загрузка...

трусы женские
загрузка...

Стархование


1. Страхова послуга як товарний елемент страхового ринку

З моменту здобутя Незалежності вісім років тому Україні є ареною історичних змін, зо пов'язано з її переходом від централізованої планової економіки до соціального ринкового господраювання. Формування в Україні ринкової економіки, розбудова її інфраструктури, створення дієвих механізмів госопобарювання для усіх суб'єктів ринку передбачає необхідність теоретичного зясування суті страхової діяльності, пошук адекватних новим умовам методів захисту та відшкодування втрат як фізичним так і юридичним особам, адже лише через проведення демократичних та ринково-економічних претворень можна створити підвалини для тривалого економічного росту, а тим самим - для зростання добробуту українського народу.

Отже, страхування - це спосіб захисту майнових інтересів громадян в умовах ринкової економіки. Кожна людина має знати, як вона може обмежити свій ризик і скільки йї це коштуватиме. З іншого боку страхова справа є прибутковим різновидом підприємства, яке в Україні тільки починає розвиватися. Об'єктивна необхідність виникнення та розвитку страхового ринку зумолюється наявністю суспільної потреби на страхові послуги та наявність страховки, здатного їх задовольнити.

Залежно від критерію розрізняю.ть інституціональну, теріторіальну, галузеву та організаційну структури.

Інституціональна структура грунтується на розмежувані приветної, публічної або комбінірованої форми власності, на якій створюється страхова органзація. Унституціальні структура може бути представлена на корпоративними, акціонерними, взаємними, державними страховими корпораціями.

У теріторіальному аспекті виділяють місцеві (регіональні), національні (внутрішні) та світові (зовнішні) страхові ринки.

Місцевий (регіоналний) задовольняє страхові інтереси регіону.

Національний - интереси, що переросли межі регіону і розширились до рівня нації (держави), світовий - задовольняє попит на страхові послуги в масштабі світового господраства.

Ринку особистого та тайного страхування виділяють за галузевою ознакою, має свою структуру. Кожна із названих ланок (сегментацію)

Організаційна структура страхового ринку може бути представлена так:
1. Страхові товариства можуть об'єднуватись у спілки, асоціації, пули та інші об'єднання для координації діяльності, захисту інтересів своїх чденів та здійснення спільних програм, якщо їх утворення не суперечить законодавству України. Вони не мають права займатися страховою діяльністю.
2. Страхове товариство або страхова компанія, де відбувається формування страхового фонду і переплітаються індевідуальні, колективні та групові інтереси.

Свої стосунки страхові товариства будують на сонові співстрахування та перестрахування з іншими страховиками.
3. Страхові агети та страхові брокери - страховики через яких здійснюється страхову діяльніять, страхові посередники.

Їхні функції Закон України про страхування визначає таким чином страхові агетни - юридичні особи або громадяни, які працюють від імені та за дорученням страховика і виконують частину його страхової діяльності - це одержання страхових платежів, укладення договорів страхування, виконання робіт пов'язаних з виплатами страхових сум і страхового відшкодування. На підставі договру із страховиками, страхові агенти є представниками страховика і дають в його інтересах за комісійну винагороду.

Страхові брокери - юридичні особи або громадяни підприємницької діяльности і здійянюють посередницьку діяльнічть на страховому ринку від свого імені на підставі дручень страхувальника або страховика. Черех страхових брокерів в деяких країнах здійснюється більшість усіх видів страхування. Найбільшого розвитку інститут брокерів досг у Великобританії.

Посередницька діяльність страхових брокерів і страховикх агентів на користь іноземних страховиків на території України не допускається, якщо міжнародними договорами України інше не передбачено.

4. Товариства взаємного страхування - юридичні особи - страховики створені відповідно до Закону України "Про страхування" з метою страхування ризиків цього товариства

За рахунок читсого прибутку здійснюється сплата страхового платежу яка залишається у розворядженні членів товариства при умові використання ним усіх зобов'язень перед товариством взаємного страхування незалежно від суми страхового внеску має правоотримати повністю необхідне страхове відшкодування.

5. Комітет у справах Нагляду за страховою діяльністю, який здійснює нагляд з боку держави для дотримання вимог учасниками страхового ринку законодавства України про страхування, ефективного розвитку страхових послуг, захист інтересів страхувальників та запобігання неплатеспроможності страховиків у справах нагляду за страховою діяльністю основними фенкціями комітету є:
1) ведення единого державного реєстру страховиків (перестраховиків);
2) видання ліцензії на проведення страхової діяльності;
3) контроль за сплатоспроможністю страховиків щодо виконання їхніх страхових зобов'язань перед страхувальниками;
4) встановлення правил формування, розміщення та облік страхових резервів;
5) розробка методичних і норматиних документів з питань страхової діяльності;
6) підвищення практики страхової діяльності розробка і подання пропозицій щодо розвитку та вдосконалення законодавства Укераїни про страхову діяльність.

