 |
| IV | 16,6-1 | 2 | 18 |
| | 8,1 | | |
| | | 6 | 17,9 |
| | | 10 | 17,6 |
| | | 15 | 16,7 |
| | | 19 | 16,7 |
| | | 30 | 17,2 |
| V | 18,1 | 11 | 18,2 |
| |-19,6 | | |
| | | 24 | 18,5 |
| | | 27 | 19,1 |
| | | 29 | 19,6 |

2. Розраховуємо характеристику ряду розподілу підприємств за сумою прибутку, для цього складемо розрахункову таблицю:

| Групи | Число | Середина | xf | X2f |
| підприємств | підприємств | інтервалу | | |
| за сумою | f | Х | | |
| прибутку; | | | | |
| Млн.руб | | | | |
| 12,1 - 13,6 | 3 | 12,9 | 38,7 | 499,23 |
| 13,6 - 15,1 | 5 | 14,4 | 72 | 1036,8 |
| 15,1 - 16 , 6 | 12 | 15,9 | 190,8 | 3033,72 |
| 16,6 - 18,1 | 6 | 17,4 | 104,4 | 1816,56 |
| 18,1 - 19,6 | 4 | 18,9 | 75,6 | 1428,84 |
| S | 30 |------ | 481,5 | 7815,15 |

Середня арифметична: = S xf / S f отримуємо: = 481,5: 30 = 16,05 млн.руб.
Середнє квадратичне відхилення: отримуємо:
Визначаємо середньоквадратичне відхилення для визначення коефіцієнта варіації)
Коефіцієнт варіації: vх = (? Х * 100%) / x отримуємо: vх = 1,7 * 100%: 16,05 = 10,5% так як vх = 10,5% <33% то можна зробити висновок, що сукупність однорідна, а середня величина типова її характеристика.

3. Визначаємо похибку вибірки (вибірка механічна) для середньої суми прибутку на одне підприємство за такою формулою: якщо Р = 0,954 то t = 2 помилка вибірки для середньої суми прибутку на одне підприємство? Х = 0 , 6
Середня сума прибутку буде знаходитися в межах які ми знаходимо по формулі: отримуємо: 15,45? X? 16,65
З ймовірністю 0,954 можна стверджувати, що середня сума прибутку одного підприємства полягає в межах:

4. Частка підприємств із середнім прибутком понад 16,6 млн.руб. знаходиться в межах:
Вибіркова частка складе:
Помилку вибірки визначаємо за формулою:
, де N - обсяг генеральної сукупності.
Також обсяг генеральної сукупності можна визначити з умови задачі, так як вибірка 10%-тна і в вибірку увійшло 30 підприємств:

30 підприємств - 10%

Х - 100%
10х = 3000 х = 300 підприємств, отже N = 300 підставляємо дані в формулу:
Відтак з ймовірністю 0,954 можна стверджувати, що частка підприємств із середнім прибутком> 16,6 млн. руб перебуватиме в таких межах:
33% ± 16,3% або 16,7? ? ? 49,3%
Задача № 2 за даними задачі №1

1. Методом аналітичної угруповання встановіть наявність і характер кореляційного зв'язку між вартістю виробленої продукції та сумою прибутку одне підприємство. (Результати оформите робочої та аналітичної таблицями.)
2. Виміряйте тісноту кореляційної зв'язку між вартістю виробленої продукції та сумою прибутку емпіричним кореляційним відношенням.
Зробіть висновки.

