загрузка...

трусы женские
загрузка...
Реферати » Реферати з теорії організації » Екзаменаційні квитки по теорії організації за другий семестр 2000 г

Екзаменаційні квитки по теорії організації за другий семестр 2000 г

Екзаменаційний квиток по предмету

ТЕОРІЯ ОРГАНІЗАЦІЇ

Білет № 1

1) Назвіть ознаки, покладені в основу класифікації організацій і приведіть класифікацію, запропоновану канадським професором

Г. Мінцберг.
2) Що розуміється під місією в широкому сенсі слова?
3) раціоналістской-адаптивний підхід до проблеми зміни організації в зовнішньому середовищі.
4) На які процеси підрозділяється виробничий процес в залежності від призначення і характеру виготовленої продукції?
5) Як визначається тривалість операційного циклу і від чого вона залежить?

6) Що собою являє диспетчеризація виробництва?
7) Назвіть основні чинники, що впливають на заробітну плату.
8) Назвіть основні типи моделей.

Зав. кафедрою

--------------------------------------------------

Екзаменаційний квиток по предмету

ТЕОРІЯ ОРГАНІЗАЦІЇ

Білет № 2

1) Поняття організації як соціальної системи.
9) Що розуміється під цілями організації?
10) Що розуміється під організаційним оточенням?
11) Організаційна структура управління (ГСУ). Привести ключові поняття структур.
12) Виробничий цикл і його структура.
13) Виробнича потужність і фактори, що її визначають
14) Наведіть класифікацію факторів підвищення продуктивності праці.
15) Спочатку допустиме рішення методом апроксимації Фогеля (навести опис в загальному вигляді).

Зав. кафедрою

--------------------------------------------------

Екзаменаційний квиток по предмету

ТЕОРІЯ ОРГАНІЗАЦІЇ

Білет № 3

1) Назвіть підходи до розгляду організації як об'єкта управління.
16) Наведіть класифікацію організацій по Т.Парсонсону.
17) Структури організації.
18) Назвіть основні напрямки в оргпроектірованіе систем управління.
19) Показники якості продукції та їх види.
20) Що розуміється під оперативним плануванням? Завдання планування.

Етапи планування.
21) Назвіть основні підрозділи плану з праці та заробітної плати.
22) Для якої мети використовуються методи лінійного програмування?

Зав. кафедрою

--------------------------------------------------

Екзаменаційний квиток по предмету

ТЕОРІЯ ОРГАНІЗАЦІЇ

Білет № 4

1) Скільки і які фактори визначають формування організаційної культури?
23) У чому подібність і відмінність корпорації від громади?
24) Назвіть групу основних очікувань індивіда від організації.
25) Кооперування виробництва і його форми.
26) Які ознаки характерні для потокового виробництва?
27) Як здійснюється планування програми в натуральному виразі?
28) Порядок планування фонду заробітної плати ІТП, службовців та інших категорій працівників.
29) Що собою являють графіки Генрі Л.Гантта і для якої мети вони використовуються?

Зав. кафедрою

--------------------------------------------------

Екзаменаційний квиток по предмету

ТЕОРІЯ ОРГАНІЗАЦІЇ

Білет № 5

1) Організація як суб'єкт.
30) Для чого формулюється місія, що вона дає для діяльності організації?
31) Організаційний ефект. Синергія.
32) Концентрація виробництва та її форми.
33) Що собою являє заділ? Назвіть його види.
34) Показники використання виробничої потужності (перерахувати)
35) Наведіть формулу визначення чисельності виробничих робітників з відрядною оплати праці на нормованих роботах.
36) Назвіть основні методи прогнозування.

Зав. кафедрою

--------------------------------------------------

Екзаменаційний квиток по предмету

ТЕОРІЯ ОРГАНІЗАЦІЇ

Білет № 6

1) Рішення яких проблем є основою формування організаційної культури?
37) Назвіть напрямки, за якими в ділових організаціях встановлюються цілі.
38) Що собою являє формалізація соціальних систем?
39) Виробництво на промисловому підприємстві. Основні елементи виробничого процесу.
40) Визначення розмірів і періодичності запуску (випуску) партії деталей.
41) Назвіть вихідні дані, використовувані при визначенні величини виробничої потужності.
42) Методи оцінки роботи і їх коротка характеристика.
43) Для якої мети використовуються методи мережевого планування?

