загрузка...

трусы женские
загрузка...

Страхування

Зміст:

1. Введення

2. Поняття страхування

3. Форми і види страхування

4. Форма і зміст договору страхування

5. Державне регулювання страхової діяльності

Вступ:

Життя повне несподіванок. Людина може виявитися жертвою катастрофи або пограбування, раптово захворіти, внаслідок зміни ринкової кон'юнктури можуть не виправдатися розрахунки підприємця на отримання прибутку. У цих і в безлічі інших випадків виникає необхідність заздалегідь убезпечити себе від їх шкідливих наслідків або звести їх до мінімуму. Чимало людей постійно знаходяться в зоні підвищеного ризику. Це пожежники, працівники охоронних служб, рятувальники, інкасатори, представники цілого ряду інших професій. При надходженні їх на роботу або призов на службу відповідні міністерства, відомства та інші організації приймають на себе зобов'язання по страхуванню життя і здоров'я зазначених осіб.

Багато громадян напередодні старості і пов'язаного з нею зниження працездатності хочуть забезпечить собі хоча б прожитковий мінімум, для чого вдаються до послуг спеціалізованих організацій.

У всіх зазначених випадках мова йде про страхування, при якому спеціалізовані організації - страховики збирають внески з громадян і організацій - страхувальників, які уклали з ними договори страхування.

Прийнято вважати, що початок страховому справі було покладено було покладено в XVII в. в лондонській кав'ярні Едварда Ллойла. У кав'ярні зустрілися купці, багато з яких понесли чималих збитків внаслідок пішли в плавання і ніколи не повернулися кораблів. Нерідко кораблі і їх команда ставали, та й зараз стають, жертвами морських піратів. Купці вирішили у разі загибелі і зникнення кораблів не залишати в біді того, хто спорядив корабель в експедицію, а розподіляти понесений збиток між усіма. Для цього домовилися робити відрахування від вартості бере участь в експедиціях майна, за рахунок яких створювати особливий фонд. З цього фонду надавалася допомога купцеві, який потрапив у біду. Саме так і зародилося страхування в його сучасному розумінні.

Поняття страхування.

Відповідно до Закону РФ «Про організацію страхової справи в
Російської Федерації» [1] від 31 грудня 1997р. під страховою діяльністю слід розуміти діяльність щодо захисту майнових інтересів громадян, підприємств, установ і організацій при настанні певних подій
(страхових випадків) за рахунок грошових фондів, що формуються шляхом сплати ними страхових внесків (страхових премій) [ 2].

За рахунок цих фондів здійснюється відшкодування збитків та виплата страхових сум бере участі у страхуванні особам при настанні страхового випадку. Таким чином, в страховій діяльності можна виділити діяльність по створенню страхових фондів і безпосередньо захист прав зацікавлених в страхуванні осіб.

Страхувальники прагнуть до отримання грошової компенсації шкоди, заподіяної майну або особистості в результаті випадкових обставин, причому розмір цієї компенсації повинен бути якомога вище і вже у всякому разі, більше суми сплаченої страхової премії. Страхова виплата часом виступає для страхувальника єдиним способом покриття збитків. Нарешті, не можна забувати про почуття «захищеності» , яке відчуває страхувальник, який уклав договір з надійною страховою компанією.

Страховик, у свою чергу, має на меті одержати страхову премію, вкласти її в ті чи інші активи і витягти інвестиційний дохід. Укладання договорів страхування для нього - вид підприємницької діяльності, який можливий тому, що далеко не за кожним договором настає страховий випадок.

Наступ страхових випадків підпорядковане законам ймовірності.
Ймовірність розраховується математично, шляхом аналізу безлічі подій, і використовується при визначенні величини страхової премії.

Форми і види страхування.

За формою здійснення страхування поділяється на добровільне й обов'язкове. Підставою виникнення зобов'язання з добровільного страхування є тільки волевиявлення сторін - учасників відношення.
При обов'язковому страхуванні на страхувальника законом покладається обов'язок у певних випадках стати учасником страхового зобов'язання, застрахувати життя, здоров'я, майно інших осіб або свою цивільну відповідальність перед іншими особами за власний рахунок або за рахунок зацікавлених осіб. Законом встановлюються умови здійснення обов'язкового страхування, невиконання яких тягне майнову відповідальність страхувальника як перед вигодонабувачем по обов'язковому страхуванню, так і перед державою.

Обов'язкове страхування здійснюється на підставі договору.
Виняток становить різновид обов'язкового страхування - державне обов'язкове страхування, яке здійснюється за рахунок коштів бюджету. Об'єктом обов'язкового державного страхування є життя, здоров'я і майно певних категорій державних службовців.

Страхування здійснюється на підставі договорів майнового або особистого страхування, що укладаються громадянином або юридичною особою
(страхувальником) зі страховою організацією (страховиком). Страхування на підставі договорів є добровільним страхуванням. Причому договір добровільного особистого страхування є публічним договором.

Закон може покласти на певних осіб обов'язок страхувати життя, здоров'я або майно або свою цивільну відповідальність перед іншими особами за свій рахунок чи за рахунок зацікавлених осіб (обов'язкове страхування). У цих випадках страхування здійснюється шляхом укладання договорів відповідно до норм Цивільного кодексу РФ. Для страховиків укладання договорів обов'язкового страхування на запропонованих страховиком умовах не є обов'язковим.

