загрузка...

трусы женские
загрузка...

Шпаргалки

Поняття «залежність» , «закон» , «закономірність.
Складові якого-небудь процесу організації: а) Вхідний вплив (вхід) - надходить інформація, розпорядження вищого керівника, ініціатива самого керівника; б) Перетворення вхідного впливу (функція 1) - обробка вхідної дії за відомим або новому алгоритму; в) Вихід - результат перетворення вхідного впливу - управлінське рішення або виконавче дію самого керівника; г) Вплив результату на вхідний вплив (функція 2) - коригування алгоритму обробки початкового вхідного впливу, або зміна
(посилення або ослаблення) його впливу.


Функція 1 відображає залежність результату від вхідного впливу, функція
2 - залежність коригування на вхідний вплив від результату
(зворотний зв'язок) . Функція 2 може або підсилювати вхідний вплив з зростанням значення результату (позитивний зворотний зв'язок), або послаблювати його з ростом значення результату (негативний зворотний зв'язок).
Особливості вищеописаного процесу: а) Запізнення зворотного зв'язку; б) Наявність порога нечутливості; в) Обмеження на змінні; г) Сходження на намічений рівень або розбіжність від нього.
Залежність - це зв'язок між змінними входу і виходу, може включати в себе спільне та індивідуальне для кожної організації.
Види залежностей: а) Об'єктивні (формуються незалежно від волі людей) і суб'єктивні
(формуються людьми для реалізації глобальних цілей організації країни); б) Короткочасні (наприклад, залежність підбору кадрів від особистих якостей) і довготривалі (наприклад, залежність зарплати працівника від його продуктивності); в) Моральні (пов'язані з дотриманням встановлених в суспільної формації норма поведінки, ідеалів людини) і аморальні (пов'язані із звичаями і традиціями, так чи інакше порушують права людини).
Закон - це залежність, яка або: а) зафіксована в законодавчих документах (конституції); б) є ??загальноприйнятою нормою для великої групи людей і організацій; в) отримала визнання і підтримку авторитетних учених.
Об'єктивні закони - закони організації, суб'єктивні - закони для організації.
Закономірність є частиною закону. Закономірність проектування організації: а) виявлення конкретної суспільної потреби небудь потреб групи людей; б) дослідження потреб на стійкість, обсяг, ступінь незадоволеності; в) формування об'єкта управління (склад, професійний рівень, функціональні обов'язки); г) створення суб'єкта управління (склад, професійний рівень, функціональні права і обов'язки); до складу можуть входити фізичні або юридичні особи; д) проектування організації.


Механізм використання - набір правил і норм для реалізовує механізм дії працівника із зазначенням переліку його прав і відповідальності.
Механізм дії - формування залежності вихідних параметрів від вхідних; визначення допустимої інерційності, запізнювання і порога реагування.
Узгодження законів дії та використання призводить до ефективної діяльності організації.
Значення законів: а) утворюють теоретичний фундамент; б) сприяють від переходу від емпіричного підходу до професійного; в) дозволяють правильно оцінити ситуацію, що виникла; г) дозволяють аналізувати зарубіжний досвід.

Закон синергії.

Організація характеризується (основні елементи організації): продуктивністю, зацікавленістю, науковим потенціалом, ставленням до зовнішнього середовища, мікрокліматом у колективі, кадровим потенціалом, технічним потенціалом, перспективами розвитку, іміджем. Потенціал залежить від кожного працівника і їх розстановки, технічної оснащеності та професіоналізму керівників.
Низький потенціал може виникнути при придбанні організацією набору некомплектного устаткування і слабкого професійного рівня працівників, при звільненні працівників-новаторів. Високий потенціал може виникнути при прийомі на роботу спільних з колективом працівників, при збігу цілей організації з цілями більшості працівників. Потенціал організації може мінятися двома способами: а) пропорційно залученню додаткових ресурсів (рис. 1); б) стрибкоподібно (істотно більше залучення додаткових ресурсів, рис. 2).


Закон синергії: для будь-якої організації існує такий набір елементів, при якому її потенціал завжди буде або істотно більше простої суми потенціалів, що входять до неї елементів, або істотно менше.


Опис областей графіків синергії:
1 (4) - просте збільшення потенціалу організації на величину потенціалу чергового ресурсу;
2 - різке збільшення потенціалу від декількох ресурсів, збільшення потенціалу організації істотно більше, ніж потенціалу кожного введеного ресурсу;
3 - спад, коли в організації працює занадто багато людей або техніки або введення новим ресурсом неузгодженості серед наявних;
5 - різке зменшення потенціалу через зменшення потенціалу наявних елементів новим елементом;
6 - невеликий підйом при істотному збільшенні складових ресурсів.
Результат стихійного дії закону. Керівник і персонал, піклуючись про процвітання своєї компанії, виходячи з коштів будуть основну увагу звертати на особисті і професійні якості знову прийнятих фахівців, технічні характеристики обладнання. Однак дуже хороший професіонал і чудова людина може не вписатися в мікроклімат колективу і його віддача буде менше; куплене першокласне швидкодіюче обладнання може не реалізувати свої можливості в ряді вже наявного морально застарілого обладнання або при відсутності необхідної підготовки персоналу. Таким чином, потенціал багатьох придбаних ресурсів може в сумі дати менший, ніж заплановано, результат. Якщо керівник знає про закон синергії, а його підлеглі немає, то керівник буде намагатися придбати або правильно розставити ресурси в організації для досягнення гармонії і отримання позитивного синергетичного ефекту. Підлеглі можуть не зрозуміти стратегічних і тактичних задумів керівника і почнуть чинити опір згідно закону самозбереження, т.к не завжди непрофесіонал в галузі управління може правильно зрозуміти маневр керівника. Так, для підбору персоналу в конкретний колектив керівник повинен мати (або зібрати) своєрідне досьє на кожного працівника колективу, щоб якості нового працівника відразу знайшли там своє місце і не створили незручностей для вже працюючих.
Однак багато працівників з великим небажанням даватимуть достовірну та детальну інформацію про себе.
Це найгірший варіант, що призводить до нерозуміння дій керівника і персоналу. Якщо керівник і підлеглі знають про закон синергії, то результат дії закону буде найсприятливішим. Усі працівники в рамках своїх повноважень і відповідальності з розумінням ставитимуться до дій керівника по гармонізації діяльності і ресурсів. Крім того, підлеглі будуть самі самовдосконалюватися для досягнення синергії.