Зав. кафедрою

--------------------------------------------------

Екзаменаційний квиток по предмету

ТЕОРІЯ ОРГАНІЗАЦІЇ

Білет № 7

1) В чому виражається організація як посередник?
44) Назвіть види бюрократичних і органічних структур управління організаціями.
45) Модель взаємодії людини з організаційним оточенням з позицій організації в цілому.
46) Наведіть вимоги, пропоновані до організаційної системі управління (ГСУ).
47) Наведіть формулу розрахунку тривалості виробничого циклу в загальному вигляді.
48) За якими ознаками класифікуються резерви виробництва?
49) Наведіть основні види доплат і надбавок.
50) Загальний метод розподілу ресурсів між конкуруючими видами діяльності (дати в загальному вигляді).

Зав. кафедрою

--------------------------------------------------

Екзаменаційний квиток по предмету

ТЕОРІЯ ОРГАНІЗАЦІЇ

Білет № 8

1) Що собою являє організаційна культура?
51) Охарактеризуйте лінійно-функціональну структуру управління організацією.
52) автократичний стиль проведення зміни в організації.
53) Як називається фірма, яка контролює діяльність інших компаній?

Назвіть види підпорядкованих їй підприємств.
54) Види і засоби технічного контролю.
55) Види планів, зміст і їх взаємозв'язку.
56) У чому виражаються особливі умови оплати праці?
57) Опишіть процес побудови моделей.

Зав. кафедрою

--------------------------------------------------

Екзаменаційний квиток по предмету

ТЕОРІЯ ОРГАНІЗАЦІЇ

Білет № 9

1) Які елементи конкретного соціального середовища зумовлюють особливості самої організації?
58) У чому полягає сутність матричної організаційної структури управління?
59) Що собою являє неформальна організація?
60) Виробничий процес, поняття і склад.
61) Що розуміється під потокової лінією? Види потокових ліній.
62) Наведіть характерні особливості оперативного планування в одиничному і дрібносерійного виробництва.
63) Назвіть форми і системи заробітної плати.
64) Якими способами здійснюється отримання інформації для прогнозування?

Зав. кафедрою

--------------------------------------------------

Екзаменаційний квиток по предмету

ТЕОРІЯ ОРГАНІЗАЦІЇ

Білет № 10

1) У чому полягає сенс системного підходу до аналізу організації?
65) Що слід розуміти під господарською організацією?
66) Що розуміється під офіційною організацією?
67) Наведіть поняття «тип виробництва» і назвіть основні типи виробництв.
68) В чому виражається організація непотокового виробництва?
69) Планування обсягів продукції у вартісному вираженні (назвати показники).
70) Дайте визначення поняття "виробничі робітники" і методику визначення їх чисельності.
71) Джерела отримання інформації.

Зав. кафедрою

--------------------------------------------------

Екзаменаційний квиток по предмету

ТЕОРІЯ ОРГАНІЗАЦІЇ

Білет № 11

1) Сутність функціонування організації як управлінського об'єкта.
72) Які групи людей повинні бути враховані при визначенні призначення організації?
73) Опишіть модель включення людини в організаційне оточення з позиції людини?
74) Сутність поняття "віртуальні" компанії (організації).
75) Виробничий цикл і його структура.
76) Методи планування.
77) Перелічіть вихідні дані, використовувані при плануванні фонду заробітної плати з використанням погодинного методу розрахунку.
78) Для якої мети використовуються методи лінійного програмування?