6. Перестрахувальні компанії (перестраховики) - організації які не виконують прямих страхових операцій, а приймають у перестрахування ризики інших страховиків.

7. Моторне (транспортне) страхове бюро - юридична особа, яка утримується за рахунок коштів страховиків, которим дозволено займатися страхуваннім відповідальності власників транспортних засобів за шкоду, заподіяну третім особам, за умовами, передбаченими міжнародними договорами
України до вказаного виду страхування.

2. Особилвості страхування засобів автотранспорту.

Страховий захист - сукупність розподільчих та перерозподільчих відносин з приводу відшкодування збитків та надання матеріальної допомоги громадянам прри ушкодженні або загибелі матеріальніх цінностей, а також з втратою здоров'я, працездатності, в сімейних доходах.

Страховий інтерес - потреба громадян в захисті майна, доходів, життя, здоров'я, прауездатності шляхом страхування.

Страхова сума - це сума на яку страхується громадянин за законом
(обов'язкове страхування) або за договором ( добровільне страхування). У майновомустрахуванні вона визначається, як правило, на обницю об'єкти, що підлягає страхуванню (автомобіль, будівля) або в цілому за конкуретним відбором майна (домашне майно громадян).

Сума майногово страхування не може перевищування вартість об'єкту, що підлягає страхуванню.

Страхова сума в особистому страхуванні визначається на кожного застраховоного, верхньої межі в законі нема, а встановлюється вона за угодою двох сторін тобто страховика і страхувальника.

Страховик - юридична особа, яка отримала від певних державних органів ліцензію, здійснює страхування.

Страхувальник - юридична або фізична особа яка сплачує страхові внески і вступила в страхові відносини из страхувальником, претендує на страхове відшкодування збитків.

Застрахований - особи які сплачують внески страхові, беруть участь в особистому страхувальнні, чиє здоров'я. Працездатність виступають об'єктом страхування. Ці об'єкти страхового засобу, ці особи і є страхувальниками.
Ці суб'єкти за деякими випадками можуть не збігатися. Наприклад, страхування дітей, страхувальниками є батьки, а застрахованими діти.

Страхове відшкодування - сума, яку повинен виплатити страховик за майновим страхуванням з настання страхових випадків для поктриття збитків громадянам.

Страховий випадок - подія з настання якої страховик зобов'язаний за законом (обов'язкове страхування) або за договором ( добровільне страхування) виплатити страхове відшкодування (страхову суму).

Страхова відповідальність (страхове покриття) - страховик зобов'язаний сплачувати страхове відшкодування або страхову суму за передбаченої умовами страхування сукупності подій або окремої події.

Страхове свідоцтво ( страховий полюс) докумен якій засвідчує факт страхування відповідно до правил страхування.

Отримувач страхового відшкодування або страхової суми - юридична або фізічна особа, яка за умовами страхування має право отримати грошове відшкодування. У майновому страхуванні - це страхувальник, в особистому застраховані або страхувальник (страхування від нещасного випадку, втрати здоров'я), а з настанням смерті - особа, якій заповідав страхувальник отримати страхову суму на випадокого смерті.

Транспорт, як і домашнє майно страхується добровільно. Автортранспорт та інші засоби таводні маламірні судна страхуються тільки ті, які підлягають державній реєстрації у встановленому порядку.

До автортранспортних засобів відносять мопеди, трактори та мінітрактори, легкові, вантажні, мікроавтобуси, вантажно-пасажирські, мотоцикли, мотоколяски, моторолери.

До водних транспортних засобів відносятся яхти, різні човни, катамарани. В той же час із транспортним засобом можуть бути застраховані водій та пасажири, а також вантаж, який перевозять на ньому.

У автострахуванні до об'єктів страхування відносять:
- страхування "авто-каско";
- страхування від усіх видів ризику;
- страхування громодянської відповідальності;
- страхування автомобілів на час ремонту, парковки та зберегання в гаражах;
- страхування експортно-імпортних вантажів;
- страхування вантажів при перевезенях внутрішнього сполучення;
- страхування від нещасних випадків під час ДТП.

Страхування від усіх видів ризиків - забезпечує відшкодування збитків спричиненних втратою або пошкодженням застрахованого автотранспорту люди які одержали травму та пошкодження майна третьой сторони.

