загрузка...

трусы женские
загрузка...
Реферати » Реферати з теорії держави і права » Шпаргалка з загальної теорії права

Шпаргалка з загальної теорії права

28. Закон - нормативно-правовий акт, що приймається в особливому порядку з найбільш важливих питань суспільного і державного життя. Має найвищу юридичну силу. Залежно від значимості закони діляться на: а. основні тобто конституції (Регулюють основи державного ладу, закріплюють основні права, свободи та обов'язки людини і громадянина, утворення і діяльність вищих органів держави); б. Конституційні
(закони доповнюють конституцію, або видаються по окремих, зазначеним в конституції найбільш важливих питаннях); в. органічні (закони визначають організації та діяльності державних органів на основі бланкетних статей конституції); м звичайні (всі інші законодавчі акти).
| 28. Поняття та види норм. актів (НА). Ознаки НА.

Нормативно-правовий акт - офіційний державний документ, в якому містяться норми права. Створюється в результаті нормотворчої
(законодавчої) діяльності органів держави. Є основним джерелом права, юридично обов'язковий для невизначеного персонально кола осіб. Нормативним документам властиво вказівка ??на заходи відповідальності.
Поділяються по галузях права.
За юридичною силою поділяються на:
. закони - приймаються з основних питань суспільного життя, в особливому законодавчому порядку вищим прдставітельним органом держави або шляхом референдуму; не підлягають контролю з боку будь-якого органу держ. влади: конституційні, звичайні, надзвичайні.
. підзаконні акти - укази президента, постанови уряду, нормативні акти міністерств і відомств, постанови місцевих органів управління
| 30. Дія НА у часі (набрання чинності і втрата сили).

