загрузка...

трусы женские
загрузка...
Реферати » Реферати по страхуванню » Сучасний стан страхування в Росії і США

Сучасний стан страхування в Росії і США

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ

Російська економічна академія ім. Г.В. Плеханова

ФАКУЛЬТЕТ ЗАГАЛЬНОЕКОНОМІЧНИЙ

НАПРАВЛЕНИЕ ЕКОНОМІКА

КУРС 3

ДИПЛОМНА РОБОТА

СТУДЕНТА ___________________________________________

ТЕМА СУЧАСНИЙ СТАН СТРАХУВАННЯ

МОСКВА

2002

Зміст

Введення 3

Гл.1 Теоретичні та правові основи страхування 6

1.1. Страхування як економічна категорія. 6

1.2. Класифікація страхування. 10

3. Правові основи страхування. 24

Гл. 2. Загальна характеристика страхування 30

1. Сучасний стан страхування в Росії 30

2.2. Зарубіжний досвід страхування (на прикладі США) 51

Гл. 3. Перспективи розвитку страхування. 63

1. Проблеми страхування та основні напрями розвитку. 63

Висновок 71

Список використаної літератури 74

Введення

Ринкові перетворення в системі економічних відносин Росії пов'язані з докорінною зміною ролі і місця страхування в системі організації страхового захисту господарюючих суб'єктів і населення. Одна з основних задач сучасного періоду проведення економічних реформ полягає у формуванні вітчизняного страхового ринку, здатного забезпечити безперервність суспільного відтворення, що залежить від негативних наслідків, стихійних лих, природних і промислових катастроф, аварій та інших непередбачених подій, а також гарантувати соціальний захист населення в умовах зниження рівня державного соціального забезпечення та соціального страхування, кардинального реформування фінансової системи держави та демографічних змін у суспільстві. Ще більшої гостроти питанню формування російського страхового ринку додає той факт, що його побудова, включаючи створення фінансових основ страхування, державного нагляду, в тому числі, регулювання участі іноземних страховиків в наданні страхових послуг російським споживачам, законодавчих основ регулювання страхових відносин, відбувається в умовах глобалізації світового страхового ринку, що охоплює всі без винятку національні системи страхування.

Ринкові перетворення базових економічних відносин в суспільстві, пов'язані з появою приватної власності, відокремлених недержавних суб'єктів господарювання, дозволом приватного підприємництва, стали причиною появи принципово нових майнових інтересів, розширення об'єктивного платоспроможного попиту на страхування та формування комерційного страхового ринку, заснованого на принципах підприємницької ініціативи та державного нагляду за діяльністю приватних страховиків з метою захисту інтересів страхувальників.
Це об'єктивно породжує необхідність дослідження принципів діяльності страхового ринку, форм і методів державного нагляду в галузі страхування, обгрунтування державної політики в галузі страхування в перехідний період економічних реформ, розробки нових видів страхування одночасно з активним формуванням страхового законодавства .

Поява протягом останнього десятиліття величезного числа приватних страхових організацій (близько 1350), [17] зареєстрованих в країні; розробка і прийняття спеціальних законів та законодавчих актів, спрямованих на регулювання відносин у галузі страхування; зростання показників збору страхової премії, що досягла 106 784 000 000. руб. в 2000 р, підтверджують, що національна система страхування в результаті найважливіших перетворень системного характеру протягом останніх 10 років зазнала як кількісні, так і якісні зміни, і це дозволяє зробити висновок про наявність національного страхового ринку як самостійного сегменту економіки країни. Водночас ефективність страхових послуг, пропонованих російським страховим ринком національному споживачу: підприємцю і громадянину, - вкрай невелика. Частка страхової премії в загальному обсязі ВВП протягом останніх кількох років не перевищує 2,2%.
Середній розмір страхової премії на душу населення становить 31 долар США, що істотно нижче середньостатистичних показників розвитку світового страхового ринку (у країнах ЄС відповідно 8,53% і 1341 екю). За наявними оцінками лише близько 10% промислових об'єктів в країні застраховані, споживачі страхових послуг як і раніше в якості однієї з причин відмови від страхування називають «недовіра до страхових організацій» , так само як і до більшості фінансових інститутів в країні. Частка російського страхового ринку в сукупної страхової премії світового страхового ринку (в
2000 року понад 2,2 трлн. Дол.) Становить менше 1%. [7]

Росія все більшою мірою включається у світовий поділ праці, світовий фінансовий ринок, систему міжнародної торгівлі товарами і послугами, вирішуючи завдання вступу до Світової організації торгівлі, посилення своєї ролі як рівноправного економічного партнера в системі міжнародної виробничої, фінансової, технологічної інтеграції. Значною мірою ці процеси зачіпають національний страховий ринок і надають принципово важливий вплив на процеси його формування та визначення державної політики в галузі страхування.

Обмеженість вивчення міжнародного досвіду державного регулювання страхового ринку, відсутність формування всеосяжного і ефективного страхового законодавства, а також нерозуміння на державному та споживчому рівні сутності страхування, форм і методів організації страхового захисту, призвело до відсутності послідовного і виваженого підходу до проведення ринкових перетворень в системі національного страхування.