При страхуванні автомобілів приватних власників додається ще відшкодуванняправонаступнику в разі смерті страхувальника всієї капітальної суми, при фізичних калицтвах - затрати на лікування, а також покриття збитків від пошкодження багажу який знаходився в салоні автомобіля.
Страхування "авто-каско" передбачає страховий захист від будьяких збитків, які виникають в наслідок пошкодження, повної загибелі або втрати автотранспорту або окремих його частин за настання обумовлених у страховому полісі подій . "Авто-каско" поширюється на всі види автотранспорту, водні та наземні. Цей вид страхування може бути повним або частковим.
При повному страхуванні авто-каско" власник автотранспортного засобу у випадку аварії, зіткнення з іншими предметом, самозгорання пожежжі, стихийного лиха, вибуху, перевертання за вилучення збитків експлутаційного характеру.
При частковому страхуванні "авто-каско" страховий захист забезпечується лише у разі вибуху двигуна, пожежі, викрадення, пошкодження під час викрадення, стихійного лиха.
"Авто-каско" за умовами страхування не відшкодовує збитків якщо: вони є наслідком

Страницы: 1 2
 
Подобные рефераты:
Основи страхової справи
Формування в Україні ринкової економіки, розбудова її інфраструктури, створення дієвих механізмів господарювання для всіх суб'єктів ринку передбачає необхідність теоретичного з'ясування суті страхової діяльнос
Страхування (контрольна)
Ризикований характер суспільного виробництва - головна причина занепокоєння кожного власника майна й товаровиробника за своє матеріальне благополуччя. На цьому ґрунті закономірно виникла ідея відшкодування мат
Види страхування життя і їх місце в особовому страхуванні
Наша країна вже понад сім років є самостійною державою і поступово реформує економіку на ринковий лад. Розгорнувся процес роздержавлення власності і формування адекватних нових структур. З огляду на це відбува
Страхування
Аналіз ризиків дозволяє класифікувати їх на дві великі групи: страхові й нестрахові (не включені в договір страхування). Сукупність страхових ризиків складає обсяг страхової відповідальності за договором страх
Фінансово-правові основи страхування
Економічні та соціальні перетворення в Україні, розвиток міжнародних відносин зумовили формування страхової галузі. Формування економіки, процеси роздержавлення і приватизації, зростання конкуренції приводять
Страхування в Україні
Страхування - це економічні відносини, за яких страхувальник сплатою грошового внеску забезпечує собі чи третій особі в разі настання події, обумовленої договором або законом, суму виплати страховиком, який ут
страхование в Украине
Ризикований характер суспільного виробництва - головна причина занепокоєння кожного власника майна і товаровиробника за своє матеріальне благополуччя. На цьому грунті закономірно виникнула ідея відшкодування м
Особливості медичного страхування в зарубіжних країнах
Головна функція уряду по відношенню домедичного страхування; - забезпечення відповідності діяльності страхових кас нормам закону,зокрема,забезпечення виконання страхових програм. У зв'язку з цим держава надає
Страхові послуги
У кожній країні права і обов'язки сторін, котрі беруть участь у страхуванні, регулюються законодавчими нормами. В Україні юридичною основою такого регулювання є Закон України від 7 березня 1996.року "Про стра
Проблеми та перспективи розвитку страхового ринку України
Діяльність в умовах ринку супроводжується різного роду ризиками. Тому принципово міняються характер і функції страхування в Україні, зростає його значення як ефективного, раціонального, економічного і доступног
Страхование грузов
Под транспортным страхованием понимается совокупность видов страхования от опасностей, возникающих на различных путях сообщения - морских, речных, воздушных, сухопутных, смешанных. Объектами страхования могут
Регулирование страховой деятельности на Украине
Необходимость обеспечения высокой степени ответственности страховщика за социально-экономические последствия своей деятельности обусловливает формирование общественной потребности в организации государственног
Страхование
Первый из известных в мировой практике договоров страхования был оформлен в Генуе в 1347. Первый письменный договор страхования жизни, дошедший до наших дней, был заключен в Англии в XVI в. Страхование возникл
Организация страхования в Украине в условиях перехода к рынку
Первый из известных в мировой практике договоров страхования был оформлен в Генуе в 1347. Первый письменный договор страхования жизни, дошедший до наших дней, был заключен в Англии в XVI в. Страхование возникл
Страхование водного транспорта
Во втором вопросе мы рассмотрим правила и виды заключаемых сделок, порядок решения вопросов страхования грузов при заключении того или иного вида торговой сделки, порядок решения спорных вопросов, регламентаци
Транспортное страхование
Рисованный характер общественного производства - главная причина беспокойства каждого собственника имущества и товаропроизводителя за свое материальное благополучие. На этой почве закономерно возникла идея воз
Страхование в туризме
Рассматриваемая тема подкрепляется практическим исследованием в туристической компании. Рассматриваются вопросы страхования клиентов, выезжающих на отдых в страны Юго-Восточной Азии, а также страхование местно
Организация страхования в коммерческой деятельности
Страхование представляет собой экономическую категорию, точнее - финансовую категорию. Его сущность заключается в распределении ущерба между всеми участниками страхования. Это своего рода кооперация по борьбе
Имущественное страхование
Имущественное страхование в Российской Федерации - отрасль страхования, где объектами страховых правоотношений выступает имущество в различных видах. Имущественное страхование охватывает практически все виды и
Особенности Российского страхового рынка
Невозможно отрицать, что при командно-административной системе управления народным хозяйством, доминирующей роли государственной собственности и слабой экономической ответственности руководителей и трудовых ко
загрузка...
ur.co.ua

енциклопедія  з сиру  аджапсандалі  ананаси  узвар