загрузка...

трусы женские
загрузка...

Митні преференції

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВСТУП 3


ОСНОВНА ЧАСТИНА 7


Глава 1 РОЛЬ митно-тарифного регулювання В СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОГО
РЕГУЛЮВАННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 7

1.1 ОСНОВНІ МЕТОДИ РЕГУЛЮВАННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 7
1.2 ІСТОРИЧНИЙ ЕКСКУРС В ІСТОРІЮ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЗОВНІШНЬОЇ
ТОРГІВЛІ 11
1.3 митно-тарифного регулювання 14

Митний тариф в зовнішньоторговельному регулювання 18

Ставки митних зборів і порядок їх встановлення (законодавча база визначення ставок) 24

Правові засади справляння митних зборів 27

Країна походження 29

Режим найбільшого сприяння 34

Митна вартість товару 36

Глава 2 ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ систему тарифних преференцій В РОСІЙСЬКІЙ
ФЕДЕРАЦІЇ 38

2.1 ІСТОРИЧНИЙ ШЛЯХ ВИНИКНЕННЯ ПРЕФЕРЕНЦІЙ 38
2.2 ЗАГАЛЬНА СИСТЕМА ПРЕФЕРЕНЦІЙ 41
2.3 НАЦІОНАЛЬНА СИСТЕМА ПРЕФЕРЕНЦІЙ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ 43
2.4 НАДАННЯ тарифних преференцій СТОСОВНО ТОВАРІВ ВВОЗМИХ ІЗ
ЧИСЛА найменш розвиненим країнам В РАМКАХ РНБ 46
2.5 наданні тарифних преференцій у СТАВЛЕННЯ ТОВАРІВ ввозяться з
ЧИСЛА РОЗВИВАЮТЬСЯ КРАЇН В РАМКАХ НСП 51
2.6 ОСОБЛИВОСТІ заповнення вантажної митної декларації ЗА УМОВИ
НАДАННЯ тарифних преференцій 57

ГЛАВА 3 ДОСВІД Великолуцькому митниці У НАДАННІ тарифних преференцій
60

3.1 АНАЛІЗ ПРАКТИКИ НАДАННЯ тарифних преференцій 60

ПРИКЛАД 1 60

ПРИКЛАД 2 62

ПРИКЛАД 3 64

3.2 ДИНАМІКА І АНАЛІЗ наданні тарифних преференцій у
Великолуцькому митниці 66


ВИСНОВОК 71


Список використаної літератури 76

ВСТУП

Характер і завдання зовнішньоекономічного, в тому числі тарифного регулювання тісно пов'язано із загальною економічною обстановкою в країні, з внутрішніми і зовнішніми умовами її розвитку.

Проведені в Росії реформи не мають аналогів у світовій практиці за своїми масштабами і термінах проведення. Всі ці зміни глобальним чином торкнулися і сферу зовнішньоекономічної діяльності. Ринкові реформи, що почалися в другій половині 1980-років, у якості одного з найважливіших своїх напрямків припускали лібералізацію зовнішньоторговельної діяльності.
Наступну демонтаж системи державної монополії зовнішньої торгівлі привів до відновлення нормальної практики митно-тарифного регулювання, як основного напрямку митної політики.

Серед напрямків, значення яких за останні роки постійно зростає, є митна справа і митна політика, що є складовою частиною внутрішньої і зовнішньої політики держави.
Митна політика ставати важливими активними чинниками формування економічних відносин, як усередині країни, так і формування її зовнішньоекономічної діяльності.

Митно-таріфное регулювання зовнішньої торгівлі Росії є одним з найважливіших економічних методів управління. Прийняття у травні 1993 року і набуття чинності з 1 липня 1993 Закон РФ "Про Митний тариф" посилило роль і значимість митно - тарифного регулювання, його складових елементів. Прийняттям даного закону була встановлена ??головна мета, це встановлення порядку формування та застосування митного тарифу, а також визначення митної вартості, країни походження товарів, питання тарифних пільг та ін.

Питання митно - тарифної політики регулюється низкою міжнародних договорів, угод, конвенцій, в яких визначені на багатосторонній основі багато принципів, правила, умови, організаційна база Митно - тарифної системи.

Одним з напрямків, що отримав широке поширення у світовій практиці є система надання різного роду преференцій, у тому числі пов'язаних з країною походження.

Згідно із Законом РФ «Про митний тариф» при здійсненні торгово-політичних відносин РФ з іноземними державами допускається встановлення преференцій з митного тарифу РФ у вигляді звільнення від оплати митом, зниження ставок мита або встановлення тарифних квот на преференційний ввезення (вивезення) у відношення товарів:

. походять з держав, що утворюють разом з РФ зону вільної торгівлі або митний союз або підписали угоди, мають метою створення такої зони або такого союзу;

. які з країн, що користуються національною системою преференцій РФ, переглядаємо періодично, але не рідше ніж один раз на п'ять років, Урядом РФ.

Якщо підвести підсумок, то можна дати коротке визначення преференцій.
Під преференціями розуміються особливі пільги, надані однією державою іншій на засадах взаємності або в односторонньому порядку без поширення на треті країни. Такі пільги встановлюються щодо всіх товарів або їх окремих видів.

Актуальність проблеми надання тарифних преференцій на сьогоднішній момент не викликає сумніву: це відбивається у збільшення обсягів ввезених товарів претендують на надання преференцій, розширення географії ввезення.

Але при цьому надання тарифних преференцій має супроводжуватися суворим контролем, а також застереженнями про захисні заходи, щоб уникнути можливості нанесення занадто значного збитку країні, з боку конкуруючих країн третього світу, що поставляють дешеві товари, через вкрай низького в цих країнах рівня заробітної плати.