Ознаки досягнення синергії в організації:

а) гарний настрій в колективі; б) зниження простудних і серцево-судинних захворювань; в) підтримка колективної, а не відрядної оплати праці; г) скорочення технологічного циклу; д) використання заморожених ресурсів, в тому числі що знаходяться в особистому користуванні; е) часткова відмова від послуг сторонніх організацій; ж) зростання числа пропозицій по вдосконаленню виробництва та управління; з) посилення інтересу працівників до підвищення професійної освіти; і) активне придбання акцій своєї компанії; к) вироблення і підтримка традицій організації; л) посилення технологічної та організаційної дисципліни; м) посилення лояльності до своєї організації і безпосередньому керівництву; н) скорочення кількості оперативних (у тому числі організаційних) питань, що включаються до порядку нарад і збільшення кількості стратегічних питань (просування товару на ринки і стимулювання збуту, якість товарів і послуг, нові види товарів і послуг); о) зменшення втоми працівників; п) стійкість організації до невеликим зовнішнім підбурює впливів; благодійна діяльність, постійний попит на продукцію, виконання бізнес-плану.
Керівник повинен формувати технологічну систему своєї організації, яка заснована на: а) однорідності використовуваних видів сировини, матеріалів, технологій; б) інтеграції та кооперації виробництва; в) використанні передової технології (ноу-хау), створенні асоціацій в рамках єдиного технологічного процесу, наприклад, переробні організації поблизу родовища сировини.
Метод «питання та відповіді» - найбільш простий в організаційному виконанні.
Його реалізація може бути частково формалізована за допомогою комп'ютера шляхом створення інформаційної бази можливих питань, відповідей та наслідків їх реалізацій. Перспективний метод «конференція ідей» , в основі якого лежить стимулювання процесу мислення на рівні свідомості. Зі звичайною конференцією тут мало спільного. Основні принципи даного методу: а) число учасників в межах 4-12; б) забороняються глузування, критика, в тому числі і позитивна; в) для обговорення формулюються 1-2 залежні один від одного завдання; г) тривалість конференції 30-50 хвилин; д) ведеться запис усіх пропозицій, у тому числі і абсурдних. Метод
«мозкової атаки» найбільш поширений в США. В основі його лежить стимулювання підсвідомості, яке є невичерпним джерелом людського духу, появи блискучих ідей.

Закон самозбереження:

Кожна матеріальна система прагне зберегти себе і використовує для досягнення цього весь свій потенціал. Аналітичний вид закону:, де
Ri - потенціал організації в області I, що сприяє її розвитку; V1i - ресурс зовнішнього руйнівного впливу; V2i - ресурс внутрішнього впливу, що прагне ліквідувати чи організацію нанести їй відчутної шкоди. Ліва частина формули називається «енергія утримання» , права - «енергія ліквідації» . Обидві енергії можуть впливати на діяльність організації як позитивно, так і негативно. Наприклад, конкуренти компанії «А» бажають витіснити її зі свого сегменту ринку і затрачають на це фінанси і час.
Можливі 3 варіанти: а) У компанії «А» немає ресурсів для протистояння і вона терпить істотні збитки або ліквідується. б) Компанія «А» має достатньо ресурсів, щоб залишитися на своїх позиціях. в) Жорсткий натиск на компанію «А» з боку конкурентів активізує діяльність її персоналу, підвищує сумарний ресурс компанії, і вона або залишається на ринку з новою продукцією, або розширює сегмент ринку з колишньою продукцією.
При позитивному впливі параметри Уi1- і Уi2 збільшують як енергію утримання, так і енергію ліквідації, при негативному - збільшують тільки енергію ліквідації.
Таким чином, реакція компанії на зовнішні або внутрішні негативні впливи може призвести або до творчим, або до руйнівним явищам. Це частково визначається рядом внутрішніх факторів: а) філософія організації; б) принципи її діяльності; в) використання ресурсів і технології; г) якість і рівень реалізації маркетингу.
За даними консультантів США, 90% різних невдач американських фірм пов'язують з недосвідченістю менеджерів, зловживаннями, постарінням персоналу.
До зовнішніх чинників належать: а) демографічні; б) економічні та політичні; в) розвиток науки і техніки; г) розвиток культури, в тому числі культури взаємодії між організаціями.
Перераховані фактори, реалізуючись

Сторінки: 1 2 3
загрузка...
ur.co.ua

енциклопедія  з сиру  аджапсандалі  ананаси  узвар