загрузка...

трусы женские
загрузка...
Реферати » Реферати по страхуванню » ФінансиСтраховойРинокРК

ФінансиСтраховойРинокРК

План:


| Вступ | 3 |
| Глава 1 Загальна характеристика страхового ринку. | 4 |
| 1.1 Поняття, місце, функції страхового ринку і умови його | 4 |
| існування. | |
| 1.2 Структура страхового ранка і його види. | 8 |
| 1.3 Внутрішній зміст і зовнішнє оточення страхового ринку. | 11 |
| Глава 2 Аналіз стану страхового ринку Республіки Казахстан. | 12 |
| 2.1 Поточний стан страхового ринку. | 12 |
| 2.2 Синдром уповільненого розвитку. | 18 |
| Висновок | 21 |
| Список використаної літератури | 22 |

Введення

У цій роботі досліджуються поняття, функції, структура і види страхового ринку; аналізується стан страхового ринку Республіки
Казахстан, дається оцінка ефективності його розвитку та прогноз подальшого розвитку страхування в Республіці Казахстан.

Актуальність теми дослідження. Надійна і стабільна система страхування забезпечує високий рівень економічного захисту її учасників та успішного функціонування їх у ринковій економіці, що є необхідною передумовою зростання і стабільності економіки в цілому. У стратегічних планах розвитку Республіки Казахстан велике значення акумулюванню і ефективним розподілом великих фінансових коштів, страхування є досить ефективним засобом, що забезпечує контроль і заощадження фінансових фондів.

Цілі і завдання роботи. Метою дослідження є розкриття сутності і структури сучасної страхової системи в ринковій економіці та тенденції її розвитку.
Мета дослідження визначає постановку наступних завдань: розгляд сутність і функції страхового ринку; проаналізувати поточний стан страхового ринку Республіки Казахстан; дати прогноз про перспективи розвитку страхування в Республіці Казахстан.

Використана інформація. При написанні роботи були використані наступні джерела інформації: монографії; підручники та навчальні посібники; журнали періодичній пресі; всесвітня мережа Інтернет; статистичні дані Агентства з статистики РК; статистичні дані Національного Банку Республіки Казахстан.

Структура роботи. Робота складається з вступу, двох розділів, п'яти підрозділів, висновків та списку використаної літератури.

Глава 1 Загальна характеристика страхового ринку.

1.1 Поняття, місце, функції страхового ринку і умови його існування.

Страховий ринок - це особлива соціально-економічне середовище, певна сфера грошових відносин, де об'єктом купівлі-продажу виступає страховий захист, формується пропозиція і попит на неї.

Страховий ринок можна розглядати також:

> як форму організації грошових відносин з формування та розподілу страхового фонду для забезпечення страхового захисту суспільства;

> Як сукупність страхових організацій (страховиків), які беруть участь у наданні відповідних страхових послуг.

Споживчі властивості даних продуктів дуже специфічні і відмінні від інших продуктів фінансового ринку. Їх специфіка відбувається з сутності страхування. Відповідно до Закону РК «Про страхову діяльність» від 18 грудня 2000, № 126 - II ЗРК під страховою діяльністю слід розуміти діяльність щодо захисту майнових інтересів громадян, підприємств, установ і організацій при настанні певних подій
(страхових випадків) за рахунок грошових фондів, що формуються шляхом сплати ними страхових внесків (страхових премій). Загроза інтересам суб'єктів страхового ринку існує завжди, але не носить обов'язкового характеру.
Ця загроза реальна, але вероятностна за своєю суттю. Реальна для суспільства, а для кожного індивіда вероятностна. Тому завжди існує вибір і розрахунок: купувати (продавати) або купувати (не продавати) той чи інший страховий продукт. Очевидно, що для реалізації цього вибору страхової продукт повинен завжди бути присутнім на фінансовому ринку. Дане присутність і формує страхування як складову частину фінансових відносин.

Кожний страховий продукт співвідноситься з конкретним об'єктом страхування
(те, що страхується), визначає причини страхування (страховий ризик), його (страхову суму), ціну ( страховий тариф), умови грошових платежів (розрахунків) в передбаченні тих подій, від яких останній страхується. Свідченням (сертифікатом) страхового продукту служить документ, званий страховим полісом. Поліс підтверджує факт укладеного договору страхування (купівлі-продажу страхового продукту), який завжди предметен, адресований учасникам страхування, містить основні кількісні параметри угоди, є юридичним документом.

Специфіка страхового продукту (його видима сторона) в тому, що страховий внесок завжди менше страхової суми. Таке співвідношення забезпечує ринкову привабливість страхових продуктів і відповідний попит на них. Видима вигода від покупки страхового продукту очевидна. Але вона не означає втрати продавця, оскільки кількість полісів
(покупців) зазвичай більше, ніж число страхових випадків. В силу цього продавець (страховик) не несе втрат, якщо ціна страхового продут визначено правильно. Можна припустити, що страхування - це своєрідна «гра» між покупцями і продавцями страхових продуктів, тобто страхувальниками і страховиками. Сумарна величина «виграшів» і
«програшів» у цій грі повинна бути зведена до нуля (теоретично).

Страховиком встановлюється певні співвідношення між платежами страхувальників і страховика, виникаючими щодо купівлі-продажу страхового продукту, тобто визначають ціну страхового продукту (тариф).
Рівень тарифу має бути досить низький, щоб забезпечити збут даного страхового продукту, але і в той же час досить високий, щоб покрити витрати страховика на виплату відшкодувань і утримання апарату, а також забезпечити необхідну прибуток. Ця суперечлива задача вирішується на основі використання імовірнісних розрахунків.

