загрузка...

трусы женские
загрузка...
Реферати » Реферати з будівництва » Методичні рекомендації з виконання розрахунково-графічних робіт з опору матеріалів

Методичні рекомендації з виконання розрахунково-графічних робіт з опору матеріалів


Міністерство освіти Російської Федерації

Курський державний технічний університет

Кафедра опору матеріалів та будівельної механіки

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ з виконання розрахунково-графічних робіт з опору матеріалів

Курськ 2003
Укладачі: Л. Ю. Ступішін, А. В. Масалов
УДК 539.3 / 8

Рецензент канд. техн. наук., доцент теоретичної механіки Міщенко В. Я.

Методичні рекомендації з виконання розрахунково-графічних робіт з опору матеріалів / Курск.гос.техн.ун-т; Упоряд. Л. Ю. Ступішін, А. В.
Масалов. Курськ 2003

Викладаються методичні рекомендації з виконання розрахунково-графічних робіт з опору матеріалів.

Призначені для студентів технічних спеціальностей.

Іл. 14. Табл. 1

Редактор Т. Н. Іванова

Підписано до друку 16.11.95. Формат 60 х 84 1/16.
Друк офсетний
Усл.печ.л.3, 74 Уч.ізд.л. 3,96 Тираж 200 прим.
Замовлення 464. Безкоштовно
Курський державний технічний університет.
Видавничо-поліграфічний УСІТР. Курського державного технічного університету. 305035, Курс, вул. 50 років Жовтня, 94.

ВСТУП

I. Загальні зауваження

При вивченні дисциплін кафедри найбільші труднощі у студентів виникають при вирішенні практичних завдань.
Разом з тим саме рішення завдань значною мірою сприяє розвитку інженерного мислення у студентів, придбання ними необхідних навичок міцності розрахунків елементів інженерних конструкцій. У справжній методичній розробці докладно розглянуті рішення типових завдань, а також викладені вимоги щодо виконання та оформлення індивідуальних розрахунково-графічних робіт, передбачених програмками курсів опору матеріалів, механіки деформованого твердого тіла, прикладної та технічної механіки для студентів денного навчання всіх спеціальностей.

2. Основні вимоги щодо виконання розрахунково-графічних робіт

1.2.1 Оформлення титульного аркуша

Все розрахунково-графічні роботи виконуються з стандартних аркушах паперу з розмірами 210 х 297 мм, окроплених в зошит.
Титульний лист (передній лист обкладинки) оформляється відповідно до вимог ЕСКД. Всі написи на титульному аркуші розташовуються в строго визначених місцях виконуються креслярським шрифтом. Дозволяється виконувати титульний лист в комп'ютерному варіанті.

Рекомендується наступні номери шрифту для конкретних написів:
«Міністерство освіти РФ» - шрифт № 7 +; в комп'ютерному варіанті шрифт
Times 16пт;
«Курський державний технічний університет» - шрифт № 5; в комп'ютерному варіанті шрифт Times 14пт;
«Кафедра опору матеріалів та будівельної механіки» - шрифт № 5; в комп'ютерному варіанті шрифт Times 14пт; назвою розрахунково-графічної роботи - шрифт № 10; в комп'ютерному варіанті
Times 18пт;
«Розрахунково-графічна робота № ...» - шрифт № 7; в комп'ютерному варіанті Times
14пт;
«Виконав ...» , «Перевірив ...» - шрифт № 5; в комп'ютерному варіанті Times 14пт; рік виконання роботи - шрифт № 5; в комп'ютерному варіанті Times 14пт.

1.2.2. Оформлення розрахунково-пояснювальної записки

Розрахунково-пояснювальна записка повинна бути досить короткою, без зайвих докладних пояснень і теоретичних висновків, наявних у підручниках та інших навчальних посібниках, але не надто короткою, що містить один тільки формули і обчислення . У розрахунково-пояснювальній записці від початку до кінця повинна чітко простежуватися логічний зв'язок виконуваних операцій, а також повинні бути відзначені підстави для виконання цих операцій. Наведені в справжньої методичної розробці приклади вирішення окремих завдань можуть послужити основою для складання записок.

Формули, що наводяться в записці, повинні бути, як правило, записані спочатку в загальному вигляді, а потім вже повинна бути проведена підстановка вихідних даних і виконані необхідні обчислення. При підстановці вихідних даних потрібно уважно стежити за дотриманням однакової розмірності. Після отримання значення шуканої (проміжної або остаточної) величини обов'язково проставляється її розмірність.

Усі записи в розрахунково-пояснювальній записці ведуться чорнилом на одній стороні аркуша паперу чіткими розбірливим почерком, з відстанню між рядками в 8/12 мм.

