загрузка...

трусы женские
загрузка...

Шпори по ТГП до ГОСАМ

42. Юридичний позитивізм.
Представники: Бергбом, Шершеневич.
Виникла кА опозиційна «природному праву» . Позитивізм вводить поняття
«суб'єктивне право» як похідне від об'єктивного права, уст-го, створ-го гос-ом. Гос-во делегує суб'ет-ті права і уст-ет юр-ие обов'язки в нормах права, складових закриту досконалу систему. Позитивізм ототожнює права і закон. Природне право оголошується теорет-им домислом, предпологается створити філософію позитивного права, завданням якої д.б. вивчення зовнішнього вираження правових приписів.
+: Можливість встановлення стабільного правопорядку, детального вивчення структури норми права, підставу юр. відп-ти, класифікація норм і н.п.а.
-: Обмеженість права від фактичних заг. Відносин, відсутність можливості моральної оцінки правових явищ, відмову від досліджень змісту права, його цілей.

33.Соотношеніе економіки, держави і права.
Економіка - це сукупність виробничих відносин, спосіб виробництва конкретного суспільства.
Існує два основних підходи до співвідношенню даних понять. Відповідно до першого підходу, серед понять немає будь-яких одного пріоритетного.
Первинними факторами розвитку і функціонування суспільних відносин (у тому числі виробничих, політичних, правових) виступають інтереси людей. У певних випадках інтереси отримують реалізацію насамперед у праві і лише потім втілюються в інших сферах соціальних зв'язків. Тут можна говорити про пріоритети права перед економікою (наприклад, в епоху буржуазних революцій в Західній Європі спочатку приймалися закони, а потім на їх базі формувалися нові економічні відносини).
Але буває і навпаки, коли інтереси спочатку перетворюються на нові виробничі відносини, а потім закріплюються в праві. Тут вже можна говорити про пріоритет економіка право. Політика вже виступає посередником між даними явищами і поняттями.
Відповідно до другого підходу, економіка визначає політику і право. Остання є надбудовними категоріями і залежать від базису (способу виробництва). Однак ця домінуюча роль виявляється лише в кінцевому рахунку, бо політика та право, спираючись на економіку, можуть надавати і зворотний вплив на неї, стимулюючи чи стримуючи розвиток виробничих відносин.
Політика тут виступає як посередника між економікою і правом.
Співвідношення між гос-ом і правом проявляється двояко:
1) коли визначальним фактором виступає держава і
2) коли визначальним фактором виступає право.
72.Понятие і види НПА
Це - офіц. юр. док-т виданий гос-ом, устанавлив, ізменяющ., отменяющ. правов. норми, загальнообов'язко. характер, підкріплений примусить. силою гос-ва. За юр. силі всі НПА ділять на 2 групи: закони і подзакон.акти
Закон-НПА вищої юр. сили, приним. в особливому поряд-ке-представ. органом або референд. і регулюв. наиб-леї важливі заг. зношений. Констітуція-основополог. політ. правов. акт, закрепл. конст. лад, права і свобо-ди, форму правлен, держ. пристрій. Федер. конст. Закон прийнято. з питань предусмотр. в Конст. (О референ-думі, про військовому покладено, про змінено. Статусу). Федер. закон- акти поточного закон-ва присвячений. різним сторонам соц.-екон., політ, духовного життя общ-ва. Закони суб'єктів. федер.- видаються їх поставши. органами і распраст тільки на соответст. террит.
Підзаконних. акти-правотворчу. акти компетент. орга-нів, котор. основ. на законі і не противор. Укази распо-ряж Президента-в межах повноважень, в соответ. з Конст., за поточними процедур. питань. Постановлено. і розпоряджаючись. Правіт.- акти викон. органа, наділені широкий. компетен. по управлен. товариств. процесами. Накази, інструкції, положен.міністерств, відомств регулювання. зношений. знаходячи. в їх компетенції. Рішення, пос-тановлен, распоряж.местних органів влади. Локальні НА-приписи для конкурують предприят. (Правила внутріш. Труд.распорядка)
Від терміну дії - неопредел.-длительн. і тимчасові.
Від сфери дії - общефедерал, суб'єкт федер., Орга-нів місц. самоупр., локальні