Це призводить до необхідності в системному і всебічному дослідженні закономірностей розвитку світового страхового ринку, вивченні процесів глобалізації міжнародної системи страхування в цілях глибокого розуміння принципів комерційного страхування, створення економічних і правових умов для ефективного розвитку національного страхового ринку, вироблення збалансованого підходу, що дозволяє поєднувати національні інтереси і реальності сучасного періоду розвитку світового страхового ринку.

Інтенсивна глобалізація світового страхового ринку, що має різні форми свого прояву, настійно вимагає від національних страхових ринків адаптації до нового режиму міжнародної торгівлі страховими послугами, який визначається процесами лібералізації страхового нагляду та дерегулювання страхових ринків, і одночасно по-новому ставить завдання ефективної взаємодії в рамках світового страхового ринку. Аналіз причин, форм і тенденцій глобалізації світового страхового господарства дозволяє оптимально формулювати напрямки та економічні стимули для розвитку національного страхового ринку, що має бути одним із напрямків економічних реформ в країні, а також фактором збалансованої інтеграції України у світове страхове господарство.

Основна мета роботи - проаналізувати стан російського страхового ринку на сучасному етапі розвитку. Виявити основні тенденції його розвитку. Визначити ступінь участі російського страхового ринку в міжнародній системі страхових послуг.

При написанні роботи використовувалися роботи відомих економістів зі страхування, статистичні збірники, періодичні видання та інтернет-джерела.
I. Теоретичні та правові основи страхування

1.1. Страхування як економічна категорія

Страхування - це спосіб відшкодування збитків, які зазнала фізична або юридична особа, за допомогою їх розподілу між багатьма особами (страховою сукупністю). Відшкодування збитків здійснюється з коштів страхового фонду, який знаходиться у віданні страхової організації
(страховика). Об'єктивна потреба в страхуванні обумовлюється тим, що збитки часом виникають унаслідок руйнівних факторів, взагалі не підконтрольних людині, як, наприклад, стихійні лиха. У подібній ситуації неможливо стягувати збитки з кого-небудь і заздалегідь створений страховий фонд може бути джерелом відшкодування збитку.

Як економічна категорія страхування є системою економічних відносин, що включає сукупність форм і методів формування цільових фондів грошових коштів та їх використання на відшкодування збитку при різних ризиках, а також на надання допомоги громадянам при настанні певних подій в їх життя. Воно виступає, з одного боку, засобом захисту бізнесу і добробуту людей, а з іншого
- видом діяльності, що приносить дохід. Джерелами прибутку страхової організації служать доходи від страхової діяльності, від інвестицій тимчасово вільних коштів в об'єкти виробничої і невиробничої сфер діяльності, акції підприємств, банківські депозити і т.д.

Економічна сутність страхування може бути показана через найважливіші поняття - економічні категорії, що відображають в абстрактному вигляді деякі сукупності однорідних специфічних економічних відносин.
Виділимо три такі категорії, що представляють інтерес в практиці і пізнанні страхування: економічна категорія страхового захисту суспільного виробництва; економічна категорія страхового захисту власності і доходів населення; економічна категорія страхування.

Людське суспільство може існувати, тільки виробляючи матеріальні блага. В процесі виробництва на всіх етапах руху суспільного продукту від виробництва до споживання люди активно вступають у відносини з силами природи і у відносини між собою. Інакше кажучи, суспільне виробництво має дві сторони: продуктивні сили
(відносини людей з природою) і виробничі відносини (відносини людей між собою в процесі виробництва). Суперечливий характер суспільного виробництва, незалежно від волі людей, породжує умови для виникнення надзвичайних обставин, настання випадкових подій, що мають негативні наслідки, а сам процес суспільного виробництва об'єктивно набуває ризикований характер.

Ризикований характер суспільного виробництва і необхідність компенсації можливих збитків є передумовою виникнення страхових відносин. В страховому ризик порушення безперервності суспільного виробництва і у відповідних захисних заходах їх сукупності і полягає сутність економічної категорії страхового захисту суспільного виробництва.

Сутність економічної категорії страхового захисту власності і доходів населення полягає в страховому ризик втрати власності, здоров'я та доходів населення, а також у відповідних захисних заходах і в їх сукупності.

Економічна категорія страхування - це теоретичний вираз реально існуючих суспільно-виробничих відносин між людьми з приводу попередження, локалізації та подолання негативних наслідків надзвичайних подій природного і соціального характеру, а також щодо безумовного відшкодування завданих ними збитків.

Економічні відносини страхування складні і різноманітні. Одна з особливостей економічних відносин, що представляють економічну категорію страхування, полягає в тому, що категорія страхування має низку аналогічних ознак з категорією фінансів. Як і фінанси, страхування зумовлене рухом грошової форми вартості при формуванні та використанні відповідних цільових фондів грошових коштів в процесі розподілу і перерозподілу доходів і накопичень. Однак фінанси в цілому пов'язані з перерозподілом доходів і накопичень для відшкодування збитку, пов'язаного з настанням надзвичайних подій. Тим самим страхування відрізняється імовірнісним рухом грошової форми вартості.

Економічні відносини страхування характерні замкнутістю перерозподільних відносин між зацікавленими сторонами з приводу солідарної розкладки збитку, нанесеного надзвичайною подією. Замкнута розкладка збитку заснована на імовірності того, що число постраждалих сторін, як правило, менше числа учасників страхування, особливо якщо число учасників велике. Для

Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
загрузка...
ur.co.ua

енциклопедія  з сиру  аджапсандалі  ананаси  узвар