Дія НА у часі триває з моменту вступу його в силу (НД) до моменту втрати їм сили (УС). Існують НА, що містять норми процесуального права, які визначають і порядок НД і УС інших НА. випадки НД: 1) з моменту офіційного опублікування. 2) по истеч. декількох днів після оф. опубл .; 3) з конкретної дати. Випадки УС: 1) пряма відміна;
2) після закінчення строку, встановленого в НА. 3) при вступі в силу іншого НА, регулюючого ті ж правовідносини.
За загальним праву НА не мають зворотної сили, обр. силу мають лише закони, що усувають або пом'якшують кримінальну і адміністративну відповідальність і деяких законів громадянського права. | |
| 31. Дія НА у | 11. Форма гос-ва. Форми | 4. Ознаки |
| просторі Дія НА | правління. | Держави. |
| По колу осіб. | ФОРМА ДЕРЖАВИ - | Кожне гос-во має |
| В просторі: 1) на всій | складне суспільне | рядом ознак, |
| території держави; 2) | явище, яке | дозволяють відрізняти |
| на точно певної | включає в себе три | гос-во від інших |
| частини держави; 3) поза | взаємозалежних елементи: | організаційних |
| території держави. | Форму правління, форму | структур. |
| Під тер. державної реєстрацiї. | Державного | Обов'язкові: |
| розуміється: суша, надра, | устрою і форму | соціальний підхід - 1) |
| води (кордон від 3 до 12 | державного режиму. | народ - союз або |
| мор. миль; якщо річка - | В різних країнах | сукупність громадян, |
| режим міжнар. значення ), | державні форми | об'єднаних однією |
| повітряний простір | мають свої особливості, | метою; 2) влада; 3) |
| (над територією | характерні ознаки, | територія; |
| держави до висоти, на | які в міру | юридичний підхід - |
| кіт. піднімався самий | суспільного розвитку | 1) організація влади |
| кращий літальний апарат | наповнюються новим | побудована за |
| будь-якого гос-ва) | змістом, збагачуючись у | адм.-терит. діленню; |
| По колу осіб: 1) | взаємозв'язку і | 2) публічна влада, |
| фізичні особи - громадяни | взаємодій. Разом з | відокремлена від осн. |
| Які мають | тим форма існуючих | маси народу; 3) держ. |
| Правоздатністю | держав, особливо | апарати управління і |
| (здатністю мати права | сучасних, має загальні | примусу; 4) податок. |
| і обов'язки, частково | ознаки, що дозволяє | система - необх. для |
| виникаючої з моменту | дати визначення кожному | підтримки апарату |
| народження) і | елементу форми | гос-ва; 5) наявність |
| дієздатністю; 2) | держави. | Системи права; 6) |
| юридичні особи - | Монархії: східна | суверенітет - |
| підпр., Учрежд., | Деспотія - перша, раннє | відносне |
| організ., що мають | гос-во, де пріоритетними | повновладдя гос-ва |
| відокремлене майно, | насильству, верх. влада - | всередині своїх кордонів і |
| сомост. баланс, | цар або король - | незалежність во |
| майнові та | неогрніч. суд., виконає., | зовн. відносинах. |
| Немайнові права, | верх. владу; обмежена | Крім норм нац. права |
| права позивача і відповідача в | монархія - | на публ. влада |
| 3 судах (звичайному, | станово-представницька | діють норми межд. |
| арбітражному і третейському); | монархія, її влада | права. Пріоритет - |
| 3) особи не юрид., Але явл. | Обмежена будь-яким | межд. праву. Сущ-ют |
| суб'єктами права; 4) | інститутом (на Русі - | межд. Угоди. Там |
| органи держави; 5) | боярська дума); | Є правило - гос-во, |
| органи місц. | Ранньофеодальна монархія - | Не являющеесяся |
| самоврядування; 6) | феод. роздроблена-ть, влада | учасником межд. |
| Посадові особи; 7) особи | - у місцевих феодалів, | відносини або |
| без громадянства, | принцип - васал мого | договору, зобов'язана |
| іноземні громадяни (немає | васала - не мій васал; | дотримуватися норм межд. |
| допуску до військових. службі, | констит. монархія - влада | відносин. |
| некіт . держ. посадам і | монарха обмежена | Незалежність під |
| держ. таємницям). Для | законами, принцип - | зовн. відносинах - |
| деяких категорій | царювати, але не | теж відносна. Ні |
| іноземних громадян | панувати. Республіки: | одне гос-во на межд. |
| Існують обмеження по | така публічна влада, | арені не має права |
| застосуванню до них норм | кіт. осущ-ся колегіально | розв'язна-ть війни, |
| кримінального та | і що виникає шляхом | здійснювати идеологич., |
| адміністративного права, | зборів. Президентським., | Екон., Політичне. |
| Але додатково на них | парлам.респ-ка (відмінності - | агресію. |
| Поширюються норми | по осн. Обсягом повноважень) | Факультативні: 1) |
| міжнародного права | - в през. респ-ке | офіц. мова - на кіт. |
| (Посли, посланники, члени | президент ім. Право | публікуються всі |
| їх сімей) | розпустити законодав. | Закони, акти і т. П .; |
| | Орган. Президент формує | 2) наявність символів |
| | осн. ключ. пости в | влади - прапор, герб, |
| | прав-ве. Президент ім. | Гімн гос-ва. |
| | Право видавати всеобщ. | Др.орг.структури: 1) |
| | закони, нормат. акти. | Політ. партії і |
| | президент - головком. В | об'єд-я - юр. особи .; |
| | Парлам. респ-ке осн. обсяг | 2) обществен. об'єд-я |
| | повноважень - у парламенту. | - Не юр. особи |
| | Парламент не можна | (страйкоми, ветеранські |
| | розпустити і він формує | об'єд-я). Юр. особи - |
| | уряд. Президент | предпр-я, учр-я, |
| | управляє лише | організації, имеющ. |
| | Економічною стороною | відокремлений. майно, |
| | життя країни. | Самост. баланс, особисто. |
| | | Імущ.і неимущ. права і |
| | | права позивача і |
| | | відповідача в трьох судах |
| | | - звич ., арбітражні. і |
| | | третейському. Нації і |
| | | народності (етноси) - |
| | | їм притаманні багато |
| | | ознаки держави: |
| | | наявність виборн.власті; |
| | | підпорядкованість |
| | | нижчестоящих |
| | | вищестоящим, орг. |
| | | Єдність, система |
| | | внесків (ден.обяз-в). |
| | | |
| | | |
| 10. Екон теорія пр. Держ. | 5. Теологічна: | 8. Теорія насильства |
| Марксистська: поділ | держава - породження | (Дюрінг, Гумплович, |
| людства на 2 класу - | божої волі. Правитель - | Каутський ): виділяють |
| імущі і незаможні. Класи | намісник бога на землі, | внутрішнє і зовнішнє |
| - великі групи людей, | всі його укази, | насильство. Деякі племена |
| які відрізняються один від | розпорядження і т.п. - | Завойовують інші, |
| друга по 4 критеріям: | обов'язкові для | насильно |
| займають різне місце на | підлеглих. Передача | поневолюючи їх. Одне |
| щаблях суспільного | влади в спадщину, | плем'я (більш молоде) |
| виробництва, по різному | тісний зв'язок між держ. і | поневолює інші. |
| Ставляться до засобів | церковною владою. | Зовнішнє насильство - |
| виробництва, різне | Концепцією затверджується | вбивати некіт. чоловіків, |
| відношення до розподілу | зведення окремого | деяких залишати в |
| продуктів виробництва, | людини до «гвинтика» в | живих, спостерігати за |
| різне ставлення до | держ. машині, затверджується | ними, як вони |
| споживанню (кількість і | нездатність людини | працюють, потрібно |
| якість). Держава | що-небудь змінити. | Створити апарат, |
| існуватиме, поки | Представник - Фома | схожий з державою. |
| Існують ці класи, | Аквінський. | Внутр. насильство - |
| якщо вони зникнуть, то | | поневолення всередині |
| зникне потреба в | | влас. племені. |
| Державі. Ф. Енгельс: | | Необхідність створення |
| держава - це апарат | | апарату - майбутнього |
| придушення одного класу | | держави. Поява |
| іншим, Ленін: | | додаткового продукту |
| держава-машина для | | - поява імущих і |
| підтримки панування | | незаможних. |
| Одного класу над іншим. | | |
| Після цього | | |
| «усуспільнення» | | |
| власності. Відпадає | | |
| необхідність в | | |
| державі. Держава | | |
| буде замінюватися | | |
| громадським | | |
| самоврядуванням | | |
| трудящих. Окремі | | |
| ексцеси окремих осіб | | |
| будуть гаситися | | |
| громадським | | |
| самоврядуванням. | | |
| 9. Органічна (Ч. | 7. Правова | 6. Патріархальна |
| Спенсер): всі органи | (естеств.-договірна): | (Аристотель): |
| держави пов'язані один з | Гроцій, Локк, Руссо, Н. | держава - |
| одним. Важко знайти | Радищев.

Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8
загрузка...
ur.co.ua

енциклопедія  з сиру  аджапсандалі  ананаси  узвар