28.Понятие правового гос-ва: історія і сучасність.
Розробка теорії правового гос-ва має давню історію. Ще древні мислителі займалися пошуком розумної, справедливої ??організації суспільства і гос-ой влади. Ідею єдності влади і права розвивав грецький мислитель і гос-ий діяч Солон (6 століття до н .е.). Держава. Вважав Солон, потребує насамперед у законному порядку, оскільки беззаконне є найбільше зло для заг-ва. Значення розумних і справедливих законів підкреслював Платон (427-347 до н.е.). Основоположник античної політичної науки Аристотель обгрунтував ідею панування права і правової законності, а також ідею права як критерію справедливості.
Найбільші заслуги в розробці теорії правової д-ви належить німецькому філософу І. Канту (1724-1831). Спираючись на теорію природних, невід'ємних прав людини, він обгрунтував необхідність для гос-ва орієнтуватися на право у всіх своїх дествиях. При цьому право Кант траковал як справедливість, втілену в законах гос-ва, як забезпечення державою природні права і свободи людини. Правове гос-во в трактуванні цього філософа є ідеальна теоретична модель, якою слід керуватися в практиці державно-правового життя, це сфера повинності (як має бути).
Інший німецький мислитель - Г. Гегель (1770-1831) розглядав правове держ-у як втілення ідеї свободи, як вище право. Гегель розрізняв право і закон, визнавав, що можуть існувати протиправні, антиправові закони. Проте він виходив з того, що право за своєю природою розумно, тому гос-во, приймаючи закони, має орієнтуватися на право як ідею свободи і справедливості, як «царство реалізованої свободи» . Сам же термін «правова гос-во» ввів в обіг представник німецького лібералізму першої половини 19 ст. державознавець Р. Фон Моль.
Певний внесок у розвиток правового гос-ва внесли і російські державознавці: А.С. Алексєєв, В.М. Гессен, Б.А. Кістяківський та ін. Вони вважали за необхідне, щоб гос-во була пов'язана законом і він був обов'язковий для влади, щоб вона стояла під правом, а не над ним.
Правове гос-во нині - така форма організації влади, яка виражається в максимально повній реалізації принципу верховенство закону.
ТГП пройшла в своєму розвитку 4етапа:
- виникнення ідеї необхідності виникнення гос-ва закону. Закон забезпечує стабільність державної влади, є гарантією від свавілля правителя.
- Нового часу. В роботах вчених епохи освіти розробляється окремі ознаки правового гос-ва. З'являється теорія розподілу влади, прав людини, перше уявлення про законність.
- В науковий обіг вводиться термін правове гос-во, розробляється філософ. Основа правового гос - ва. Правове гос-во починає розглядатися як форма життя гр. заг-ва, як мета розвитку будь-якого держ-ва.
- В даний час у більшості гос-а світу основна ідея правового держ-ва, закріплена в конституційних актах.
61.Понятіе і ознаки норми права
Це - встановлене гос-ом загальне правило поведінки (модель), регулюв-її суспіль. відносини. Вона визна-ляет кордону можливого і належного поведінки людей, міру їхньої внутрішньої (сам обирає варіант поведінки) і зовнішньої свободи (діє у поза) в взаимоотно-пах.
Ознаки: 1.Устанавлен. і гарантир-ть гос-ом (утверж-дення гос-ом в НПА);
2. Поєднання прав (міра поведінки) та обов'язків (ме-ра належного поведінки);
3. Формальність (закріплення визначений-им способом в законі, постанові, указі, наказі і т.д.);
4. Багаторазовість застосування (розраховане на регулир-ние невизначений. Кол-ва життєвий. Випадків);
5.Обеспечів-ся заходами держ. примусу (компетент. органами возлаг-ся юр. відповідь-ть)
Т.О. НП-явл. регулятором типових суспіль. відносин.

62.Классіфікація норм права
НП - установлене гос-ом загальне правило поведінки (модель), регулюв-її суспіль. відносини. Классиф-я за-висить від їх функцій: По місцю і ролі в прав. сис-ме:
Установчі - норми-принципи, котор. закріплюють основи суспільно-політ. ладу, політ-ої та правової сис-ми, права і свободи громадян. Регулятивні - пра-вила-поведения - надано. прав та обов'язків. (Упра-вомачивающ, які зобов'язують, запрещающ); Охранителями-ті-випол-ють функцію охорони суспіль. порядку (КК РФ); Забезпечувальні - норми-гарантії, котор. способству-ють виконанню ін. норм; Декларативні - містять інформацію; За методом прав. регулюв. Імперативні влада-підпорядкування; Диспозитивні - рівні суб'єкти;
Рекомендаційні - вказують варіант поведінки; За суб'єктам правотворчості Від гос-ва; Народне пра-вотворчество; За сферою дії
Спільного, обмежений-го (територія, відділ. Громадяни), локального (на членів окремих структур); За часом дії - постійні-е і тимчасові; По колу осіб (всіх, відділ. Категорій); За ступенем визначеності елементів НП - абсолютно (точно розцінка. Права і зобов'язаний. Суб'єктів, умови дей-наслідком, наслідки недотримання), відносно - (воз-можна варіанти поведінки), альтернативні (неяк-до варіантів дії, з котор. Треба вибрати один з урахуванням обстоят-ств.
63.Структура норми права
НП - установлене гос-ом загальне правило поведінки (модель), регулюв-її суспіль. відносини. Структура :
Гіпотеза - вказує на коло, котор. адресована НП і обставини при котор. реалізується. П-р: гіпотеза-здавання в найм майна - у наймодавця виникає обяз-ть змісту, а у наймача право вимагати використан-ия зобов'язаний-ти.
Диспозиція - яким має чи має бути поведінка за умов, предус-мотрен. гіпотезою. тобто зміст прав і зобов'язаний-ей ліц.П-р: наймодавець зобов'язаний виробниц. кап. ремонт за свій рахунок, а нанімат. в разі неісполне-ня обов'язки має право провести ремонт і взис-кати чи розірвати дог-р і стягнути збитки.
Санкція - показує яка міра держ. стягнення (юр. ответс-ть) застосовна до порушника права, предусмот-ренного диспозиц. П-р: відшкодувати збитки, якщо добро-вільно відмовляється, то компетент. держ. органи примі-няют до нього заходи держ. впливу, котор. забезпечують виконання зобов'язань.
Т.О. НП може активно впливати на відносини і регулювати їх, при єдності та взаємозв'язку всіх її елементів, т.к. за відсутності гипот. - Невідомо чого і кому застосовна; диспоз. - Перетворюється на пус-Тишко, втрачає якість соц. норми; санк.- лишаї її якості НП т.к. охороняється держ-ом.
64.Соотношеніе НП та статті нір. акта
НП - установлене гос-ом загальне правило поведінки (модель), регулюв-її суспіль. відносини. НПА-юр. док-нт устанав., зрад, отменяющ. правов. норми. У статті НПА не завжди присутств. всі три елементи НП. Так в ст.
Конст. - Гіпотега і диспозиц. Це говорить про

Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8 9
загрузка...
ur.co.ua

енциклопедія  з сиру  аджапсандалі  ананаси  узвар