загрузка...

трусы женские
загрузка...
Реферати » Реферати з теорії організації » Проект організації виробництва в друкованому цеху.

Проект організації виробництва в друкованому цеху.

2Р Е Ф Е Р А Т

2Курсовой проект містить:

2страніци - 43
2рісункі - 01
2табліци - 8
2схеми - 03

2Основной метою даного курсового проекту є ана-
2ліз органіаціонного рівня виробництва, вибір технологічес-
2кого обладнання для виконання виробничої програми
2печатного цеху.

2Курсовой проект дає уявлення про дисципліну "Орга-
2нізація поліграфічного виробництва". В курсовому проекті
2рассматріваются такі важливі питання як організаційна
2структура управління виробничим підрозділом, плани-
2ровка виробничих підрозділів, організація технологи-
2ческой підготовки виробництва, оперативне управління про-
2ізводством. Робиться розрахунок техніко-економічних показате-
2лей, складається технологічна карта замовлення, технологи-
2ческая карта типового процесу, технологічна карта техни-
2ческого контролю.

_ 2Ключевие слова .: організація, собівартість, производс-
2тво, виробничий процес, витрати на виробництво, нір-
2ми часу і виробітку, економічний ефект.
2


2О Г Л А В Л Е Н І Е

2Реферат стр.
2Введеніе ......... ........... 2
21. Коротка характеристика можливостей при-
2меняемого технологічного обладнання
2и технологічного процесу ......... 4
22. Розрахунок техніко-економічних показників .. 9
23. Розрахунок економічного ефекту ..... ... 11
24. Розрахунок річного економічного ефекту ... 15
25. Порівняльна таблиця техніко-економічних
2показателей. ................ 18
26. Організаційна структура управління про-
2ізводственним підрозділом ...... .. 21
27. Посадові обов'язки цехового механіка..22
28. Планувальні вимоги .......... 23
29. Планування виробничих подразделеній..23
210. Планування виробничого підрозділу
2и схема грузоотоков ............ .25
211. Технологічна карта замовлення ........ 26
212. Організація технологічної підготовки
2проізводства. ............... 28
213. Технологічна карта типового процесу ... 29
214. Оперативне управління роізводства. .... 33
215. Диспетчирование ............... 36
216. Організація технічного контролю ... ... 37
217. Класифікатор шлюбу ............. 41
2Заключеніе ......... .......... 42
2СПІСОК ісользовать літератури ........ 43

2

- 2 -

В В Е Д Е Н І Е

Термін "організація" походить від французького слова
organisation, що означає організація, устрій, оборудо-
вання і від позднелатінского organiso - повідомляю стрункий вид,
влаштовую.
Для вирішення складних економічних, технічних, полити-
чеських, соціальних, екологічних та інших завдань, що стоять
перед суспільством, потрібно організаційна діяльність мно-
гих людей. Вона є результатом певних обществен-
вих потреб.
Організаційна діяльність здійснюється в рамках
створених людиною формувань, званих організаціонни-
ми системами.
У міру розвитку суспільства все більш актуальною стано-
вітся проблема підвищення ефективності використання матері-
альних і трудових ресурсів і пов'язане з цим розвиток орга
ганізаційні діяльності в області матеріального производс-
тва.
Вивчаємо об'єктом дисципліни "Організація поліграфі-
чеського виробництва" є поліграфічне підприємство
(об'єднання) та його структурні підрозділи: цехи, участ-
ки, потокові лінії, робочі місця, служби.
Кожне поліграфічне підприємство зобов'язане забезпечувати
своєчасний випуск високоякісної продукції в заплані-
рованном обсязі при найменших витратах трудових, материаль-
вих і фінансових ресурсів. Це завдання можна вирішити тільки
при раціонально організованих виробничих процесах.
Виробничий процес являє собою совокуп-
ність взаємопов'язаних трудових і технологічних процесів,
спрямованих на перетворення поліграфічних матеріалів і по-
луфабрікатов в видавничу продукцію (книги, брошури, блан-
ки, плакати, газети, листівки тощо). Сучасне полігра-
-фіческое виробництво являє собою складний процес
перетворення предметів праці в готові вироби. В поліграфі-
зації виробництві, як і будь-якому іншому, основними елемента-


- 3 -

мі виробничого процесу є: праця , тобто целесооб-
різна діяльність людей; засоби праці - матеріально-тех-
ническая основа виробництва; предмети праці - поліграфіче-
ські матеріали і напівфабрикати, з яких виготовляються
друковані видання.
Завданнями організації поліграфічного виробництва яв-
ляють:
застосування ефективних методів організації основних і
допоміжних процесів на базі сучасної техніки та
прогресивної технології;
Формування оптимальних організаційно-управлінських
і виробничих структур підприємств та їх підрозділів;
Всебічне скорочення тривалості виробничого
циклу випуску видань;
Впровадження потокового виробництва, що забезпечує наи-
вищу продуктивність праці при найменших матеріальних
витратах;
Створення умов для ритмічної роботи всіх ланок про-
изводства;
Застосування найбільш раціональної системи управління ка-
чеством продукції;
Збільшення рентабельності (прибутковості) підприємств та їх
підрозділів на основі підвищення організаційно-технічно-
го рівня виробництва.
В даному курсовому проекті розглядається можливість
скоротити економічні та часові показники виробництва
і за рахунок цього скоротити витрати на виробництво без збитку
для якості продукції.


