загрузка...

трусы женские
загрузка...
Реферати » Реферати по страхуванню » Страхування в умовах ринкової економіки

Страхування в умовах ринкової економіки


План:


1. Необхідність , зміст, функції та роль державного ре

лювання страхової діяльності.

2. Організація державного контролю страхової справи в РФ.

3. Проблеми і шляхи вдосконалення страхової діяльності в РФ.

Використана література.

Необхідність, зміст, функції та роль державного

регулювання страхової діяльності.

Державний нагляд за страховою діяльністю осущес-твляется в цілях дотримання вимог законодавства Росій ської Федерації про страхування, ефективного розвитку страхових ус-луг, захисту прав та інтересів страхувальників, страховиків, інших зацікавлених осіб і держави.

Державний нагляд за страховою діяльністю на терито рії Російської Федерації здійснюється федеральним органом ис-полнительной влади з нагляду за страховою діяльністю, дей-ствующей на підставі Положення, що затверджується Урядом
Російської Федерації.

Основними функціями федерального органу виконавчої влас-ти з нагляду за страховою діяльністю є: а) видача страховикам ліцензій на здійснення страхової діяльності; б) ведення єдиного Державного реєстру страховиків і об'єднань страховиків, а також реєстру страхових брокерів; в) контроль за обгрунтованістю страхових тарифів і обеспече-ням платоспроможності страховиків; г) встановлення правил формування та розміщення страхових резервів, показників і форм обліку страхових операцій і отчетнос-ти про страхову діяльність; д) видача у передбачених цим Законом випадках раз-рішень на збільшення розмірів статутних капіталів страхових орга нізацій за рахунок коштів іноземних інвесторів, на вчинення правочинів за участю іноземних інвесторів з відчуження акцій (до-лей у статутних капіталах) страхових організацій, а також на від-криття філій страховими організаціями з іноземними инвести-ціями; е) розробка нормативних і методичних документів з воп-росам страхової діяльності, віднесеним справжнім Законом до ком-тенції федерального органу виконавчої влади з нагляду за страховою діяльністю; ж) узагальнення практики страхової діяльності, розробка і подання у встановленому порядку пропозицій щодо розвитку і вдосконалення законодавства Російської Федерації про страхо-вании.

Федеральний орган виконавчої влади з нагляду за страхо-виття діяльністю має право: а) одержувати від страховиків встановлену звітність про страховою діяльності, інформацію про їхнє фінансове становище, одержувати необхідну для виконання покладених на неї функцій інфор-мацію від підприємств, установ і організацій, в тому числі бан-ков, а також від громадян; б) виробляти перевірки дотримання страховиками законода-тва Російської Федерації про страхування і достовірності перед-ставлять ними звітності; в) при виявленні порушень страховиками вимог настояще-го Закону давати їм приписи щодо їх усунення, а у разі не-виконання розпоряджень припиняти чи обмежувати дей-ствие ліцензій цих страховиків надалі до усунення виявлених порушень або приймати рішення про відкликання ліцензій; г) звертатися до арбітражного суду з позовом про ліквідацію страхов-щіка в разі неодноразового порушення останнім законода-тва Російської Федерації, а також про ліквідацію підприємств і організацій, що здійснюють страхування без ліцензій.

Припинення монополістичної діяльності та недобросовісної конкуренції на страховому ринку

Попередження, обмеження і припинення монополістичної діяльності та недобросовісної конкуренції на страховому ринку забезпечується Державним комітетом Російської Федерації з антимонопольної політики і підтримки нових економічних структур відповідно до антимонопольного законодавства Російської
Федерації.

Ліцензування страхової діяльності

Ліцензії на здійснення страхової діяльності видаються федеральним органом виконавчої влади з нагляду за страховою діяльністю: а) страховикам на підставі їх заяв з додатком: установчих документів; свідоцтва про реєстрацію; довідки про розмір сплаченого статутного капіталу; економічного обгрунтування страхової діяльності; правил за видами страхування; розрахунків страхових тарифів; відомостей про керівників та їх заступників; б) страховикам, предметом діяльності яких є виключно перестрахування, на підставі їх заяв з додатком: установчих документів; свідоцтва про реєстрацію; довідки про розмір сплаченого статутного капіталу; відомостей про керівників та їх заступників.

Ліцензії видаються на здійснення добровільного та обов'язкового особистого страхування, майнового страхування і страхування відповідальності, а також перестрахування, якщо предметом діяльності страховика є виключно перестрахування. При цьому в ліцензіях зазначаються конкретні види страхування, які страховик має право здійснювати.

Федеральний орган виконавчої влади з нагляду за страховою діяльністю розглядає заяви юридичних осіб про видачу їм ліцензій у строк, що не перевищує 60 днів з моменту отримання документів, передбачених пунктом 1 цієї статті.

Підставою для відмови у видачі юридичній особі ліцензії на здійснення страхової діяльності може служити невідповідність документів, що додаються до заяви, вимогам законодавства Російської Федерації.

Про відмову у видачі ліцензії федеральний орган виконавчої влади з нагляду за страховою діяльністю повідомляє юридичну особу в письмовій формі із зазначенням причин відмови.

Про зміни, внесені до установчих документів, страхов-щик зобов'язаний повідомити федеральному органу виконавчої влади з нагляду за страховою діяльністю у місячний термін з моменту реестрації цих змін у встановленому порядку.