На кожній сторінці оставляются поля: зліва шириною 25 мм - для скріплення аркушів у зошит, і справа - 10мм.

Якщо у автора розрахунково-графічної роботи нерозбірливий почерк, то записку він має виконувати креслярським шрифтом.

Виклад текстового матеріал записки слід вести від першої особи множини, наприклад: «... визначаємо ...» , «... обчислюємо ...» , «... знаходимо ...» , і т.д., або в безособовій формі: «... можна визначити ...» , тощо, а не «... я визначаю ...» , «... знаходжу ...» , і т.д. Текст всій записки повинен бути витриманий в єдиній стилі; наприклад, якщо пояснення ведуться в безособовій формі, то ця форма повинна зберігатися у всій роботі.

Наприкінці записки необхідно привести перелік літератури, використаної студентом в процесі виконання роботи, в тій послідовності, в якій літературні джерела відзначені квадратними дужками в тексті.

У сторінки розрахунково-графічної роботи повинні бути послідовно пронумеровані в правій верхній частині сторінки арабськими цифрами з крапкою.
Нумерація сторінок повинна бути наскрізне від титульного аркуша до останньої сторінки, включаючи креслення (схеми). На титульному аркуші, який є першою сторінкою, номер сторінки не ставиться, хоча і мається на увазі.

1.2.3. Виконання графічної частини роботи

Графічна частина роботи виконується на папері форматі А4 (210 х 297 мм) або формату А3 (297 х 480 мм) олівцем або тушшю з застосуванням необхідних креслень інструментів.

Відповідно до заданої схемою по числовим даними варіанту викреслюється в масштабі схема споруди (розрахункова схема, поперечні перерізу бруса тощо), на якій проставляються вихідні дані (розміри) як в буквених позначеннях, так і в числах, а також наноситься задана навантаження. Крім того, всі розміри, використовувані в розрахунках, також повинні бути показані на кресленні. Епюри внутрішніх зусиль (напруг, переміщень) повинні викреслюватися строго під розрахунковою схемою бруса (або поруч з нею).
На розрахунковій схемі повинні бути відзначені всі перетину, для яких, визначаються внутрішні зусилля; на епюрах обов'язково проставляються значення обчислених характерних ординат. Для кожної екстремальної точки будь епюри обов'язково визначається її ситуацію і підраховується значення ордината (max або min). Епюри заштриховуєш тонкими лініями (відстань між лініями 2 +3 мм). Перпендикулярно осі елемента конструкції. На заштрихованому поле епюри проставляється її знак «+» або «-» .

1.2.4. Захист розрахунково-графічних робіт

Кожним студентом все розрахунково-графічні роботи мають виконуватися і здаватися на перевірку викладачеві у строки, передбачені графіком роботи студентів у поточному семестрі. Після виправлення студентом всіх помилок, відзначений їх викладачем при перевірці, кожна розрахунково-графічна робота повинна бути захищена. При виправленні помилок з перевіреної роботи ні в якому разі нічого не викидається. Виправлення акуратно записуються студентом на чистих сторінках. На захист студенти приносять виправлені роботи, здають їх викладачу, отримують індивідуальні картки-завдання на вирішення завдання з відповідного розділу курсу. На вирішення завдання відводиться максимум 30 +40 хв. Якщо студент успішно вирішив завдання і у викладача немає ніяких додаткових зауважень з розрахунково-графічної роботі, то захист вважається закінченою. Після захисту робота залишається у викладача. Якщо студентом всі роботи захищені успішно і вчасно, то в кінці семестру він автоматично отримує залік за курсом. У разі, коли студент при захисті не справляється з вирішенням типових завдань, то викладачем призначається додатковий захист (не більше двох разів!).
Якщо студентом будь розрахунково-графічні роботи не захищені в перебігу семестру, то їх захист і здача заліку за курсом виробляється в залікове - екзаменаційну сесію.

ПРИКЛАДИ РІШЕННЯ ТИПОВИХ ЗАДАЧ

ПРИКЛАД 1

Для зображеного на рис. 1.1. поперечного перерізу потрібно:

1. Визначити положення центра ваги перерізу;

2. Визначити положення головних центральних осей інерції;

3. Обчислити величини головних центральних моментів інерції.

Вихідні дані: а = 1,8 м.

РІШЕННЯ
1. Визначення положення центра ваги перерізу.
Розбиваємо перерізу на прості фігури, центри ваги яких відомі
(рис. 1.1.):
1) півколо з радіусом R = а;
2) прямокутник зі сторонами 3/4А * 2а;
3) трикутник з основою а і висотою а / 2.

