загрузка...

трусы женские
загрузка...
Реферати » Реферати по страхуванню » Організація страхування в Україні в умовах переходу до ринку

Організація страхування в Україні в умовах переходу до ринку

Міністерство освіти і науки України

Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна

Кафедра «Фінанси і кредит»

Курсова робота з курсу «Фінанси» на тему: «Організація страхування в Україні в умовах переходу до ринку»

Виконала: студентка 3-го курсу заочного відділення економічного факультету групи «Фінанси»

Бойко Н.С.

Керівник: Бакуто Л.Д.

Харків 2002

Зміст:
Введення ............... ... .............................. ..................... 3

1. Страхування як економічна категорія .................. 3-7

1.1 Страхування в економіці ринкового типу ......... ....... 3

1.2 Функції страхування .......................................... 6
2. Класифікація страхування ........................... .......... 7-9

2.1 Загальна характеристика ....................................... .. 7

2.2 Класифікація страхування за формою організації ... 8

2.3 Галузі страхування .......................................... .. 9

3. Особливості розвитку страхового ринку України ...... .. 10
4. Умови забезпечення платоспроможності страховиків ... 14
5. Проблема розвитку страхового ринку України ............ 16
6. Конкуренція на українському страховому ринку ............ .. 20
7. Як вдосконалити страховий ринок в Україні ... ... 26

Висновок ........................... .................................... 27
Список літератури .................................................... 28

Вступ:

У ринковій економіці галузь страхових послуг відіграє важливу роль для всього суспільства. Ситуація в країнах перехідних до ринкової економіки є унікальною: застійна, монополістична система з часом поступається місцем динамічній, конкуруючій ринковій економіці. Оскільки, страхова діяльність в новому середовищі супроводжується значною невпевненістю і великою кількістю бізнес-ризиків, підвищення ефективності страхової діяльності можливе лише шляхом проведення ефективної державної політики, спрямованої на регулювання страхового ринку в
Україна.

Страховий ринок повинен відображати конкретні умови конкретної країни, а саме, рівень розвитку соціально-економічної сфери. Україна тільки недавно почала створення власного страхового ринку. Через те, що
Україна знаходиться на перехідному етапі розвитку, структура страхового ринку може конкретно відрізнятися від зарубіжних країн в плані відносин між окремими видами страхування, та й сам механізм українського страхування поки не досконалий.

У цій роботі я спробувала розглянути, яку роль страхування грає в економіці ринкового типу, особливості та проблеми страхового ринку України і пропозиції щодо їх розв'язання.

1. Страхування як економічна категорія

1.1 Страхування в економіці ринкового типу

Страхові відносини відомі, принаймні, з епохи пізнього середньовіччя. Тоді, в результаті великих географічних відкриттів, помітно розширилися горизонти міжнародної торгівлі та підприємцям знадобилися великі суми капіталу, щоб використовувати нові можливості.
Зростання багатства суспільства і ступінь задоволення його потреб у вирішальній мірі залежали від страхування.

Перший з відомих в світовій практиці договорів страхування був оформлений в Генуї в 1347. Перший письмовий договір страхування життя, що дійшов до наших днів, був укладений в Англії в XVI в. Страхування виникло і розвивалося, маючи своїм кінцевим призначенням задоволення потреб людини, його усвідомлених запитів в страховому захисті від різних випадковостей. У страхуванні реалізувалися певні економічні відносини, що складаються між людьми в процесі виробництва, розподілу, обміну та споживання, матеріальних благ. Воно надавало всім господарським суб'єктам гарантії у відшкодуванні збитку.

Тісно пов'язані між собою страхування та підприємництво. Як тип господарської поведінки підприємництво має потребу у страхуванні. Для підприємництва характерно організаційно-господарське новаторство, знаходження нових, більш ефективних способів використання ресурсів, гнучкість, постійна самообновляемость, готовність йти на ризик. Виникають страхові інтереси як форма вираження матеріальних потреб. Ці страхові інтереси орієнтують підприємництво на оволодіння перспективними факторами розвитку, на пошук нових сфер застосування капіталу.

Як економічна категорія страхування є системою економічних відносин, що включає сукупність форм і методів формування цільових фондів грошових коштів та їх використання на відшкодування збитку при різних непередбачених несприятливих явищах, а так же на надання допомоги громадянам при настанні певних подій в їхньому житті. Перехід до ринкової економіки забезпечує суттєве зростання ролі страхування в суспільному відтворенні, значно розширює сферу страхових послуг. При командно-адміністративній системі управління народним господарством, домінуючої ролі державної власності і слабкої економічної відповідальності керівників і трудових колективів за її збереження страхування не могло отримати належного йому місця в економіці.

Розгортання ринкових відносин, коли кожен товаровиробник починає діяти на свій страх і ризик, підвищує роль і значення страхування. При цьому, разом з традиційним назначеніем-забезпеченням захисту від природної стихії (землетрусу, повені, бурі тощо.), Випадкових подій технічного і технологічного характеру (пожежі, аварії, вибуху та ін.), Об'єктом страхування все більше стають збитки від різних криміногенних явищ (крадіжки, розбійні напади, викрадення транспортних засобів та ін.). Підприємства та організації різних форм власності, виступають у ролі страхувальників, відчувають потребу у відшкодуванні не тільки збитку, що виражається в загибелі або пошкодженні основних фондів і оборотних коштів, а й у компенсації недоотриманого прибутку або додаткових витрат через змушених простоїв підприємства
(неритмічні поставки сировини, неплатоспроможність оптових покупців).

