загрузка...

трусы женские
загрузка...
Реферати » Реферати з теорії організації » Проблема організації довідково-бібліографічного обслуговування

Проблема організації довідково-бібліографічного обслуговування

Мордовський державний університет імені

Н.П. Огарьова

Факультет національної культури

Курсова робота

Проблема організації СБФ в УНБ

Виконала студентка III курсу з / о спеціальність «Бібліографія»

Малафєєва Л.А.

Перевірила Казанцева А.А.

Саранськ 2002

Зміст

С.
ВСТУП

3
1.Методіка і організація довідково-бібліографічного обслуговування (СБО)

5
1.1.Понятие СБФ

5
1.2.Опісаніе бібліотечних каталогів

7
2 . еволюція бібліотечних каталогів

9
2.1. Електроніка для бібліотеки

9
2.2. Форматування ресурсної бази онлайнового СБО

9

3. бібліотека сьогодні: традиції і новаторство 20

3.1. Інформаційно-сервісний центр при РНБ як приклад нового підходу до технології обслуговування користувачів

20
3.2. Рідкісний фонд як інформаційне джерело досліджень

23
ВИСНОВОК

28
Список використаних джерел

30 додаток

33

ВСТУП

Історично первинні форми бібліографічної інформації з'явилися в глибоку давнину. Всі вони створювалися людьми. Отже, з бібліографічною інформацією виникла і бібліографічна діяльність.
Спочатку бібліографічна діяльність носила непрофесійний, випадковий, епізодичний характер. Нею займалися вчені, письменники, ченці, бібліотекарі, видавці і книготорговці попутно і в зв'язку зі своїми основними заняттями. Нерідко в цих цілях залучалися просто грамотні люди, які й складали «інвентарі» , «опису» , «реєстри» книжкових зібрань. Але з плином часу бібліографія починає відокремлюватися, виробляти власні прийоми і правила бібліографічного опису книг і, нарешті, виділяється в особливу область професійної людської діяльності. Процес цей історично був тривалим і складним. Так, в
Росії лише в XIX в. Бібліографи стають дійсно професіоналами, хоча ще одинаками. Риси масової професії бібліографічна діяльність набула тільки після Жовтневої революції 1917 року, головним чином в рамках бібліотечної справи та книжкової торгівлі.

В ході історичного ускладнення бібліографічної діяльності її завдання, функції, організаційні форми і методика стають все більш різноманітними і в межах самої бібліографічної діяльності неминуче починається процес поділу праці.

Діяльність по створенню бібліографічної інформації починає відділятися від діяльності з доведення бібліографічної інформації до споживачів. Тим самим розмежовуються два основних процеси бібліографічної діяльності: бібліографування і бібліографічне обслуговування. Виникає необхідність узагальнення досвіду, наукової розробки теоретичних основ, конкретної методики бібліографічної роботи, історії бібліографії, потім професійної підготовки (навчання) бібліографічних кадрів і, нарешті, організаційного управління бібліографічною діяльністю. Так, поряд з безпосередньою або практичної бібліографічної діяльністю (створенням і доведенням до споживачів бібліографічної інформації) формуються похідні від неї, супутні їй різновиди діяльності: науково дослідницька, педагогічна, управлінська.

1. Методика і організація справочно-бібліографічного обслуговування (СБО)

1.1. Поняття СБФ

Інформаційно-бібліографічні видання мають різну видову структуру: це і Реферативні журнали, і Сигнальна інформація, і експрес-інформація, і бібліографічні покажчики по всіх галузях науки (науково допоміжні та рекомендаційні), і Реферативні збірники, і оглядова інформація. Всі вони призначені в допомогу навчальної роботи і науково-дослідної діяльності вчених та студентів університету.

