загрузка...

трусы женские
загрузка...
Реферати » Реферати по статистиці » Екзаменаційні квитки за статистикою за осінь-зиму 2000

Екзаменаційні квитки за статистикою за осінь-зиму 2000

Екзаменаційний квиток по предмету

СТАТИСТИКА

Білет № 1

1 ) Відносні величини порівняння.
2) Привести метод побудови стратегічних індексів.
3) За якими двом групам факторів йде аналіз зміни рентабельності?
4) Що характеризують показники персоналу фірми?
5) Які витрати враховуються при побудові показників рентабельності?
6) Є дані страхових організацій області про кількість укладених договорів з особового добровільному страхуванню за період

Визначити загальне число договорів, укладених страховими організаціями.
7) Фірма оцінила свою частку ринку рівної 0,3 і частку ринку найбільшою конкуруючої фірми - 0,6. Як оцінити становище фірми на ринку?

Зав. кафедрою

--------------------------------------------------

Екзаменаційний квиток по предмету

СТАТИСТИКА

Білет № 2

1) Розрахунок медіани в рядах розподілу.
8) У чому полягає статистичне забезпечення маркетингу?
9) Трудові індекси продуктивності праці. Метод розрахунку. Економічний сенс.
10) У чому полягають основні завдання статистичного вивчення основного капіталу?
11) Які показники прибутку зазвичай використовуються в показнику рентабельності?
12) Є такі дані про динаміку виробництва продукції підприємством за 1993-1997 рр.

Розрахувати базисні темпи росту продукції, прийнявши за базу 1993
13) За даними бюджетних обстежень отримано наступний розподіл домогосподарств області за рівнем середньодушового доходу в місяць:

Який питома вага домогосподарств, які мають середньодушовий дохід не нижче прожи

точного мінімуму, якщо він становить 700 руб. / Міс.?

Зав. кафедрою

--------------------------------------------------

Екзаменаційний квиток по предмету

СТАТИСТИКА

Білет № 3

1) Середня арифметична.
14) Привести якісну оцінку (висока, низька) частки ринку даної фірми?

15) Індекс постійного (фіксованого) складу.
16) Зміна вартості основного капіталу при зміні фондомісткості?
17) Як приймаються інвестиційні рішення в умовах ризику?
18) Є такі дані про динаміку виробництва продукції підприємством за 1993-1997 рр.

Розрахувати середньорічний абсолютний приріст продукції.
19) Вартість умовної «споживчого кошика» по місяцях склав, у.о .:

Обчислити помісячні індекси купівельної спроможності рубля.

Зав. кафедрою

--------------------------------------------------

Екзаменаційний квиток по предмету

СТАТИСТИКА

Білет № 4

1) Ряди розподілу; їх види.
20) Прогнозування в рядах динаміки на основі трендової моделі.
21) Привести агрегатний індекс планового завдання та розрахунок планової суми загальної економії (перевитрати) від зміни собівартості.
22) У чому сенс поняття показника календарного фонду робочого часу?
23) Що розуміється під рівнем життя як соціально-економічною категорією?
24) По трьох структурним підрозділам форми є такі дані

Яка чисельність фірми?
25) Вартість умовної «споживчого кошика» по місяцях склав, у.о .:

Обчислити помісячні індекси споживчих цін.

Зав. кафедрою

--------------------------------------------------

Екзаменаційний квиток по предмету

СТАТИСТИКА

Білет № 5

1) Середні прості і зважені.
26) Аналітичне вирівнювання динамічно ряду при рівномірному розвитку.
27) Показати зв'язок індивідуальних індексів собівартості планового, виконання плану, фактичного.
28) У чому сенс поняття показника табельного фонду робочого часу?
29) У чому полягає економічний сенс показників рентабельності?
30) Є такі дані про продані товари:

Визначити індивідуальні індекси товарообігу.
31) По підприємству є такі дані (тис. У.о.):

Визначити абсолютний приріст прибутку, обумовлений впливом обсягу реалізованої продукції.

Зав. кафедрою

--------------------------------------------------

Екзаменаційний квиток по предмету

СТАТИСТИКА

Білет № 6

1) Завдання угруповань та їх види.
32) Розрахунок середнього абсолютного приросту.
33) Як розраховується надпланова економія (перевитрата) за собівартістю вироби?
34) Дати визначення показника максимально можливого фонду робочого часу.
35) Дати поняття мінімального споживчого бюджету.
36) Розподіл банків за розміром виданих кредитів представлена ??у вигляді інтервального варіаційного ряду

Побудувати кумуляту з даного вариационному ряду.
37) Відомі такі дані по продовольчому магазину

Визначити економію покупців, отриману в результаті зміни цін на про-

дукти.

Зав. кафедрою

--------------------------------------------------

Екзаменаційний квиток по предмету

СТАТИСТИКА

Білет № 7

1) Відносні величини інтенсивності.
38) Ланцюгові і базисні темпи росту, їх взаємозв'язок.
39) Розрахунок і застосування середнього арифметичного індексу цін.
40) Перелічити основні завдання статистики собівартості продукції.
41) Дати визначення індексу споживчих цін (індексу вартості життя).

42) Опитування 15 працівників фірми про рівень середньомісячної заробітної плати представлений даними (руб.): 600, 600, 700, 700, 700, 800, 800, 800, 800,

800, 900, 900, 900, 900, 1200

Визначити медіану вибіркового ряду.
43) Заробітна плата службовця за період часу зросла на 15%, індекс цін склав величину 1,1. Який індекс реальної заробітної плати?

