загрузка...

трусы женские
загрузка...
Реферати » Реферати за технологією » Управління якістю продукції на машинобудівному підприємстві

Управління якістю продукції на машинобудівному підприємстві

дивитися на реферати схожі на" Управління якістю продукції на машинобудівному підприємстві "

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ

Санкт-Петербурзький державний

ІНЖЕНЕРНО-ЕКОНОМІЧНА АКАДЕМІЯ

ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ І МЕНЕДЖМЕНТУ

В МАШИНОБУДУВАННІ

Випускна кваліфікаційна робота на тему:

Управління якістю продукції на машинобудівному підприємстві

| Студент: | | |
| Керівник-консультант випускний | | |
| роботи: | | |

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

1999


Зміст

Введення 3

1. Теоретичні основи управління якістю 4
1.1. Умови управління якістю продукції 4
1.2. Універсальна схема управління якістю продукції. 7
1.3. Функції управління якістю 10
1.3.1. Політика в сфері якості 10
1.3.2. Планування якості 12
1.3.3. Організація робіт з якості 13
1.3.4. Навчання та мотивація персоналу 14
1.3.5. Навчання персоналу питань якості 14
1.3.6. Мотивація персоналу 16
1.3.7. Контроль якості 18
1.3.8 Статистичні методи контролю якості 21
1.3.9. Інформація про якість 25
1.3.10. Розробка заходів 27
1.3.11. Прийняття рішень керівництвом підприємства 28
1.3.12. Реалізація заходів 28
1.3.13. Взаємодія з зовнішнім середовищем з питань якості 29
Список літератури 31

Введення

В даний час в економіці спостерігається тенденція, при якій такий показник як якість відіграє одну з провідних ролей в управлінні виробництвом продукції та її подальшого руху. У розвинених країнах управління якістю на підприємстві притягує особливу увагу всіх підрозділів, які впливають на якість продукції, що випускається або наданої послуги. Для кращої взаємодії і, отже, для більш ефективного результату на підприємствах розробляються різні підходи до управління якістю.

Якість продукції (включаючи новизну, технічний рівень, відсутність дефектів при виконанні, надійність в експлуатації) є одним з найважливіших засобів конкурентної боротьби, завоювання і утримання позицій на ринку. Тому фірми приділяють особливу увагу забезпеченню високої якості продукції, встановлюючи контроль на всіх стадіях виробничого процесу, починаючи з контролю якості використовуваних сировини і матеріалів і закінчуючи визначенням відповідності випущеного продукту технічним характеристикам і параметрам не тільки в ході його випробувань, а й в експлуатації, а для складних видів устаткування - з наданням певного гарантійного терміну після установки устаткування підприємстві замовника. Тому управління якістю продукції стало основною частиною виробничого процесу і спрямоване не стільки на виявлення дефектів чи шлюбу готової продукції, скільки на перевірку якості виробу в процесі його виготовлення.

1. Теоретичні основи управління якістю

1.1. Умови управління якістю продукції

Відомо, що використання основних принципів теорії управління можливо при деяких початкових умовах. Такими основними умовами є:

1. Наявність програм поведінки керованого об'єкта або заданий, запланований рівень параметрів його стану;

2. нестійкість об'єкта відносно програми і заданих параметрів, тобто об'єкт може ухилятися від заданої програми або планових значень параметра;

3. Наявність способів і засобів для виявлення і вимірювання відхилення об'єкта від заданої програми або значень параметрів;

4. наявність можливості впливати на керований об'єкт із метою усунення виникаючих відхилень.

Механізм управління, відповідно до загальної теорії управління, виглядає так, як він представлений на малюнку 1

Розглядаючи початкові умови можливого застосування основних принципів загальної теорії управління і схему механізму управління до організації робіт з якості, можна з великою відповідальністю за об'єктивність скласти схему механізму управління якістю продукції. Але спочатку кілька попередніх міркувань про характер якості продукції як про об'єкт управління.

Умовні позначення: прямий зв'язок зворотній зв'язок
Малюнок 1 Механізм управління організацією робіт з якості.

Програми якості з установленням значень показників можуть входити складовою частиною в усі можливі державні плани і програми проектно-конструкторських організацій, виробничих об'єднань підприємств, договірні зобов'язання. Показники якості обумовлюються в угодах на товарних біржах і при інших формах руху товарів.

Вимоги до якості встановлюються і фіксуються в нормативних і нормативно-технічних документах: державних, галузевих, фірмових стандартах, технічних умовах на продукцію, у технічних завданнях на проектування або модернізацію виробів, у кресленнях, технологічних картах і теологічних регламентах, в картах контролю якості тощо. п. Перелік цей не важко продовжити.

Зі сказаного стає очевидним, що перша умова по теорії управління у випадку з якістю задовольняється.

Звернімося до другого умові. Тут розглянемо декілька ситуацій.
Перш за все вкажемо на те, що відхилення якості продукції від заданих параметрів відбувається, як правило, в гіршу сторону і має загальні і конкретні прояви.

До числа загальних відноситься моральний знос, фізичне і моральне старіння продукції, тобто втрата первісних властивостей при експлуатації і зберіганні.