Розвиток тарифних преференцій, як частини митно-тарифного регулювання на сучасному етапі необхідно, що підтверджено Законом РФ
«Про Митний тариф» і отже даний механізм повинен працювати в
Російської Федерації, зокрема для насичення ринку, з одного боку і з іншого надання економічної допомоги країнам, яким надаються тарифні преференції.

Один з напрямків даної області - це надання тарифних преференцій на товари першої необхідності, які не виробляються в нашій країні або виробляються в явно недостатній кількості.

Таким чином, активна політика в області тарифних преференцій є невід'ємною частиною митно-тарифного регулювання на сучасному етапі.

Митно-тарифне регулювання зовнішньої торгівлі Росії є одним з найважливіших методів регулювання економічної політики держави. Ефективно діючий механізм митно-тарифного регулювання є невід'ємною умовою для проведення Росією активної і цілісної митної політики, а також рішення митними органами завдань щодо забезпечення економічної безпеки Російської
Федерації, захисту її економічних інтересів.

Пройдений історичний шлях російської митниці свідчить про те, що в Росії митна справа, митна політика склалися як найважливіша сфера політики держави, інструмент захисту національних інтересів.


ОСНОВНА ЧАСТИНА


Глава 1 РОЛЬ митно-тарифного регулювання В СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОГО
РЕГУЛЮВАННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

1.1 ОСНОВНІ МЕТОДИ РЕГУЛЮВАННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Перш ніж перейти до класифікації методів регулювання зовнішньоекономічної діяльності зупинимося на основних поняттях і визначеннях.

Під зовнішньоекономічною політикою зазвичай розуміють діяльність держави, спрямована на розвиток і регулювання торгових відносин з іншими державами. Здійснення внешнеторгововой політики передбачає визначення стратегічних цілей держави у зовнішньоторговельних відносинах в цілому і з окремими країнами та групами країн, а також вироблення методів і засобів, що забезпечують досягнення поставлених цілей і збереження згодом досягнутих результатів.

Існуючий нині у більшості держав обширний арсенал інструментів зовнішньоекономічної політики дозволяє їм чинити активний вплив на формування структури та напрямів розвитку власних зовнішньоекономічних зв'язків, так і на зовнішньоторговельну політику інших держав. Головна задача зовнішньоекономічної політики є створення сприятливих зовнішньоторговельних умов для розвитку промислового виробництва всередині країни. Пропоную розглянути таку класифікацію методів регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Схема 1

Код товару

Ліцензування

Ставка митної
Квотування

мита

Сертифікація

Митна вартість
Маркування

Країна походження
Упаковка

Ветеринарний,

гігієнічний контроль

Додаткове мито
Валютний контроль

Спеціальне мито
ПДВ

Забезпечення сплати

там. платежів

Заходи контролю за цінами

Зупинимося детальніше на деякі заходи регулювання:

1. Тарифні методи. Імпортні тариф регулює економічний клімат в країні (ціни, прибуток, рентабельність підприємств, стан національної валюти). Імпортний тариф базується на Законі «Про митний тариф» .

2. Нетарифні (паратаріфние методи). До їх числа відносяться інші, крім мит, платежі, стягнуті при ввозі іноземних товарів; різні митні збори, внутрішні податки, спеціальні цільові збори. Ці заходи офіційно не ставлять метою регулювання зовнішньої торгівлі, але часом чинять на неї істотний вплив.

3. Фінансові заходи. Для регулювання зовнішньої торгівлі можуть вводитися правила здійснення валютних операцій.

4. Заходи контролю за цінами. Дані заходи мають на меті захист національних інтересів виробників. Для захисту деяких уразливих секторів економіки можуть застосовуватися антидемпінгові заходи., Компенсаційні заходи і ін.

5. Кількісний контроль. На ввезення і вивіз товарів встановлюються кількісні обмеження (квоти).

6. Ліцензування. Для ввезення певних товарів потрібно одержати встановлений документ. Таким чином здійснюється спостереження за торгівлею цими товарами.

7. Монополізація Держава встановлює свою монополію на торгівлю певними товарами взагалі або на зовнішню торгівлю ними.

8. Технічні бар'єри. Включають контроль імпорту на предмет його відповідності національним стандартам безпеки.

Оцінюючи митні політику і методи регулювання зовнішньоекономічної діяльності, можна стверджувати, що держава завжди шукає компроміс між двома крайніми їх проявами.

Тарифні і нетарифні методи регулювання ЗЕД повинні застосовуватися в комплексі. При цьому слід пам'ятати, що основним знаряддям регулювання, в тому числі структурного, є все ж митний тариф.

Інтенсивний розвиток міжнародних зв'язків в останнє десятиліття стало можливим завдяки застосуванню і розвитку загальних правових, адміністративних та організаційно-технічних принципів, норм і правил застосовуваних в міжнародній торгівлі.

Але і до вступу в ринкову економіку наша країна накопичила певних досвід у використання методів державного регулювання зовнішньої торгівлі.


1.2 ІСТОРИЧНИЙ ЕКСКУРС В ІСТОРІЮ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЗОВНІШНЬОЇ
ТОРГІВЛІ

Якщо зупинитися коротенько на історії виникнення митних методів регулювання, то можна позначити кілька етапів.

В ХVI були введені «митні грамоти» , що видавалися великими московськими князями і царями. За загальним правилом вони представляли собою контракти, які регламентують права та обов'язки відкупників. В них перераховувалися митні платежі, що підлягають стягненню, визначалися їх розміри, способи справляння, штрафні санкції за ухилення від сплати.

В ХVII в. помітно посилилося державне втручання в

Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8 9
загрузка...
ur.co.ua

енциклопедія  з сиру  аджапсандалі  ананаси  узвар