- 4 -

21. Коротка характеристика можливостей застосовуваного
2технологіческого обладнання та технологічного
2процесса

Видання передбачається друкувати високим способом печа-
ти. Високий друк широко застосовується для відтворення
тексту, так як забезпечує цілком задовільний ка-
кість продукції і досить економічна.
Спосіб високого друку найбільш поширений. Цим шпп-
собом друкується приблизно 75% всієї друкованої продукції, у тому
числі газетна, бланкова, а також велика частина книг. Крім
того, високим способом друкуються суспільно-політичні,
літературно-художні та науково-виробничі журна-
ли.
В високого друку на рельєфно виступаючі друкуючі
елементи 21 0форми 2Ф 0наносітся фарба 2К 0ровним і приблизитель-
але однаковим по товщині шаром .
При друкуванні під тиском виступаючі друкуючі елі-
менти форми вдавлюються в папір 2Б 0і декель 2Д 0, викликаючи при
цьому поява більш-менш яскраво вираженого рельєфу на
обороті паперового аркуша. Концентрація фарби на краях печа-
танучих елементів при нормальному її кількості на формі і
нормальному тиску додає велику чіткість контурам елі-
ментів зображення на відбитку.

Ріс.1.Схема отримання відбитка з форми високого друку


- 5 -

На односторонніх листових ротаційних машинах типу ПВЛ
друкують книжково-журнальну та многокрасочную образотворчу
продукцію. Машини ПВЛ випускають в одно-і двухкрасочной ис-
полнении. Машина 2ПВЛ-70-2 0состоіт з 2-х друкованих секцій ма-
шини ПВЛ-70-1 і призначена для друкування за один прогін -
двухкрасочной, за кілька прогонів - багатокольоровим про-
дукции.

Машина 2ПВЛ-70-2 0-двухкрасочная, побудована за секціон-
ному принципом. Призначена для друкування високоякісних
ной книжкової продукції з литих стереотипів товщиною 5 мм. В
складу машини входять: лістопітающей пристрій 1-3, дві пе-
чатні секції, лістопередающего транспортер 4 і приймально-ви-
водне пристрій 5-6. Лист, поданий самонакладом 1, вирав-
ється спочатку механізмом предваріетельного рівняння, а
потім механізмами переднього і бічного рівняння. Вирівняний
аркуш нижнім форгрейфером 2 і передавальним ціліндроми 3 пере-
дається на друкарський циліндр 2П 0первой друкованої секції, де
між формним 2Ф 0і друкованим 2П 0ціліндрамі виходить відбиток. З
першої друкованої секції в другу лист передає ланцюгової транс-
портер 4, що має механізми фіксування кареток в момент
прийому і передачі аркуша. Відбиток виводиться лістовиводного цеп-
вим транспортером 5 на високостапельную прийомку 6.

Барвисті апарати 2К 0імеют живлять групи дукторного
типу по чотири накатних валика.


- 6 -


- 7 -
Таблиця 1

2Техніческая характеристика застосовуваного устаткування

____________________________________________________________
? ? ?
N? Технічні параметри? Значення параметрів?
П / п? обладнання? обладнання по ва-?
? ? Ріанта виготовлення
? ? продукції?
___? __________________________________? _____________________?
?
Марка машини 2 ПВЛ-70-2 0?
____________________________________________________________?
?
1. Максимальний формат аркуша, см 72 х 102?
2. Номінальний формат аркуша, см 70 х 100?
3. Мінімальний формат аркуша, см 54 х 70?
4. Товщина форми, мм 5 (0,8)?
5. Максимальна швидкість роботи, об / ч 7500 (10000)?
6. Технічна швидкість, цикл / хв 145?
7. Барвистість 2 (2; 1: 1)?
8. Габаритні розміри з самонакладом, м:?
?
Довжина 6,75 (6,93)?
?
Ширина 3,45?
?
Висота 2,02?
?
9. Маса з самонакладом, кг 14720 (16300)?
10. Загальна споживча потужність, кВт 22?
11. Призначення - двосторонній друк текстової та ілюстрації?
Ційної продукції?
____________________________________________________________?


- 8 -

Таблиця 2
____________________________________________________________
? ? ?
? ? Річна виробнича?
? ? потужність, тис.?
? ? __________________________________?
Найменування? Тираж,? листо? физич? физич? привед? приве?
? Тис.екз.? прогін? печат? печат? печат? печат?
? ? ? л-Отт? кр-Отт? л-Отт? кр-от?
_______________? ________? _______? ______? _______? ______? _____?
?
1.Формат машини 1655655 1310 852 1703?
70 х 100?
2.Коеффіціент пр. 3 1814 1814 3628 2358 4716?
До ф. 60 х 90 1,3?
3.Кол-во сторін, 5 2808 2808 5616 3650 7301?
Запечатуваних?
За 1 прогін 1?
4.Коеф-т, вчить. 7 3669 36679 7338 4770 9539?
Форматні воз-?
Можности 1?
5.Красочность

Сторінки: 1 2 3 4 5 6
загрузка...
ur.co.ua

енциклопедія  з сиру  аджапсандалі  ананаси  узвар