До складу бібліографічних ресурсів входить і справочно-бібліографічний апарат бібліотеки (СМА), який представляє собою комплекс взаємопов'язаних і доповнюючих один одного частин, призначених для багатоаспектного розкриття єдиного фонду бібліотеки. Він складається з системи бібліотечних каталогів і картотек та довідково-бібліографічного фонду (СБФ). [2, с. 136]

СБФ - це частина СБА, що включає видання законодавчого, директивного і основоположного характеру (збірники законів, указів і постанов
Уряду Російської Федерації; довідкові видання (енциклопедії і енциклопедичні словники універсального і галузевого характеру, тлумачні, термінологічні та біографічні словники; всілякі справочночнікі, календарі і путівники. Система каталогів і картотек бібліотеки досить розгалужена. Є каталоги: генеральний алфавітний каталог
(ДАК) для службового користування , читацький алфавітний каталог (ЧАК), систематичний каталог (СК). Подібні каталоги є у всіх отделах-фондоутримувачів на наявний в них подфонд. Існують каталоги за видами видань: каталог науково-дослідних робіт (НДР) і дослідно конструкторських робіт (ДКР) ; каталог літератури на іноземними мовами; каталог авторефератів дисертацій; каталог книг марійською мовою, нумераційний каталог стандартів.

Довідково-бібліографічний фонд:

- здійснює інформаційне, справочно-бібліографічне та консультаційне обслуговування споживачів інформації на основі довідково-бібліографічного апарату (каталоги, картотеки, БД, СБФ, фонд неопублікованих бібліографічних посібників) бібліотеки;

- Готує і видає бібліографічні та аналітико-реферативні матеріали з питань розвитку місцевого самоврядування, соціального захисту населення, педагогіці та ін .;

- Формує довідково-бібліографічний фонд відділу (збірки законодавчих документів, довідники та бібліографічні посібники, фонд виконаних довідок, БД);

- Очолює роботу бібліотеки по пропаганді бібліографічних знань;

- Здійснює методичне керівництво інформаційної та справочно-бібліографічною діяльністю ЦБС Луганської області;

- Проводить наукові дослідження з питань інформаційного обслуговування. [2, с. 139-140]

СБФ включає універсальні енциклопедії, спеціальні та тематичні енциклопедичні видання як міжгалузевого характеру, так і з окремих проблем культури і мистецтва. Широко представлені різні видання довідкового характеру. Видання представлені російською та іноземними мовами, перед-призначені переважно для тематичного, фактографічного і концептографіческого пошуку.

До складу довідково-бібліографічного фонду включаються також монографії, узагальнюючі праці, підручники - вони важливі як джерела концептографіческого, фактографічної та бібліографічної інформації. Одним з основних засобів довідково-бібліографічного обслуговування є бібліографічні посібники різного змісту і призначення. Справочно-бібліографічний фонд має системою універсальних поточних і ретроспективних бібліографічних покажчиків. [19, с. 38-50]

Каталоги доповнюють картотеки: систематична картотека статей (СКС) з періодичних видань та видань; краєзнавча картотека; картотека літератури про Марійському державному університеті і праць вчених і викладачів університету; ряд великих постійних тематичних картотек по основним науковим школам та напрямам університету; Ізотек; алфавітна картотека грамплатівок і слайдів; зведена алфавітна картотека вітчизняних наукових журналів, наявних у бібліотеках міста.

Складовою частиною традиційних бібліографічних ресурсів є електронні бази даних (БД). Бібліотека має кількома базами даних, створеними в АІБС MARC. Це каталоги нових надходжень з 1991 року; каталоги ретроспективних видань з 1989 року; каталоги літератури іноземними мовами (нові надходження 1996-1999 гг.); підписка на періодичні видання.

1.2. Опис бібліотечних каталогів

"Бібліотечні каталоги або каталоговеденіе - це частина бібліотекознавства, вивчає історію, теорію, системи і форми бібліотечних каталогів, методику і техніку каталогізації" (Е.Р. Сукиасян). [9, с. 72]

Таким чином, спрощено можна виділити два блоки даного курсу: каталогизационной процеси, пов'язані зі складанням бібліографічного опису (БО), у тому числі з індексуванням (систематизацією та предметизации), і каталогизационной процеси, пов'язані з веденням і редагуванням каталогів. У кожного блоку є звід основоположних документів, що регламентують дані види діяльності: у першому випадку це
- правила каталогізації-ційного опису, мова бібліографічного опису
(Ябо), класифікаційні системи, списки предметних рубрик (мова предметних рубрик - ЯПР), тезауруси і т.п., у другому випадку це - правила оформлення, ведення і редагування каталогів.