Зав. кафедрою

--------------------------------------------------

Екзаменаційний квиток по предмету

ТЕОРІЯ ОРГАНІЗАЦІЇ

Білет № 12

1) Назвіть фактори впливу суспільства на організації.
79) Наведіть класифікацію організації по П.Бло і В.Скотта.
80) Назвіть фактори, що впливають на вибір організаційної структури.
81) Назвіть принципи раціональної організації виробничого процесу.
82) Як визначається тривалість операційного циклу і від чого вона залежить?
83) Назвіть основні принципи планування промислового виробництва.
84) Сутність фінансових пільг.
85) Назвіть основні методи прогнозування.

Зав. кафедрою

--------------------------------------------------

Екзаменаційний квиток по предмету

ТЕОРІЯ ОРГАНІЗАЦІЇ

Білет № 13

1) Дайте поняття ділової культури.
86) Перелічіть основні види господарських організацій.
87) Що розуміється по організаційною структурою фірми?
88) Спеціалізація виробництва та її форми.
89) В чому виражається організація непотокового виробництва?
90) Опишіть методи розрахунку виробничої потужності підприємства.
91) Заробітна плата, платня, винагорода. Дати поняття і відмінності.
92) Спочатку допустиме рішення методом апроксимації Фогеля (навести опис в загальному вигляді).

Зав. кафедрою

--------------------------------------------------

Екзаменаційний квиток по предмету

ТЕОРІЯ ОРГАНІЗАЦІЇ

Білет № 14

1) З яких елементів складається організаційна культура?
93) Назвіть типи організаційних структур управління та приведіть їх відносні характеристики.
94) Організаційно-екологічна теорія зміни організації в зовнішньому середовищі.
95) Технологічний процес і його складові елементи.
96) Визначення розмірів і періодичності запуску (випуску) партії деталей.
97) Назвіть системи оперативного планування.
98) Назвіть фактори, що впливають на визначення загального рівня оплати праці.
99) Що собою являють графіки Генрі Л.Гантта і для якої мети вони використовуються?

Зав. кафедрою

--------------------------------------------------

Екзаменаційний квиток по предмету

ТЕОРІЯ ОРГАНІЗАЦІЇ

Білет № 15

1) В чому полягає сенс існування організації як об'єкта?
100) У чому полягає сутність дивізійної структури управління з продуктової спеціалізацією відділень?
101) У чому проявляється сутність матриці "зміни-опір" при проведенні стратегічних змін в організації?
102) Як і для якої мети визначається коефіцієнт закріплення операцій?
103) Види та засоби технічного контролю.
104) Назвіть три чисті стратегії планування сукупного обсягу виробництва.
105) Критерії встановлення заробітної плати.
106) Назвіть основні типи моделей.

Зав. кафедрою

--------------------------------------------------

Екзаменаційний квиток по предмету

ТЕОРІЯ ОРГАНІЗАЦІЇ

Білет № 16

1) Що собою являє організаційна культура?
107) Що розуміється під цілями організації?
108) Назвіть стилі керівництва, які можуть використовувати менеджери при вирішенні конфліктів в організації при проведенні зміни і охарактеризуйте один з них.
109) Наведіть поняття «тип виробництва» і назвіть основні типи виробництв.
110) Наведіть формулу розрахунку тривалості виробничого циклу в загальному вигляді.
111) Як здійснюється планування програми в натуральному виразі?
112) Наведіть основні види доплат і надбавок.
113) Загальний метод розподілу ресурсів між конкуруючими видами діяльності (дати в загальному вигляді).

Зав. кафедрою

--------------------------------------------------

Екзаменаційний квиток по предмету

ТЕОРІЯ ОРГАНІЗАЦІЇ

Білет № 17

1) Які елементи конкретного соціального середовища зумовлюють особливості самої організації?
114) Що слід розуміти під господарською організацією?
115) Назвіть стилі керівництва, які можуть використовувати менеджери при вирішенні конфліктів в організації при проведенні зміни і охарактеризуйте один з них.
116) Концентрація виробництва

Сторінки: 1 2 3
загрузка...
ur.co.ua

енциклопедія  з сиру  аджапсандалі  ананаси  узвар