Визначимо геометричні характеристики складових фігур (У - координата центра ваги; А - площа; J. - моменти інерції щодо власних головних центральних осей).

Зобразимо задані перерізу у певному масштабі і виберемо вихідні осі
(осі, в яких визначатиметься центр тяжкості). Приклад як вихідних власні осі фігури «2» (рис. 1.2).

Визначимо координати центру ваги всієї постатей «з» в обраній вихідної системі координат. Оскільки вісь - вісь симетрії всієї фігури, то центр ваги лежить на осі і Координат дорівнює (рис.1.2):

Відкладаємо відрізки і і відзначаємо центр ваги С (рис

1.2).

Перевіримо правильність визначення центру ваги. Статичний момент всієї постаті щодо осей, що проходять через центр ваги, дорівнює нулю.

Визначимо (рис. 1.2):


Центр ваги знайдений вірно.
2. Визначення положення головних центральних осей.
Заданий перетин має вісь симетрії Yc. Отже, відцентровий момент
- головні центральні осі.

4. Обчислення вілічіни головних центральних моментів інерції.

Зміщеним центром ваги С1, С2, С3 від осей Yc і Zc показано на рис.

1.2. Чисельні значення наведені вище. Значення моментів інерції складових постатей щодо власних осей наведені у розділі 1.

ПРИКЛАД 2

Для зображеного на рис. 2.1. поперечного перерізу бруса потрібно:

1) визначити положення центра ваги перерізу;

2) визначити положення головних центральних осей інерції;

3) обчислити величини головних центральних моментів інерції.

Вихідні дані: елемент 1 - [№ 20, елемент 2 - I № 20 елемент 3 - прямокутник

300 х 20 (), мм.


РІШЕННЯ

1. Визначення центра ваги поперечного перерізу.

Сторінки: 1 2 3
 
Подібні реферати:
Посилення залізобетонних балок з нормальними тріщинами
Будемо виходити з припущення, що вісь центру ваги проходить по середині висоти перерізу балки. Отже, момент інерції площі поперечного перерізу визначається за формулою:
Несучі конструкції одноповерхового промислового будинку з мостовими кранами з ...
Поперечний армування проектуємо у вигляді горизонтальних сіток С-3 з арматури класу А-I, крок сіток приймаємо S = 150 мм (hс / 4 = 800/4 = 250 мм. В межах висоти подколонніка розташовується шість сіток С-2
Бетоноукладач
Для укладання бетонної суміші в форми застосовують різні бетоноукладачі. Бетоноукладач з гвинтовим живильником призначений для укладання бетонної суміші в форми при виробництві напірних ж. б. труб методом Гідропром
Розрахунок причалу і акваторії порту
Основні причини спаду вантажообіг морських портів України - незавершеність реформ в галузі економіки, управління, брак досвіду в господарської діяльності в нових економічних умовах, митні та
Несучі конструкції одноповерхового промислового будинку з мостовими кранами з ...
Вага покриття Вага кр.стойкі Вага ср.стойкі для кр.cт для ср.ст надкран підкрався надкран підкрався 508.10 0.00 25.70 107.60 0.00 0.00 Вага підфарбуй Вага навісних панелей Сніг для балки та шляхи в сеч1-1 в сеч2-2 в
Перспективи розвитку петербурзького порту
- Глава 3. Розвиток інших портів на Балтійському морі. 3. Висновок. 4. Додаток 1. Вантажообіг петербурзького морського порту в період з 1995 по 2001 рік. 5. Додаток 2. Структура вантажообігу
Організація будівельного виробництва
Будівництво - одна з найважливіших і великих галузей народного господарства. Продуктом функціонування будівельної галузі є створення цивільних, промислових, житлових та ін будівель.
Бізнес-план ВАТ Будівельний трест № 12
Зі складу Будтресту № 12 були виділені: в 1965 році - будтрест № 17 в 1965 році - трест «Могілевсельстрой» в 1967 році, - трест «Крічевсельстрой» в 1971 році-Домобудівний комбінат.
Розрахунок процесу конвективного сушіння сипучого матеріалу в барабанній, що оберта ...
За наведеними даними провести розрахунок матеріального і теплового балансів процесу сушіння з допомогою діаграми Рамзіна. Зробити розрахунок габаритів барабанної сушарки. Залежно від типу матеріалу використовують
Несучі конструкції одноповерхового промислового будинку з мостовими кранами з ...
Грунтові води виявлені в четвертому шарі. Оцінюючи дані інженерно-геологічних умов слід зауважити, що грунти цілком задовольняють проектованому будівлі. Вплив споруди на виникнення геологич
загрузка...
ur.co.ua

енциклопедія  з сиру  аджапсандалі  ананаси  узвар