Законом передбачено випадки обов'язкового страхування життя, здоров'я та майна громадян за рахунок коштів, наданих з відповідного бюджету (обов'язкове державне страхування).

Обов'язковому державному страхуванню підлягають, наприклад, федеральні судді, військовослужбовці, працівники прокуратури та службовці МВС.

Закон не наводить повного переліку страхових випадків, щодо яких може бути укладений договір страхування. Однак визначені випадки, страхування яких не допускається (ст. 928 ГК РФ). Розглянемо ці ситуації.

По-перше, не допускається страхування протиправних інтересів.

По-друге, не допускається страхування збитків від участі в іграх, лотереях і парі.

По-третє, не допускається страхування витрат, до яких особа може бути змушений з метою звільнення заручників.

Закон встановлює кілька видів страхових договорів в залежності від предмета страхування.

А) Майнове страхування.

За цим договором одна сторона (страховик) зобов'язується за обумовлену договором плату (страхову премію) при настанні передбаченого в договорі події (страхового випадку) відшкодувати іншій стороні
(страхувальникові ) або іншій особі, на користь якої укладено договір
(вигодонабувачу), заподіяні внаслідок цієї події збитки в застрахованому майні або збитки у зв'язку з іншими майновими інтересами страхувальника (виплатити страхове відшкодування) в межах визначеної договором суми (страхової суми).

За договором майнового страхування можуть бути, зокрема, застраховані наступні майнові інтереси:

1) ризик втрати (загибелі), недостачі або пошкодження певного майна;

2) ризик відповідальності за зобов'язаннями, які виникають внаслідок заподіяння шкоди життю, здоров'ю або майну інших осіб, а у випадках, передбачених законом, також відповідальності за договорами - ризик цивільної відповідальності;

3) ризик збитків від підприємницької діяльності через порушення своїх зобов'язань контрагентами підприємця або зміни умов цій діяльності по незалежних від підприємця обставинам, зокрема ризик неотримання очікуваних доходів - підприємницький ризик.

Майно може бути застраховане за договором страхування на користь особи
(страхувальника або вигодонабувача), має заснований на законі, іншому правовому акті або договорі інтерес у збереженні цього майна. В іншому випадку договір буде недійсним.

Договір страхування майна на користь вигодонабувача може бути укладений без вказівки імені або найменування вигодонабувача
(страхування «за рахунок кого слід» ). При укладенні такого договору страхувальникові видається страховий поліс на пред'явника. Такий страховий поліс пред'являється вигодонабувачем або страхувальником для здійснення своїх прав за договором.

За договором страхування ризику відповідальності за зобов'язаннями, які виникають внаслідок заподіяння шкоди життю, здоров'ю або майну інших осіб, може бути застрахований ризик відповідальності самого страхувальника чи іншої особи, на яку така відповідальність може бути покладена.

Особа, ризик відповідальності якого за заподіяння шкоди застрахований, має бути зазначено в договорі. Якщо ця особа в договорі не названо, застрахованим вважається ризик відповідальності самого страхувальника.

Договір страхування ризику завжди вважається укладеним на користь тієї особи, якій завдано шкоду, навіть якщо договір укладено на користь страхувальника або іншої особи, відповідальних за заподіяння шкоди, або в договорі не сказано, на чию користь він укладений.

Ризик відповідальності за порушення договору може бути застрахований за договором страхування ризику тільки на користь самого страхувальника. В іншому випадку договір буде нікчемним.

Підприємницький ризик може бути застрахований за відповідним договором тільки на користь страхувальника і предметом такого договору може бути тільки ризик самого страхувальника.

Договір страхування підприємницького ризику на користь особи, яка не є страхувальником, вважається укладеним на користь страхувальника.

Договір страхування підприємницького ризику особи, яка не є страхувальником, мізерний.

Закон передбачає майнове страхування за генеральним полісом.
Систематичне страхування різних партій однорідного майна (товарів, вантажів тощо) на подібних умовах протягом певного терміну може за погодженням страхувальника зі страховиком здійснюватися на підставі одного договору страхування - генерального поліса. Такий договір дозволяє спростити взаємини сторін, розвивати і зміцнювати їх співпраця, забезпечує безперервність страхового покриття.

Страхування по генеральному полісу може проводитися при дотриманні наступних умов: 1) предметом страхування повинно бути майно; 2) це майно має складатися з партій; 3) умови страхування для однорідного майна повинні бути подібними; 4) договір має бути укладений на визначений строк; 5) договір може бути укладений тільки при наявності угоди сторін.

Норми, що регулюють генеральний поліс є диспозитивними. Сторони можуть вносити свої умови в договір. У практиці комерційного страхування генеральні поліси укладаються для всіх партій майна (однорідного і неоднорідного). В полісі передбачається страхування на різних умовах, а дія договору не

Сторінки: 1 2 3 4 5
загрузка...
ur.co.ua

енциклопедія  з сиру  аджапсандалі  ананаси  узвар