В РФ в цілях упорядкування діяльності у сфері страхування, а також з метою вдосконалення державного контролю, розробленої і затверджені,

УМОВИ

ЛІЦЕНЗУВАННЯ СТРАХОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

НА ТЕРИТОРІЇ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ

ВІД 12.10.92 N 02-02 / 4

Ліцензування страхової діяльності здійснюється Феде-ральной службою Росії з нагляду за страховою діяльністю
(Росстрахнадзором).

Під страховою діяльністю, порядок ліцензування якої визначають ці Умови, розуміється діяльність страхових організацій і товариств взаємного страхування (страховиків), свя-занная з формуванням спеціальних грошових фондів (резервів) за рахунок сплачуваних страхувальниками страхових внесків ( премій) для виплат за договорами страхування.

Діяльність, пов'язана з оцінкою страхових ризиків, определе-ням розміру збитку, розміру страхових виплат, інша консульта-ционная і дослідницька діяльність в галузі страхування, не потребує отримання ліцензії відповідно до справжніми усло-виями.

Ці Умови є єдиними для всіх страховиків, що здійснюють свою діяльність на території Російської Федеративної ції.

Ліцензія

Ліцензія на проведення страхової діяльності є доку-ментом, що засвідчує право її власника на проведення страхо-виття діяльності на території Російської Федерації при дотриман-нії ним умов та вимог, обумовлених при видачі ліцензії.

Ліцензія може бути видана для здійснення страхової діяль-ності на певній території, заявленої страховиком.

Ліцензія видається за встановленою формою і містить наступних щие реквізити:

- найменування страховика, що володіє ліцензією, його юридична адреса;

- Найменування галузі, форми проведення та виду (видів) страхової діяльності, із зазначенням у додатку виду (видів) страхування, на проведення якого має право страховик, і території, на якій він має право проведення цього вигляду
(видів);

- Номер ліцензії та дату рішення Росстрахнадзора про видачу ліцензії;

- Підпис Керівника (його заступника) та гербову печатку
Росстрахнадзора;

- Реєстраційний номер за державним реєстром.

Ліцензія на проведення страхової діяльності не має обмеження по терміну дії, якщо це спеціально не передбачено при її видачі.

У разі, якщо відсутня інформація, що дозволяє достовер- але оцінити страховий ризик, страховику може бути видана часів-ная ліцензія, в якій, крім реквізитів, вказується термін, на який вона видана.

Дія договорів страхування, укладених страховиком при наявності тимчасової ліцензії, не може виходити за межі терміну її дії.

Ліцензії видаються на проведення добровільного та обов'язкового:

- особистого страхування

- майнового страхування

- страхування відповідальності

- перестрахування, якщо предметом діяльності страховика є виключно перестрахування за видами страхової діяльності: особисте страхування, яке включає:

(1) страхування життя

(2) страхування від нещасних випадків і хвороб

(3) медичне страхування майнове страхування, що включає:

(4) страхування засобів наземного транспорту

(5) страхування засобів повітряного транспорту

(6) страхування засобів водного транспорту

(7) страхування вантажів

(8) страхування інших видів майна, крім перерахованих
(4), (5), (6), (7)

(9) страхування фінансових ризиків страхування відповідальності, що включає:

(10) страхування відповідальності позичальників за непогашення кредитів

(11) страхування відповідальності власників автотранспортних засобів

(12) страхування інших видів відповідальності

(13) з перестрахування

Ліцензування обов'язкового страхування проводиться відповідно до законів Російської Федерації.

Власники ліцензій

Ліцензія на проведення страхової діяльності може бути ви-дана страховику, зареєстрованому на території Російської
Федерації при дотриманні вимог, пред'являються чинним законодавством і цими Умовами.

Для отримання ліцензії на право проведення страхової діяль-ності страховик повинен володіти оплаченим у грошовій формі статутним капіталом у сумі не менше 2.0 млн. Рублів - за видами страхової діяльності, 15.0 млн. Рублів - з перестрахування, якщо предметом діяльності є виключно перестрахова-ня.

Сплачений у грошовій формі статутний капітал і інші собствен-ниє грошові кошти страховика повинні забезпечувати проведення планованих видів страхової діяльності та виконання прінімае-екпортувати страховиком зобов'язань за договорами страхування і состав-лять в сукупності (у відсотках від суми страхової премії, пла-ніруемой страховиком на першому році діяльності):

А. по виду страхової діяльності (1) - не менше 3 відсотків;

Б. за видами страхової діяльності (2), (3), (4), (7), (8),
(11) - не менше 5 відсотків;

В. за видами страхової діяльності (5), (6), (9), (10) - не менше 8 відсотків;

Г. за видами страхової діяльності (12), (13) - не менше 12 відсотків.

Якщо страховик подає документи для отримання ліцензії на проведення різних видів страхової діяльності, величина коштів, зазначених в п. 3.2 і 3.3, обчислюється окремо по страхуванню життя і іншим видам страхової діяльності. При цьому раз-заходів сукупного обсягу власних коштів обчислюється по максимальним відсотку, встановленому для його

Сторінки: 1 2 3
загрузка...
ur.co.ua

енциклопедія  з сиру  аджапсандалі  ананаси  узвар