Зміни торкаються також сферу майнового та особистого страхування громадян, що безпосередньо пов'язано з економічними інтересами населення.
Співвідношення довгострокових і короткострокових договорів страхування, поєднання ризикових і ощадних умов страхування, рівень банківського відсотка на резерв внесків за договорами страхування життя, облік цінових тенденцій і здійснення антиінфляційних заходів з переходом до ринкової економіки неминуче стають предметом страхової політики. Зростає пропозиція страхових послуг. Відбувається поступове формування страхового ринку.
Пріоритет віддається добровільними видами страхування, хоча в певних сферах зберігається або навіть вводиться обов'язкове страхування (наприклад, медичних витрат військовослужбовців від нещасних випадків та ін.)

В економіці ринкового типу страхування виступає, з одного боку, засобом захисту бізнесу і добробуту людей, а з іншого - комерційною діяльністю, що приносить прибуток. Джерелами прибутку страховика виступають доходи від власне страхової діяльності, від інвестицій тимчасово вільних грошових коштів в об'єкти матеріального виробництва, невиробничої сфери, акції підприємств, банківські депозити і т.д.

Страхування служить важливим фактором стимулювання господарської активності в умовах ринкової економіки, створює для всіх учасників ринкових відносин рівні права, дає сильні психологічні мотивації економічної діяльності, прагнення отримати вигоду, бажання ризикнути,
«перевірити себе» .

Страхування також передбачає замкнутий перерозподіл збитку за допомогою спеціалізованого грошового страхового фонду, утвореного за рахунок страхових внесків. При страхуванні виникають перерозподільні відносини щодо формування та використання цього фонду, що наближає страхування до фінансів, але водночас і підкреслює особливості.
Рух грошової форми вартості в страхуванні підпорядковане ступеня ймовірності нанесення збитку в результаті настання страхового випадку.

Є одна особливість страхування, яка наближає його до категорії кредиту, - це зворотність коштів страхового фонду.

Відомо, що саме кредит забезпечує зворотність отриманої грошової позики. Однак, відзначаючи таку зворотність страхових платежів як характерну рису страхування, слід мати на увазі, що вона відноситься, насамперед, до страхування життя. Дійсно, велика частина внесків
(нетто-платежі) повертається при настанні страхового випадку (дожиття застрахованого до певного терміну або у разі його смерті). Це дійсно повернення внесків, і він має обов'язковий характер. Але при майновому страхуванні від нещасних випадків і при багатьох інших видах страхування виплати страхового відшкодування або іншим ризиковим видам втрачається адресність цих сум. Економічне цих виплат відмінно від повернення страхових платежів.

Таким чином, виступаючи в грошовій формі, закріплюючи ці відносини юридичними документами, страхування має риси, що з'єднують його з категоріями «фінанси» і «кредит» , і в той же час як економічна категорія має характерні тільки для неї функції, виконує притаманну лише їй роль.

Функції страхування і його зміст як економічної категорії органічно пов'язані. В якості функцій економічної категорії страхування можна виділити наступні:

1. Формування спеціалізованого страхового фонду грошових коштів.

2. Відшкодування збитків та особисте матеріальне забезпечення громадян.

3. Попередження і мінімізація збитку.

1.2 Функції страхування

Перша функція - це формування спеціалізованого страхового фонду коштів як плати за ризики, які беруть на свою відповідальність страхові компанії. Цей фонд може формуватися як в обов'язковому, так і в добровільному порядку. Держава виходячи з економічної і соціальної обстановки регулює розвиток страхової справи в країні.

Функція формування спеціалізованого страхового фонду реалізується в системі запасних і резервних фондів, що забезпечують стабільність страхування, гарантію виплат і відшкодувань. Якщо в комерційних банках акумулювання коштів населення з метою, наприклад, грошових накопичень, має місце тільки ощадний початок, то страхування через функцію формування спеціалізованого страхового фонду несе сберегательно-ризикове початок. У моральному плані кожний учасник страхового процесу, наприклад при страхуванні життя, упевнений в одержанні матеріального забезпечення на випадок нещасної події і при завершенні терміну дії договору. При майновому страхуванні через функцію формування спеціалізованого страхового фонду не тільки вирішується проблема відшкодування вартості постраждалого майна в межах страхових сум і умов, обговорених договором страхування, але і створюються умови для матеріального відшкодування частини або повної вартості постраждалого майна.

Через функцію формування спеціалізованого страхового фонду вирішуються проблеми інвестицій тимчасово вільних коштів у банківські й інші комерційні структури, вкладення коштів у нерухомість, придбання цінних паперів і т.д. З розвитком ринку в страхуванні незмінно буде удосконалюватися, і розширюватися механізм використання тимчасово вільних коштів. Значення функції страхування як формування спеціальних страхових фондів буде зростати.

Друга функція страхування - відшкодування збитку й особисте матеріальне забезпечення громадян. Право на відшкодування збитку в майні мають тільки фізичні і юридичні особи, які є учасниками формування страхового фонду. Відшкодування збитку через зазначену функцію

Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7
загрузка...
ur.co.ua

енциклопедія  з сиру  аджапсандалі  ананаси  узвар