Нестійкість, мінливість якості продукції виявляється не тільки в двох загальних тенденціях фізичного і морального старіння. Мають місце так звані приватні відхилення якості від встановлених вимог. Вони надзвичайно різноманітні й обумовлені вже не економічною і технічною природою, а умовами зовнішнього характеру: порушеннями правил і умов експлуатації, помилками розробників і виробників, порушеннями виробничої дисципліни, дефектами устаткування за допомогою якого виготовляється і використовується продукція, і т. Д.

Нестійкість якості, обумовлена ??приватними відхиленнями заданих параметрів, має випадковий характер. Час їх появи можна очікувати тільки з певним ступенем імовірності.

Є ще один фактор, який впливає на нестійкість оцінок якості
- це нестійкість і мінливість потреб. Параметри продукції можуть суворо відповідати нормативній і технічній документації, але змінюються вимоги споживачів і якість при незмінних параметрах погіршується або втрачається зовсім.

Можна констатувати, що якість продукції знаходиться в постійному русі. Отже, якість визначає собою хронічно нестійкийоб'єкт. Це об'єктивна реальність, з якою доводиться мати справу.

Таким чином, якість задовольняє і другій умові загальної теорії управління.

У практичній діяльності люди відслідковують процес втрати властивостей якості, вимірюють і оцінюють ці зміни. Для того щоб уповільнити процес фізичного старіння, встановлюються сприятливі експлуатаційні режими й умови збереження, використовуються різні профілактичні заходи з технічного обслуговування та поточного ремонту. Якщо погіршення якості переходить за межі допустимих значень, проводиться капітальний ремонт.

Отже, третій і четвертій умовам загальної теорії управління якість також задовольняє.

При організації раціональної й ефективної роботи з якості, незалежно від її масштабів, форм і методів здійснення, люди завжди діяли, діють і будуть діяти приблизно за такою схемою:

1) Визначення потреби і вироблення вимог до якості продукції

(план, програма якості);

2) Надання вихідного матеріалу необхідних властивостей (виконання плану, програми якості);

3) Перевірка відповідності отриманої якості пред'явленим вимогам

(виявлення відхилень) або констатація відповідностей;

4) Вплив для усунення відхилень отриманої якості від заданого (зворотний зв'язок).

При такому погляді на послідовність дій по якості можна виявити явище, що має надзвичайно важливе значення для всієї філософії робіт з якості. Це наявність єдності й органічного сполучення прямих і зворотних зв'язків у всіх діях людей, пов'язаних із створенням та використанням (споживанням) продукції.

1.2. Універсальна схема управління якістю продукції.

Дана схема представляється складається з шести блоків. До числа факторів, що впливають на якість (прямокутник в центральній частині схеми) відносяться: верстати, машини, інше виробниче обладнання; професійну майстерність, знання, навички, психофізичне здоров'я працівників.

Обрамляють прямокутник факторів умови забезпечення якості більш численні. Сюди відносяться: характер виробничого процесу, його інтенсивність, ритмічність тривалість; кліматичне стан навколишнього середовища та виробничих приміщень; інтер'єр і виробничий дизайн; характер матеріальних і моральних стимулів; морально-психологічний клімат у виробничому колективі; форми організації інформаційного обслуговування і рівень оснащеності робочих місць; стан соціально матеріального середовища працюючих.

Схема управління якістю продукції представлена ??на малюнку 2

умови забезпечення

якості продукції

пряма зв'язок

Умовні позначення: зворотній зв'язок

Малюнок 2 Схема управління якістю продукції

Чому необхідно розподіл на фактори й умови? Що воно нам дає?
Реально змінюють властивості сировини і початкових матеріалів до заданого рівня якості засоби виробництва і праця. На їхніх можливостях позначаються умови, в яких вони взаємодіють. Практика показує, що такий розподіл, такий підхід дозволяє не тільки більш чітко організувати роботи з якості, але і більш цілеспрямовано і ефективно визначати заходи щодо забезпечення потрібної якості.

При виникненні відхилення від заданих параметрів якості, які виявляються в блоці порівняння і прийняття рішення, блок сил впливу для усунення цих відхилень направляє зусилля або на фактори, або на умови, або одночасно на те й інше. Заходи впливу та їх поєднання залежать від характеру і величини відхилень якості і від ефективності тих чи інших можливих варіантів усунення відхилень.

За універсальною схемою працюють усі, але найбільш часто робітники, майстри, контролери ВТК. Для них план по якості укладений у кресленнях, технологічних операційних і контрольних картах. Вони самі безпосередньо виробляють порівняння фактичних і заданих у технологічній документації параметрів якості самі, як правило, приймають рішення про те, яким способом, прийомом ліквідувати відхилення. Тут механізм управління якістю знаходиться в руках працівника і діяльність його залежить від професійних навичок і знань. Він ніби закладено в самому працівника тих умовах, в яких йому доводиться трудиться.

В даному випадку універсальна схема управління якістю виступає в якості первинної схеми, первинної ланки всієї складної, різноманітної роботи з якості.

Однак, чим вище рівень

Сторінки: 1 2 3 4 5
загрузка...
ur.co.ua

енциклопедія  з сиру  аджапсандалі  ананаси  узвар