Процес формування БО дуже трудомісткий, один з найдорожчих технологічних процесів і тому в ідеалі в сучасної автоматизованої бібліотеці одного разу сформоване БО використовується потім багаторазово. [9, с. 74-76]

Матеріал згрупований за такими розділами:

1. Короткий огляд еволюції бібліотечних каталогів;

2. Традиційна каталогізація: загальна та приватна методика складання БО;

3. Алфавітний каталог (АК);

4. Автоматизація каталогізаційних процесів. Електронний каталог (ЕК);

5. Класифікаційні системи, систематичний каталог (СК);

6. Предметизація, предметний каталог (ПК);

7. Лінгвістичний забезпечення ЕК.

Схематично структуру засобів опису бібліотечних каталогів можна представити у вигляді:

Схема1. Структура засобів опису бібліотечних каталогів


.

2. Еволюція бібліотечних каталогів

2.1. Електроніка для бібліотеки

В рамках програми "Tempus-Tacis" відбувається модернізація бібліотечної справи науково-технічної бібліотеки

Впровадження цієї системи дозволяє повністю автоматизувати бібліотечний процес. Наприклад, в комп'ютер вводяться дані про всі читачах і повний перелік бібліотечного фонду. Це дозволяє з максимальною швидкістю визначати наявність в бібліотеці тієї чи іншої книги, знаходження її у кого-небудь з читачів і т.д. Радою бібліотеки прийнято рішення ввести в електронний каталог найнеобхідніші читачам книги, якими є книжкові фонди читального залу та довідково - бібліотечного відділу. Також в бібліотеці створено сектор науково-технічної інформації, в якому є три робочих комп'ютерних місця, завдяки чому будь-який читач зможе швидко дізнатися про наявність в бібліотеці, що цікавить його літератури, а також де конкретно = в абонементі або читальному залі = перебуває будь-яка з 700 тисяч одиниць зберігання бібліотечного фонду. У перспективі планується створення електронної реєстраційної картотеки всіх читачів бібліотеки, що прискорить процес обслуговування читачів. [25, с. 50-54]

2.2. Формування ресурсної бази онлайнового СБО

Розглянуто формування онлайнової ресурсної бази як технологічного процесу справочно-бібліографічного обслуговування.

В даний час існує багато проблем організації онлайнового довідково-бібліографічного обслуговування (СБО). Це - формування матеріально-технічної бази (наявність потужних ПК, програмного забезпечення, телекомунікаційних каналів з високою швидкістю проходження), підбір і навчання персоналу, відпрацювання технології обслуговування. Важливою є комплексна проблема взаємодії користувачів і персоналу, що включає правове та фінансове регулювання їх взаємовідносин, а також навчання користувачів, контроль за їх роботою в цілях забезпечення безпеки комп'ютерної техніки, мереж та інформаційних масивів. Але пріоритетною стала проблема оцінки, відбору і використання онлайнових ресурсів, які в сукупності складають ресурсну базу онлайнового СБО.

Основою обслуговування користувачів в процесах традиційного СБО завжди була і залишається "система джерел довідково-бібліографічного пошуку" [1, c. 45], тобто сукупність довідково-бібліографічних посібників, які використовуються для знаходження необхідної інформації. У 1970-1980-х рр. проблемі формування традиційного довідково-бібліографічного фонду
(СБФ) приділялося досить багато уваги, що знайшло відображення в численних наукових публікаціях. Було постулировано, що СБФ може бути або цілісним, об'єднуючим всі довідково-бібліографічні ресурси бібліотеки, або розосередженим по відділах відповідно до

Сторінки: 1 2 3 4 5
загрузка...
ur.co.ua

енциклопедія  з сиру  аджапсандалі  ананаси  узвар