Рішення:

1. Оскільки прибуток підприємства напряму залежить від обсягу виробленої продукції, то ми позначимо випуск продукції незалежної змінної Х, тоді прибуток залежною змінною У. Оскільки в кожному окремому випадку розглядається одне підприємство а на прибуток підприємства, крім випуску продукції, може впливати безліч факторів в тому числі і неврахованих, отже можна безумовно сказати що зв'язок в даному випадку кореляційний. Її можна виявити за допомогою аналітичної угруповання. Для цього згрупуємо підприємства з випуску продукції, інтервал вираховуємо за формулою:
Де К - число виділених інтервалів.
Отримуємо:
В результаті у нас виходять такі інтервали:
41 - 53; 53 - 65; 65 - 77; 77 - 89; 89 - 101

Будуємо робочу таблицю.

| № | Угруповання підприємств | № | Випуск | Прибуток | У2 |
| ґру | за обсягом продукції, | підприєм | продукції | млн.руб. | |
| ппи | млн.руб. | Ку | млн.руб | | |
| | | | Х | У | |
| I | 41-53 | 3 | 41 | 12,1 | 146,41 |
| | | 7 | 45 | 12,8 | 163,84 |
| | | 12 | 48 | 13 | 169 |
| | | 16 | 52 | 14,6 | 213,16 |
|? | | 4 | 186 | 52,5 | 692,41 |
| В середньому на 1 підприємство | 46,5 | 13,1 | |
| II | 53-65 | 1 | 65 | 15.7 | 264.49 |
| | | 4 | 54 | 13.8 | 190,44 |
| | | 8 | 57 | 14.2 | 201,64 |
| | | 13 | 59 | 16.5 | 272,25 |
| | | 17 | 62 | 14.8 | 219,04 |
| | | 22 | 64 | 15 | 225 |
|? | | 6 | 361 | 90 | 1372,86 |
| В середньому на 1 підприємство | 60,1 | 15 | |
| III | 65-77 | 5 | 66 | 15,5 | 240,25 |
| | | 9 | 67 | 15,9 | 252,81 |
| | | 14 | 68 | 16,2 | 262,44 |
| | | 18 | 69 | 16,1 | 259,21 |
| | | 20 | 70 | 15,8 | 249,64 |
| | | 21 | 71 | 16,4 | 268,96 |
| | | 23 | 72 | 16 , 5 | 272,25 |
| | | 25 | 73 | 16,4 | 268,96 |
| | | 26 | 74 | 16 | 256 |
| | | 28 | 75 | 16,3 | 265,69 |
| | | 30 | 76 | 17,2 | 295,84 |
|? | | 11 | 781 | 178,3 | 2892,05 |
| В середньому на 1 підприємство | 71 | 16,2 | |
| IV | 77-89 | 2 | 78 | 18 | 324 |
| | | 6 | 80 | 17,9 | 320,41 |
| | | 10 | 81 | 17,6 | 309,76 |
| | | 15 | 83 | 16,7 | 278,89 |
| | | 19 | 85 | 16 , 7 | 278,89 |
| | | 24 | 88 | 18,5 | 342,25 |
|? | | 6 | 495 | 105,4 | 1854,2 |
| В середньому на 1 підприємство | 82,5 | 17,6 | |
| V | 89-101 | 11 | 92 | 18,2 | 331,24 |
| | | 27 | 96 | 19,1 | 364,81 |
| | | 29 | 101 | 19,6 | 384,16 |
|? | | 3 | 289 | 56,9 | 1080,21 |
| В середньому на 1 підприємство | 96,3 | 18,9 | |
|? | РАЗОМ | 2112 | 483,1 | |
| | В середньому | 71,28 | 16,16 | |

Тепер за даними робочої таблиці будуємо підсумкову аналітичну таблицю:
| Групи | Число | Випуск продукції, | Прибуток, млн.руб |
| підприємств по | пр-ти | млн.руб. | |
| Обсягом | й | | |
| продукції, | | | |
| млн.руб | | | |
| | | Всього | В середньому | Всього | В середньому |
| | | | на одне | | на одне |
| | | | пр-нення | | пр-нення |
| 41-53 | 4 | 186 | 46,5 | 52,5 | 13,1 |
| 53-65 | 6 | 361 | 60,1 | 90 | 15 |
| 65-77 | 11 | 781

Сторінки: 1 2 3
загрузка...
ur.co.ua

енциклопедія  з сиру  аджапсандалі  ананаси  узвар