Зав. кафедрою

--------------------------------------------------

Екзаменаційний квиток по предмету

СТАТИСТИКА

Білет № 8

1) Статистичне спостереження.
44) Методи виявлення основної тенденції в рядах динаміки.
45) Ланцюгові і базисні індекси; їх взаємозв'язок.
46) Як розраховується середньорічна вартість основного капіталу?
47) Які розділи входять в систему показників рівня життя?
48) Розподіл банків за розміром виданих кредитів представлена ??у вигляді інтервального варіаційного ряду

Не більше якого розміру кредиту видають 50% банків?
49) Бізнес-планом на 1997 р встановлено приріст випуску продукції на 4% порівняно з 1996 р Фактично збільшено випуск продукції за 1997 р на

6 %.

Визначити ступінь виконання плану випуску продукції в 1997 р

Зав. кафедрою

--------------------------------------------------

Екзаменаційний квиток по предмету

СТАТИСТИКА

Білет № 9

1) Середня гармонійна.
50) Привести поняття «кривої досвіду» , кривий навчання.
51) Вартісний індекс продуктивності праці. Метод розрахунку.

Економічний сенс.
52) Які способи представлення продукції в вартісному виразі для коректного порівняння в динаміці?
53) Привести метод розрахунку індексу рентабельності інвестицій (IR).
54) Розподіл банків за розміром виданих кредитів представлена ??у вигляді інтервального варіаційного ряду

Побудувати гістограму з даного вариационному ряду.
55) Сукупні обсяги реалізації продукції фірми за два наступних кварталу (II і III) 1998 склали, відповідно, 220 тис. Руб. і

360 тис. руб. Індекс цін в III кварталі по відношенню до II виявився рівним 1,8. Розрахувати зміну обсягу реалізації за розглянутий період у порівнянних цінах.

Зав. кафедрою

--------------------------------------------------

Екзаменаційний квиток по предмету

СТАТИСТИКА

Білет № 10

1) Відносні показники варіації: коефіцієнт осциляції, відносне лінійне відхилення, коефіцієнт варіації.
56) Ланцюговий і базисний методи розрахунку показників динаміки.
57) Агрегатна форма загального індексу.
58) Як пов'язані фондовіддача і віддача активної частини основного капіталу?
59) Як впливає на рівень рентабельності зниження фактора фондомісткості? подорожчання фактора собівартості? підвищення цін?
60) Доходи банків у звітному році характеризувалися наступними показниками

Розрахувати середню процентну ставку банків.
61) Є дані про терміни функціонування банків на початок року:

Визначити середній термін функціонування банків.

Зав. кафедрою

--------------------------------------------------

Екзаменаційний квиток по предмету

СТАТИСТИКА

Білет № 11

1) Предмет статистичної науки і його зміст.
62) Привести показники конкурентоспроможності товару.
63) Дати аналіз зміни прибутку за допомогою індексного методу.
64) Які методи застосовуються при побудові статистичних показників продуктивності праці?
65) В яких випадках виникає задача оцінки оптимального розміру торгового підприємства? Які показники використовуються при побудові балансу руху мережі торгівлі? Динаміки чисельності торгової мережі.
66) Опитування 15 працівників фірми про рівень середньомісячної заробітної плати представлений даними (руб.): 600, 600, 700, 700, 700, 800, 800, 800, 800,

800, 900, 900, 900, 900, 1200

Побудувати точковий варіаційний ряд, згрупувавши дані в 3 інтервалу.
67) Є дані про випуск однорідної продукції по двох підприємствах:

Визначити середню собівартість одиниці продукції.

Зав. кафедрою

--------------------------------------------------

Екзаменаційний квиток по предмету

СТАТИСТИКА

Білет № 12

1) Показники варіації: розмах варіації та середнє лінійне відхилення.
68) Що таке рейтинг позиції фірми на ринку?
69) Індекси індивідуальні і загальні.
70) Мультиплікативна модель обсягу виручки від реалізації. Опис, область застосування.
71) Дати поняття прожиткового мінімуму.
72) Розподіл банків за розміром виданих кредитів представлена ??у вигляді інтервального варіаційного ряду

Розрахувати середній обсяг кредиту.
73) Дані по прибутку і суми основного і оборотного капіталу фірми за два періоди наведені в таблиці:

Визначити абсолютна зміна рентабельності.

Зав. кафедрою

--------------------------------------------------

Екзаменаційний квиток по предмету

СТАТИСТИКА

Білет № 13

1) Розрахунок середньої в рядах розподілу.
74) Описати види маркетингової інформації.
75) Привести визначення агрегатного індексу виконання плану по собівартості і розрахунок надпланової суми економії (перевитрати), отриманої за рахунок зниження собівартості.
76) Якому методу порівняння показників витрат на 1 у.о. продукції віддається перевага на практиці?
77) Показники статистики ринкової інфраструктури.
78) Розподіл банків за розміром виданих кредитів представлена ??у вигляді інтервального варіаційного ряду

Чому дорівнює варіаційний розмах?
79) По підприємству є такі дані (тис. У.о.):

Визначити абсолютний приріст прибутку, зумовленої впливом зміни ціни.

Зав. кафедрою

--------------------------------------------------

Екзаменаційний квиток по предмету

СТАТИСТИКА

Білет № 14

1) Відносні величини координації.
80) Екстраполяція в рядах динаміки.
81) Дати аналіз зміни обсягу продукції

Сторінки: 1 2 3
загрузка...
ur.co.ua

енциклопедія  з сиру  аджапсандалі  ананаси  узвар