Тариф, з одного боку, містить в собі величину страхового ризику (і отже, визначає його ціну). З іншого - представляється деякою середньою величиною. Між тим страхові події діють «не в середньому» , а вибірково, адресно. Дане протиріччя вирішується шляхом відповідної диференціації цін страхового продукту за категоріями його покупців, з урахуванням їх індивідуальних ризиків. Іншими словами, в процедуру купівлі-продажу страхових продуктів вводиться система знижок і накидок, при якій враховуються індивідуальні особливості страхувальників і який одночасно зацікавлює і навіть змушує страхувальника до бережного ставлення до застрахованій об'єкту, тобто мінімізації страхового ризику.

Таким чином, вартість і ціна страхування як кількісні характеристики страхового продукту - цілком конкурентні величини.
Необхідність продати страховий продукт змушує страховика до вдосконалення страхових продуктів, зниження цін на них. Необхідність отримати прибуток, навпаки, вимагає підвищення цін. Звідси страховий ринок регулюється попитом і пропозицією на страхові продукти, за винятком тих випадків, коли страхування об'єктів (суб'єктів) здійснюється в обов'язковому порядку (тобто за законом).

Об'єктивною основою розвитку страхового ринку є виникаюча в процесі відтворення потреба забезпечення безперебійності фінансово-господарської діяльності та надання грошової допомоги у разі настання непередбачених несприятливих подій.

Підставами страхового ринку є: вільна ринкова економіка, різноманіття форм власності, вільне ціноутворення - розрахунок тарифних ставок, наявність конкуренції, свобода вибору, розробка та впровадження нових видів страхових послуг і т.д.

Обов'язкові умови існування страхового ринку:

> наявність суспільної потреби у страхових послугах - формування попиту;

> Наявність страховиків, здатних задовольнити цю потребу, - формування пропозиції.

У зв'язку з цим виділяють ринок страховика і ринок страхувальника.
Функціонуючий страховий ринок являє собою складну, інтегровану систему, що включає різні структурні ланки. Первинна ланка страхового ринку - страхове товариство або страхова компанія. Саме тут здійснюється процес формування і використання страхового фонду, проявляються економічні відносини, переплітаються особисті, групові, колективні інтереси.

Крім того, на страховому ринку також діють і інші його суб'єкти: перестрахувальні компанії, посередники страховика - страхові агенти і брокери (маклери), різні об'єднання страховиків: страхові пули, союзи і т.д.

Перелік видів страхування, представлених на страховому ринку, визначає асортимент страхових послуг, включаючи додаткові, індивідуальні умови за договорами страхування.

Місце страхового ринку обумовлено двома обставинами. З одного боку, існує об'єктивна потреба в страховому захисті, що і призводить до утворення страхового ринку в соціально-економічній системі суспільства. З іншого боку, грошова форма організації страхового фонду забезпечення страхового захисту пов'язує цей ринок із загальним фінансовим ринком.

Місце страхового ринку в фінансовій системі зумовлено як роллю різних фінансових інститутів у фінансуванні страхового захисту, так і їх значенням як об'єктів розміщення інвестиційних ресурсів страхових організацій і обслуговування страхової, інвестиційної та інших видів діяльності (рис. 1 ).

Рис. 1 - Місце страхового ринку в фінансовій системі.

Загальність страхування визначає безпосередній зв'язок страхового ринку з фінансами підприємств, фінансами населення, банківською системою, державним бюджетом та іншими фінансовими інститутами, в рамках яких реалізуються страхові відносини. У таких відносинах відповідні фінансові інститути виступають як страхувальники і споживачі страхових продуктів. Специфічні відносини складаються між страховим ринком і державним бюджетом і державними позабюджетними фондами, що пов'язано з організацією обов'язкового страхування.

Стійкі фінансові відносини має страховий ринок з ринком цінних паперів, банківською системою, валютним ринком, державними і регіональними фінансами, де страхові організації розміщують страхові резерви та інші інвестиційні ресурси.

Функціонування страхового ринку відбувається в рамках фінансової системи як на партнерській основі, так і в умовах конкуренції. Це стосується конкурентної боротьби між різними фінансовими інститутами за вільні грошові кошти населення і господарюючих суб'єктів. Якщо страховий ринок, наприклад, пропонує страхові продукти по страхуванню життя, то банки - депозити, фондовий ринок - цінні папери і т.д.

Страховий ринок виконує ряд взаємозалежних функцій: компенсаційну
(поворотну), накопичувальну, розподільну, попереджувальний і інвестиційну.

Основна функція страхового ринку - компенсаційна функція, завдяки якій існує інститут страхування. Зміст функції виражається в забезпеченні страхового захисту юридичним і фізичним людям у формі відшкодування збитку при настанні несприятливих явищ, яке було об'єктом страхування.

Накопичувальна або ощадна функція забезпечується страхуванням життя і дозволяє накопичити в рахунок укладеного договору страхування заздалегідь обумовлену страхову суму.

Розподільна функція страхового ринку реалізує механізм страхового захисту. Сутність функції виражається у формуванні та цільове використання

Сторінки: 1 2 3 4 5
загрузка...
ur.co.ua

енциклопедія  з сиру  аджапсандалі  ананаси  узвар